2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Облік доходів витрат і фін звітність КБ

Додано: 24 березня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 19 разів
20 запитань
Запитання 1

В якому нормативно-правовому акті визначено принципи, на яких базується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банками України?


варіанти відповідей

Законі України «Про банки і банківську діяльність»

Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України

 Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Запитання 2

Якою проводкою відображають операцію нараховано доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів:

варіанти відповідей

Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 3570«Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування»

Д-т 3570 «Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування»

К-т 6510«Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів»

Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 6510«Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів»

Д-т 1001«Банкноти та монети в касі банку»

К-т 6510«Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів»

Запитання 3

З рахунку «лоро» списано кошти за розрахунково-касове обслуговування банку-кореспондента:

варіанти відповідей

Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»

К-т 6501 «Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків»


Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках»

К-т 6510«Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів»


Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» 

К-т 6510«Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів»


Д-т 7500 «Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування»

К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках»


Запитання 4

Бухгалтерське проведення Д-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю» К-т 6052 «Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю» означає:

варіанти відповідей

фізична особа сплатила нараховані раніше банком процентні доходи за кредитом


фізична особа сплатила авансом проценти за наданим їй кредитом на поточні потреби


банк нарахував процентні доходи за кредитом, наданим фізичній особі на поточні потреби


банк визнав простроченими нараховані доходи за кредитом, наданим фізичній особі на поточні потреби


Запитання 5

Залишки за технічними рахунками 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» та 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» включають до: 

варіанти відповідей

балансу банку; 

звіту про фінансові результати; 

звіту про рух грошових коштів; 

не включаються до фінансової звітності.

Запитання 6

Скласти бухгалтерське проведення з нарахування податку на прибуток:


варіанти відповідей

Д-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»


Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

К-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»


Д-т 7900 «Податок на прибуток»

К-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»


Д-т 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

К-т 7900 «Податок на прибуток»


Запитання 7

Принцип бухгалтерського обліку, згідно з яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів:

варіанти відповідей

 єдиний грошовий вимірник


повне висвітлення


 послідовності


нарахування та відповідність доходів і витрат

Запитання 8

Бухгалтерське проведення Д-т 7010 «Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків» К-т 1608 «Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків» означає:

варіанти відповідей

банк нарахував відсотки за коштами, що знаходяться на кореспондентських рахунках «лоро»

 банк нарахував відсотки за коштами, що знаходяться на кореспондентських рахунках «ностро»


 банк сплатив нараховані проценти за коштами, що знаходяться на кореспондентських рахунках


 банк отримав нараховані проценти за коштами, що знаходяться на кореспондентських рахунках


Запитання 9

Облік витрат за внутрішньобанківськими операціями здійснюють у: 


варіанти відповідей

 шостому класі


сьомому класі 

восьмому класі


правильної відповіді немає 


Запитання 10

Облік доходів банків здійснюють на рахунках: 

варіанти відповідей

 шостого класу

сьомого класу

восьмого класу

дев'ятого класу

Запитання 11

Рахунки нарахованих доходів, що відображають заборгованість клієнтів за відсотками за кредит, по відношенню до балансу:


варіанти відповідей

Активні

Пасивні

Контрарні

Позабалансові

Запитання 12

Рахунок, сальдо якого використовують під час складання ф.№1 «Баланс» комерційного банку – це:

варіанти відповідей

5000 «Статутний капітал банку»

6100 «Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід»

7040 «Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб»

9020 «Гарантії, що надані клієнтам»

Запитання 13

Який рахунок є тимчасовим?


варіанти відповідей

1001 «Банкноти та монети в касі банку»

2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

6300 «Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки»

Запитання 14

За результатами поточного року обсяг доходів банку становить 760000 грн, обсяг витрат – 700000 грн. Визначити фінансовий результат діяльності:

варіанти відповідей

збиток – 60 000 грн


прибуток – 60 000 грн

 прибуток – 1 060 000 грн


збиток – 1 060 000 грн


Запитання 15

Яке кінцеве сальдо рахунка 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю», якщо початкове сальдо (Д-т) – 6 000 грн, оборот (Д-т) – 4 000 грн, оборот (К-т) – 8 000 грн?

варіанти відповідей

6 000 + 4 000 + 8 000 = 18 000 грн (Д-т)

6 000 + 4 000 – 8 000 = 2 000 грн (Д-т)

8 000 – 4 000 + 6 000 = 10 000 грн (К-т)

8 000 – 6 000 + 4 000 = 6 000 грн (Д-т)

Запитання 16

Заробітна плата за останні 12 місяців становить 50 000 грн. Термін відпустки – 30 календарних днів. Вибрати правильний розрахунок нарахування відпустки:

варіанти відповідей

(50 000 : 354) × 30

(50 000 : 365) × 30

(50 000 : 30) × 365

(50 000 : 30) × 355

Запитання 17

Визначити кінцеве сальдо на рахунку 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою», якщо початкове сальдо по кредиту 20 000 грн, оборот по дебету 60 000 грн, оборот по кредиту 80 000 грн:

варіанти відповідей

40 000 грн

100 000 грн

160 000 грн

60 000 грн

Запитання 18

Банк придбав на дату їх випуску 13-відсоткові облігації на суму 60 000 грн із строком погашення 5 років. Нарахувати процентні доходи за весь строк утримання:

варіанти відповідей

7 800 грн

39 000 грн

780 000 грн

300 000 грн

Запитання 19

Визначити заробітну плату керівника банку при окладі 16 000 грн за травень (неробочих днів 10), якщо згідно з табелем він відпрацював

12 днів:

варіанти відповідей

6 194 грн

9 143 грн

8 000 грн

1 333 грн

Запитання 20

В якому із варіантів відображено позитивний фінансовий результат від реалізації основних засобів:

варіанти відповідей

первісна вартість – 20 000 грн, знос – 10 000 грн, продажна вартість –

9 000 грн

первісна вартість – 20 000 грн, знос – 11 000 грн, продажна вартість – 9 000 грн

первісна вартість – 21 000 грн, знос – 11 000 грн, продажна вартість – 10 000 грн

первісна вартість – 20 000 грн, знос – 10 000 грн, продажна вартість – 11 000 грн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест