Робота і потужність електричного струму Електричний струм в різних середовищах.

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
28 запитань
Запитання 1

Які частинки є носіями електричного струму в металах?

варіанти відповідей

Електрони

Позитивні і негативні йони

електрони, позитивні і негативні йони

протони

Запитання 2

Як змінюється провідність провідників з підвищенням температури?

варіанти відповідей

зменшується

не змінюється

збільшується

Запитання 3

Вкажіть, у чому полягає явище надпровідності?

варіанти відповідей

у зникненні сили струму

у збільшенні опору металів

у зниженні втрат енергії

у зникненні опору металів

Запитання 4

Як називається процес розпаду молекул електроліту на йони?

варіанти відповідей

електроліз

газовий розряд

електролітична дисоціація

рекомбінація

Запитання 5

Як називається позитивно заряджений електрод в електролітичній ванні?

варіанти відповідей

анод

аніон

катод

катіон

Запитання 6

Під впливом чого відбувається електролітична дисоціація?

варіанти відповідей

електричного поля

полярних молекул води

нагрівання

ударної іонізації

Запитання 7

Як називаються негативні йони у електролітичній ванні?

варіанти відповідей

вільні

аніони

зв'язані

катіони

Запитання 8

Чому дорівнює сила струму, при якій відбувається електроліз у розчині хлорної міді, якщо за 20 хв на катоді виділилося 4 г міді. Електрохімічний еквівалент міді 0,33 мг/Кл.

варіанти відповідей

12 А

4 А

10 А

20 А

Запитання 9

Як довго триватиме електроліз розчину мідного купоросу, якщо взяти мідні електроди?

варіанти відповідей

до розчинення катоду

до розчинення аноду

до розчинення аноду і катоду

до нескінченності

Запитання 10

Чому на електрофікованих залізницях позитивний полюс джерела напруги з'єднують з повітряним провідником, а негативний - з рейками колії?

варіанти відповідей

довільно вибрали

щоб були менші втрати електроенергії

з міркувань безпеки

якби навпаки, то відбувся б електроліз через грунтові води

якби навпаки, то поверхневий шар Землі став би непровідним

Запитання 11

Явище надпровідності відкрив

варіанти відповідей


К. Рікке

 Г. Камерлінг-Оннес

М. Папалексі

М. Боголюбов

Запитання 12

Застосування електролізу. Виберіть усі можливі випадки.

варіанти відповідей

добування алюмінію з розплаву бокситів, цинку і нікелю з розчинів

 гальваностегія (нікелювання, хромування) та гальванопластика (одержання металевих рельєфних копій):

електролітичне полірування поверхні

очищення (рафінування) металів від домішок:

свічення газосвітних ламп

Запитання 13

Час проходження струму через електроліт збільшився удвічі. Як зміниться маса речовини, виділеної на електроді?

варіанти відповідей

Не зміниться

Зменшиться у 2 рази

Збільшиться у 2 рази

Збільшиться у 4 рази

Запитання 14

Під час електролізу розчину цинк сульфату виділилося 2,45 г цинку. Визначте електрохімічний еквівалент цього металу, якщо крізь електроліт протягом 60 хв проходив електричний струм 2 А.

варіанти відповідей

0, 34 кг / Кл

0, 34 мг / Кл

0, 34 г / Кл

3,4 мг / Кл

Запитання 15

Як рухаються іони в узлах кристалічної гратки металів?

варіанти відповідей

рівномірно по колу

рівноприскоренно по колу

 коливаються біля положення рівноваги

не рухаються

Запитання 16

Опір металів виникає в наслідок...

варіанти відповідей

коливань іонів кристалічної решітки 

прискореного руху вільних електронів

 ударів електронів з іонами металів

пружних ударів електронів з іонами кристалічної решітки металів

Запитання 17

Виберіть графік залежності опору металів від температури

варіанти відповідей
Запитання 18

Унаслідок нікелювання пластини її поверхня вкривається шаром нікелю завтовшки 0,05 мм. Визначте середню густину струму, якщо нікелювання триває 2,5 год. Густина нікелю 8900 кг/м3, електрохімічний еквівалент нікелю 0,3 мг/Кл.

варіанти відповідей

160 А/м2

120 А/м2

90 А/м2

60 А/м2

Запитання 19

Для вимірювання роботи електричного струму використовують ..

варіанти відповідей

Амперметр

Вольтметр

Гальванометр

Лічильник електроенергії

Ватметр

Запитання 20

Потужність електричного струму можна визначити за формулою.

варіанти відповідей

UIt

UI

І2Rt

І2R⁄t

Запитання 21

Кількість теплоти, яка виділяється у провіднику під час проходження електричного струму можна визначити за формулою...

варіанти відповідей

Q=cmΔt

Q=І2Rt

Q=IU

Q=I2R

Запитання 22

Через обмотку електродвигуна потужністю 1,9кВт проходить струм 5А. Яке значення напруги в мережі, в яку ввімкнену електродвигун?

варіанти відповідей

450

350

380

410

370

Запитання 23

Через обмотку електродвигуна, механічна потужність якого 7,6 кВт, проходить електричний струм 40 А. Який ККД двигуна, якщо двигун живиться від мережі 380 В? Відповідь записати у відсотках.

варіанти відповідей

50%

40%

60%

75%

45%

Запитання 24

Які є види самостійних розрядів?

варіанти відповідей

тліючий

іскровий

дуговий

коронний

тепловий

світловий

Запитання 25

Наявність яких вільних заряджених частинок утворюють електричний струм у газах?

варіанти відповідей

Вільні електрони.

Негативні йони, які утворюються внаслідок йонізації.

Позитивні йони, які утворюються внаслідок електролітичної дісоціації.

Позитивні йони, які утворюються внаслідок йонізації.

Негативні йони, які утворюються внаслідок рекомбінації.

Запитання 26

Несамостійним є газовий розряд


варіанти відповідей

дуговий

тліючий

іскровий

коронний

всі перераховані

жоден з перерахованих

Запитання 27

За високої температури між електродами, розвединими на невелику відстань, виникає газовий розряд.

варіанти відповідей

дуговий

тліючий

іскроіий

коронний

Запитання 28

Прикладом іскрового розряду в природі є

варіанти відповідей

світіння Сонця

блискавка

 взаємодія заряджених тіл

горіння свічки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест