Імпульс. Закон збереження імпульсу

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Імпульс
Тест виконано: 16 разів
12 запитань
Запитання 1

Яким символом позначається імпульс тіла? 

варіанти відповідей

v

p

m

F

Запитання 2

Векторну фізичну величину, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху, називають… 

варіанти відповідей

…. Імпульсом тіла;

…. Кінетичною енергією;

…. Потенціальною енергією;

…. Імпульсом сили.

Запитання 3

Закон збереження імпульсу: 

варіанти відповідей

Рух тіла, кинутого вертикально вгору або вниз, - це рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює прискоренню вільного падіння a=g;

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла;

У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії;

В усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов.

Запитання 4

М’яч масою 500 г унаслідок удару набув швидкості 80 м/с. Визначте імпульс м’яча. 

варіанти відповідей

400 кг∙м/с

30 кг∙м/с

40 кг∙м/с

40000 кг∙м/с

Запитання 5

Виберіть всі фізичні величини для продовження правила "Щоб знайти імпульс тіла потрібно помножити..."

варіанти відповідей

масу тіла

час дії сили

силу, що діє на тіло

прискорення тіла

швидкість тіла

Запитання 6

Як направлений імпульс тіла?

варіанти відповідей

Збігається з напрямком швидкості

Направлений протилежно до швидкості

Він не має напрямку

Направлений під прямим кутом до швидкості

Запитання 7

З якою швидкістю повинна рухатись шайба на льоду, масою 0,2 кг, якщо її імпульс дорівнює 4,8 кг⋅м/с?

варіанти відповідей

48 м/с

24 м/с

2,4 м/с

0,96 м/с

Запитання 8

Зміна імпульсу тіла дорівнює:

варіанти відповідей

імпульсу сили, що діє на тіло

різниці кінцевої й початкової швидкості тіла

добутку маси тіла та його швидкості

зміні швидкості тіла за одиницю часу

Запитання 9

Чому дорівнює імпульс тіла масою 2 кг, якщо його швидкість 3 м/с ?

варіанти відповідей

6

9

1,5

18

Запитання 10

Вантажний і легковий автомобілі рухаються з однаковою швидкістю. Порівняйте їх імпульси.

варіанти відповідей

у вантажного більший

  однакові

  у легкового більший

Запитання 11

На рисунку зображена ​​траєкторія руху м'яча, кинутого під кутом до горизонту. Куди спрямований імпульс м'яча в найвищій точці траєкторії? Опір повітря дуже малий. 

варіанти відповідей

2

3

4

Запитання 12

Математичний запис закону збереження імпульсу має вигляд:

варіанти відповідей

F = ma

p = mν

m1v01+m2v02=m1v1+m2v2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест