Узагальнення знань з теми «Спирти».

Додано: 24 січня 2022
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 419 разів
15 запитань
Запитання 1

Яка з формул відображає склад насичених одноатомних спиртів?

варіанти відповідей

СnH2n +1OH                                 

СnH2n+1COOH                         

СnH2n+1CHO   

СnH2n +2  

Запитання 2

Виберіть правильне твердження: «За кількістю гідроксогруп спирти бувають…»

1) одноатомні; 2) багатоатомні; 3) насичені; 4) ненасичені

варіанти відповідей

1, 2                                   

2, 3, 4                         

1, 3

2, 4

Запитання 3

Яка група є функціональною групою спиртів ?

варіанти відповідей

–ОН  

–СНО                              

–СООН

–NН2

Запитання 4

Яка сполука не належить до спиртів?


варіанти відповідей

етанол  

метанол

бензол

гліцерол

Запитання 5

Назвіть сполуку, для якої взаємодія з свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом є якісною реакцією

варіанти відповідей

метанол 

етанол 

гліцерол

фенол

Запитання 6

Чому дорівнює сума коефіцієнтів в рівнянні реакції насичених одноатомних спиртів з лужним металом?

варіанти відповідей

7

5

Запитання 7

Одноатомні насичені спирти мають вищі температури кипіння, ніж відповідні вуглеводні, внаслідок:

варіанти відповідей

наявності рухливого атома Гідрогену

наявності гідроксильної групи

збільшення молярної маси

утворення водневих зв'язків

Запитання 8

Вкажіть назви речовин, з якими взаємодіє етанол:

варіанти відповідей

бромна вода         

натрій хлорид

натрій

гідроген бромід

Запитання 9

Позначте систематичну назву спирту, що має структурну формулу:

СН3─СН2─СН2─(СН3)С(СН2– СН3)─ОН

варіанти відповідей

1-етил-1-метилбутан-1-ол

2-етилпентан-2-ол

4-етилпентан-4-ол

3-метилгексан-3-ол

Запитання 10

Скільки ізомерів має спирт складу С4Н10О?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 11

Обчисліть об'єм водню (н.у.), який можна одержати реакцією натрію з 270,6г технічного етанолу. Масова частка домішок в етанолі, які не реагують з натрієм, становить 15%.

варіанти відповідей

56 л.

22,4 л

44,8 л.

78 л.

Запитання 12

Вибрати речовини, з якими реагує пропанол

варіанти відповідей

водень

кисень

гідроген хлорид

натрій гідроксид

вода

калій

Запитання 13

Вкажіть речовину 1,1,2-триметилропан-1-ол , формула якої зображена на малюнку.

варіанти відповідей
Запитання 14

Позначте реакції, характерні для одноатомних спиртів.

варіанти відповідей

Дегідратація

Реакція обміну з галогеноводнями

Дегідрування

Взаємодія з лугами

Запитання 15

Позначте сполуки, з якими взаємодіють багатоатомні спирти.

варіанти відповідей

Ферум(III) хлорид

Купрум оксид

Купрум(II) гідроксид

Натрій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест