2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Сутність, функції та концепції маркетингу

Додано: 12 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 95 разів
30 запитань
Запитання 1

Що означає поняття «маркетинг»?

варіанти відповідей

Спосіб найефективнішого використання ресурсів краї-ни

Спосіб поліпшення якості товарів і послуг націо-нальних виробників

Заходи маркетингу в національному масштабі, спрямовані на підвищення рівня життя людини та суспільства.

Виявлення існуючих та потенційних бажань і попиту на товари та послуги.

Запитання 2

Що становлять об’єкти маркетингу?.

варіанти відповідей

Товари та послуги

Фірми, місця (будівельні майданчики, дачні ділянки, курортно-санаторні місцевості)

Люди та ідеї

Транспорт.

Запитання 3

До яких сфер діяльності належить маркетинг?

варіанти відповідей

Продаж товарів.

Купівля товарів.

Усі дії з формування продуктів і їх розміщення на ринку.

Купівля та продаж товару.

Запитання 4

Що таке попит?

варіанти відповідей

Бажання задовольнити певну потребу.

Потреба, пов’язана з визначеним культурним рівнем індивідуума.

Платоспроможна потреба.

Бажання і можливість споживача купити товар або пос-лугу в певний час у певному місці.

Запитання 5

На чому слід наголошувати при розробленні системи елементів маркетингу?

варіанти відповідей

Товарі.

Потребах покупця.

Ціні.

Послузі.

Запитання 6

Що означає поняття «кінцевий споживач»?

варіанти відповідей

Промислове підприємство.

Родина чи людина, що купує товари для особистого споживання.

Невиробнича організація.

Соціальна організація.

Запитання 7

Коли маркетинг став видом діяльності промис-лового підприємства?

варіанти відповідей

На початку двадцятого століття, коли в низці про-мислово розвинених держав загострилась конкуренція між виробниками продукції і створювалось широкомасштабне виробництво.

У 1926 р., коли у США було створено Національну асоціацію маркетингу і реклами.

У 1929–1933 рр. за глибокої економічної кризи у США.

У 1960 р.,

Запитання 8

У чому основна відмінність між нестатками і потребами?

варіанти відповідей

Недостача спостерігається тоді, коли в людини вини-кає фізіологічне відчуття нестачі чогось, а потреба формується під впливом культурних та індивідуальних характеристик.

Потреба має більше значення, ніж нестача

Потреба спостерігається тоді, коли в людини виникає фізіологічне відчуття нестачі чогось, а нестача формується під впливом культурних та індивідуальних характеристик.

Нестача становить соціальну відповідальність за бажання і потреби індивідуума.

Запитання 9

Яке місце в маркетингу посідає ринок продавця?

варіанти відповідей

Коли покупець формує умови взаємодії з продавцем (виробником).

Коли пропозиція значно перевищує попит.

Коли попит значно перевищує пропозицію.

Коли виробники постійно здійснюють інноваційну політику.

Запитання 10

В яких ринкових ситуаціях спостерігається конкуренція продавців?

варіанти відповідей

Ринок покупця.

Ринок продавця.

Збалансований ринок.

Продавці конкурують (певною мірою) завжди.

Запитання 11

Які потреби належать до духовних?

варіанти відповідей

В їжі, одязі, житлі.

У суспільно-політичній діяльності, членстві в партії.

Участі в суспільних рухах.

У наукових знаннях.

Запитання 12

Що означає торговельна операція між зацікав-леними сторонами у здійсненні купівлі-продажу товару або послуги?

варіанти відповідей

Ринок.

Обмін.

Покупку.

Угоду.

Запитання 13

Яку концепцію маркетингу слід використовувати на ринку, де пропозиція перевищує попит?

варіанти відповідей

Товарну.

Виробничу.

Чистого маркетингу.

Інтенсифікації комерційних зусиль.

Запитання 14

Що означає поняття «соціально-етичний марке-тинг»?

варіанти відповідей

Виробляти і продавати те, що потрібно споживачу, вигідно виробнику з урахуванням добробуту суспільства загалом.

Виробляти і продавати те, що потрібно споживачу.

Продавати вироблене без урахування потреб.

Виробляти і продавати те, що потрібно споживачу і вигідно виробнику.

Запитання 15

Яка з наведених орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній концепції маркетингу?

варіанти відповідей

Товарна.

Виробнича.

Збутова.

Орієнтація на споживача, суспільство загалом.

Запитання 16

У чому полягає мета маркетингової діяльності підприємства?

варіанти відповідей

Якнайшвидшому погашенні кредитів.

Забезпеченні ефективності інвестицій.

Якнайповнішому та найефективнішому задоволенні запитів клієнтури ринку.

Виконанні заявленої в реєстраційних документах програми підприємства.

Запитання 17

На рівні чого практикується маркетинг?

варіанти відповідей

Підприємства.

Регіону, міста, області.

Комерційних підприємств будь-якої сфери діяльності.

Некомерційних закладів і організацій у національному масштабі.

Запитання 18

Яке із зазначених визначень найточніше відтворює сутність маркетингової стратегії?

варіанти відповідей

Розв’язання проблем і прийняття рішень.

Збільшення обсягів реалізації товарів і поліпшення управління.

Орієнтація на споживача і прибутковий продаж.

Підвищення якості продукції і зниження цін.

Запитання 19

На чому підприємство зосереджує увагу, орієн-туючись на концепцію збуту?

варіанти відповідей

Потребах споживачів

Потребах підприємства і власних товарах.

Потребах суспільства.

Фінансових можливостях.

Запитання 20

Що є ринковим орієнтиром концепції маркетингу?

варіанти відповідей

Попит.

Запит.

Потреби

Пропозиції.

Запитання 21

На якому ринку можливе використання марке-тингу?

варіанти відповідей

Де попит перевищує пропозицію.

Де пропозиція перевищує попит.

Де співвідношення попиту і пропозиції однакове.

Монопольному.

Запитання 22

На якому ринку функціонує супермаркет «Велика Кишеня» з продажу товарів підвищеного попиту?

варіанти відповідей

Покупця.

Продавця

Спеціалізованому.

Міжнародному.

Запитання 23

Яку концепцію застосовують фірми, що пропону-ють на ринку екологічно нешкідливі товари?

варіанти відповідей

Соціально-етичного маркетингу.

Маркетингу.

Інтенсифікації виробництва.

Інтенсифікації збуту.

Запитання 24

Компанія ЗАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат» вийшла на ринок, де попит значно перевищує пропозицію. Яку концепцію в цьому разі найдоцільніше застосувати компанії?

варіанти відповідей

Удосконалення товару

Удосконалення виробництва

Інтенсифікації збуту.

Задоволення потреб споживачів.

Запитання 25

Спеціалісти вважають, що в основі успіхів фірми «Samsung» є визначення потреб цільових ринків і забез-печення бажаної задоволеності ефективнішими та продук-тивнішими, ніж у конкурентів способами. Якої концепції дотримується фірма?

варіанти відповідей

Соціально-етичного маркетингу.

Маркетингу.

Інтенсифікації збуту.

Удосконалення виробництва.

Запитання 26

Який тип маркетингу може використати взуттєва фабрика, якщо в районі її діяльності переважають покупці-ретрогради (байдужі до модного одягу і взуття), тоді як підприємство має на меті активізувати попит, особливо продаж модних товарів?

варіанти відповідей

Стимулювальний.

Розвивальний.

Оновлювальний.

Перетворювальний.

Запитання 27

Уряд ухвалив рішення про припинення рекламу-вання тютюнових виробів з одночасним зобов’язанням виробників збільшити площу на сигаретних пачках під попередження про шкоду паління. Який вид маркетингу залежно від співвідношення попиту та пропозиції буде застосовано?

варіанти відповідей

Синхромаркетинг.

Протидіючий.

Демаркетинг.

Підтримувальний.

Запитання 28

Керівник підприємства надав розпорядження службі маркетингу про необхідність забезпечення продажу залишків товарних запасів. Яку з функцій маркетингу виконуватиме маркетингова служба?

варіанти відповідей

Збутову

Виробничу.

Управлінську.

Аналітичну.

Запитання 29

Фахівці з маркетингу, проаналізувавши внутрішню звітність, дійшли висновку, що надходження від продажу мають стійку тенденцію до зниження. З метою підвищення попиту прийнято рішення збільшити асигнування на рекламу, поліпшити споживчі характеристики товару, переглянути ціни і умови роботи з посередниками. Який вид маркетингу залежно від співвідношення попиту та пропозиції застосовано?

варіанти відповідей

Ремаркетинг.

Стимулювальний.

Розвивальний.

Конверсійний.

Запитання 30

Яку підприємницьку концепцію застосувала орга-нізація, започаткувавши низку заходів з популяризації власної діяльності шляхом влаштування молодіжних вечірок, розіграшів призів і широкого висвітлення активності в засобах масової інформації?

варіанти відповідей

Інтенсифікації комерційних зусиль.

Маркетингу.

Удосконалення товару.

Удосконалення виробництва.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест