Тематична атестація "Хімічні реакції"

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
24 запитання
Запитання 1

Укажіть правильне твердження щодо впливу каталізаторів на швидкість хімічної реакції 

варіанти відповідей


а) сповілюнює швидкість реакції

б) прискорює швидкість реакції

в) зміщують хімічну рівновагу в бік утворення вихідних речовин

г) зміщують хімічну рівновагу в бік утворення продуктів реакції 

Запитання 2

У дві склянки налили розчин соляної кислоти однакової концентрації. У першу склянку

занурили залізну платівку масою 1 г, а в другу внесли 1 г залізних ошурок. Реакція

закінчується: 

варіанти відповідей

а) одночасно в обох склянках

б) раніше у першій склянці

в) раніше у другій склянці

г) реакція не відбувається зовсім 

Запитання 3

Сіль сильної кислоти і сильної основи:

варіанти відповідей

а) піддається потужному гідролізу

б) піддається гідролізу

в) не піддається гідролізу  

г) піддається незворотньому гідролізу 

Запитання 4

Метилоранж прийме рожеве забарвлення в розчині 

варіанти відповідей


а) Na2SO4

б) C2H5ONa


в) CuSO4

 г) СН3СООН 

Запитання 5

Фенолфталеїн стане малиновим в розчині 

варіанти відповідей

а) NaHCO3

б) ZnSO4

в) NaNO3

г) КВг 

Запитання 6

Укажіть правильне твердження щодо хімічної рівноваги:

варіанти відповідей

після встановлення хімічної рівноваги реакція зупиняється

якщо система перебуває в рівноважному стані, концентрація речовин не змінюється

хімічні рівновага настає тільки в необоротних реакціях

стан хімічної рівноваги неможливо порушити жодними чинниками

Запитання 7

Укажіть правильні твердження щодо реакції, яка відбувається за схемою

СО + О2 → СО2

1 оборотна реакція

2 необоротна реакція

3 реакція заміщення

4 реакція сполучення

5 окисно-відновна реакція

варіанти відповідей


1,3,5


1,4,5

2,3,5

3,4,5

2,4,5

Запитання 8

Позначте речовини, при взаємодії яких утворюється осад

варіанти відповідей

цинк гідроксид та натрій гідроксид

арґентум нітрат та калій хлорид

кальцій карбонат та нітратна кислота

натрій хлорид та калій нітрат

Запитання 9

Яка дія сприятиме зміщенню хімічної рівноваги реакції

СО2 (г.) + Н2 (г.) ⇄СО (г.) + Н2О (г.); ΔН > 0

   в бік утворення карбон (ІV) оксиду?

варіанти відповідей

зниження концентрації водню

підвищення температури

зниження концентрації водяної пари

підвищення тиску

Запитання 10

Обчислити вихід продукту реакції негашеного вапна масою 400 г, добутого термічним розкладом кальцій карбонату масою 800 г

варіанти відповідей

89,29%

76,37%

91,45%

68,97%

Запитання 11

Укажіть чинники, які впливають на стан хімічної рівноваги в реакціях за участю газів

варіанти відповідей

концентрація реагуючих речовин, температура, тиск

температура, тиск, наявність каталізатора


концентрація реагуючих речовин, температура, наявність каталізатора

лише зміна тиску

лише зміна температури

Запитання 12

Необоротні реакції -

варіанти відповідей

це реакції, що за одних і тих самих умов відбуваються одночасно у протилежних напрямках.

це реакції, що відбуваються в одному напрямку і закінчуються повним перетворенням реагнтів на продукти реакції.

це явище, у результаті якого з одних речовин (реагентів) утворюються інші (продукти реакції), відмінні від реагентів за складом і будовою.

це реакції, що супроводжуються виділенням теплоти.

Запитання 13

Укажіть рівняння оборотної реакції

варіанти відповідей

Fe + CuSO4 =FeSO4 + Cu

H2 + O2 = H2O

N2 + H2 ↔ NH3

NaCl + AgF = NaF + AgCl

Запитання 14

Виберіть твердження щодо величини щвидкості прямої реакції у стані рівноваги

варіанти відповідей

дорівнює нулю

більша за швидкість зворотної реакції

дорівнює швидкості зворотної реакції

менша за швидкість зворотної реакції

Запитання 15

Позначте правильну відповідь.

1. Гальванічний елемент перетворює хімічну енергію на електричну.

2. У гальванічному елементі відбувається окисно-відновна реакція.

варіанти відповідей

вірне 2 твердження;

всі твердження невірні;

вірні всі твердження;

вірне 1 твердження.

Запитання 16

Сіль сильної основи і слабкої кислоти:

варіанти відповідей

Піддається незворотньому гідролізу

Не піддається гідролізу

Піддається гідролізу по катіону

Піддається гідролізу по аніону

Запитання 17

Хімічні реакції, які відбуваються в одному напрямку і завершуються практично повним перетворенням реагентів у продукти

варіанти відповідей

оборотні

необоротні

обміну

розкладу

Запитання 18

За напрямком перебіг реакції бувають:

варіанти відповідей

оборотні

прямі

зворотні

обміну

необоротні

Запитання 19

Хімічні реакції, які одночасно відбуваються у двох протилежних напрямках -

варіанти відповідей

оборотні

необоротні

прямі

зворотні

Запитання 20


Реакція 2 Mg +O2 = 2 MgO відноситься до :

варіанти відповідей

оборотної реакції

необоротної реакції

обидва варіанта правильні

Запитання 21

Який знак оборотності?

варіанти відповідей

+

=


-

дві стрілки різнонаправленні

Запитання 22

Доповніть формулювання принципу Ле Шательє: зовнішній вплив на систему, що перебуває в стані рівноваги, сприяє перебігу тієї реакції, яка цей вплив

варіанти відповідей

послаблює


спочатку послаблює, потім посилює

посилює

спочатку посилює, потім послаблює

Запитання 23

Укажіть, як потрібно змінити концентрацію водню в його реакції з азотом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення продукту реакції

варіанти відповідей

підвищити

знизити

спочатку підвищити, а потім знизити

спочатку знизити, а потім підвищити

Запитання 24

 Реакція гідролізу – це процес

варіанти відповідей


розпаду води

приєднання атомів Гідрогену до органічних молекул

розкладання речовин під дією води

ендотермічний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест