МЕНЕДЖМЕНТ

Додано: 5 листопада 2019
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 1867 разів
20 запитань
Запитання 1

Функції менеджменту – це:

варіанти відповідей

організація, мотивація, контроль, планування;

виникнення потреб, пошук шляхів усунення, визначення напрямку дії, здійснення дії, здійснення дії за отримання винагороди, усунення потреб;

діагноз проблеми, формування обмежень і критеріїв для прийняття рішень, виявлення альтернатив, оцінка альтернатив, кінцевий вибір, оцінка результатів та зворотний зв’язок;

правильної відповіді немає.

Запитання 2

Менеджер – це найманий працівник чи власник підприємства, який займає керівну посаду і наділений повноваженнями прийняття рішень:

варіанти відповідей

так;

ні. 

Запитання 3

Предметом менеджменту як науки є:

варіанти відповідей

керівники різних рівнів управління;

будь-яка складна соціально-технічна система незалежно від сфери діяльності і форми власності;

найбільш значимі закономірності, властивості, сторони і процеси, що пов'язані з організацією спільної діяльності людей і керуванням нею

Запитання 4

Стратегію підприємства здебільшого розробляє:

варіанти відповідей

найвище керівництво;

керівники всіх рівнів управління;

керівники функціональних служб;

всі бажаючі. 

Запитання 5

Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює технологію виготовлення продукції. постачання і ведення складського господарства, здійснення досліджень і нових розробок:

варіанти відповідей

організаційна;

фінансова;

виробнича;

маркетингова. 

Запитання 6

Сфера внутрішнього середовища організації, яка включає в себе процеси, пов’язані із забезпеченням ефективного використання і руху грошових потоків фірми:

варіанти відповідей

фінансова;

маркетингова;

організаційна;

виробнича. 

Запитання 7

Сфера внутрішнього середовища організації, яка складається з таких процесів, як взаємодія керівників і виконавців, наймання, навчання персоналу, оцінка результатів праці і стимулювання:

варіанти відповідей

кадрова;

виробнича;

організаційна;

маркетингова. 

Запитання 8

Сфера внутрішнього середовища організації, яка містить комунікаційні процеси, організаційну структуру, норми, правила, процедури, розподіл прав і відповідальності, ієрархію підпорядкування:

варіанти відповідей

кадрова;

маркетингова;

організаційна;

виробнича.

Запитання 9

Що слід розуміти під організацією?

варіанти відповідей

групу людей, які об'єднались для отримання прибутку;   

групу людей, діяльність яких координується відповідним органом управління;

групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети;

групу людей, які об'єдналися для спільного проводження вільного часу.

Запитання 10

На що переважно спрямовані функції менеджменту?

варіанти відповідей

на досягнення певної мети організації;

на виконання виробничих завдань;

на досягнення відповідних економічних та соціальних показників в діяльності організації;

на досягнення запланованих прибутків.

Запитання 11

Процес створення умов, які діють на поведінку людини і дозволя­ють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі відносять до функції:

варіанти відповідей

координації;   

організації;  

планування;   

мотивації.

Запитання 12

Обов'язковою умовою менеджменту є: 

варіанти відповідей

створення організації;

розподіл повноважень;

побудова ієрархії;

усі відповіді вірні.

Запитання 13

До матеріальних ресурсів, що необхідні для управління організацією, відносяться:

варіанти відповідей

рахунки в банках, цінні папери;

обладнання, оргтехніка, транспорт;

земля, будівлі, приміщення;

усі відповіді вірні. 

Запитання 14

Виникнення потреб, пошук шляхів усунення, визначення напрямку дії,здійснення дії, здійснення дії за отримання винагороди, усунення потреб. Це етапи процесу:

варіанти відповідей

організації;

мотивації;

планування;

лідирування.

Запитання 15

Основні функції менеджмента – це:

варіанти відповідей

планування, контроль, прогнозування, стимулювання;

планування, організація, мотивація, контроль;

організація, мотивація, стимулювання, контроль;

організація, мотивація, облік, контроль.

Запитання 16

Менеджмент – це:

варіанти відповідей

вид діяльності;

процес організації, мотивації, планування і контролю;

процес управління;

всі відповіді правильні.

Запитання 17

Планування – це:

варіанти відповідей

процес вибору альтернативи для досягнення цілей;

процес визначення цілей діяльності організації і прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення;

дії суспільства, спрямовані на прояв об'єктивних закономірностей;

безліч рішень

Запитання 18

Мотивація – це:

варіанти відповідей

широкий спектр конкретних засобів, що базуються на системі цінностей людини;

процесс понукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації;

особливий стан психіки індивіда, усвідомлена ним незадоволеність, відчуття недоліку чогось, відображення невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами;

процес задоволення працівників.

Запитання 19

Що повинні робити менеджери для задоволення потреб робітників:

варіанти відповідей

вибирати найкращі рішення за конкретними, встановленими заздалегідь критеріями;

створювати ситуації, які б дозволили людям через досягнення цілей організації задовольняти свої потреби;

посилювати керівні принципи;

створювати умови для приємного спілкування.

Запитання 20

Метою контролю є:

варіанти відповідей

створення умов, за яких робітники можуть задовольнити свої потреби, забезпечуючи досягнення цілей організації;

забезпечення досягнення цілей організації;

постійний процес, що забезпечує досягнення цілей організації шляхом своєчасного виявлення проблем управління і змін зовнішнього середовища;

збір максимальної кількості інформації про роботу. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест