Розчини - максимум 6 балів

Додано: 5 листопада 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
23 запитання
Запитання 1

В результаті дисоціації калій гідроксиду утворюються йони:

варіанти відповідей

К+ та Cl

К+ та SO42─

К+ та ОН.

Ca2+ та OH-

Запитання 2

У якому з наведених варіантів рівняння дисоціації речовини записане ПРАВИЛЬНО:

варіанти відповідей

Al2 (SO43 = 3Al3+ + 2SO42-

H2SO4 = 2H+ + SO4-

Ba(OH) 2 = Ba2+ + 2OH-

 H3PO4 = H+ + PO43-

Запитання 3

Яка з реакцій відповідає скороченому йонно-молекулярному рівнянню

Н+ + ОН = Н2О?

варіанти відповідей

HCl + Cu(OH)2 = CuOHCl + H2O

HBr + KOH = KBr + H2O

2HNO3 + Fe(OH)2 = Fe(NO3)2 + 2H2O

H2SO3 + RbOH = RbHSO3 + H2O

Запитання 4

Вкажіть скорочене йонне рівняння для реакції Na2CO3 + HNO3 →

варіанти відповідей

CO32- + 2H+→ H2O + CO2

CO23- + 2H+→ H2O + CO2

CO32- + H+→ H2O + CO2

CO32- + 2H+→ H2CO3

Запитання 5

Визнач сумарну кількість йонів, що утворюються під час дисоціації ферум(ІІІ) хлориду кількістю речовини 3 моль

варіанти відповідей

4

12

8

5

Запитання 6

Які пари йонів не можуть знаходитися в розчині одночасно?

   

варіанти відповідей

Ba²+ i SO4²‾

Cl‾ і Mg²+

H+ і CO3²‾

Mn²+ і NO3

Zn²+ і ОН‾

NH4+ i OH-

Al3+ i SO42-

Ba2+ i NO3-

Запитання 7

Які з перерахованих речовин відносять до сильних електролітів?

   

варіанти відповідей

HCl

H2CO3

CH3COOH

H2SO4

Mg3(PO4)2

Ba(OH)2

Al(NO3)3

NH4OH

Запитання 8

Електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку - це ...

варіанти відповідей

оксиди

солі

кислоти

основи

Запитання 9

Електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони металів й аніони кислотних залишків - це ...

варіанти відповідей

оксиди

кислоти

солі

основи

Запитання 10

Ознакою якісної хімічної реакції на йон СІ - є

варіанти відповідей

білий сирнистий осад

блакитний осад

білий драглистий осад

безбарвний газ

Запитання 11

Ознакою якісної реакції на йон СО32- є

варіанти відповідей

блакитний осад

драглистий осад

безбарвний газ

білий сирнистий осад

Запитання 12

Реактивом на сульфат – йон SO42‾   є взаємодія з йоном ? 

варіанти відповідей

Ва2+

Na+

СО32─ 

Н+

Запитання 13

реактивом на карбонат – йон СO32-   є ?

варіанти відповідей

Н+

Na+

SO4 2-

Ag+

Запитання 14

Яка вода найчистіша?

варіанти відповідей

дощова

річкова

мінеральна

у природі зовсім чистої води немає

вся вода у природі чиста

Запитання 15

У воді не розчиняються:

варіанти відповідей
Запитання 16

У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини хлоридної кислоти, барій нітрату, калій хлориду. При внесенні лакмусового папірця у всі пробірки, він став червоний лише в третій. При додаванні розчину натрій сульфату до першої і другої пробірки, у другій ніяких змін не відбулося, у першій - випав білий осад. Яка речовина була у другій пробірці?

варіанти відповідей

HCl

 KCl

Ba(NO3)2

Запитання 17

Який реактив є спільним для визначення хлорид- і бромід-йонів?

варіанти відповідей

AgNO2

AgNO3

Al(NO3)3

AgCl

Запитання 18

Визнач тип хімічного зв'язку в речовинах, які погано розчиняються в воді

варіанти відповідей

Йонний

Ковалентний полярний

Ковалентний неполярний

Водневий

Запитання 19

Укажи правильне твердження

варіанти відповідей

суспензія складається з двох взаємно розчинних рідин

суспензія складається з двох взаємно нерозчинних рідин

суспензія складається з нерозчинної твердої речовини та рідини.

суспензія складається з розчинної твердої речовини та рідини.

Запитання 20

Ненасиченим називають розчи, у якому

варіанти відповідей

великий вміст розчиненої речовини

речовина за певних умов більше не розчиняється

однакова кількість води та розчиненої речовини

за певної температури можна розчинити додаткову порцію речовини

Запитання 21

Укажі формулу гіпсу

варіанти відповідей

CuSO4 2H2O

FeSO4 ⋅ 7H2O

Na2SO4 ⋅ 7H2O

CaSO4 ⋅ 2H2O

Запитання 22

Чинник, що не впливає на розчинність газів

варіанти відповідей

підвищення тиску

підвищення температури

наявність каталізатора

зниження температури

Запитання 23

Назвіть фізіологічні рідини, які є колоїдними розчинами

варіанти відповідей

Тканинна рідина

Вода

Кров

Лімфа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест