5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

УКРАЇНА І СВІТ

Додано: 10 червня
Предмет: Громадянська освіта, 11 клас
Тест виконано: 36 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називається стан суспільства, якому притаманні державна система управління, соціальна стратифікація, різні форми соціального й державного розвитку? 


варіанти відповідей

стратифікація

цивілізація

гендер

полікультурність

Запитання 2

Коли був прийнятий Маастрихтський договір? 


варіанти відповідей

1993 р.

1992 р.

1892 р.

2002 р.

Запитання 3

Як називається – міжнародно-правовий документ про утворення міжнародного політико-економічного об'єднання Європейських держав – Європейського Союзу (ЄС)? 


варіанти відповідей

Конституція України

ЮНЕСКО

Декларація прав людини і громадянина

Маастрихтський договір

Запитання 4

Де був підписаний договір про утворення ЄС?

варіанти відповідей

Нідерланди

Німеччина

Португалія

Бельгія

Запитання 5

Яка культура є основоположною і базисною в будь-якій національній культурі? 

варіанти відповідей

міжетнічна

культура праці

народна

громадянська

Запитання 6

На яких рівнях проявляються геополітичні відносини України? 

варіанти відповідей

мікро-, мезо-, макрорівнях

міжнаціональному

міжнародному, регіональному, державному

громадянському

Запитання 7

Хто був справжніми творцями і носіями культури впродовж історії України?

варіанти відповідей

низи суспільства

еліта

релігія

соціум

Запитання 8

Чим зумовлений європейський вибір України?

варіанти відповідей

війною з Росією

політичною доцільністю

економічною вигодою

історією українського народу, його етнічними коренями та ментальністю

Запитання 9

Процес європейської інтеграції та розширення матиме такі наслідки:

варіанти відповідей

загальному збагаченню країн-членів ЄС

загостренню протистояння між Європейським Союзом і США

внутрішньо консолідуватиме країни, сприятиме зменшенню та ліквідації історичних суперечностей

загостренню протистояння між Європейським Союзом і Росією

Запитання 10

Європейський вибір України є природним наслідком...

варіанти відповідей

війни з Росією

поширення на Європу та Україну впливу США

науково-технічного та гуманітарного прогресу

здобуття країною державної незалежності, попереднього етапу здійснюваних реформ

Запитання 11

Геополітика сучасності - це...

варіанти відповідей

сукупність десятків, навіть сотень паралельних і пересічних процесів з властивостями, що відбивають взаємодію інтересів різних держав

інтеграційні процеси, що відбивають взаємодію інтересів різних держав

політика добросусідських відносин як із ближнім, так і з далеким зарубіжжям

напрям майбутнього цивілізаційного руху, що відбиває взаємодію інтересів різних держав

Запитання 12

Виробити правильний зовнішньополітичний курс неможливо без...

варіанти відповідей

тактики подальших дій, яка має врахувати складний комплекс геополітичних інтересів

широкого геополітичного аналізу й урахування особливостей геополітичного положення

взаємодії трьох векторів — політичного, економічного та культурного

відповідальності за правильність вибору, його відповідність стратегічним національним інтересам

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест