Магнітне поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнітний потік.

Додано: 10 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
33 запитання
Запитання 1

Форма матерії, яка створюється намгніченими тілами, провідниками зі струмом, змінними електричними полями, рухомими зарядженими тілами і частинками, - це..

варіанти відповідей

електричне поле

магнітне поле

електромагнітне поле

матеріальне поле

Запитання 2

Властивості магнітного поля:

варіанти відповідей

є матеріальним

є нематеріальним

є складовою електромагнітного поля

створюють магнітне поле намагнічені тіла та провідники зі струмом

чинить орієнтувальну дію

Запитання 3

Магнітне поле створюють:

варіанти відповідей

намагнічені тіла

ненамагнічені тіла

провідники зі струмом

нерухомі та незаряджені частинки і тіла

рухомі та заряджені частинки і тіла

змінне електричне поле

Запитання 4

Векторна фізична величина, що характеризує силову дію магнітного поля - це...

варіанти відповідей

магнітна індукція

електромагнітна індукція

сила Ампера

сила Лоренца

Запитання 5

Одиницею магнітної індукції в СІ є

варіанти відповідей

Тесла

Вольт

Ампер

Ньютон

Запитання 6

Напрямок вектора магнітної індукції магнітного поля зі струмом і котушки зі струмом визначають за допомогою правила:

варіанти відповідей

свердлика або правої руки

свердлика або лівої руки

Ньютона

Лоренца

Запитання 7

Лінії вектора магнітної індукції, ззовні постійного магніту або котушки зі струмом, завжди направлені від ... 

варіанти відповідей

південного полюсу N до північного S

південного полюсу S до північного N

від північного N до південного полюсу S

від північного S до південного полюсу N

Запитання 8

Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом називається ...


варіанти відповідей

силою тяжиння

силою Кулона

силою Лоренца

силою Ампера

Запитання 9

Напрямок сили Ампера знаходять за правилом ...

варіанти відповідей

лівої руки

правої руки

трикутника

свердлика

Запитання 10

Установіть відповідність між співвідношеннями і тим, що вони виражають:

1. FA =B⋅ I⋅ L ⋅ sinα

2. Fл = q ⋅ v ⋅ B ⋅ sinα

3. Ф = B ⋅ S cosα

4. μ=В/В0


а) магнітна проникність середовища

 б) сила Ампера

 в) сила Лоренца

 г) магнітний потік


варіанти відповідей

1 б) 2 в) 3 г) 4 а)

1 в) 2 б) 3 а) 4 г)

1 б) 2 а) 3 г) 4 в)

1 а) 2 в) 3 г) 4 б)

Запитання 11

Полюс магніту - це його частина, яка ...

варіанти відповідей

розміщена на краю магніту

розміщена посередині магніту

спричиняє найсильнішу магнітну дію

спричиняє найслабшу магнітну дію

Запитання 12

Однойменні полюси двох магнітів ...

варіанти відповідей

притягуються

спочатку притягуються, а потім відштовхуються

відштовхуються

не взаємодіють

Запитання 13

За напрямом магнітних ліній визнач напрям струму в провіднику (правило свердлика)

варіанти відповідей

вгору

донизу

праворуч

перпендикулярно до площини рисунку

Запитання 14

Яка роль магнітного поля Землі в існуванні на ній життя?

варіанти відповідей

Воно сприятливо впливає на рослинний світ нашої планети

Магнітне поле Землі на має ніякого значення

Воно сприятливо впливає на фауну Землі

Воно захищає живі організми від згубного впливу космічного випромінювання 

Запитання 15

Як напрямлена сила, що діє на провідник зі струмом в магнітном полі?

варіанти відповідей

вгору

вниз

праворуч

ліворуч

Запитання 16

У замкненому провідному контурі виникає електричний струм, якщо кількість ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену контуром, змінюється. Хто першим прийшов до такого висновку?

варіанти відповідей

Ерстед

Фарадей

Ампер

Максвел

Тесла

Ерстед і Ампер майже одночасно.

Запитання 17

Вкажіть напрям струму в провіднику, вміщеному в магнітне поле, якщо провідник рухається вліво:

варіанти відповідей

струму в провіднику немає;

до нас (виходить з площини рисунка);

від нас (входить у площину рисунка);

напрям струму періодично змінюється.

Запитання 18

Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі


варіанти відповідей

а)Праворуч


 б)Вгору

 в)Вниз

 г)Ліворуч

Запитання 19

Визначте напрямок струму.


варіанти відповідей

а)До нас

б)Від нас

 в)Ліворуч

 г)Праворуч

Запитання 20

Південний магнітний полюс Землі знаходиться поблизу...

варіанти відповідей

а)Південного географічного полюса

 б)Північного географічного полюса

 в)Поблизу Південмашу (Дніпро)

 г) На екваторі

Запитання 21

Як зміниться сила Ампера, що діє на провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при збільшенні індукції магнітного поля в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції. 


варіанти відповідей

   а) зменшиться в 4 рази;


б) збільшиться в 2 рази

в) збільшиться в 4 рази;

г) зменшиться в 2 рази.

Запитання 22

Який вигляд мають лінії магнітної індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом?

варіанти відповідей
Запитання 23

Сила, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку, це сила

варіанти відповідей

Лоренца

Ньютона

Ампера

земного тяжіння

Запитання 24

Напрямок сили Лоренца визначають за правилом

варіанти відповідей

лівої руки

свердлика

правої руки

Запитання 25

Який напрямок має електричний струм у провіднику?

варіанти відповідей

На Вас у площині малюнка

Від Вас у площині малюнка

Ліворуч

Праворуч

Запитання 26

По який траєкторії рухатиметься заряджена частинка, якщо вона влітає в однорідне магнітне поле зі швидкістю v, напрям якої перпендикулярний до вектора індукції В

варіанти відповідей

По гвинтовій лінії

По коловій

По прямій

Залишається у спокою

Запитання 27

Електрон влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 1,4∙10−3 Тл у вакуумі зі швидкістю 500 км/с паралельно до ліній індукції. Визначити силу Лоренца. Якою траєкторією рухатиметься електрон?

варіанти відповідей

11,2∙ 10-17 Н, по прямій

FЛ=0. По прямій

6∙10-15 Н. По колу

1,6∙10-19 Н . По спіралі

Запитання 28

Як називається фізична величина, яка дорівнює добуткові магнітної індукції на площу поверхні та на косинус кута між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні?

варіанти відповідей

магнітна індукція

магнітний потік

самоіндукція

Запитання 29

Чи правильним є твердження: "Магнітний потік буде максимальним, якщо поверхня перпендикулярна до ліній магнітної індукції, і дорівнюватиме нулю, якщо поверхня паралельна цим лініям" 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 30

Закінчіть речення: "Струми Фуко ..."

варіанти відповідей

виникають під час зміни магнітного потоку через поверхню провідника

сприяють втратам енергії

використовуються в індукційних печах

сприяють збереженню енергії

Запитання 31

У центр алюмінієвого замкнутого кільця швидко вносять постійний магніт. При цьому кільце...

варіанти відповідей

притягнеться до магніту

залишиться нерухомим

почне обертатись навколо осі, що проходить через його центр

відштовхнеться від магніту

Запитання 32

Хто вперше за допомогою магнітного поля отримав електричний струм?

варіанти відповідей

Ш.Кулон

А.Ампер

М.Фарадей

Н.Тесла

Запитання 33

В металеве кільце вводять магніт південним полюсом і залишають його в кільці. Як буде вести себе гальванометр?

варіанти відповідей

стрілка гальванометра відхилиться вліво

стрілка гальванометра відхилиться вправо

стрілка гальванометра буде на позначці 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест