вуглеводні

Додано: 5 травня
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: вуглеводні
Тест виконано: 96 разів
70 запитань
Запитання 1

Фрмула пентану

варіанти відповідей

С5Н12

С3Н6

С5Н10

С3Н8

Запитання 2

СnH2n+2 - загальна формула

варіанти відповідей

алкенів

алкинів

алканів

насичених одноатомних спиртів

Запитання 3

На грецькій мові числівник ди означає

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

С6Н14

варіанти відповідей

гептан

нонан

гексан

пентан

Запитання 5

Формула етену (етилену)

варіанти відповідей

С2Н8

С2Н6

С2Н2

С2Н4

Запитання 6

Полі- означає

варіанти відповідей

мало

багато

поліно

ім"я дівчини

Запитання 7

С2Н2 має назву

варіанти відповідей

етин

ацетилен

етилен

етен

Запитання 8

С10Н22 - це

варіанти відповідей

октан

гептан

нонан

декан

Запитання 9

Пропан має у своєму складі Карбонів

варіанти відповідей

5

3

4

6

Запитання 10

Число Гідрогенів у бутані

варіанти відповідей

8

10

4

6

Запитання 11

Тетра - це скільки?

варіанти відповідей

4

2

8

10

Запитання 12

Гідрування - це взаємодія ненасичених вуглеводнів з

варіанти відповідей

водою

Гідрогеном

воднем

Гідраргірумом

Запитання 13

У нонані число Карбонів дорівнює

варіанти відповідей

10

9

20

8

Запитання 14

Для етану характерні реакції

варіанти відповідей

гідрування

горіння

заміщення

приєднання

Запитання 15

Для етину характерні реакції

варіанти відповідей

заміщення

приєднання

повного окиснення

Запитання 16

Структурна ланка поліетилену:

варіанти відповідей

(-СН2-СН2-)

(-СН2-СН2-СН2-СН2-)

(-СН2-)

СН2=СН2

Запитання 17

Виберіть усі гомологи метану

варіанти відповідей

 С3Н6

С4Н10

С5Н12

С3Н8

С5Н10

Запитання 18

Виберіть насичені вуглеводні, які за звичайних умов є газами

варіанти відповідей

 метан

 гексан

бутан

октан

пропан

Запитання 19

Сполуки, що мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості, але різняться між собою на одну чи кілька груп -СН2 , називаються

варіанти відповідей

ізомерами

алотропними модифікаціями

гомологами

рудиментами

Запитання 20

Вкажіть формулу найближчого гомолога етену

варіанти відповідей

C2H6

C3H6

C3H8

C4H8

Запитання 21

Вкажіть кулестержневу модель молекули етину (ацетилену)

варіанти відповідей
Запитання 22

Фрагменти у молекулі полімеру, що повторюється, називають:

варіанти відповідей

ступенем полімеризації

елементарною ланкою

високомолекулярною сполукою

високомолекулярною речовиною

Запитання 23

Які типи хімічних реакцій характерні для етену та етину?

варіанти відповідей

горіння

приєднання

заміщення

гідрування

обміну

Запитання 24

Що спільного між мономером та елементарною ланкою полімеру?

варіанти відповідей

мають однаковий кількісний склад

мають однаковий якісний склад

мають однаковий кількісний та якісний склад

мають подвійний зв"язок

Запитання 25

Які з даних речовин є органічними

варіанти відповідей

вуглець (С)

вуглекислий газ

метан

оцтова кислота

чадний газ (СО)

СН3ОН

Запитання 26

Основні природні джерела вуглеводнів: (Виберіть правильні відповіді)

варіанти відповідей

нафта.

природний газ.

кам'яне вугілля.

торф

гумус.

Запитання 27

Основний компонент природного газу (на 80-98%) це: 

варіанти відповідей

метан (CH4). 

бутан (C4H10).

етан (C2H6).

пропан (C3H8).

Запитання 28

Укажіть назву за номенклатурою IUPAC речовини, структурну формулу якої наведено


варіанти відповідей

1,1,2-триметилпропан-1-амін

2,3,3-триметилпропан-3-амін

2,3-диметилбутан-3-амін

2,3-диметилбутан-2-амін

Запитання 29

До того самого гомологічного ряду належать вуглеводні, назви яких наведено в рядку


варіанти відповідей

гекс-1-ен і бензен

пент-1-ен і гекс-1-ин

пент-1-ен і гекс-1-ен

гекс-1-ен і циклогексан

Запитання 30

Укажіть правильне твердження щодо етену.


варіанти відповідей

належить до гомологічного ряду алкінів

продуктом його каталітичної гідратації є етаналь

добувають гідролізом речовини, формула якої СаС2

окиснюється калій перманганатом у водному розчині

Запитання 31

Проаналізуйте будову речовин, структурні формули яких наведено ниже. Укажіть ПОМИЛКОВЕ твердження щодо них.


варіанти відповідей

Відновленням речовини 3 можна добути речовину 1.

У речовин 1 i 4 однаковий якісний i кількісний склад.

Речовина 2 взаємодіє з натрій гідроксидом

Речовина 4 належить до естерів

Запитання 32

Речовина X реагує зі свіжоосадженим за надлишку лугу купрум(II) гідроксидом, унаслідок чого утворюється прозорий розчин темно-синього кольору. Також речовина X вступає в реакцію «срібного дзеркала» з амоніачним розчином аргентум(I) оксиду за нагрівання. Укажіть формулу речовини X

варіанти відповідей
Запитання 33

У таблиці наведено структурні формули двох амінокислот й утвореного ними трипептиду. Укажіть послідовність фрагментів амінокислот у цьому трипептиді

варіанти відповідей

глі-ала-глі


глі-глі-ала


ала-ала-глі

ала-глі-ала

Запитання 34

ПОМИЛКОВЕ твердження щодо фенолу наведено в рядку

варіанти відповідей

його молекулярна формула C6H6O

належить до ненасичених одноатомних спиртів

на відміну від бензену взаємодіє з бромною водою

у воді виявляє сильніші кислотні властивості, ніж етанол

Запитання 35

На лабораторному столі є нагрівач, тримач для пробірок, штатив із чистими порожніми пробірками й реактиви А-Г.

Який з реактивів потрібно використати, щоб експериментально розрізнити вміст трьох пронумерованих склянок з водними розчинами етанолу, гліцеролу й етаналю?

варіанти відповідей

водно-спиртовий розчин фенолфталеїну

амоніачний розчин аргентум(І) оксиду

свіжоосаджений купрум(ІІ) гідроксид

водний розчин натрій гідрогенкарбонату

Запитання 36

До кожної речовини 1–2 доберіть один з її структурних ізомерів (А – Д).

1) пентан

2) гекс-1-ен

3) гекс-1-ин

варіанти відповідей
Запитання 37

Нафтален - летка з характерним запахом кристалічна речовина. ЇЇ температура плавлення близько 80оС. Укажіть тип кристаліної гратки нафталену

варіанти відповідей

молекулярна

металічна

атомна

йонна

Запитання 38

Укажіть назву за систематичною номенклатурою IUPAC речовини, структурну формулу якої наведено

варіанти відповідей

2,4-диметилгепт-2-ен

4,6-диметилгепт-5-ен

2-метил-4-пропилпент-2-ен

4-метил-2-пропилпент-3-ен

Запитання 39

Що не відноситься до природних джерел вуглеводнів

варіанти відповідей

нафта

залізна руда

природний і супутний нафтовий газ

камя′не вугілля

Запитання 40

природний газ добувають

варіанти відповідей

у кар`єрах

у свердловинах

Запитання 41

Газ, розчинений у нафті, який виділяється знеї під час зниження тиску придобуванні

варіанти відповідей

природний газ

вуглекислий газ

супутній нафтовий газ

Запитання 42

Що властиве супутному нафтоому газу

варіанти відповідей

Більше метану, ніж у природному

Менше метану, ніж у природному

Більше етану, пропану

можна добути з нього більше органічних сполук

можна добути з нього менше органічних сполук

Запитання 43

до складу нафти входить

варіанти відповідей

понад 1000 органічних і неорганічних сполук

понад 10 органічних і неорганічних сполук

Запитання 44

Головний складник нафти

варіанти відповідей

водень

кисень

вуглеводні

Запитання 45

Чому нафта спливає на поверхню води?

варіанти відповідей

Бо вона жирна

бо вона не розчиняється у воді

її густина менша за воду

Запитання 46

Кам´яне вугілля це·

варіанти відповідей

магматична гірська порода

осадова гірська порода

суміш високомолекулярних сполук

має малий уміст Карбону

утвориласьз розкладених решток деревоподібних папоротей, хвощів ,плаунів, перших голонасінних

Запитання 47

Екологічні проблеми, пов´язані з видобуванням і переробкою вуглеводневої сировини

варіанти відповідей

забрудненнянафтою і нафтопродуктами вод річок та океанів

зміна клімату

заболочення

метан і вуглекислий газ- парникові гази

кислотні дощі

теплове забруднення атмосфери

Запитання 48

Ракетне пальне

варіанти відповідей

Гас, реактивне пальне

Газолін

Лігроїн

Запитання 49

Виберіть ,що не є продуктами перегонки нафти

варіанти відповідей

газовий бензин

лігроїн

газолін

гас

реактивне паливо

етан

дизельне паливо

мазут, гудрон

Запитання 50

Спирт - це:

варіанти відповідей

Вуглевод з функціональною групою -СОН

Похідне вуглеводнів з функціональною групою -ОН

Нерозповсюдженні у природі

Запитання 51

Спирти класифікуються за ( 2 відповіді):

варіанти відповідей

Кількістю гідроксильних груп

Залежно від характеру атома Гідрогену

Вуглеводневим радикалом

Всі відповіді вірні

Запитання 52

Реакція відщеплення води від молекули спирту при високій t° має назву:

варіанти відповідей

дегідратація

гідрування

етерифікація

гідратації

Запитання 53

Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

СnH2n

СnH2n+1СОН

СnH2n+1ОН

СnH2n+1СООН

Запитання 54

Сполука СH3−CH2−CH(СН3)−CH2−OH має назву:

варіанти відповідей

3-метилбут-4-ол

3-метилбут-1-ол

2-метилбут-1-ол

метилбут-1-ол

Запитання 55

Серед перелічених варіантів, виберіть багатоатомний спирт

варіанти відповідей

етанол

пропанол

фенол

гліцерол

Запитання 56

Які речовини називають спиртами:

варіанти відповідей

органічні речовини, до складу яких входить одна або декілька гідроксильних груп

органічні речовини, до складу яких входить одна або декілька карбоксильних груп

органічні речовини, до складу яких входять гідроксильна та карбоксильна групи

Запитання 57

Вкажіть фізичні властивості гліцеролу:

варіанти відповідей

Рідина з специфічним запахом

Сиропоподібна безбарвна рідина

Газоподібна речовина з неприємним запахом

Тверда жироподібна речовина

Запитання 58

Вкажіть речовину, яка використовується для одержання вибухових речовин і в парфумерії


варіанти відповідей

етанол

гліцерин

оцтова кислота

метанол

Запитання 59

Продуктами спиртового бродіння глюкози є:

варіанти відповідей

Ацетон + вода

Етанол + вода

Етанол + вуглекислий газ

Етанол + водень

Запитання 60

Вказати речовину, яка використовується для якісного визначення багатоатомних спиртів:

варіанти відповідей

купрум (ІІ) оксид

купрум (ІІ) гідроксид

купрум (І) гідроксид

купрум (ІІ) сульфат

Запитання 61

Яку функціональну групу мають спирти?

варіанти відповідей

C=O

COH

COOH

OH

Запитання 62

Негативними наслідками вживання етанолу є (три відповіді):

   

варіанти відповідей

Порушення нормального розвитку психіки

Виразка шлунку    

Ураження печінки   

Соціальна деградація

Запитання 63

Фізичні властивості метанолу та етанолу (3 відповіді):

варіанти відповідей

Легко випаровуються

Рідини 

Добре розчинні у воді

Солодкі на смак

Погано розчинні у воді

Тверді речовини

Запитання 64

Оберіть назви продуктів, що утворюються під час реакції горіння або повного окиснення спиртів. 

          

варіанти відповідей

чадний газ і вода  

вуглекислий газ і вода

вуглекислий газ і водень 

вуглекислий газ і вуглевод

Запитання 65

Хімічній формулі C2H5OH відповідає назва: 

       

варіанти відповідей

Пропанол 

Бутанол  

Етанол 

Метанол

Запитання 66

Густина парів спирту за воднем 44. Яка формула та назва спирту?

варіанти відповідей

бутанол C4H9OH

етанол C2H5OH

пентанол C5H11OH

пропанол C3H7OH

Запитання 67

.Масові частки Карбону та Гідрогену в сполуці, відповідно, дорівнюють 76,6 % та 6,38 % . Все інше – Оксиген. Виведіть формулу речовини. 

варіанти відповідей

C3H7OH пропанол

C3H5(OH)3 гліцерол

CH3OH метанол

C6H5OH фенол

Запитання 68

Вкажіть відмінності у властивостях фенолу та одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

взаємодія з активними металами

взаємодія з лугами

взаємодія з гідрогенгалогеновими кислотами

взаємодія з бромною водою

Запитання 69

Вкажіть сполуки, які можна одержати під час взаємодії фенолу та натрій гідроксиду (2 відповіді):

варіанти відповідей

натрій етилат

натрій фенолят

водень

вода

Запитання 70


Сполука

СH3- CH- CH2– CH2 - OH має назву:

          ∣

СН3

варіанти відповідей

2 - метилбут-4-ол

3 - метилбут - 1 - ол

2 - метилбут - 2 - ол

метилбут - 1- ол

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест