10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Іспит Основи підприємництва і управлінської діяльності

Додано: 15 грудня 2020
Предмет: Економіка
Тест виконано: 1 раз
19 запитань
Запитання 1

Амортизація – це:

варіанти відповідей

Процес поступового перенесення вартості засобів праці у міру їх зносу на

вироблений продукт;

Реалізований чистий продукт;

Маса вироблених матеріальних благ;

Уречевлена в товарах праця.

Запитання 2

Бізнес-план – це:

варіанти відповідей

Безперервний рух грошей у сфері обігу;

Сукупність духовних і матеріальних благ;

Сучасний етап господарського життя;

Аналітичний документ прогнозуючого характеру.

Запитання 3

Державний бюджет – це:

варіанти відповідей

Біржова угода на відповідний строк між державою і населенням;

Умови ринку праці на підприємстві, установі, організації;

Система грошових відносин між державою, підприємствами, установами і населенням;

Постійне відновлення сукупного суспільного продукту.

Запитання 4

Собівартість продукції – це:

варіанти відповідей

Поточні затрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

Перевищення сукупних доходів над сукупними витратами;

Ціна, яка дорівнює попиту;

Різниця між вартістю валового продукту підприємства і вартістю засобів виробництва.

Запитання 5

Які узагальнюючі показники діяльності підприємства?

варіанти відповідей

Прибуток і рентабельність;

Фондовіддача і фондорентабельність;

Собівартість і матеріаловіддача;

Конкуренція і монополія.

Запитання 6

Від яких показників залежить прибуток і рентабельність підприємства?

варіанти відповідей

Фондовіддача , матеріаловіддача, фондорентабельність, продуктивність праці;

Витрати на 1 грн. товарної продукції, зарплатовіддача, віддача і рентабельність управлінських витрат;

Собівартість, фондорентабельність, фондовіддача, матеріаловіддача;

Витрати на 1 грн.т оварноі продукціі, зарплатовіддача, рентабельність управлінських витрат.

Запитання 7

Підприємництво – це:

варіанти відповідей

Система економічних суперечок між суб*єктами;

Суб*єкт пошуку і реалізації нових можливостей у освоєнні новаторських ідей;

Діяльність на власний ризик з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг;

Економічна форма доходу за передане майно у строкове користування.

Запитання 8

Які основні форми підприємництва ви знаєте?

варіанти відповідей

Власне діло, товариство, корпорація;

Товариство, корпорація, асоціація;

Корпорація, власне діло, консорціум;

Товариство, асоціація, концерн.

Запитання 9

Статутний фонд підприємства – це:

      А)

      Б)

      В)

      Г)

варіанти відповідей

Фонд, за допомогою якого реалізується задоволення потреб споживачів;

Фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, цінності, закріплені за підприємством на праві власності або повної господарської дільності;

Угода із забов′занням поставити товари у майбутньому;

Вартість предметів споживання працюючих на підприємстві.

Запитання 10

Стратегія підприємництва – це:

варіанти відповідей

Узагальнена модель дій, що передбачає розвиток підприємницької дільності на перспективу;

Час, обумовлений суспільно нормальними умовами виробництва;

Розробка маркетингових завдань підприємства;

Біржові угоди купівлі-продажу цінних паперів підприємства.

Запитання 11

Товарне виробництво – це:

варіанти відповідей

Сукупність споживачів, що однаково реагують на певний набір збуджуючих стимулів маркетингу;

Виробництво продуктів праці не для власного споживання, а для обміну через ринок купівлі-продажу;

Особливий ринок, на якому купуються і продаються великі партії якісно однорідних взаємозамінних товарів;

Маса вироблених матеріальних благ і послуг у грошовому виразі за певний період;

Запитання 12

Організаційно-економічні відносини – це:

варіанти відповідей

Господарський механізм, за допомогою якого здійснюється організація і управління народним господарством;

Група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети або цілей;

Форма відносин між власником та підприємцем за орендну плату у строкове платне володіння і користування майном;

Вся сума матеріальних і духовних благ, які є у розпорядженні суспільства.

Запитання 13

Фінанси підприємства – це:

варіанти відповідей

Сукупність економічних відносин з приводу утворення та використання фондів грошових коштів для задоволення розширеного відтворення;

Система грошових фондів , які має держава і які спрямовує на фінансове забезпечення своїх функцій: на управління, оборону, соціальні гарантії, охорону навколишнього середовища;

Система економічних відносин, яка пов'язана з формуванням і розподілом грошових доходів та нагромаджень, утворенням і використанням фондів грошових коштів, за допомогою яких забезпечується поточна господарська діяльність, виробничий та соціальний розвиток;

Грошові фонди, які утворюються у населення країни з надходжень, отриманих від трудової, господарської та іншої діяльності і які спрямовуються на примноження їхньої власності та підвищення добробуту.

Запитання 14

Чистий доход підприємства– це:

варіанти відповідей

Різниця між вартістю продукції за цінами ії реалізації і повною собівартістю;

Різниця між вартістю валового продукту підприємства і вартістю засобів виробництва, яка перенесена на вироблений продукт;

Вартість предметів споживання, що призначені для задоволення особистих потреб працюючих на підприємстві;

Продукт живої праці, втіленої в даному році: необхідний та додатковий продукт.

Запитання 15

Валовий продукт підприємства – це:

варіанти відповідей

Реалізований чистий продукт: різниця між виручкою від реалізації продукції і поточними матеріальними затратами та амортизаційними відрахованими;

Фонд оплати праці і чистий доход підприємства;

Економічний показник, який виражає сукупну вартість виготовлених матеріальних та нематеріальних благ та наданих послуг;

Маса вироблених матеріальних благ і послуг у грошовому виразі за певний період  (місяць, квартал, рік і т.д.).

Запитання 16

Суть тактики підприємництва – це:

варіанти відповідей

Розвиток підприємницької діяльності фірми на окремий період;

Основна функція підприємництва;

Простота створення та реєстрації;

Діяльність на власний ризик.

Запитання 17

Які об′єктивні основи розвитку підприємництва в ринковій економіці?

варіанти відповідей

Конкуренція;

Комерційний розрахунок;

Закон ринку «Т-Г-Т»;

Економічна свобода.

Запитання 18

Комерційний розрахунок – це:

варіанти відповідей

Результат ефективної підприємницької дільності;

Самоокупність, прибутковість, самофінансування;

Сукупність принципів, методів і форм управління виробництвом;

Рентабельність виробництва.

Запитання 19

Діяльність підприємця припинається:

варіанти відповідей

З власної ініціативи;

На підставі рішення суду або господарського суду у випадках, передбачених законодавством України;

У разі закінчення строку ліцензії або ії анулювання;

Інше.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест