Узагальнення «Магнітне поле» рівнева робота 18.10

Додано: 17 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
27 запитань
Запитання 1

Як називається форма матерії, через яку передається магнітна взємодія?

варіанти відповідей

тверде тіло

рідина

газ

магнітне поле

Запитання 2

Полюс магніту - це його частина, яка ...

варіанти відповідей

розміщена на краю магніту

розміщена посередині магніту

спричиняє найсильнішу магнітну дію

спричиняє найслабшу магнітну дію

Запитання 3

Однойменні полюси двох магнітів ...

варіанти відповідей

притягуються

спочатку притягуються, а потім відштовхуються

відштовхуються

не взаємодіють

Запитання 4

За напрямом магнітних ліній визнач напрям струму в провіднику (правило свердлика)

варіанти відповідей

вгору

донизу

праворуч

перпендикулярно до площини рисунку

Запитання 5

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник із струмом, називають...

варіанти відповідей

Силою Ампера

Силою Архімеда

Силою Кулона

Силою Струму

Запитання 6

За якою формулою можна обчислити силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом? 


варіанти відповідей

Fа=BIlsinα ;

B=F/ Іl;     

Fа=ρVg

Fа=BIІcosα ;

Запитання 7

Індукція магнітного поля позначається:

варіанти відповідей

 I


 F


 B


G

Запитання 8

Лінії магнітного поля навколо струму...

варіанти відповідей

не існують

існують

не досліджувалися

Запитання 9

Яка роль магнітного поля Землі в існуванні на ній життя?

варіанти відповідей

Воно сприятливо впливає на рослинний світ нашої планети

Магнітне поле Землі на має ніякого значення

Воно сприятливо впливає на фауну Землі

Воно захищає живі організми від згубного впливу космічного випромінювання 

Запитання 10

Як напрямлена сила, що діє на провідник зі струмом в магнітном полі?

варіанти відповідей

вгору

вниз

праворуч

ліворуч

Запитання 11

Визначити силу Ампера, що діє в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл на провідник довжиною 0,1 м, по якому проходить струм 5 А. Магнітні лінії поля і провідник перпендикулярні.

варіанти відповідей

0,05 м

5 м

50 м

0,5 м

Запитання 12

Легке дротяне кільце підвішене на нитці. Під час  наближення до кільця південного полюса магніту воно…

варіанти відповідей

буде відштовхуватися від магніту

буде притягуватися до магніту

буде нерухоме

буде спочатку відштовхуватися, а потім притягуватися до магніту 

Запитання 13

які процеси (з наведених нижче) базуються на явищі електромагнітної індукції?

варіанти відповідей

запис інформації на жорсткий диск комп’ютера

відтворення звуку динаміком

Вироблення електричної енергії за допомогою генератора

Вироблення електричної енергії за допомогою сонячної батареї

вимірювання струму цифровим амперметром

вимірювання струму стрілочним амперметром

Запитання 14

Якщо магніт наближати до замкненої котушки, то котушка буде ...

варіанти відповідей

відштовхуватися

притягуватися.

обертатися

залишатися нерухомою

Запитання 15

Магнітне поле створюють

варіанти відповідей

Намагнічені тіла

Провідники зі струмом

Рухомі заряджені частинки

Заряджені частинки

Постійне електричне поле

Метали

Запитання 16

Магнітна індукція позначається...

варіанти відповідей

В

І

F

M

Запитання 17

У замкненому провідному контурі виникає електричний струм, якщо кількість ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену контуром, змінюється. Хто першим прийшов до такого висновку?

варіанти відповідей

Ерстед

Фарадей

Ампер

Максвел

Тесла

Ерстед і Ампер майже одночасно.

Запитання 18

Електромеханічний генератор - це пристрій, в якому механічна енергія ...

варіанти відповідей

перетворюється на кінетичну енергію.

зберігається під час роботи.

генерується.

перетворюється на електричну енергію.

перетворюється на внутрішню енергію.

перетворюється на потенціальну енергію.

Запитання 19

Яке твердження є неправильним?

варіанти відповідей

У конструкції реле є електромагніт.

Постійні магніти завжди є природними, а електромагніти - штучними.

Електромеханічний генератор - пристрій для промислового одержання електричного струму.

Вода належить до діамагнетиків.

Запитання 20

Феромагнетики при нагріванні до високої температури ...

варіанти відповідей

стають діамагнетиками.

намагнічуються.

не змінюють своїх властивостей.

стають парамагнетиками.

перетворюються на постійний магніт.

серед наведених відповідей немає правильної.

Запитання 21

Вкажіть напрям струму в провіднику, вміщеному в магнітне поле, якщо провідник рухається вліво:

варіанти відповідей

струму в провіднику немає;

до нас (виходить з площини рисунка);

від нас (входить у площину рисунка);

напрям струму періодично змінюється.

Запитання 22

Як будуть взаємодіяти електромагніти, підвішені на нитках?

варіанти відповідей

Притягуватися

Неможливо визначити

Відштовхуватися

Запитання 23

Гіпотеза Ампера стала поштовхом до створення теорії магнетизму.

На підставі цієї гіпотези були пояснені відомі властивості ...

варіанти відповідей

діамагнетиків

парамагнетиків

феромагнетиків

Запитання 24

Закінчіть речення: "Залізо, нікель, кобальт, рідкісноземельні речовини (наприклад, неодим), низка сплавів відносяться до ..."


варіанти відповідей

феромагнетиків

парамагнетиків

діамагнетиків

Запитання 25

Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі


варіанти відповідей

а)Праворуч


 б)Вгору

 в)Вниз

 г)Ліворуч

Запитання 26

Визначте напрямок струму.


варіанти відповідей

а)До нас

б)Від нас

 в)Ліворуч

 г)Праворуч

Запитання 27

Південний магнітний полюс Землі знаходиться поблизу...

варіанти відповідей

а)Південного географічного полюса

 б)Північного географічного полюса

 в)Поблизу Південмашу (Дніпро)

 г) На екваторі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест