12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Залік заочники Основи економіки та організація виробництва

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
13 запитань
Запитання 1

Економіка підприємства як наука вивчає: а). ; б). ; г).

варіанти відповідей

виробничі відносини між людьми та дію економічних законів у процесі виробництва

організацію праці та управління виробництвом;

створення ринків у різних галузях народного господарства

діяльність промислових підприємств

Запитання 2

Підприємство - це: а). ; б). ; в). ; г). . 

варіанти відповідей

добровільне об’єднання осіб для спільної сільськогосподарської діяльності

суб’єкт господарювання, що має право виробити товарну продукцію

суб’єкт господарювання, має право юридичної особи і здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку

добровільне об’єднання осіб для обслуговування членів кооперативу

Запитання 3

Що є основною метою діяльності підприємства ?

варіанти відповідей

раціональне використання землі

оновлення і модернізація устаткування

виробництво якісної продукції

одержання максимального прибутку

Запитання 4

Що є факторами виробництва ?

варіанти відповідей

соціальна інфраструктура

продуктивність праці

робоча сила, засоби праці, предмети праці, земля

природно-кліматичні умови

Запитання 5

Основними фондами називаються:

варіанти відповідей

засоби праці, що багаторазово беруть участь у виробничому процесі без зміни натуральної форми і переносять по частинах свою вартість на новостворений продукт по мірі зносу

засоби виробництва, вартість яких переноситься на продукт, і повертається підприємству протягом одного кругообігу

знаряддя праці, виражені у вартісній формі

фонди, що беруть участь у процесі виробництва і формуванні вартості продукції

Запитання 6

Амортизація – це:

варіанти відповідей

період часу, протягом якого основні засоби використовуються підприємством

втрата знаряддями праці своєї вартості і поступове перенесення її на заново створений продукт з метою нагромадження коштів відтворення цих знарядь праці

частка погашення балансової вартості основних засобів на оновлення

вартість відтворення основних засобів на момент їх переоцінки.

Запитання 7

До оборотних фондів належать такі засоби виробництва:

варіанти відповідей

ті, що беруть участь у виробництві кілька циклів і свою вартість переносять на новий продукт по частинах

нереалізована продукція та кошти в розрахунках і касі

ті, що беруть участь у виробництві один цикл і свою вартість переносять на новий продукт повністю

ті, що беруть участь у виробництві кілька циклів і свою вартість переносять на новий продукт повністю, змінюючи фізичну форму.

Запитання 8

Трудові ресурси – це: а).; б). ; в). ; г).

варіанти відповідей

усі люди працездатного віку

люди працездатного віку, що працюють

ті, що знаходяться на навчанні

частина населення, яка бере або може брати участь у виробництві продукції.

Запитання 9

Для визначення продуктивності праці в цілому в підприємстві розраховують показник:

варіанти відповідей

годинний, денний, річний виробіток на трактор, комбайн

денний виробіток

годинний виробіток

вихід продукції на середньорічного працівника

Запитання 10

Собівартістю називається:

варіанти відповідей

грошовий вираз сукупних матеріальних і трудових витрат підприємства на виробництво одиниці продукції

затрати уречевленої праці, що містить в собівартість використаних засобів виробництва

затрати живої праці на одиницю продукції

вартість продукту, створеного необхідною працею

Запитання 11

Рівень рентабельності продукції визначається:

варіанти відповідей

відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції

процентним відношенням прибутку від реалізації продукції до повної собівартості;

відношенням чистого доходу до середньої вартості майна підприємства

відношенням прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних засобів.

Запитання 12

Споживча вартість це:

варіанти відповідей

пропорції в яких обмінюються товари

суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару

здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару

найнижча із корисностей від споживання даного блага. 

Запитання 13

Для забезпечення виплат по вкладам:

варіанти відповідей

банк повинен тримати готівку у сейфі, розмір якої має бути рівним розміру вкладів

банк повинен тримати в резервах лише частину суми вкладів, а надлишок грошових ресурсів над необхідними резервами може віддавати в позику

банк повинен тримати готівку в сейфі, розмір якої має бути рівним розміру вкладів і процентів по вкладам

вся готівка комерційних банків повинна зберігатися в центральному банку країни і при необхідності видаватися комерційному банку. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест