Підготовка до НМТ з фізики

Додано: 10 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
33 запитання
Запитання 1

1. Спідометр автомобіля показує швидкість 90 км/год. Визначте який шлях автомобіль проходить щосекунди.

варіанти відповідей

А. 9м

Б.15 м.

В. 25 м

Г. 90 м.

Запитання 2

2. Тіло рухається рівномірно , прискорення його руху дорівнює нулю. Визначте форму траєкторії руху тіла.

варіанти відповідей

А. Пряма лінія

Б. Коло

В. Парабола

Г. Гіпербола

Запитання 3

3. Людина масою 80 кг знаходиться в ліфті. З яким прискоренням рухається ліфт, якщо людина тисне на його підлогу і силу 1000 Н. Вважайте g = 10 м/с².

варіанти відповідей

А 0,5 м/с2

Б. 2,5 м/с2

В. 1,5 м/с2

Запитання 4

4. Амплітуда коливань поршня двигунів поршень автомобіля становить 3,5 см. Яку відстань пройде поршень відносно корпус автомобіля за 100 повний коливань.

варіанти відповідей

А. 0,35 м

Б. 3,5 м.

В. 7 м.

Г. 14 м.

Запитання 5

5. Відомо що під час пострілу з рушниці Стрілець отримує поштовху плече якою буде сила цього поштовху якщо маса кулі 1,8 г, а швидкість її вильоту 400 м/с? Вважайте, що тривалість пострілу

3, 6•10-3 с.

варіанти відповідей

А. 0,72 Н

Б.1,5 Н

В.100 Н

200 Н

Запитання 6

6. Три гази : водень, кисень і азот - містяться в однакових посудинах за однаковою температурою тиску в посудинах. З яким газом більше молекул? Молярна маса кисню

32 г/моль, водню 2 г/моль, азоту- 28 г /моль.

варіанти відповідей

У посудині з воднем

У посудині з киснем

У посудині з азотом

Кількість молекул у посудинах є однаковою

Запитання 7

7. Укажіть назву вимірювального приладу дія якого грунтується на зменшенні температури рідини внаслідок випаровування.

варіанти відповідей

Гігрометр психрометричний

Термометр

Електрометр

Запитання 8

8. До джерела змінного струму напруга на виході якого змінюється 100 Гц, послідовно підключено котушку індуктивності 40 мГн і конденсатор змінної ємності. Як буде змінюватись сила струму в колі, якщо поступово змінювати ємність конденсатора від 0,25 до 25 мкФ. Активний опір коли є невтомно малим.

варіанти відповідей

Увесь час буде збільшуватись

Увесь час буде зменшуватись

Спочатку буде збільшуватись а потім

Спочатку буде зменшуватись а потім збільшуватись.

Запитання 9

9. Замкнений провідний контур що має опір 25 Ом і обмежує поверхню площею 50 см² розташована в однорідному магнітному полі перпендикулярно до лінії магнітної індукції поля . Протягом 0,1 с магнітна індукція поля рівномірно зменшилася від 0,85 до 0,35 Тл.

1) Визначте електрорушійну силу індукції (у мілівольтах), що виникла в контурі;

2) Визначте заряд який пройшов через поперечний переріз проводу контуру за 0,1 с. Відповідь подайте в мікрокулонах

варіанти відповідей

25 мВ; 100 мкКл

0,25 мВ; 1000 мкКл.

250 мВ; 100 мкКл

Запитання 10

10. Зарядове число урану становить 92 визначте можливий склад ядра Урану.

варіанти відповідей

44 протони і 48 нейтронів

68 протонів і 92 нейтрони

46 протонів і 46 нейтронів

92 протони і 143 нейтрони

Запитання 11

11. У циліндрі під поршнем міститься газ об'ємом 1,2 дм3

температура газу дорівнює -13°С, тиск становить 140 кПа. Визначте яким стане об'єм газу ( у кубічних дециметрах), якщо тиск збільшився до 280 кПа, а температура газу - до 117°С.Масу газу вважайте незмінною.

варіанти відповідей

0,9дм3

9дм3

10дм3

0,09 дм3

Запитання 12

13. 1 моль одноатомного ідеального газу під час нагрівання від 20 до 220°c виконав роботу 0,2 кДж Визначте (у кілоджоулях ) отриману газом кількість теплоти . Універсальна газова стала дорівнює 8,3 Дж / моль•К.

варіанти відповідей

190 Дж

3690 Дж

3680 Дж

400 Дж

Запитання 13

14. Установіть "фізичний процес- наслідок цього процесу".

1. Адіабатне розширення газу

2. Нагрівання напівпровідника

3. Нагрівання металу

4. Ізобарне охолодження газу

А. Зменшення об'єму

Б. Зменшення електричного опору

В Зменшення температури

Г. Зменшення тиску

Д. Збільшення електричного опору


варіанти відповідей

В, Б, Д, В,А.

В, Б, А, Д

Д, А, Б, В

А, В,Д,Г.

Запитання 14

15. Установіть відповідність "властивість світлового пучка - експеримент для перевірки цієї властивості".

А Монохроматичність

Б . Поляризація

В . Когерентність

Г. Паралельність


А. Розділити пучок і спробувати отримати

Б. Спостерігати відбивання пучка від плоского дзеркала

В. Пропустити пучок через кристал турмаліну потроху повертаючи кристал

Г. Пропустити пучок через дифракційні ґратки

Д. Спостерігати світлу пляму від пучка на екрані, збільшуючи відстань до екрануваріанти відповідей

Г, В,А, Д

В,Г,Д,А

А, Г, Д, Б

А, Б, В,Д

Запитання 15

Установіть відповідність "фізична величина - математичний вираз"

1. Модуль напруженість електричного поля точкового заряду у вакуумі

2. Електроємність конденсатора

3. Енергія електричного поля зарядженого конденсатора

4. Модуль сили, що діє на заряджену частинку з боку електричного поля.

А. q/U

Б.qU

В.qU/2

Г. qE

Д. |q|/4πe0r2

варіанти відповідей

Д, А, В,Г

Д, А,Б,Г

Г, А, Д, В

А, Б, Д, Н

Запитання 16

16. Установіть відповідність "ідеальний або реальний пристрій - прізвище вченого"

1. Ідеальна теплова машина

2. Важіль

3. Гальванічний елемент

4. Ртутний барометр

1.А. Вольта

2.Ш. Кулон

3.Архімед

4.Е. Торрічеллі


варіанти відповідей

А, Д, Г, Ю

Г, В, А, Д

Д, Г, А, В

В, Г, Д, А

Запитання 17

17. 10 однакових ламп з'єднані паралельно та приєднані до джерела постійного струму через реостат. Напруга на полюсах джерела струму дорівнює 18 В, напруга на лампах - 12 В, сила струму в кожній лампі дорівнює 2 А.

1) Визначте( у ватах) потужність струму в реостаті. Відповідь: _______

2) визначте (в омах ) повний електричний опір зовнішнього кола приєднаного до джерела струму . Відповідь :______


варіанти відповідей

120 Вт; 0,9 Ом

12 Вт; 0,9 Ом

100 Вт; 1 Ом

120 Вт; 0,5 Ом

Запитання 18

18. Візок котиться вниз похилу площину протягом 4 с. Початкова швидкість руху візка дорівнює

2 м/с , кінцева швидкість - 10 м/с визначте довжину похилої площини (в метрах).

варіанти відповідей

20 м

24 м

23 м

21 м

Запитання 19

19. Коливальний контур резину на радіохвилі з довжиною 300 м визначте (у мікрогенрі )

індуктивність котушки контуру, якщо електроємність конденсатора дорівнює 40 нФ . Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі дорівнює 3 * 108 м/с вважайте що π2 = 10.

варіанти відповідей

0,625 мкГн

625 мкГн

0,63мкГн

62,5 мкГн

Запитання 20

20. Яка характеристика звукової хвилі залишається незмінною коли хвиля переходить з повітря у воду?

варіанти відповідей

Довжина хвилі

Амплітуда хвилі

Частота хвилі

Швидкість хвилі

Запитання 21

21. Літак рухається зі швидкістю 120 км/год вздовж магнітного меридіана. Відстань між кінцями крил літака дорівнює 15 м.

Вертикальна складова індукції магнітного поля Землі становить

30 мТл.Визначити різницю потенціалів між кінцями крил літака.

варіанти відповідей

400 мкВ

4 мВ

90 мВ

0,09 В

Запитання 22

22. Однакова тягарці, підвішені до пружини здійснюють вертикальні коливання. Коли зняти п'ять тягарців перед коливань зменшився від 4,5 до 3 с. Визначте початкову кількість тягарців.

варіанти відповідей

15

11

9

7

Запитання 23

23. Визначте радіус капіляра, у якому вода піднялась на висоту

7,3 см, поверхневий натяг води

73 мН/ м, густина води 1000 кг/м³. Вважайте що g = 10 м/с², а змочування є повним.

варіанти відповідей

0,1мм

0,2 мм

1мм

200 мкм

Запитання 24

24. Нерухоме ядро Плюмбуму- 210 зазнала альфа-розпаду. Визначте скільки приблизно відсотків загальної енергії, що вивільнилася, складає кінетична енергія альфа- частинки.

варіанти відповідей

2%

40%

60%

98%

Запитання 25

25. Об'єм молекулярного водню, отриманого за допомогою електролізу, становить в нормальних умов 44,8 л. Визначте (у кілокулонах ) електричний заряд , що пройшов через електроліт Елементарний електричний заряд становить 1,610-19 Кл, стала Авоґадро дорівнює 61023 моль -1.

варіанти відповідей

384 нКл

38,4 нКл.

0,384 нКл

Запитання 26

26. Воду масою 1,5 кг температура якої дорівнює 40° c винесли взимку на вулицю температура зовнішнього повітря дорівнює -20° c Визначте кількість теплоти у кілоджоулях яку віддасть вода зовнішньому повітрю . Питома теплоємність води 4200 Дж /кг• К, питома теплота плавлення льоду

330 кДж/кг, питома теплоємність льоду 2,1 кДж(кг• °С).

варіанти відповідей

810 кДж

81 кДж

810 000 Дж

0,81 Дж

Запитання 27

27. Радіолокатор щосекунди випромінює 5000 імпульса. Визначте (у кілометрах) максимальну відстань на якій можна стежити за рухом літаків. Швидкість світла дорівнює

3 * 108м/с

варіанти відповідей

3 км

30 км

3300 км

0,3 км

Запитання 28

28. Визначте період піврозпаду радіоактивного елемента( у роках), якщо за 135 років його активність зменшилась у вісім разів.

варіанти відповідей

40 років

45 років

50 років

500 років

Запитання 29

29. Визначте абсолютний показник заломлення середовища, якщо за частоти світлової хвилі 4 ТГц довжина хвилі у середовищі становить 500 нм. Швидкість поширення світла у вакуумі дорівнює 3 •108 м/с,

варіанти відповідей

1,7

1,2

1,5

1,3

Запитання 30

30. Вдень температура повітря в закритому приміщенні становить

30 ° С. Визначте відносну вологість повітря в приміщенні, якщо ввечері температура в ньому почала знижуватися і за температури 14°С стіни кімнати почали покриватися вологою.

А. 20%. В.30%

Б.25%. Г. 40%


варіанти відповідей

Г

Д

А

В

Запитання 31

31. Визначте (у грамах ) масу водяної пари в кімнаті площею 20 м² , заввишки 3,5 м, якщо густина насиченої водяної пари дорівнює 25 г/ м^3, а відносна вологість повітря - 40%.

варіанти відповідей

700 г

0,7 г

0,007г

Запитання 32

32. Об'єм молекулярного водню отриманого за допомогою електролізу становить за нормальних умов 44,8 л. Визначте у ( кілокулонах ) електричний заряд, що пройшов через електроліт. Елементарний електричний заряд становить 1,6 *10^-19 Кл,

стала Авогадро дорівнює 6*10^23моль^-1.


варіанти відповідей

384 кКл

300 кКл

3 кКл

234 к

Запитання 33

33. Коливальний контур зоною за радіохвилі з довжиною 300 м. Визначте( у мікрогенрі), індуктивність котушки контуру, якщо електроємність конденсатора дорівнює 40 нФ. Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі дорівнює 3 *108 м/с вважайте що π2 = 10.

варіанти відповідей

0,625 мкГн

625 мкГн

456 мкГн'

456 мкГн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест