Тести з екології для студентів ВНЗ І-ІІ р.а

Про матеріал
Тести включають питання з курсу екології. Тредмет і завдання екології, методи екологічних досліджень, причиниобміління річок, причини втрати біологічної різноманітності.
Перегляд файлу

                                 Дайте відповідь на тестові питання

1.Явище,що виникає за певних метеорологічних умов і забруднення повітря у

       великих містах називається –

       а) смог;                                                                   в) моніторинг;

        б)кумуляція ;                                                         г)мутації

2.У сучасному світі розвиток природних катастроф активізується завдяки –

       а) діяльності людини;                                          в) парникового ефекту;

       б) порушенню кровообігу;                                  г) озоновим дірам.

3.Стійкість організму до збудників захворювань забезпечується його –

       а) імунітет;

       б) онтогенез;

       в) гомеостаз;

       г) каріотип

4.Поновлення здоров’я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи –

       а) рекреація;

       б) адаптація;

       в) профілактика;

       г) оздоровлення

5.Основні причини втрати біологічної різноманітності –

      а) зростання чисельності населення;

      б) зростання споживання природних ресурсів;

      в) зневажливе ставлення до біологічних видів і систем;

      г) погано продумана державна політика в галузі охорони довкілля.

6.Яка загальносвітова тенденція стримує глобальну екологічну кризу –

      а) зростання чисельності населення;

      б) зростання обсягів виробництва;

      в) розвиток науки та техніки;

      г) скорочення кількості природних ресурсів.

7.Як зветься система нагляду, оцінки та прогнозу стану природного середовища –

      а) екологічна експертиза;

      б) екологічний моніторинг;

      в) екологічна безпека;

      г) екологічний ризик.

8.Культурно-психологічний клімат, який створює людина для особистих соціальних

       груп і людства –

      а) навколишнє середовище;

      б) урбанізація;

      в) соціальне середовище;

      г) екологічна культура.

 

                                Дати стислу відповідь на питання

   9.Як відбувається руйнування озонового шару?

   10.Що таке забруднення?  Як вони класифікуються?

 

 

                    Дайте відповідь на тестові питання

1.Вкажіть, який фактор є одним з найважливіших у збільшенні дефіциту прісної води  

       в Україні –

       а) велика кількість населення;                             в) кислотні дощі, озонові діри;

        б) забруднення водойм;          г) тривале забруднення довкілля.                            2.Вкажіть, які наслідки надходження до атмосфери великих об’ємів антропогенного

      вуглекислого газу та водяної пари –

      а) парниковий ефект;                                             в) кислотні дощі;

      б) зменшення товщини озонового шару;             г) тривале забруднення довкілля.

3.Вкажіть процеси, під час яких відбувається втрата рослинного покриву природною екосистемою –

       а) спустелювання;                                      в) кислотні дощі;

       б) вивітрювання;                                        г) озонові діри.

4.Основні причини втрати біологічної різноманітності –

      а) зростання чисельності населення;

      б) зростання споживання природних ресурсів;

      в) зневажливе ставлення до біологічних видів і систем;

      г) погано продумана державна політика в галузі охорони довкілля.

5.Яка причина обміління річок України –

      а) розорювання степу;

      б) зменшення опадів;

      в) поливне землеробство;

      г) забруднення річок.

6.Як змінилася загальна площа лісів на території України в 20 столітті –

      а) зменшилась;

      б) збільшилась;

      в) залишилась без змін

7.Яка загальносвітова тенденція стримує глобальну екологічну кризу –

      а) зростання чисельності населення;

      б) зростання обсягів виробництва;

      в) розвиток науки та техніки;

      г) скорочення кількості природних ресурсів.

8. Назвіть регіони України, для яких природні катастрофи становлять найбільшу небезпеку:

а) Українські Карпати;

б) Українське Полісся;

в) Донецько-Придніпровський регіон;

г) Азово-Чорноморський регіон.

 

                             Дати стислу відповідь на питання

 9.  Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?

10. В яких регіонах України склалася найбільш напружена ситуація?

 

 

 

             Дайте відповідь на тестові питання

1.   Екологія – це наука, що вивчає :

а) тварин, рослин та середовище їхнього існування;

б) взаємозв’язки між живими організмами;

в) взаємозв’язки між живими організмами та середовищем їхнього існування;

г) швидкі зміни навколишнього середовища, що корисні для організмів.

2.  Хто перший запропонував термін «екологія» -

      а)  В.Шелфорд;

      б) Е.Геккель;

      в)  А.Теслі;

      г)  В.Сукачов.

3.  Що означає в дослівному перекладі з грецької «екологія» -

      а) наука про виробництво;

      б) вчення про живі організми;

      в) наука про дім, помешкання;

      г) неука про охорону природи.

4.   Об’єктом вивчення в екології є –

      а) навколишнє середовище;

      б) популяція;

      в) вид;

      г) біосфера.

5.   Головні  завдання екології – це

      а) встановлення закономірностей взаємозв’язків між організмами та їх 

          угрупуваннями;

      б) постійне стеження за перебігом процесів в окремих екосистемах;

      в) дослідження структури та функціонування угрупувань;

      г) спостереження за змінами в окремих екосистемах та біосфері в цілому.

6.   До методів екологічних досліджень належать :

      а) екологічна індикація;

      б) мінлива інтенсивність;

      в) екологічний моніторинг;

     г) математичне моделювання.

 

                       Дати стислу відповідь на питання

 

7.Розкрийте структуру сучасної екології.

8.Охарактеризуйте вклад українських вчених у розвиток екології.

9.В чому полягає роль екології у житті суспільства?

10.В чому проявляється системність екології?

 

 

 

 

 

 

                    Дайте відповідь на тестові питання

1.  Абіотичні фактори навколишнього середовища це –

     а) вологість;                              в) взаємозв’язки між особинами в популяції;

     б) землеробство;                       г) сонячна радіація.

2.  Антропогенні фактори навколишнього середовища це –

     а) світло;                                                в) розвиток промисловості;

     б) конкуренція;                                      г) транспорт.

3. Ефект сумації дії кількох екологічних факторів –

    а) кумулятивний;                                    в) синергічний;

    б) урбоекологічний ;                               г) евтрофікація.

4.До різновидів симбіозу належать:

     а) використання тваринами загальної території для полювання;

     б) паразитизм;

     в) однаковий тип живлення;

     г) використання одним організмом залишків їжі іншого.

5.З якого рівня організації живої матерії починається компетенція екології

     а) клітинний ;                                   в) організмовий;

     б) тканинний ;                                  г) біосферний.

                                                                                                                                                         6.Який закон визначає конкурентні відносини між організмами:

     а) Вчення В.І.Вернадського;                      в) Закон Ю.Одума;

     б) Закон Ю.Лібіха;                                      г) Принцип Г.Ф.Гаузе

                                                                                                                                        7.Діапазон несприятливих для існування виду значень факторів середовища, за яких

      він перебуває у стресі, але не гине – це :

      а) зона оптимуму;                                            в) лімітуючий фактор;

       б) зона песімуму;                                           г) екологічна валентність.

8.Комплекс умов, необхідний організму(виду) для існування –

     а) ареал;                                                            в) біотичні фактори;

     б) абіотичні фактори;                                      г) антропогенні фактори.

 

                            Дати стислу відповідь на питання

 

9.Як класифікуються екологічні фактори Дайте визначення екологічної валентності

10.В чому виявляються особливості екологічної ніші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Дайте відповідь на тестові питання

1.  Біотичні фактори навколишнього середовища це –

     а) клімат;                                                                            в) полювання;

     б) взаємозв’язки між особинами в популяції;                г) деградація грунтів.

2.Будь-який елемент середовища, який здатний справляти прямий чи опосередкований 

    вплив на живі організми :

     а) гомеостаз;                                                         в) екологічні фактори;

     б) адаптація;                                                         г) екосистема.

.

3.  Явища, що належать до внутрішньовидових взаємодій це –

     а) ефект групи;                                                     в) синергічний  ефект;

     б) ефект маси;                                                       г) конкурентні відносини.

4.Формами співіснування організмів різних видів:

     а) алелопатія;                                                        в) коменсалізм;

     б) агроценоз;                                                         г) флуктуація.

5.Назвіть середовище життя живих організмів, що має найбільшу кількість біомаси:

     а) водне;

     б) наземно – повітряне;

     в) грунт;

     г) живі організми.

     8.Яку назву має закон Ю.Одума :

     а) закон максимізації енергії;

     б) закон лімітую чого фактора;

     в) закон обмеження природних ресурсів;

     г) правило м’якого управління природою.

6.Діапазон найсприятливіших для існування виду значень факторів середовища –

     а) зона оптимуму;

     б) зона песімуму;

     в) екологічна валентність;

     г) лімітуючий фактор.

7.Фактори   господарської   діяльності   людини,  що  впливають   на  організми  чи

     екосистеми –

     а) абіотичні;

     б) автотрофні;

     в) антропогенні;

     г) гетеротрофні.

 

                         Дати стислу відповідь на питання

8.Що розуміють під навколишнім середовищем?

9.Дайте загальну характеристику біотичним факторам та біотичного середовища.

10.Охарактеризуйте основні закони дії факторів на живі організми.

 

 

 

 

 

                  Дайте відповідь на тестові питання

1.Територія розселення виду – це :

     а) біоценоз;                                         в) ареал;

     б)популяція;                                      г) біосфера.

2.Популяція – це:

    а) сукупність особин одного виду, що вільно схрещуються між собою;

    б) сукупність особин одного виду, подібних за багатьма ознаками;

    в) сукупність особин одного виду, які тривалий час існують на певній частині ареалу;

    г) група живих організмів в екосистемі.

3.Фотоперіодизм – це реакція організму на зміну:

    а) температуру повітря;                            в) кількість сонячної радіації;

 б) тривалість світлового дня ;                   г) швидкість руху повітря.

4.Як  називається   зовнішня  подібність,  яка  виникає  у  представників  різних  

     неспоріднених груп та видів у результаті подібного способу життя :

    а) аменсалізм;                                          в) мутуалізм;

 б) симбіоз;                                                г) конвергенція.

5.Гетеротрофні організми – це організми, що:

   а) синтезують необхідні для їхнього життя речовини за рахунок готових органічних   

       сполук ;

   б) синтезують органічні сполуки з неорганічних речовин, використовуючи енергію

        сонця

6.Основними параметрами популяції є:

    а) щільність, вага, зріст, географічне положення;

    б) продуктивність, вартість, кількість;

    в) чисельність, щільність, народжуваність, смертність;

    г) вік, стать, об'єм, зріст.

7.Типи розподілу особин у популяції – це :

    а) випадковий, послідовний, регулярний;

    б) сліпий, глухий, врівноважений;

    в) випадковий, рівномірний, груповий;

    г) нерівномірний, простий, складний.

8.Що характерно для особин однієї популяції :

    а) подібність за всіма властивостями й ознаками;          в) вільне схрещування особин;

 б) подібні умови життя;                                                      г) спадкові зміни.

 

                              Дати стислу відповідь на питання

 

9.Охарактеризуйте основні завдання та значення популяційної  екології.

10.Визначте фактори, що впливають на коливання чисельності популяції.

 

 

 

 

 

 

                      Дайте відповідь на тестові питання

1.Сукупність особин одного виду, що мають спільний генофонд і мешкають на одній  територій тривалий час –

     а) популяція;                                                в) біоценоз;

     б) вид;                                                          г) фітоценоз.

2.Який фактор є головним у регуляції сезонних циклів:

    а) сезонні зміни температури;

    б) сезонні зміни тривалості дня;

    в) сезонні зміни вологості грунту;

    г) сезонні зміни атмосферного тиску.

3.Який  існує  шлях пристосування живих організмів до несприятливих факторів    

     середовища не характерний для тварин:

    а) анабіоз;                                                       в) адаптація;

 б) утаємничене життя ;                                 г) не існує

4.Обмежуючим фактором називають :

  а) найсприятливіша для організму інтенсивність екологічного фактора;

  б) фактор середовища, що виходить за межі витривалості організму;

  в) інтенсивність фактора, при якому ще можливе існування організму ;

  г) екологічна валентність.

   5.Автотрофні організми – це організми, що:

   а) синтезують необхідні для їхнього життя речовини за рахунок готових органічних

       сполук;

   б) синтезують органічні сполуки з неорганічних речовин, використовуючи енергію

       сонця

6.Підрозділ загальної екології, що вивчає динаміку популяції називається:

    а) аутекологія;                                                   в) демекологія;

    б) синекологія ;                                                 г) біогеоценологія.

7.Стрімке збільшення чисельності популяції за короткий час –

     а) популяційний вибух ;                              в) синергізм;

  б) колапс;                                                       г) ентропія.

8.Варіації чисельності популяцій – це :

   а) гомеостаз популяції;

   б) популяційні хвилі;

   в) міграції;

   г) щильність.

 

                         Дати стислу відповідь на питання

9. Які типи популяцій Вам відомі? Які характерні ознаки популяції?

10.Охарактеризуйте типи взаємовідносин  особин у популяції.

 

 

 

 

 

 

                     Дайте відповідь на тестові питання

1.Як  зветься  послідовна  зміна  біоценозів, яка  спадково  виникає  на одній і тій же  

     території у результаті впливу природних факторів чи людини :

    а) агроценоз;                                         в) біогеоценоз;

 б) сукцесія;                                            г) екосистема.

2.Поняття про біогеоценоз обґрунтував:

    а) Ж.Б.Ламарк;                                     в) А.Тенслі;

    б) Ч. Дарвін ;                                         г) В.Сукачов.

3.Еврибіонтні організми – це організми:

    а) з широким діапазоном пристосування;

    б) з вузьким діапазоном пристосування;

     в) з нейтральним діапазоном пристосування;

     г) у стані фізіологічного оптимуму.

4.Основою біоценозів є:

    а) мікотрофи;                                                в) автотрофи;

    б) фітофаги;                                                  г) сапрофіти

5.Біоценоз – це:

     а) один із проявів симбіозу організмів;

     б) сукупність популяцій організмів різних видів, що взаємодіють між собою;

     в) сукупність популяцій організмів одного виду;

     г) сукупність популяцій різних видів, що взаємодіють з фізичним середовищем

         існування.

6.Складовими частинами біоценозу є:

     а) автотрофи, гетеротрофи, редуценти;

     б) фітоценоз, зооценоз, мікоценоз, мікро біоценоз;

     в) мохи, лишайники, трав’яний покрив;

     г) ліси, луки, водоймища.

7.Назвіть складові частини екосистеми:

     а) степові та лугові трави, чагарники та ліси;

     б) водорості, молюски, риби та при берегова рослинність;

     в) екотоп та біоценоз;

     г)фітоценоз, зооценоз, мікробіоценоз.

8.Підвищення біологічної продуктивності водойм в результаті накопичення  в них біогенних елементів під дією природних чи антропогенних факторів –

     а) ерозія;                                                в) евтрофікація;

     б) меліорація;                                        г) засолення.

 

                              Дати стислу відповідь на питання

9.Яке угрупування можна назвати біоценозом? Дайте характеристику видам біоценозів.

10.Як здійснюється саморегуляція екосистем?

 

 

 

 

 

 

                 Дайте відповідь на тестові питання

1.Розкрийте поняття «екологічна ніша»:

    а) сукупність усіх факторів середовища, за яких можливе існування виду у просторі;

    б) певний  тип   середовища   існування  з  характерною  сукупністю  специфічних    

     екологічних умов, в якому можуть існувати різні групи організмів, якщо вони набули

     певних адаптацій

2.Закон сукцесивного уповільнення визначає:

    а) обмеженість природних ресурсів;

    б) зниження ефективності природокористування;

    в) тенденцію процесів, які відбуваються у зрілих урівноважених системах;

    г) відповідність  між   розвитком   продуктивних   сил  і  природно – ресурсним

        потенціалом суспільного прогресу.

3.Стенобіонтні організми – це організми :

     а) з широким діапазоном пристосування;

     б) з вузьким діапазоном пристосування;

     в) з нейтральним діапазоном пристосування;

     г) у стані фізіологічного оптимуму.

4.Пристосування організмів до умов навколишнього середовища:

     а) толерантність;                                  в) міграція;

  б) адаптація ;                                        г) еволюція.

5.Сукупність тварин у біоценозі –

      а) біогеоценоз;                                    в) біосфера;

      б) зооценоз;                                        г) планктон.

.6.До складу абіотичної частини біогеоценозу входять:

     а) органічні речовини;                       в) неорганічні речовини;

     б) редуценти;                                      г) продуценти.

7.Синонімом біоценозу є:

    а) консументи;                                  в) популяції;

 б) угруповання;                                 г) різноманіття.

8.Штучний,  нестійкий біоценоз,  створений  на  основі  сільськогосподарських

     культур:

     а) біотоп;                                           в) біота;

     б) біом ;                                             г) агроценоз.

 

 

                              Дати стислу відповідь на питання

9.Що таке екосистема та які її функції?

10.Чим відрізняється біологічний кругообіг речовин від геологічного?

 

 

 

 

 

 

                              Дайте відповідь на тестові питання

1.Підвищення біологічної продуктивності екосистеми в результаті нагромадження у

     біотопі біогенних елементів:

     а) ерозія;                                                в) інтродукція;

  б) продукція;                                         г) евтрофікація.

2.В агроценозах внаслідок малого біологічного різноманіття відсутній процес –

     а) фотосинтезу;                                    в) адаптації;

  б) саморегуляції;                                  г) транспірації.

3.Основоположник вчення про біосферу –

     а) І.І.Мечніков;                                   в) В.І.Вернадський;

     б) С.Г.Навашин;                                  г) О.О.Ковалекський.

4.Який фактор на Землі змінив її атмосферу з відновлювальної в кисневу:

     а) великий кругообіг речовин;

     б) вплив сонячної радіації;

     в) поява і розмноження автотрофних водоростей;

     г) виникнення квіткових рослин.

5.Верхньою межею біосфери є:

     а) іоносфера ;                                         в) літосфера;

     б) озоновий екран;                                г) бенталь.

6.Сучасний  неприродний  стан  біосфери, переробленої  в  результаті  технічної та  

     технологічної діяльності  людини:

     а) біосфера ;                                          в) техно сфера;

     б) геосфера ;                                          г) іоносфера.

7.Що є рушійною силою кругообігу води в біосфері –

     а) явища адаптації;

     б) правило екологічної піраміди;

     в) енергія сонячного світла;

     г) саморегуляція.

8.Чим забезпечується саморегуляція в природних системах –

     а) кругообігом речовин;

     б) ареалом;

     в) дією внутрішньо та міжвидових зв’язків, що усувають коливання чисельності

         окремих видів;

     г) біологічним різноманіттям.

 

                              Дати стислу відповідь на питання

 

9. Що таке сукцесія та які типи сукцесій ви знаєте?

10.Дайте характеристику організмам, що складають трофічні ланцюги.

 

 

 

 

 

 

 

                       Дайте відповідь на тестові питання

  1.Сукупність усіх живих організмів Землі –

     а) біотоп;                                                  в) біомаса;

  б) жива речовина;                                    г) біом.

2.Коли виникла біосфера –

     а) 2 млн. років;                                        в) 3 млрд. років;

  б) 4,5 млрд. років;                                   г) 6 млрд. років.

3.Частиною зовнішніх оболонок Землі, населених живими організмами є :

     а) тропосфера;                                         в) біосфера;

  б) атмосфера;                                           г) ноосфера.

4.Стан біосфери, коли розумна діяльність людини стає визначальним фактором її   

      розвитку –

     а) техносфера;                                          в) ноосфера;

  б) урбосфера;                                           г) антропосфера.

5.Цикл синтезу і розпаду органічних речовин за участю живих організмів –

    а) евтрофікація;

    б) трофічна мережа;

    в) екологічна піраміда;

    г) біологічний кругообіг речовин.

6.Речовина, що є продуктом життєдіяльності живих організмів впродовж геологічної  

     історії Землі –

    а) біокосна речовина;

    б) біогенна речовина;

    в) косна речовина;

    г) нежива речовина.

7.Чим забезпечується невичерпність біогенних елементів у біосфері –

     а) кругообігом речовин;

     б) біологічним різноманіттям;

     в) взаємодією живих організмів між собою та з фізичним середовищем існування;

     г) біогенними технологіями.

8.В яких біомах кругообіг речовин найбільш інтенсивний –

     а) тропічного вологого лісу;                                      в) тундри;

  б) океану;                                                                     г) пустелі.

 

                              Дати стислу відповідь на питання

 

9.Що таке біосфера і де проходять її межі?

10.Які основні показники характеризують біогеоценоз?

 

 

 

 

 

 

                       Дайте відповідь на тестові питання

1.Які електростанції найбільшою мірою забруднюють навколишнє середовище –

     а) теплові;

     б) атомні;

     в) вітрові;

     г)гідроелектростанції.

2.Вкажіть які наслідки антропогенного надходження фреонів до атмосфери –

     а) опустелювання;

     б) меліорація;

     в) зменшення густини озонового екрану;

     г) кислотні дощі.

3.Стрімке збільшення населення планети за короткий час –

      а) демографічний вибух;

      б) колапс;

      в) геноцид;

      г)екоцид.

4.Як зветься напружений стан взаємин між людством та природою –

      а) екологічна революція;

      б) колапс;

      в) екологічний моніторинг;

      г) екологічна криза.

5.Вкажіть процеси, під час яких відбувається втрата рослинного покриву природною екосистемою –

       а) спустелювання;

       б) вивітрювання;

       в) кислотні дощі;

       г) озонові діри.

6.Назвіть процеси, під час яких відбувається вторинне використання відходів у нових

       технічних цілях –

       а) антропоцентризм;

       б) комуляція;

       в) утилізація відходів;

       г) біологічна очистка.

7.У сучасному світі розвиток природних катастроф активізується завдяки –

       а) діяльності людини;                                          в) парникового ефекту;

       б) порушенню кровообігу;                                  г) озоновим дірам.

 

 

                              Дати стислу відповідь на питання

8.Як класифікують природні та антропогенні катастрофи?

9.Коли людина завдала першого удару по природі й у чому він полягав?

10.Що таке забруднення навколишнього середовища ?

 

 

 

                            Дайте відповідь на тестові питання

1.Культурно-психологічний клімат, який створює людина для особистих соціальних

       груп і людства –

      а) навколишнє середовище;                               в) соціальне середовище

      б) урбанізація;                                                     г) рекреація.

2.У  яку  погоду  забруднення  повітря  у  містах   найбільш   небезпечне  для  його   

     мешканців –

     а) безвітряну;                                                       в) сонячну;

     б) густий туман;                                                  г) мінливу хмарність.

3.Яка загальна тенденція стримує глобальну екологічну кризу –

     а) зростання населення;

     б) зростання обсягів виробництва;

     в) розвиток науки та техніки;

     г) вичерпання природних ресурсів.

4.Який фактор привів до стрімкого зростання чисельності людства –

      а) зростання добробуту;

      б) ліквідація інфекційних хвороб;

      в) скорочення хижих звірів;

      г) зміна клімату.

5.За рахунок чого екологічна ємність середовища існування людини на планеті       

       збільшується –

      а) розвитку інформаційних зв’язків;

      б) підвищення продуктивності сільського господарства;

      в) використання знарядь праці;

      г) підвищення енергетики життєзабезпечення.

6.Назвіть процеси, під час яких відбувається одержання від використаної продукції

       шляхом її переробки нової продукції того ж виду –

       а) хімічна очистка;

       б) комуляція;

       в) біологічна очистка;

       г) реутилізація.

7.Вкажіть, які наслідки надходження до атмосфери великих об’ємів антропогенного

      вуглекислого газу та водяної пари –

      а) парниковий ефект;

      б) зменшення товщини озонового шару;

      в) кислотні дощі;

      г) тривале забруднення довкілля.

 

                              Дати стислу відповідь на питання

 

8.У чому полягали особливості  розвитку глобальної екологічної кризи другої половини XX ст.?

9.Що таке деградація біосфери? Яка роль в ньому виробництва?

10.Яким чином здійснюється охорона біосфери?

 

                                                  Дайте відповідь на тестові питання

1.Хто є найбільшим забруднювачем повітря міста –

     а) промислові підприємства;

     б) автотранспорт;

     в) котельні опалення;

     г) комунальне господарство.

2.Для живлення господарсько-питних водопроводів використовують –

     а) атмосферні води;

     б) грунтові води;

     в) між пластові води;

     г) відкриті водойми.

3.Процес руйнування грунтів вітром назувається –

     а) ерозія;

     б) стабілізація;

     в) колапс;

     г) меліорація.

4.Які електростанції найбільшою мірою забруднюють навколишнє середовище –

     а) теплові;

     б) атомні;

     в) вітрові;

     г)гідроелектростанції.

5.У  яку  погоду  забруднення  повітря  у  містах   найбільш   небезпечне  для  його   

     мешканців –

    а) безвітряну;

    б) густий туман;

     в) сонячну;

     г) мінливу хмарність.

6.Територія чи акваторія, в межах якої охороняються природні об’єкти, що становлять особливу екологічну, генетичну, наукову чи культурну цінність –

      а) ареал;

      б) екологічна ніша;

      в) заповідник;

      г) екосистема.

7.За рахунок чого екологічна ємність середовища існування людини на планеті       

       збільшується –

      а) розвитку інформаційних зв’язків;

      б) підвищення продуктивності сільського господарства;

      в) використання знарядь праці;

      г) підвищення енергетики життєзабезпечення.

 8.Характеристику взаємовідносин між підприємством та навколишнім середовищем  

       встановлює –

      а) екологічний моніторинг;

      б) екологічна експертиза;

      в) екологічний паспорт;

      г) екологічна безпека.

9.Як зветься процес визначення рівня екологічної небезпеки під час діяльності, яка  

      може зараз або у майбутньому вплинути на стан навколишнього середовища –

      а) екологічна безпека;

      б) екологічна експертиза;

      в) екологічний моніторинг;

      г) екологічний паспорт.

10.Національні парки – це:

      а) території, де допускається вплив людини на природні процеси;

      б) території, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено   

          використання природних ресурсів;

      в) території, на яких протягом ряду років в певні сезони охороняються окремі види або частина природного комплексу;

      г)території, що створені з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та 

         ефективного господарського використання  рідкісних і типових видів місцевої і світової флори та фауни шляхом

         створення поповнення та збереження колекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої роботи.

 

 

 

 

 

                                                     Дайте відповідь на тестові питання

1.Заказники – це :

  а) території, де допускається вплив людини на природні процеси;

 б) території, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання

     природних ресурсів;

 в) території, на яких протягом ряду років в певні сезони охороняються окремі види   або частина природного комплексу;

 г) території, що створені з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та

     ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори та фауни шляхом

     створення, поповнення та збереження колекцій, ведення наукової, навчальної і освітньої  роботи.

2.Яка основна причина руйнування озонового екрана Землі –

     а) запуск космічних ракет;

     б) фреон;

     в) радіація;

     г)аерозольні балончики.

3.До методів знезараження води належать –

     а) коагуляція;

     б) хлорування;

     в) озонування;

     г) фільтрація.

4.До заходів боротьби з ерозією не належать –

     а) висадження лісосмуг;

     б) терасування ухилів;

     в) безплужна система обробки грунту;

     г) внесення мінеральних добрив.

5.Який компонент є основним при утворенні гумусу грунту –

     а) опале листя;

     б) коріння рослин;

     в) мінеральні добрива;

     г) органічні добрива.

6.Вкажіть які наслідки антропогенного надходження фреонів до атмосфери –

     а) опустелювання;

     б) меліорація;

     в) зменшення густини озонового екрану;

     г) кислотні дощі.

7.Яка загальна тенденція стримує глобальну екологічну кризу –

     а) зростання населення;

     б) зростання обсягів виробництва;

     в) розвиток науки та техніки;

     г) вичерпання природних ресурсів.

8.До альтернативних джерел енергії належать –

       а) енергія сонячного випромінювання;

       б) нафтопродукти;

       в) природний газ;

       г) енергія вітру.

9.Біологічне землеробство передбачає –

      а) відмову від ядохімікатів;

      б) використання мінеральних добрив;

      в) іригацію;

      г) меліорацію.

10.Як зветься кризовий стан взаємовідносин між людством та природою з відповідною 

       реакцією людства на цей стан –

       а) екологічна революція;

       б) екологічна експертиза;

       в) екологічний моніторинг ;

       г) екологічна криза.

 

 

 

 

 

              Дайте відповідь на тестові питання

 

1.Стан біосфери, коли розумна діяльність людини стає визначальним фактором її   

      розвитку –

     а) техносфера ;                                  в) ноосфера;

     б) урбосфера  ;                                  г) антропосфера.

2.Процес зростання розмірів міст та їх кількості –

       а) продукція;                                  в) рекультивація;

       б) евтрофікація;                             г) урбанізація.

3.Біологічне землеробство передбачає –

      а) відмову від ядохімікатів;

      б) використання мінеральних добрив;

      в) іригацію;

      г) меліорацію.

4.Стрімке збільшення населення планети за короткий час –

      а) демографічний вибух;                     в) геноцид;

       б) колапс;                                              г)екоцид.

 

5.Ситуація, що виникла в екологічній системі в результаті порушення рівноваги під   

       впливом стихійних явищ або антропогенних факторів –

       а) екологічні збитки;                                 в) екологічна криза;

       б) екоцид;                                                  г) екосфера.

6.Від яких факторів найменшою мірою залежить стан здоров’я людей –

      а) способу життя;

      б) генетичних факторів;

       в) стану навколишнього середовища;

       г) рівню медицини.

7.Які фактори впливають на чисельність людства сьогодні –

      а) кліматичні зміни;

      б) інфекційні захворювання;

      в) продовольчі ресурси;

      г) інформаційні технології.

8.Культурно-психологічний клімат, який створює людина для особистих соціальних

       груп і людства –

      а) навколишнє середовище;

      б) урбанізація;

      в) соціальне середовище;

      г) рекреація.

                              Дати стислу відповідь на питання

 

9. Розтлумачте поняття «екологічна культура».

10.Які основні фактори й якою мірою визначають захворюваність людей?       

 

 

 

              Дайте відповідь на тестові питання

  1.Стійкість організму до збудників захворювань забезпечується його –

       а) імунітет;                                              в) гомеостаз;

 б) онтогенез;                                            г) каріотип

2.Поновлення здоров’я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи –

       а) рекреація;                                          в) профілактика;

       б) адаптація;                                          г) оздоровлення

3.Сучасний  неприродний  стан  біосфери, переробленої  в  результаті  технічної та  

     технологічної діяльності  людини:

     а) біосфера;

     б) геосфера;

     в) техносфера;

     г) іоносфера.

4.Який фактор привів до стрімкого зростання чисельності людства –

      а) зростання добробуту;

      б) ліквідація інфекційних хвороб;

      в) скорочення хижих звірів;

      г) зміна клімату.

5.Як зветься напружений стан взаємин між людством та природою –

      а) екологічна революція;

      б) колапс;

      в) екологічний моніторинг;

      г) екологічна криза.

6.За рахунок чого екологічна ємність середовища існування людини на планеті       

       збільшується –

      а) розвитку інформаційних зв’язків;

      б) підвищення продуктивності сільського господарства;

      в) використання знарядь праці;

      г) підвищення енергетики життєзабезпечення.

7.Як зветься кризовий стан взаємовідносин між людством та природою з відповідною 

       реакцією людства на цей стан –

       а) екологічна революція;

       б) екологічна експертиза;

       в) екологічний моніторинг ;

       г) екологічна криза.

8.Стрімке збільшення населення планети за короткий час –

      а) демографічний вибух;                     в) геноцид;

       б) колапс;                                              г)екоцид.

 

                        Дати стислу відповідь на питання

9.Які основні принципи нової – екологічної – філософії ?

10.Назвіть основні реакції організму людини на порушення середовища існування?

 

 

 

 

                            Дайте відповідь на тестові питання

1.Характеристику взаємовідносин між підприємством та навколишнім середовищем  

       встановлює –

      а) екологічний моніторинг;

      б) екологічна експертиза;

      в) екологічний паспорт;

      г) екологічна безпека.

2.До природних ресурсів належать

   а) клімат

   б) рослинний і тваринний світ

   в) атмосферне повітря

   г) біосфера.

 

3.Який вид екологічної експертизи є обов’язковим при розробці нових проектів  

      будівництва –

      а) громадська;

      б) державна;

      в) міжнародна;

      г) спеціалізована(договірна).

4.Як зветься процес визначення достатності та обґрунтованості передбачених

       проектом заходів з охорони природи –

       а) екологічний паспорт;

       б) екологічний моніторинг;

       в) екологічна безпека;

       г) екологічна експертиза.

5.Як зветься процес визначення рівня екологічної небезпеки під час діяльності, яка  

      може зараз або у майбутньому вплинути на стан навколишнього середовища –

      а) екологічна безпека;

      б) екологічна експертиза;

      в) екологічний моніторинг;

      г) екологічний паспорт.

 

                              Дати стислу відповідь на питання

 

6.Дайте загальну характеристику основних груп природних ресурсів.

7. Що належить до біологічних ресурсів біосфери дайте їм характеристику?

8. Як співвідносяться між собою процеси видоутворення й вимирання ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Дайте відповідь на тестові питання

1.Характеристику взаємовідносин між підприємством та навколишнім середовищем  

       встановлює –

      а) екологічний моніторинг;

      б) екологічна експертиза;

      в) екологічний паспорт;

      г) екологічна безпека.

2.Як зветься система нагляду, оцінки та прогнозу стану природного середовища –

      а) екологічна експертиза;

      б) екологічний моніторинг;

      в) екологічна безпека;

      г) екологічний ризик.

3.Які електростанції найбільшою мірою забруднюють навколишнє середовище –

     а) теплові;

     б) атомні;

     в) вітрові;

     г)гідроелектростанції.

4.Який показник визначає кількість викидів забруднюючої речовини від промислових   

     підприємства –

     а) ГДК;

     б) ГДВ;

     в) ГДН;

     г) ГДС.

5.До невідновних природних ресурсів належать

   а) нафта;

   б) осадові породи;

   в) біологічні ресурси;

   г) мінеральні ресурси.

 

                              Дати стислу відповідь на питання

 

6. Охарактеризуйте мінеральні та енергетичні ресурси біосфери.

7. Які біорізноманітності розглядає сучасна екологія? В чому специфіка кожного рівня?

8.Як людина впливає на співвідношення видоутворення й вимирання?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Swift
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Старостин Артём
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
doc
Пов’язані теми
Екологія, Контрольні роботи
Додано
29 квітня 2019
Переглядів
15900
Оцінка розробки
1.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку