26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Облік дебіторської заборгованості

Додано: 1 квітня
Предмет: Економіка, 11 клас
30 запитань
Запитання 1

Відображення дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівнихборгів є дотриманням принципу… 

варіанти відповідей

повного висвітлення; 


превалювання змісту над формою;

послідовності; 

історичної (фактичної) собівартості. 

Запитання 2

Придбання товарів через підзвітних осіб відображається бухгалтерським проведенням: 

варіанти відповідей

Дт 28  Кт 372; 

Дт 372 Кт 28; 

Дт 28  Кт 371; 

Дт 377 Кт 28; 

Запитання 3

Звіт про використання коштів наданих на відрядження або під звіт – це: 

варіанти відповідей

документ, який засвідчує використання підзвітною особою грошових коштів; 

відривні аркуші касової книги разом з ПКО та ВКО; 

документ, який засвідчує право підзвітної особи отримати матеріальні цінності; 

жодна з наведених відповідей. 

Запитання 4

Збільшення курсових різниць при погашенні дебіторської заборгованості  покупців в іноземній валюті: 

варіанти відповідей

Дт 362  Кт 744; 

Дт 714  Кт 791; 

Дт 362 Кт 714; 

Дт 714  Кт 372; 

Запитання 5

Яким записом оформляється видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів? 

варіанти відповідей

Дт 201 Кт 301; 

Дт 372 Кт 301; 

Дт 301 Кт 201; 

Дт 301 Кт 372;

Запитання 6

Яка кореспонденція рахунків складається при здійсненні операції з оплати з поточного рахунка постачальникам за попередньо отримані та оприбутковані матеріали? 

варіанти відповідей

Дт 201 Кт 311; 

Дт 631 Кт 311;

Дт 311 Кт 631; 

Дт 361 Кт 301; 

Запитання 7

Резерв сумнівних боргів створюється за:

варіанти відповідей

довгостроковою дебіторською заборгованістю; 

поточною дебіторською заборгованістю; 

довгостроковою та поточною дебіторською заборгованістю;

кредиторською заборгованістю; 

Запитання 8

В якому П(С)БО визначаються особливості обліку дебіторської заборгованості?

варіанти відповідей

П(С)БО 7

П(С)БО) 9

П(С)БО 8

П(С)БО 10

Запитання 9

В яких формах звітності відображають інформацію про дебіторську заборгованість? 

варіанти відповідей

баланс; 

звіт про фінансові результати; 

звіт про рух грошових коштів; 

звіт про власний капітал; 

Запитання 10

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо: 

варіанти відповідей

сума заборгованості може бути достовірно визначена; існує імовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод

підприємство здійснює контроль за реалізованою продукцією; існує імовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод.

сума заборгованості може бути достовірно визначена; підприємство здійснює контроль за реалізованою продукцією

жодна з наведених відповідей. 

Запитання 11

На кінець звітного періоду підприємство мало таку інформацію про дебіторську заборгованість: первісна вартість  - 72 000 грн,  резерв  сумнівних  боргів – 58 000 грн. У балансі підприємства чиста реалізаційна вартість складе:

варіанти відповідей

14 000 грн; 

130 000 грн; 

72 000 грн; 

правильної відповіді немає.

Запитання 12

Керівник підприємства не підписує:

варіанти відповідей

Видатковий касовий ордер 


 Відомість на виплату грошей 


 Звіт про використання коштів,  виданих  на відрядження або під  звіт 


Прибутковий касовий ордер 


Запитання 13

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані витрати на службове відрядження продавця:


варіанти відповідей

Дт 91       Кт 372

Дт 92       Кт 372

Дт 93       Кт 372

Дт 94       Кт 372

Запитання 14

Реалізацію яких активів відображають такою кореспонденцією рахунків: Дт 334 Кт 312; Дт 333 Кт 334; Дт 311 Кт333?

варіанти відповідей

Іноземної валюти


Виробничих запасів


 Дохід від операційної оренди активів


Операційну курсову різницю


Запитання 15

Операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку, – це:

варіанти відповідей

Оприбуткування готівки

Касові операції

Переказ готівки

Готівкові розрахунки

Запитання 16

Граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в поза- робочий час – це:

варіанти відповідей

Переказ готівки

Готівкові розрахунки

Ліміт залишку готівки в касі

Депонована заробітна плата

Запитання 17

Ліміт залишку у касі підприємства встановлюють…

варіанти відповідей

За узгодженням з установою банку

Не встановлюють

Самостійно

За наказом вищої установи

Запитання 18

Ліміт каси підприємства затверджується…

варіанти відповідей

Головним бухгалтером 

Установою банку

Відомчою установою

Наказом керівника підприємства

Запитання 19

Усі операції з надходження та видачі готівки в національній валюті касир записує на підставі первинних документів у... 

варіанти відповідей

Журнал-ордер № 1 с.-г.

Касову книгу

Журнал реєстрації видаткових і прибуткових касових ордерів

Звіт касира

Запитання 20

Для яких цілей аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства?

варіанти відповідей

Підготовки касової книги для здавання в архів

Підготовки касової книги для ревізії

Підготовки касової книги для записів касиром у касі

Підготовки касової книги для перевірки бухгалтером

Запитання 21

Підписами яких осіб засвідчується кількість аркушів у касовій книзі?

варіанти відповідей

Бухгалтера з обліку грошових коштів

Касира

Керівника підприємства та головного бухгалтера

Бухгалтера установи банку

Запитання 22

Другий примірник, що є відривною частиною касової книги, – це:

варіанти відповідей

Звіт бухгалтера

Звіт касира

Звіт про наявність готівки в касі

Звіт про рух грошових коштів

Запитання 23

Визначити  кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки (доходу) в касу від покупців за реалізовану продукцію:

варіанти відповідей

Дт 301  Кт 361

Дт 301      Кт 372

Дт 301      Кт 701

Дт 301      Кт 377

Запитання 24

У підсумок валюти балансу дебіторська заборгованість включається за:

варіанти відповідей

Справедливою вартістю


Сумою резерву сумнівних боргів


Первісною вартістю


Чистою реалізаційною вартістю 


Запитання 25

Хто такі дебітори?

варіанти відповідей

Особи, компанії або організації, що надають підприємству гроші, товари або послуги у борг за умови, що він буде погашений в певний день або по закінченні певного терміну


 Юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, палива, матеріалів, запасних частин, МШП), надають послуги, виконують роботи


Юридичні та фізичні  особи,  які  внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів


Фізична або юридична особа, яка здійснює оплату грошима і є набувачем товару або послуги


Запитання 26

Зарахування дебіторської заборгованості покупців взаємозаліком відображають записом:

варіанти відповідей

Дт 36    Кт 63

Дт 31    Кт 36

Дт 31    Кт 681

Дт 63   Кт 36 

Запитання 27

Запис Дт 374 Кт 715 означає: 

варіанти відповідей

Виставлення претензії щодо сплати постачальником штрафів та неустойок

Сплату постачальникам суми за претензією

Отримання претензії від покупця за недопоставку

Донарахування податкового зобов’язання та штрафів внаслідок податкової перевірки

Запитання 28

Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, – це:

варіанти відповідей

Поточна дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості

Запитання 29

Визначити рядок, у якому наведено правильний комплекс бухгалтерських проведень з придбання підзвітною особою палива вартістю 120 грн, в тому числі ПДВ – 20 грн:

варіанти відповідей

Дт 205 Кт 372 – 100 грн;             Дт 641      Кт 372 – 20 грн

Дт 203 Кт 372 – 100 грн;             Дт 641      Кт 372 – 20 грн

Дт 372      Кт 301 – 120 грн;        Дт 203      Кт 372 – 120 грн

Дт 372      Кт 301 – 120 грн;       Дт 203      Кт 372 – 100 грн

Запитання 30

Вкажіть максимальний неоподатковуваний розмір добових на відрядження по території України

варіанти відповідей

80 євро

0,1 мінімальної заробітної плати

0,1 прожиткового мінімуму

500 грн.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест