18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Сутність страхування

Додано: 25 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
15 запитань
Запитання 1

Які причини виникнення та існування страхування:

варіанти відповідей

захист майнових інтересів суб'єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків)

створення сезонних запасів у харчовій промисловості

збільшення обсягів виробництва

здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику

Запитання 2

Що складає зміст категорій страхового захисту

варіанти відповідей

спосіб локалізації небезпечних об'єктів

економічні відносини щодо попередження усунення локалізації та відшкодування збитків унаслідок несприятливих подій

механізм забезпечення підприємств фінансовими ресурсами

збільшення товарних запасів у зв'язку з впливом чинника сезонності та збільшення натуральних і грошових запасів на випадок несприятливих подій

Запитання 3

Страхування –

варіанти відповідей

це сукупність зекономічних відносин, що мобілізує заощадження на добровільній основі і надає позики чи інвестиції, реагуючи на ринкову ситуацію

це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних  подій ,  визначених   договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів та доходів від розміщення коштів цих фондів. 

це система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими державами і міжнародними економічними інститутами й організаціями щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу

це комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - виробництво, розподіл і споживання товарів та послуг

Запитання 4

Економічна сутність страхування визначається механізмами:

варіанти відповідей

ефект рідкісних подій, коли страховий випадок протягом певного періоду часу відбувається не у всіх учас­ників формування страхового фонду та поєднання індивідуальних та групових страхових інте­ресів

ефект рідкісних подій, коли страховий випадок протягом певного періоду часу відбувається не у всіх учас­ників формування страхового фонду та ефект накопичення, коли страховий внесок завжди менший від страхової виплати

ефект накопичення, коли страховий внесок завжди менший від страхової виплати та наявність розподільчих та перерозподільчих відносин

жодна відповідь не є правильною

Запитання 5

Категорія страхування має характерні ознаки: 

варіанти відповідей

існування страхового ризику, тобто страхуванню вла­стивий вірогідний характер відносин та наявність розподільчих та перерозподільчих відносин

поєднання індивідуальних та групових страхових інте­ресів та формування страхового фонду за рахунок внесків йо­го учасників

самоокупність страхової діяльності і отримання при­бутку страховиком та солідарна відповідальність всіх страхувальників за втрати

усі відповіді правильні

Запитання 6

В яких формах існує сукупний фонд страхового захисту

варіанти відповідей

резервів страхових організацій, централізованих резервів держави, фондів самострахування підприємств

резервних фондів підприємств

кредитів банку

статутного фонду, додаткового і резервного капіталу, депозитів та кредитів

Запитання 7

Які функції виконує страхування

варіанти відповідей

контрольну, формування і використання фінансових ресурсів

відтворювальну та стимулюючу

ризикову, превентивну, заощадження коштів, створення і використання фондів

фіскальну й економічну

Запитання 8

Зміст превентивіної функції полягає:

варіанти відповідей

у попередженні настання і зменшенні наслід­ків страхових подій

виплачуються з урахуванням ін­вестиційного доходу в разі дожиття

у наявності в страховика пев­ного капіталу, достатнього для забезпечення покриття збитків 

в передаванні за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику

Запитання 9

Яке із наведених понять не відноситься до принципів страхування?

варіанти відповідей

Максимальна сумлінність

Франшиза

Контрибуція

Співстрахування

Запитання 10

Яке із наведених тверджень відповідає принципу "контрибуція"?

варіанти відповідей

страхування страховиком ризиків виконан­ня всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика

страхувальникові надається можливість обирати будь-якого стра­ховика, що має ліцензію на даний вид страхування, а страхо­вика ніхто не може змусити здійснювати той чи інший вид добровіль­ного страхування


це ймовірна подія або сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування

право страховика звернутися до інших стра­ховиків, які за проданими полісами несуть відповідальність перед од­ним і тим самим' конкретним страхувальником, з пропозицією розді­лити витрати з відшкодування збитків

Запитання 11

Яке із наведених тверджень відповідає принципу "Страхові відшкодування та виплати не повинні приносити страхувальникові прибутку"?

варіанти відповідей

матеріальний і фінансовий стан страхувальника піс­ля відшкодування завданих збитків має бути таким самим, як і до страхового випадку

страхувальникові надається можливість обирати будь-якого стра­ховика, що має ліцензію на даний вид страхування, а страхо­вика ніхто не може змусити здійснювати той чи інший вид добровіль­ного страхування


це ймовірна подія або сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування

страхування об'єкта за одним спільним до­говором кількома страховиками.


Запитання 12

Яке із наведених тверджень відповідає принципу "Співстрахування"?

варіанти відповідей

матеріальний і фінансовий стан страхувальника піс­ля відшкодування завданих збитків має бути таким самим, як і до страхового випадку

страхування страховиком ризиків виконан­ня всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика.

це ймовірна подія або сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування

страхування об'єкта за одним спільним до­говором кількома страховиками.


Запитання 13

За формою проведення страхування поділяють 

варіанти відповідей

обов'язкове і добровільне.

довгострокове страхування і за­гальні види страхування

особисте,  майнове і страхування відповідальності

усі перелічені варіанти

Запитання 14

За об'єктами страхування класифікують:

варіанти відповідей

обов'язкове і добровільне.

довгострокове страхування і за­гальні види страхування

особисте,  майнове і страхування відповідальності

від нещасних випадків, медичне, вантажів та багажу.

Запитання 15

Класифікаційні ознаки страхування

варіанти відповідей

- історична, фінансова і юридичні ознаки 

- економічні і юридичні ознаки 

- історична, економічні і юридичні ознаки 

- історична, економічні і облікова ознаки 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест