Тести 1. Предмет, методи, завдання і функції економічної теорії

Додано: 9 вересня 2023
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 147 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації?

варіанти відповідей

А) фізіократи

Б) меркантилісти

В) кейнсіанці

Г) Монетаристи

Запитання 2

2. До здобутків якої економічної школи належить теорія додаткової вартості?

варіанти відповідей

А) монетаризм;


Б) Марксизм;


В) кейнсіанство;


Г) класична політекономія.

Запитання 3

3. Яка з економічних шкіл відстоює необхідність активного державного втручання в економічні процеси?

варіанти відповідей

А) неокласична; •


Б) монетаризм;


В) Кейнсіанство;


Г) інституціоналізм

Запитання 4

4. Яка з економічних шкіл вважає найважливішим інструментом впливу на макроекономічну ситуацію грошово-кредитне регулювання економіки?

варіанти відповідей

А) кейнсіанство;


Б) інституціоналізм;


В) Монетаризм;


Г) меркантилізм.

Запитання 5

5. Яке З Визначень точніше передає сутність предмета економічної теорії?

варіанти відповідей

А) Наука Про суспільство на Різних стадіях розвитку;


Б) наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів;


В) Наука про Управління підприємствами для досягнення Максимального прибутку;


Г) Наука Про вибір ефективної державної Політики для вирішення актуальних Соціальних проблем.

Запитання 6

6. Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз:

варіанти відповідей

А) мікроекономічний;


Б) макроекономічний;


В) мезоекономічний;


Г) правильної відповіді немає

Запитання 7

7. Позитивна економічна теорія вивчає:

варіанти відповідей

А) «що є»;


Б) «що має бути»;


В) досліджує фактичний стан економіки


Г) особливості економічного розвитку різних країн світу

Запитання 8

8. Нормативна економічна теорія вивчає:

варіанти відповідей

А) «що є»;


Б) «що має бути»;


В) юридичні Норми і правила Поведінки Економічних Суб'єктів;


Г) особливості поведінки Різних Економічних суб'єктів.

Запитання 9

9. Яке з визначень точніше передає сутність індуктивного методу пізнання?

варіанти відповідей

А) рух від окремих фактів до загальних висновків;


Б) висування гіпотез та подальша їх перевірка на фактах;


В) попереднє формулювання економічних законів та їх подальша перевірка на фактах;


Г) відтворення у спеціально створеному об'єкті  властивостей досліджуваного явища або процесу

Запитання 10

10. Яке з визначень точніше передає сутність дедуктивного методу пізнання?

варіанти відповідей

А) висування гіпотез та подальша їх перевірка на фактах;


Б) вимушене спрощення об'єкту, що досліджується, для глибокого вивчення його окремих сторін;


В) проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна залежність між економічними явищами;

Г) певний вид порівняння явищ і процесів, у тому числі що відбуваються в суспільстві

Запитання 11

12. Метод аналізу передбачає:

варіанти відповідей

А) поєднання частин предмета або явища в ціле, розглядання предмета як єдності;


Б) розчленування предмета або явища на його складові частини;

В) уявне виділення й узагальнення найбільш істотних особливостей, властивих тій чи іншій групі явищ;


Г) вивчення явища за його складовими частинами.

Запитання 12

13. Метод синтезу передбачає:

варіанти відповідей

А) розчленування предмета або явища на його складові частини;


 

Б) вимушене спрощення об'єкта, що досліджується, для глибокого вивчення його окремих сторін;


В) правильної відповіді немає.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест