Тест Перевірочна робота " Альдегіди. Карбонові кислоти"

Про матеріал
Тест Перевірочна робота " Альдегіди. Карбонові кислоти" на 4 варіанти профільна програма 10 клас
Перегляд файлу

І варіант ( 1 рівень по 0,5балів ) 1. Вкажіть загальну  формулу альдегідів: а) CnH2n+1OH;   б) CnH2n+1 COH;  

в) CnH2n+1СООН;  г) CnH2nO2.

2.    Вкажіть забарвлення індикатора в розчинах карбонових кислот: а) фіолетовий;

   б)  малиновий;  в)  рожевий ( червоний);  г) жовтий.

3.    Вкажіть формулу валер’янового альдегіду: а) С3Н7СОН;   б) С4Н9СОН ;  в) С5Н11СОН;  г)С2Н5СОН.     

4.    Вкажіть назву речовини, яка утворюються при взаємодії оцтової кислоти та етилового спирту: а) етилен;  б) етер;  в) естер;   г) ацетилен.

5.    Вкажіть назву 30% водного розчину мурашиного альдегіду: а) метаналь;  б) етаналь;   в) формалін; г) карболова кислота.

6.    Вкажіть назву речовини , яка використовується для консервування харчових продуктів:

а) метанова кислота;  б) етанова кислота;  в) формалін;  г) етиловий спирт .

 

2 рівень (по 1 балу)

7.                  Визначте масову частку оцтової кислоти в розчині, якщо 6г льодяної етанової кислоти розчинили в 94г води. Як називається цей розчин?

8.                  Дайте систематичні назви ізомерам пентанової кислоти ( напишіть структурні формули 4 ізомерів ) .

9.                  Допишіть хімічні реакції . Проставте коефіцієнти , вкажіть назви реагентів та продуктів реакцій та назви видів та типів реакцій: а) СН3СОН+ Ag2O=     б) CH3COOH+Mg(OH)2 =  в)   CH3COOH + CH3OH=         г)  ацетилен + … =  етаналь.

 

3 рівень ( по 1,5 балів )

10.  При дії амоніачного розчину Ag2O на насичений альдегід масою 0,52г одержали 1,25г срібла . Вихід продуктів реакції становив 80% від теоретично можливого . Визначте формулу цього альдегіду.

11.  Запишіть реакції і дайте їм повну характеристику відповідно до схеми перетворень: 

imageimageCH image      C2H2        image CH3COH         CH3COOH         CH3COOC2H5

                                                          (CH3COO)2Mg

4 рівень ( по 2 бала)

12. При взаємодії 60г розчину оцтової кислоти з масовою часткою СН3СООН 10% та 40г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 40% утворилася сіль. Визначте її масу. Яка речовина була взята в надлишку? 

 

 

 

                                                                ІІ                                                        

1.  Вкажіть загальну  формулу карбонових кислот: а) CnH2n+1OH;   б) CnH2n+1 COH;  

в) CnH2n+1СООН;  г) CnH2n-2(ОН)2.

2.  Вкажіть забарвлення одного із реагентів реакції при окиснені оцтового альдегіду Cu(OH)2: а) фіолетовий; б)  цегляний;  в)  рожевий ( червоний);  г)синій.

3.  Вкажіть формулу масляної кислоти: а) С3Н7СООН;   б) С4Н9СОН ;  в) С5Н11СООН;  г)С2Н5СООН.     

4.  Вкажіть назву аніону , який утворюється при дисоціації оцтової кислоти в водному розчині: а) форміат;  б) ацетат;  в) бутират;   г) метаноат.

5.  Вкажіть назву 80% водного розчину етанової кислоти : а) столовий оцет;  б) оцтова есенція;  в) формалін; г) карболова кислота.

6.  Вкажіть назву речовини , яка використовується для обробки бджолиних вуликів у вигляді 1,25% спиртового розчину: а) метанова кислота;  б) етанова кислота;  в) формалін;  г) метиловий спирт .

 

2 рівень (по 1 балу)

7.Визначте масу срібла , яка утворюється при проходженні реакції «срібного дзеркала» , якщо в реакцію вступило 22г 20% розчину етаналю.

8.                  Дайте систематичні назви: а) ізомерам бутаналя (напишіть структурні формули 2 ізомерів);  б) побудуйте напівструктурні формули : 1) 3-етил-2,2-диметилпентанової кислоти; 2) 3,3-діетил-2,4-диметилгексаналя

9.                  Допишіть хімічні реакції . Проставте коефіцієнти , вкажіть назви реагентів та продуктів реакцій та назви видів та типів реакцій: а) СН3СОН+ Cu(OH)2=     б) HCOOH+Ca =   в)   CH3COOH + C2H5OH=         г)  CH3COH + O2=

 

3 рівень ( по 1,5 балів ) 10. У розчин оцтової кислоти масою 300г помістили надлишок кальцинованої соди (Na2CO3).Внаслідок цього виділився газ  об’ємом 5,6л (н.у.). Визначте масову частку кислоти (  % ) в вихідному розчині.   

11. Запишіть реакції і дайте їм повну характеристику відповідно до схеми перетворень: 

imageimageCаС image      C2H2        image CH3COH         CH3COOH         CH3COOC3H7

                                                 (CH3COO)3Fe

4 рівень ( по 2 бала)

12. При каталітичному відновленні  воднем 8,8г насиченого альдегіду ( СnH2n+1 – COH ) одержали 7,36г спирту ( СnH2n+1 – CН2OH ), вихід спирту становив 80% від теоретично можливого. Визначте формулу насиченого альдегіду.

 

 

 

                                                               ІІІ                                                        

1.  Вкажіть назву суфіксу в органічних сполуках, які є альдегідами : а) -ол;   б) -аль;   в)-ен;  г)-ин.

2.  Вкажіть забарвлення одного із реагентів  при проходженні якісної реакції оцтової кислоти з ферум(ІІІ) хлоридом: а) фіолетовий; б)  цегляний;  в)  червоний;  г)синій.

3.  Вкажіть формулу капронового альдегіду: а) С3Н7СОН;   б) С4Н9СООН ;  в) С5Н11СОН;  г)С2Н5СООН.     

4.  Вкажіть назву аніону , який утворюється при дисоціації мурашиної кислоти в водному розчині: а) форміат;  б) ацетат;  в) бутират;   г) етаноат.

5.  Вкажіть назву реакції, яка відбувається за такою схемою – СН3СОН+Ag2O= СН3СОOН+2Ag: а)відновлення ;  б)гідратації;  в)  срібного дзеркала; г) естерифікації.

6.  Вкажіть назву речовини , яка використовується для фіксації біологічних об’єктів :

 а) метанова кислота;  б) етанова кислота;  в) метаналь;  г) метиловий спирт .

 

2 рівень (по 1 балу)

7.  Визначте масу оцтової кислоти та води , які необхідно використати для приготування 200г  6%  розчину столового оцту. 

8.  Напишіть формули 4 ізомерів пентаналю та дайте їм систематичні назви.

9.  Допишіть хімічні реакції . Проставте коефіцієнти , вкажіть назви реагентів та продуктів реакцій та назви видів та типів реакцій: а) …+ Cu(OH)2= купрум(ІІ) ацетат +…      б) HCOOH+СН3ОН =  ;  в) CH3COOH + К2СO3 = ;        г)  CH3COH + H2=.

 

3 рівень ( по 1,5 балів )

10.  Визначте об’єм ацетилену, якщо в результаті його гідратації   отримали  оцтовий альдегід масою 1,76г .Вихід продукту реакції становить 80% від теоретично можливого.

11.  Запишіть реакції і дайте їм повну характеристику відповідно до схеми перетворень: 

imageС2Н       image C2H5ОН        image CH3COH         CH3COOH         image (CH3COO)2Mg

                                                            (CH3COO)3Fe

4 рівень ( по 2 бала) 12. До водного розчину масою 4г  з масовою часткою альдегіду 22% додали надлишок аміачного розчину арґентум(І) оксиду. Внаслідок взаємодії утворився осад масою 4,32г . Визначте формулу вихідного альдегіду.

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ІV                                                        

1.  Вкажіть назву функціональної групи карбонових кислот: а) альдегідна;  

 б) гідроксильна;  в) карбонільна;  г) карбоксильна.

2.  Мурашина кислота є : а) спиртом; б)  альдегідоспиртом;  в)  альдегідокислотою;  г)естером.

3.  Вкажіть формулу етаналю: а) СН3СОН;   б) С4Н9СОН ;  в) С5Н11СООН;  г)С2Н5СОН.      4. Вкажіть назву естеру , який утворюється при взаємодії оцтової кислоти з метиловим спиртом : а) метилформіат;  б)метилацетат;  в)етилбутират;   г)етилметаноат.

5.Вищі представник якої групи органічних сполук мають квітковий запах : а) карбонових кислот;  б) спиртів;  в) альдегідів; г) парафінів.

6. Вкажіть назву речовини , яка використовується для вироблення дзеркал: а) пропанова кислота;  б) етанова кислота;  в) альдегід;  г) метиловий спирт .

 

2 рівень (по 1 балу)

7.Яку масу оцтового альдегіду можна отримати із 4,48л ацетилену в результаті його гідратації за реакцією Кучерова .

8.                  Дайте систематичні назви : а) ізомерам бутанової кислоти (напишіть структурні формули 2 ізомерів);  б) побудуйте напівструктурні формули : 1) 3-етил-2,2,3триметилгексанової кислоти; 2) 2,3-діетил-2,4-диметилгептаналя

9.                  Допишіть хімічні реакції . Проставте коефіцієнти , вкажіть назви реагентів та продуктів реакцій та назви видів та типів реакцій: а) СН3СОН+ Ag2O=     б) CH3COOH+FeCI3 =   в)    C2H5OH+CuO =         г)  C2H5OH + … = оцтова кислота +…

 

3 рівень ( по 1,5 балів )

10.  Обчисліть маси магнію та розчину етанової кислоти з масовою часткою СН3СОН  10% потрібні  для добування водню об’ємом 1,4л (н.у.) .   

11.  Запишіть реакції і дайте їм повну характеристику відповідно до схеми перетворень: 

imageimageAI4C      CH4        C2H2        imageCH3COH Cu(OH)2       X       CH3COOCH3

                                                 (CH3COO)2 Ca

4 рівень ( по 2 бала) 12. Унаслідок взаємодії 20% розчину оцтової кислоти масою 120г з 80% розчином метанолу 20г утворився складний естер (метилацетат) масою 22,2г . Визначте вихід продукту хімічної реакції: а) 80% ;  б) 75% ;  в) 90%.

 

 

 

pdf
Додано
16 січня
Переглядів
810
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку