11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Фінансова звітність

Додано: 13 квітня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 31 раз
25 запитань
Запитання 1

Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому, – це:

варіанти відповідей

Активи

Господарська операція

Зобов’язання

Власний капітал

Запитання 2

Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому приведе до зменшення ресурсів підприєм-­ ства, – це:

варіанти відповідей

Активи

Дебіторська заборгованість

Зобов’язання

Власний капітал

Запитання 3

Актив балансу має розділів:

варіанти відповідей

П’ять

Чотири  

Три 

Два  

Запитання 4

Пасив балансу має розділів:

варіанти відповідей

П’ять

Чотири  

Три 

Два  

Запитання 5

Сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності, – це:

варіанти відповідей

Бухгалтерський облік

Управлінський облік

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

Облікова політика

Запитання 6

Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, – це:

варіанти відповідей

Консолідована звітність

Фінансова звітність 

Звіт про фінансові результати

Статистична звітність 

Запитання 7

Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

варіанти відповідей

Календарний рік

Квартал

Місяць

Операційний цикл

Запитання 8

Терміни подачі підприємствами квартальної фінансової звітності:

варіанти відповідей

До 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом

Не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом

У першому місяці наступного кварталу

До 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом

Запитання 9

Терміни подачі підприємствами річної фінансової звітності:

варіанти відповідей

Не пізніше 28 лютого, наступного за звітним року

Не пізніше 30 січня наступного року

До 25 січня наступного року

Не пізніше 15 лютого, наступного за звітним року

Запитання 10

Поточні зобов’язання відображають у ...

варіанти відповідей

Першому розділі активу балансу

Другому розділі пасиву балансу

Четвертому розділі пасиву балансу

Третьому розділі пасиву балансу

Запитання 11

Витрати майбутніх періодів відображають у...

варіанти відповідей

Першому розділі активу балансу

Другому розділі пасиву балансу

Четвертому розділі пасиву балансу

Другому розділі активу балансу

Запитання 12

Основні засоби включаються у підсумок першого розділу активу балансу в оцінці: 

варіанти відповідей

Первісної вартості

Ліквідаційної вартості

Справедливої вартості

Залишкової вартості

Запитання 13

Дебіторську заборгованість до підсумку другого розділу активу балансу включають за вартістю:

варіанти відповідей

Справедливою 

Первісною

Чистою реалізаційною

Залишковою

Запитання 14

За даними яких рахунків заповнюють статтю “Собівартість реалізованої продукції, товарів робіт, послуг” ф. 2 “Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)”: 

варіанти відповідей

Дт 701,702,703

Дт 901,902,903

Кт 701,702,703

Дт і Кт 701,702,703

Запитання 15

Статтю “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” ф.2 “Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)” заповнюють за даними системи рахунків:

варіанти відповідей

Дт 641       Кт 631

Дт 36         Кт 70

Дт 70         Кт 791

Дт 70         Кт 641

Запитання 16

Звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді, – це:

варіанти відповідей

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Запитання 17

Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал, – це:

варіанти відповідей

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Запитання 18

Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду, – це:

варіанти відповідей

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Запитання 19

Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства – це:

варіанти відповідей

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Запитання 20

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються:

варіанти відповідей

Початок звітного періоду

Кінець останнього дня звітного періоду

Перше число поточного року

Перше число кварталу

Запитання 21

Яку господарську операцію відображено такою кореспонденцією рахунків: Дт 791 Кт 901?

варіанти відповідей

Списання собівартості реалізованої продукції на фінансовий результат

Списання виручки (доходу) від реалізації на фінансові результати

Визначення прибутку від реалізації продукції

Визначення збитку від реалізації продукції

Запитання 22

Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань, – це:

варіанти відповідей

Статутний капітал

Власний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Запитання 23

Запис Дт 44 Кт 79 відображає:

варіанти відповідей

Фінансовий результат – збиток;


 Віднесення доходів на фінансові результати;


 Віднесення витрат на фінансові результати;


Фінансовий результат – прибуток.


Запитання 24

Які інші операційні доходи відображені такою кореспонденцією рахунків: Дт 301 Кт 719?

варіанти відповідей

Які інші операційні доходи відображені такою кореспонденцією рахунків: Дт 301 Кт 719?

Відшкодування раніше списаних активів

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Дохід від безоплатно одержаних активів

Запитання 25

Визначити кореспонденцію рахунків під час виявлення нестачі молодняку тварин при інвентаризації:

варіанти відповідей

Дт 947       Кт 212,213

Дт 901            Кт 212, 213

Дт 375           Кт 716

Дт 212, 213   Кт 375

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест