Теоретико-методологічні засади застосування автентичних матеріалів на уроках англійської мови в початковій ланці ЗНЗ

Про матеріал

Організація навчально-виховного процесу з англійської мови у школах України у відповідності до нових навчальних програм має забезпечити оновлення змісту і технології навчання з метою більш повної орієнтації на потреби учнів, урахування їх інтересів, розвитку особистостей. Це дає стимул підвищити ефективність уроків за рахунок залучення додаткових матеріалів. Ідея їх використання в навчанні іноземних мов не нова. Необхідність впровадження в практику навчання матеріалів, які забезпечували б не тільки оволодіння іноземною мовою, а й сприяли духовному вихованню і формуванню естетичного смаку учнів.

Перегляд файлу

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади застосування автентичних

                 матеріалів на уроках англійської мови в початковій ланці ЗНЗ

1.1 .     Поняття "автентичні матеріали", їх класифікація та використання на уроках іноземної мови

Викладання англійської мови дітям молодшого шкільного віку − це дуже складний процес, який відбувається в середовищі відсутності англомовного оточення. Ми намагаємося підвищити ефективність уроків за рахунок залучення додаткових матеріалів, насамперед автентичних.

 Автентичний  (від грецької мови Authentikos – справжній).  Синоніми до «автентичний» майже усі мають позитивну забарвленість: природний, реальний і т. д.[11]. Проте поняття автентичності, на нашу думку, набагато ширше, ніж визначення: матеріали, укладені носієм мови для носіїв тієї ж мови і не із спеціальними педагогічними цілями. Поняття "автентичних матеріалів" з'явилося в методиці нещодавно, це пов'язано з сучасною постановкою цілей навчання мови. Нині виділяється кілька підходів до визначення сутності автентичних матеріалів.

Провідні науковці вважають автентичними:

 • літературні, фольклорні, образотворчі, музичні твори;
 • предмети реальної буденної дійсності, таких як одяг, меблі, посуд та його ілюстративним зображенням.

Також, виділяють автентичні матеріали повсякденного і побутового життя:  такі як оголошення, анкети, вивіски, етикетки, меню і рахунки, карти, рекламні проспекти, назви товарів, робочих вакансій тощо, котрі, завдячуючи доступності та побутовому характеру застосування, видаються досить значимими до створення ілюзії прилучення до середовища проживання носіїв мови та вважають, що й роль значно вище автентичних текстів з підручника, хоча можуть поступатися ним у обсягу.

Виходячи із опрацьованої нами науково-педагогічної літератури, пропонуємо розрізняти:

 а) автентичні матеріали (написані носієм мови для носіїв мови без спеціальних педагогічних цілей);

 б) автентичний контекст (факти, відомості не вигадані, а реальні, події відбуваються на фоні реалій країн, мова яких вивчається);

 в) автентичні дії учнів з навчальними матеріалами (вмотивовані дії, що спираються на реальні потреби, тобто такі, які б носії мови могли б виконувати з цими матеріалами). Саме автентичний контекст має забезпечити навчальний матеріал, а автентичні дії учнів мають стимулювати завдання до нього[21].

Вважаємо, що варто додати й аудіо та відеоматеріали, як інформаційні радіо і телепрограми, зведення новин, прогноз погоди, інформаційні оголошення радіо у аеропортах і залізниці вокзалах. Використання таких матеріалів представляється нам вкрай важливим, оскільки створюють ілюзію участі у повсякденному житті країни, мову якої вивчають,  що дає додатковим стимулом для підвищення мотивації учнів.

Цікавою є думка Р. І.Вороніної [3] , яка вважає автентичними матеріалами саме тексти, запозичені з комунікативної практики носіїв мови. Нею виокремлено два види автентичних текстів у різних жанрових формах:

 • функціональні тексти повсякденного побуту, що виконують пояснювальну, рекламну чи що попереджувальну функції (покажчики, дорожні знаки, вивіски, схеми, діаграми, малюнки, театральні програмки тощо.);
 • інформативні тексти, що виконують інформаційну функцію і містять відомості, які постійно оновлюються  (Статті, інтерв'ю, опитування думок, листи читачів у друкарські видання, актуальна сенсаційна інформація, оголошення, роз'яснення до статистики, графіці, рекламі, коментар, репортаж тощо).

Основним з критеріїв автентичності ми вважаємо критерій функціональності. Під функціональністю розуміється орієнтація автентичних матеріалів на життєве використання, створення ілюзії прилучення до природною мовної середовищі, що є головним чинником в успішному оволодінні іноземну мову. Робота над функціонально автентичним матеріалом наближає учня до реальних умов мовного спілкування, готує до вживання цих засобів у реальному житті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Автентичні проза та віршовані тексти (або пісні) як засіб формування мовленнєвої компетенції учнів 1-2 класів

З 2001 року іноземна мова стала обов’язковим навчальним предметом у початковій школі. Програма  навчання дітей англійської мови в початкових класах загальноосвітніх шкіл й забезпечує наступність і безперервність навчання  в першому класі з наступними класами початкової школи. Завдання і зміст формування в учнів початкових класів англомовних комунікативних умінь узгоджені між собою, враховують рівень психологічного, розумового й комунікативного розвитку дітей цього віку, спрямовані на несвідоме сприйняття і запам’ятовування навчального матеріалу[17]. Досягти високого рівня комунікативної компетенції в іноземній мові,  не знаходячись серед її носіїв, молодшим школярам, які ще не зовсім володіють комунікативними навичками у рідній мові, - справа нелегка і відповідальна. Тому педагогу необхідно використовувати такі методи і форми роботи, а також добирати матеріали, які наблизять навчання до реальних мовленнєвих ситуацій.

Відомо, що автентичні матеріали (вірші, оголошення, меню або пісні), які дають учням можливість побачити мову в її реальній ролі засобу спілкування в відповідній культурі. Якщо ці (та інші) автентичні матеріали вживати на максимально можливому рівні, вони дають учням прямий доступ до культури і допомагають самим автентично вживати мовний матеріал, свідомо спілкуватись в реальній ситуації, радше ніж демонструвати знання граматичного явища або лексичної одиниці[11].

Вважаємо, що треба почати з забезпечення учнів одиницями автентичного матеріалу разом із вправами і видами діяльності, які ми самі розробимо.  Застосовуючи на практиці вправи, створені на автентичному матеріалі слід дотримуватись таких правил:

 • одну й ту саму мовленнєву структуру повторювати декілька разів (шляхом підстановки нових лексичних одиниць);
 • запропонувати учням декілька лексико-граматичних структур зі збереженням основного змісту;
 • використовувати яскраве оформлення;
 • дотримуватись вживання структур на основі тематики спілкування, яка охоплює різні сфери життєдіяльності[13].

 Використання автентичних матеріалів вищевказаними способами дозволяє учням на будь-якому етапі вивчення мови набути позитивного досвіду «нагород» за її вивчення. Учні, працюючи з автентичними матеріалами, підвищують свій інтерес до мови і мають безперечну мотивацію для її вивчення, яка базується на тому, що учні знають про позитивний ефект, який це має для них. Учні, які раніше неохоче опановували мовні форми, починають розуміти переваги подальшого накопичення знань в цій галузі. Для нас також накопичуються переваги в тому, що в них з’являються вмотивовані і орієнтовані на мету учні і учбовий процес, що стимулює як учнів, так і вчителів.

 Навчання читання автентичних художніх текстів (на початковому рівні в тому числі) дає змогу учням  ознайомитися з особливостями культури іншої країни, зрозуміти національно-специфічні особливості її народу, порівняти звичаї, традиції власної країни і країни, мова якої вивчається. Результатом цього буде оцінювання учнями літературних творів, розуміння культури, традицій інших народів тощо.

 Зосередження уваги на читанні поетичних чи літературних творів  англійських і американських авторів сприяє творчій активності учнів, збагачує їх духовний світ, допомагає відчути красу людини і природи [24].

  На початковому етапі навчання рекомендуємо використовувати сучасні ілюстровані історії: “STORIES IN PICTURES”, “CIRCUS!”, “MY GOLDFISH WISH”, “MY PUPPY PLAYTIME” та ін..  Цікавими для читання є також книжки наступних серій: “Disney Animal Friends”, “MARKS & SPANCER”, “PLAYMORE” та ін. (Додаток 1).

  Отже, у процесі вивчення  автентичних іншомовних творів учні привчаються до самостійної творчої діяльності. Метою роботи над фрагментом твору є навчання читання англійською мовою з повним розумінням автентичного художнього тексту та його інтерпретація.

Пропонуємо якомога частіше розучувати з молодшими школярами  автентичні вірші та пісні, ставлячи перед собою наступні завдання:

1) опрацювання окремих звуків та звукосполучень;

2) опанування англійської інтонації;

3) вивчення лексичного, граматичного матеріалу, тощо.

 Використання віршів і пісень є основним засобом навчання маленьких дітей, оскільки:

1) розвивають слух, що є першим і одним з найголовніших кроків до вивчення мови;

2) природно вчать вимови, інтонації та наголосу;

3) розширюють словниковий запас і знання граматичних структур;

4) сприяють вивченню сталих виразів;

5) добре сприймаються дітьми (дітям подобаються римовані звуки, ритмічність і музика);

6) допомагають дітям зблизитися, створюють позитивну психологічну атмосферу[21].

На початку уроку діти легко сприймають і запам’ятовують короткі вірші (римівки): “Good morning!”, “Hello!”. Їх можна змінювати і відповідно до тем, наприклад, «Кольори» чи «Дні тижня»:

 

 “Colors”

Red, yellow, green and blue.

Hello, friends! How are you?

Red, yellow, green and blue.

We are fine, thank you[5].

         “The Days of the Week”

How many days has my baby to play,

How many days has my baby to play?

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,

Thursday, Friday, Saturday.

My baby plays every day[8].

 

 Переваги застосування віршованих творів у навчанні іноземної мови є наступними:

 • розширюють лексичний запас, розвивають в учнів відчуття мови, знання її стилістичних особливостей та допомагають закріпити правильну артикуляцію та вимову звуків;
 • стимулюють монологічне та діалогічне мовлення, сприяють розвитку як підготовленого, так і спонтанного мовлення;
 • допомагають краще засвоїти й активізувати граматичні конструкції, уживані в іноземній мові;
 • сприяють розвитку соціокультурної компетенції, створенню на уроці особливої атмосфери країни, мова якої вивчається, надаючи історичну ретроспективу, різні погляди на стосунки та цінності народів, мова яких вивчається;
 • пожвавлюють процес викладання, вносять різноманітність, викликають позитивні емоції та створюють високу мотивацію;
 • збагачують уяву, знижують психологічне навантаження учнів, підвищуючи їх емоційний тонус (також за рахунок відпочинку від рутинної праці з підручниками та зошитами) [7].

Відомо, що навчання найбільш ефективне, коли проходить цікаво і весело. Емоційна атмосфера під час слухання віршу чи пісні дає більше шансів запам’ятати словникову та граматичну структури [6]. Особливо важливо створювати таку атмосферу на заняттях в садочках та в початковій школі.

 Коли ми вчимо вірш з маленькими дітьми, які щойно почали вивчати англійську мову, не слід сподіватися, що їх вимова буде чітка і досконала. Але в цьому віці вони швидко вловлюють ритм, наголос та інтонацію, їхня вимова поступово покращується, оскільки спочатку вони вчаться слухати нові звуки, а пізніше – розрізняти нові слова[16]. Завдання вчителя – не розділяти слова штучно, а розказувати вірш зі звичною швидкістю.

 Слова варто супроводжувати діями, щоб вони асоціювалися з ними. Діти повторюють слова і виконують дії (знову і знову). Потім доцільно на деякий час припинити роботу над віршем і перейти до іншого виду діяльності. Через певний час повернутися до вивчення вірша знову.

Популярність пісень та музики серед більшості учнів є загальновизнаним фактом. Тому, використання таких пісень на уроці приверне увагу дітей та дасть позитивний результат.

 Зазначимо три риси, притаманні пісням:

1) пісні менш інформативні, ніж поезія. Як правило, поезію ми читаємо, що дозволяє їй бути більш інформативно навантаженою;

2) пісні відзначаються багатослів’ям та простотою. Простота, повторюваність, певне передбачення допомагають розумінню;

3) пісні мають особливу якість, що змушує слухача реагувати таким чином, ніби пісню співають особисто для нього. Пісні утворюючи, свій світ відчуттів та емоцій, оскільки ми співаємо пісні, ми беремо участь у світі, який вона створює[23].

 Спів інтегрується з різними діями й при цьому можна використовувати наступні прийоми:

 1. пісня і рухливі вправи, фізкульт-хвилинки (“Let’s Shake Hands”, “Shake Break”- Hello Songs for Kids);
 2. пісня і драматизація, імітація руху тварин, транспорту тощо (“If You’re Happy”-Super Simple Song);
 3. пісня й танок, акцентуючи увагу на виконанні рухів і змінюючи фігури танцю, діти багаторазово повторюють куплет (“Put Your Left Hand In”- Hello Songs for Kids);
 4. пісня та малювання (“The Rainbow Color Song”- Hello Songs for Kids);
 5. пісня - гра (“Do You Like?” - Hello Songs for Kids) [25].

Маємо зазначити, що є багато переваг у використанні пісень на уроці: створення певної атмосфери в класі, введення лексики, ознайомлення з особливостями культури, та ін..

Розглянемо окремі з них детальніше:

 • пісні можуть бути використані як фізкульт-хвилинки, засіб релаксації чи то створення приємної атмосфери на уроці. Працюючи з текстами пісень, учні почуваються впевненіше, ніж підчас роботи зі звичайними текстами;
 • Введення лексики. Існує тісний зв'язок між ритмом та мовленням. Відчуття ритму – необхідний крок у вивченні мови. Популярні пісні мають приклади сучасної розмовної мови – і це є одним зі шляхів введення живої мови в класний ужиток;
 • Ознайомлення з культурою країни. Музика несе на собі відбиток часу та місця, де її було написано. Кожна пісня – це культурна капсула, яка несе в собі значиму частину соціальної інформації. Через пісні можна порівняти культуру різних країн. Пісні можна використовувати як тексти, так само, як і вірші, розповіді чи інший автентичний матеріал;
 • Пісні як допоміжний матеріал. Пісні можна використовувати і як допоміжний матеріал до підручника або в інших навчальних ситуаціях: використання пісні в особливих випадках або коли підручник не містить необхідного матеріалу;
 • Інтерес учнів. У сучасному житті популярні пісні мають сильний вплив на нас. Учителі заохочують учнів до вивчення іноземної мови, ураховуючи «подвійний» інтерес: власний та інтерес учнів [4].

        На рівні з пісенним матеріалом рекомендуємо використовувати наспіви (Додаток 2) та джазові римівки (Додаток 4) у такій послідовності:

 1. учитель декламує наспів, учні слухають;
 2. учитель декламує вдруге, учні плескають в долоні, відбиваючи ритм;
 3. учитель просить учнів виконувати дії, про які говориться в наспівах (майже всі наспіви передбачають виконання певних дій), наприклад: рахувати на пальцях, показувати на певні предмети і т. ін.;
 4. під час наступного прослуховування учні не тільки виконують дії, а й приєднуються до декламування [1].              На рівні                                          На

        Пропонована система роботи з автентичними матеріалами – лише один із можливих варіантів роботи в контексті міжкультурної дидактики й особистісно-діяльнісного підходу у навчанні іноземної мови. Практика доводить, що така система роботи  підвищує інтерес учнів до вивчення мови.