24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Біонеорганічна хімія 1 В

Додано: 7 грудня 2020
Предмет: Хімія
Тест виконано: 22 рази
40 запитань
Запитання 1

За кількістю, необхідною для нормальної життєдіяльності людини, біогенні елементи розподіляються на три групи:

варіанти відповідей

макроелементи, мікроелементи, ультрамікроелементи

s-елементи, p-елементи, d-елементи

метали, неметали, амфотерні елементи

розчинні, малорозчинні, нерозчинні

Запитання 2

Добова потреба організму в макроелементах становить:

варіанти відповідей

більш ніж 100 мг на добу

менш ніж 100 мг на добу

менш ніж 50 мг на добу

20 мг на добу

Запитання 3

До яких наслідків призводить дефіцит макро- та мікроелементів в організмі?

варіанти відповідей

викликає порушення обміну речовин і різні патологічні стани

призводить до летаргічного сну

покращує пам’ять

викликає ейфорію

Запитання 4

Токсична дія будь-якого елементу в організмі людини залежить від:

варіанти відповідей

його концентрації у тканинах організму

температури тіла людини

настрою людини

атмосферного тиску

Запитання 5

Біогенні s-елементи – це елементи:

варіанти відповідей

в яких останніми заповнюються s-орбіталі

побічних підгруп

великих періодів

головних підгруп 2-6-го періодів

Запитання 6

До біогенних s-елементів відносяться

варіанти відповідей

кальцій, магній

нітроген, фосфор

цинк, ферум

оксиген, сульфур

Запитання 7

Вміст якого макроелемента в плазмі клітини значно вищій, ніж у позаклітинній рідині?

варіанти відповідей

калію

натрію

магнію

йоду

Запитання 8

Виберіть вірне твердження щодо біологічної ролі калій йона:

варіанти відповідей

сприяє виділенню надлишку води, усуває набряки

утримує воду в організмі

джерело для утворення хлоридної кислоти в шлунку

підтримує у задовільному стані емаль зубів

Запитання 9

В організмі людини мікроелементи присутні у вигляді:

варіанти відповідей

кофакторів білків

солей електролітів

ферментів

каталізаторів

Запитання 10

При нестачі якого мікроелементу в організмі розвиваються хвороби крові та анемії, внаслідок яких зменшується кількість еритроцитів та вміст у них гемоглобіну?

варіанти відповідей

Fe

Zn

Mo

Cu

Запитання 11

В організмі людини вміст феруму не перевищує:

варіанти відповідей

50 г

100 г

150 г

Запитання 12

Вкажіть мікроелемент, який входить до складу алкогольдегідрогенази та інсуліну:

варіанти відповідей

цинк

купрум

манган

ферум

Запитання 13

Недостатність йоду приводить до:

варіанти відповідей

ендемічного зобу

анемії

деструкції кровоносних судин

хронічного флюору

Запитання 14

До біогенних р-елементів відносяться:

варіанти відповідей

нітроген, фосфор 

ферум, купрум

цинк, кобальт

арґентум, аурум

Запитання 15

Сполуки якого р-елемента відносять до токсичних?

варіанти відповідей

арсен (миш’як)

селен

сіліцій

алюміній

Запитання 16

Потрапляння в організм важких металів та їх сполук призводить до:

варіанти відповідей

порушення гомеостазу і виникненню патологічних процесів

прискорення обміну речовин

домінування процесів асиміляції над процесами дисиміляції

покращення стану організму 

Запитання 17

Хелатотерапія – це виведення токсичних речовин, у тому числі важких металів, з організму з використанням:

варіанти відповідей

комплексних сполук

ферментів

інгібіторів 

 електролітів

Запитання 18

Назвіть за систематичною номенклатурою комплексну сполуку Na3[Co(NO2)6]:

варіанти відповідей

натрій гексанітрокобальтат

натрій гексагідроксоалюмінат

калій гексанітрокобальтат

натрій гексаціаноферрат (ІІІ)

Запитання 19

Розчини – це:

варіанти відповідей

дво- або багатокомпонентні гомогенні системи змінного хімічного складу

колоїдні структури, в яких дисперсна фаза також є рідиною

дисперсні системи, в яких дисперсною фазою є частинки твердої речовини, а дисперсійним середовищем – рідина

тверді або рідкі частинки, що перебувають у в повітрі

Запитання 20

Вкажіть невірне твердження. Електроліти – це речовини, які:

варіанти відповідей

не дисоціюють на іони

проводять електричний струм як у розплавленому стані, так і у розчинах

дисоціюють на катіони та аніони

протидіють зневодненню організму

Запитання 21

Чому дорівнює ступінь електролітичної дисоціації слабких електролітів?

варіанти відповідей

<30%

 >30%

50%

>50%

Запитання 22

Виберіть вірне твердження. Ступінь дисоціації залежить від:

варіанти відповідей

від температури, концентрації, природи електроліту та розчинника

виключно від природи електроліту та розчинника

виключно від температури

виключно від концентрації

Запитання 23

Розчини з однаковим осмотичним тиском називають:

варіанти відповідей

ізотонічними

гіпертонічними

гіпотонічними

насиченими 

Запитання 24

Розчин 0,9% хлориду натрію називають фізіологічним, тому що він:

варіанти відповідей

має осмотичний тиск, рівний осмотичному тиску крові

містить іони, що входять до складу крові

не впливає на кислотно-основний баланс крові

добре розчинений у крові

Запитання 25

Гіпотонічні розчини лікарських засобів не можна вводити внутрішньо-венно тому, що відбувається:

варіанти відповідей

гемоліз еритроцитів

плазмоліз еритроцитів

злипання еритроцитів

зсідання еритроцитів

Запитання 26

Масова частка речовини в розчині – це:

варіанти відповідей

відношення маси речовини до маси розчину

відношення маси розчину до маси речовини

різниця між масою розчину та масою речовини

кількість речовини в одиниці об’єму розчину

Запитання 27

Скільки мл 30%-го розчину Н2О2 необхідно взяти для приготування 2 л 3% фармакопейного препарату:

варіанти відповідей

200

300

400

500

Запитання 28

Відомо, що 1 ОД інсуліну сприяє засвоєнню в організмі людини 5 г глюкози. Скільки одиниць інсуліну необхідно добавити до 500 мл 5%-го розчину глюкози?

варіанти відповідей

5

10

15

20

Запитання 29

Формула обчислення молярної концентрації:

варіанти відповідей

Cx = m / M V

Cx = M V m

Cx = m + M V

Cx M = m V

Запитання 30

Розчин об’ємом 500 мл містить NаOH масою 5 г. Визначити молярну концентрацію цього розчину.

варіанти відповідей

0,25моль/л

0,5 моль/л

1,25 моль/л

1,5 моль/л

Запитання 31

Кислотно-основні індикатори – це:

варіанти відповідей

слабкі органічні кислоти або основи

сильні органічні кислоти або основи

сильні неорганічні кислоти або основи

слабкі неорганічні кислоти або основи

Запитання 32

Забарвлення метилоранжу в кислому середовищі:

варіанти відповідей

червоний

безбарвний

жовтий

синій

Запитання 33

Іонний добуток води – це:

варіанти відповідей

добуток концентрацій протонів та гідроксид-іонів

сума концентрацій протонів та гідроксид-іонів

відношення концентрацій протонів та гідроксид-іонів

квадратний корінь суми концентрацій протонів та гідроксид-іонів

Запитання 34

Дайте характеристику кислотності середовища, якщо рН=6

варіанти відповідей

слабкокислотне

сильнокислотне

нейтральне

слабколужне

Запитання 35

За рОН=2 молярна концентрація йонів гідрогену у розчині дорівнює:

варіанти відповідей

10-12моль/л

10-2 моль/л

10-14 моль/л

10-6 моль/л

Запитання 36

Водневий показник 0,001 М розчину НСl дорівнює:

варіанти відповідей

3

1

4

5

Запитання 37

Всі біологічні рідини в організмі людини за виключенням шлункового соку мают рН середовище:

варіанти відповідей

слабколужне

сильнолужне

слабкокислотне

сильнокислотне

Запитання 38

Шлунковий сік – це:

варіанти відповідей

безколірна рідина, що містить 0,3-0,5% хлоридної кислоти

безколірна рідина, що містить 3-5% хлоридної кислоти

непрозора рідина, що містить 3-5% хлоридної кислоти

непрозора рідина, що містить 0,3-0,5% хлоридної кислоти

Запитання 39

У шлунку рН-середовище:

варіанти відповідей

кисле

лужне

нейтральне

амфотерне

Запитання 40

Водний розчин питної соди має рН середовища:

варіанти відповідей

слабколужне

слабкокислотне

лужне

кисле

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест