10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тести з теми: "Держава і право"

Про матеріал

Тестові завдання для самостійної роботи з теми "Держава і прво" дозволять перевірити рівень засвоєння учнями знань. У роботі використано тестові завдання різних типів. Завдання розподілені на чотири рівноцінних варіанти

Перегляд файлу

9-й клас              Правознавство                             Самостійна робота                                  І варіант

Тема: Держава і право.

1.Визначте період, який надається Президенту України для підписання закону після його повторного прийняття Верховною Радою України:  А) 1 день; Б) 5 днів; В) 10 днів;   Г) 30 днів.

2. Назвіть засіб масової інформації, який використовується для оприлюднення законів:

А) газета «Голос України»;       Б) газета «Хрещатик»;  В) журнал «Право України»;        Г) Інтернет-газета «Українська правда».

3. Визначте форму територіального устрою держави Україна:

А) конфедерація;             Б) федерація;                 В) республіка;                Г) унітарна.

4. Позначте відповідь, де правильно названа одна з основних ознак закону:   А)  містить правила-роз’яснення;     Б) приймається народом;   В) має вищу юридичну силу;   Г) містить індивідуальний припис

5. Якою за формою правління є держава Україна? А) Парламентська республіка;   Б) президентська республіка; В) президентсько-парламентська (змішана) республіка;  Г) парламентсько-президентська республіка.

6. Вищим органом виконавчої влади в Україні є: А) Президент України;   Б) Верховна Рада України;    

В) Кабінет Міністрів України;  Г) Департамент виконання покарань.

7. Які засоби впливу на поведінку людей закріплюються в нормах права?

А) корпоративні правила;       Б) заборони, дозволи, позитивні зобов'язання;     В) моральні сентенції, політичні програми;          Г) релігійні догми.

8. Визначте, яка з переліку ознак стосується норми права:     А) встановлюються державними, громадськими і партійними органами;     Б) поступово формуються в свідомості людей, стають обов’язковими лише після того, як їх визнає більшість у суспільстві;     В) порушення спричинює громадський осуд;        Г) носять загальнообов’язковий характер.

9. Визначте, які існують види законів:        А) основні і другорядні;                                    

Б) звичайні і конституційні;   В) потрібні і непотрібні;        Г) номінальні і фактичні.

10. Визначте державний орган, який є суб’єктом законодавчої ініціативи в Україні:   

А) Конституційний Суд України;           Б) Служба Безпеки України;      В) Прокуратура України;           

Г) Кабінет Міністрів України.

11. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є: А) Президент України;  Б) Кабінет Міністрів України;         В) Верховна Рада України;     Г) Конституційний Суд України.

12. Складна форма територіального устрою союзної держави, яка складається з державних утворень, що мають юридичну і політичну самостійність, – це…    

А. Унітарна держава.       Б. Федерація.           В. Конфедерація.            Г.  Імперія.

13. Укажіть назву теорії походження держави, сутністю якої є твердження: «Держава походить від сім’ї, є результатом розростання сім’ї, де батьківська влада над дітьми трансформується у владу монарха над своїми підданими». А. Географічна.   Б. Патріархальна.   В. Психологічна.    Г. Органічна.

14. У якій державі до населення застосовується термін «піддані»?

А) Унітарна держава;             Б) Федеративна держава;             В) Республіка;        Г) Монархія.

15. Яка функція повинна стати головною в правовій державі?    А) Екологічна;           

Б) господарська;     В) функція охорони інтересів людини, захисту її прав;   Г) культурна.
16. Що є однією з обов’язкових ознак держави?    А) існування політичних партії з різною ідеологією; 

Б) територія, яка визначається державним кордоном;      В) поширення релігійного світогляду;   Г) виборча система, яка гарантує кожному громадянину право голосу.

17. Розташуйте наведені документи відповідно до рівня їх юридичної сили:

А) Кримінальний кодекс України;          Б) Рішення Чигиринської районної Ради «Про порядок надання матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям району»;

В) Закон України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України»;        Г) Конституція України.

18. Установіть відповідність між термінами і поняттями та їх визначеннями.


1. Політика.

2. республіка.

3. суверенітет.

4. соціальна норма.

 

 

 

 

А. форма державного правління, за якої вищу державну владу здійснює представницький загальнонаціональний орган

(парламент), обраний населенням на певний строк.

Б. особлива сфера людської діяльності, що передбачає участь у справах суспільства і держави.

В. верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах.

Г. правило, вироблене суспільством чи групою людей у процесі їхньої життєдіяльності.

Д. політична форма організації суспільства, яка забезпечує захист і узгодження індивідуальних, групових та загальносуспільних інтересів за допомогою права на певній території.


9-й клас                 Правознавство                      Самостійна робота               ІІ варіант

Тема: Держава і право.

1. За формою державного устрою Україна є державою:

А) унітарною;         Б) федеративною;         В) конфедеративною;          Г) демократичною

2. Назвіть орган законодавчої влади в Україні:    А) Кабінет Міністрів України;      Б) Президент України;

В) Верховна Рада України;                                Г) Конституційний Суд України.

3. Укажіть, яке джерело права є основним у правовій системі України.  А) Правовий звичай;     

Б) правовий прецедент;    В) нормативно-правовий договір;    Г) нормативно-правовий акт.

4. Який з наведених правових актів має вищу юридичну силу щодо інших?     А) Закон України «Про громадянство України»;      Б) указ Президента України «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні»;    В) постанова Верховної Ради України «Про зміни у складі комітетів Верховної Ради України»;           Г) постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 р.».

5. Укажіть, яке джерело права являє собою офіційний письмовий документ компетентних органів держави, який вміщує правові норми і має загальний обов’язковий характер.   А) Правовий звичай;    

Б) правовий прецедент;      В) нормативно-правовий договір;     Г) нормативно-правовий акт.

6. До яких форм права належать рішення судового або управлінського органу щодо конкретної справи, яке стає обов’язковим для вирішення аналогічних справ у майбутньому?  А) Правовий звичай;    

Б) правовий прецедент;     В) нормативно-правовий договір;    Г) нормативно-правовий акт.

7. Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення держави із суспільної угоди:

А) договірна;      Б) природнича;       В)  реалістська;        Г)  психологічна.

8. Визначте, яка ознака є обов’язковою для норм права:      А) схвалення більшістю населення держави;    

Б) існування у формі офіційних документів;     В) прийняття загальнонародним референдумом;     

Г) кримінальна відповідальність за порушення.

9. Визначте поняття, яке є основною формою права романо-германської правової сім’ї.      А) правовий звичай;        Б) правовий прецедент;          В) нормативний договір;         Г) нормативно-правовий акт.

10. Який нормативний акт не належить до підзаконних нормативно-правових актів?

А) Указ Президента України; Б) Розпорядження голови  місцевої державної адміністрації;

В) Постанова Кабінету Міністрів України;  Г) Конституція України.

11. До яких форм (джерел) права належить письмовий документ, у якому загальні правила поведінки встановлюються за домовленістю кількох суб’єктів?  А) Правовий звичай;    Б) правовий прецедент;   

В) нормативно-правовий договір;     Г) нормативно-правовий акт.

12. Вкажіть, яке з наведених нижче визначень характеризує закон:   А) прийняте державою звичаєве правило поведінки загального характеру;      Б) офіційний документ, прийнятий органом законодавчої влади або референдумом;           В)  обов’язкові правила поведінки загального характеру, встановлені за домовленістю і згодою двох і більше учасників і забезпечуються державою;       Г) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили.

13. Знайдіть характерну особливість моралі як виду соціальних норм.  А) порушення норм має наслідком застосування засобів громадського впливу;  Б) норми встановлюються державою;  В) норми існують тільки в соціально неоднорідному суспільстві;    Г) норми отримують втілення в  офіційних державних актах.

14. Якій формі правління властиві такі риси: відповідальність уряду перед парламентом, формування уряду на парламентській основі з числа лідерів партій, які отримали більшість голосів у парламенті, обрання голови держави парламентом або спеціальною колегією, яку створює парламент?

А) Конституційна монархія;    Б) президентська республіка;  В) парламентська республіка;  Г) дуалістична монархія.

15. Унітарна держава — це різновид:     А) форми правління;         Б) форми державного устрою;

В) політичного режиму;        Г) президентської республіки.

16. Яке з повноважень притаманне державній владі?   А) приймає загальнообов’язкові норми;

Б) формує нові прогресивні звичаї та традиції;     В) існує в рамках сім’ї;    Г) не має політичного характеру.

17. Розташуйте наведені документи відповідно до рівня їх юридичної сили:

А) Рішення Чигиринської районної Ради «Про порядок надання матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям району».  Б) Конституція України;       В) Закон України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України»;   Г) Наказ міністерства транспорту України «Про затвердження правил користування залізницею».

18. Установіть відповідність між термінами і поняттями та їх визначеннями.


1. федерація.

2. підзаконний нормативно-правовий акт.

3. галузь права.

4. монархія.

 

 

А. союзна держава, до складу якої входять державні утворення, що мають визначений суверенітет.

Б. сукупність норм права, що регулюють якісно однорідну сферу суспільних відносин певними методами.

В. документ компетентного органу держави, який ухвалюють відповідно до закону, на його основі та для його виконання.

Г. система загальнообов’язкових формально визначених правил поведінки – норм права, які встановлює і охороняє держава для регулювання суспільних відносин.

Д. форма державного правління, за якої державна влада зосереджена повністю або частково в руках однієї особи, передається у спадок і не залежить від волі населення.


9-й клас                              Правознавство                    Самостійна робота                   ІІІ варіант

Тема: Держава і право.

1. Яка основна ознака унітарної держави?   А) відсутність спільного законодавчого органу;    Б) до складу держави входять державні утворення, наділені ознаками суверенітету;        В) існування громадянства як усієї держави, так і громадянства її суб’єктів;         Г) єдине громадянство.

2. Яка із названих функцій держави є зовнішньою?

А) забезпечення народовладдя;   Б) оподаткування;  В) оборонна;  Г) освітня.

3. Доберіть належне поняття до наведеного визначення:«Єдина держава, яка поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають політичної самостійності (суверенітету)».

А) Республіка;         Б) конфедерація;          В) унітарна держава;         Г) федеративна держава.
4. Як зветься форма правління, за якої голова держави займає пост як спадкоємець і його влада вважається не похідною від будь-якої іншої влади, органу або виборців? 

А) Демократія;           Б) монархія;         В) тиранія;         Г) республіка.

5. Які з перелічених держав є федеративними?

А) Англія, Франція; Б) Австрія, Канада;  В) Індія, США; Г) Україна, Молдова.

6. Визначте форму державного устрою держави. Країну розділено на 95 департаментів, у кожному з яких існують органи самоврядування, обрані населенням і префекти, призначені цими органами за погодженням з центральним урядом. Існує єдина податкова та судова система, єдине громадянство. 

А) Федерація;  Б) конфедерація;   В) імперія;    Г) унітарна держава.

7. Який орган володіє правом видання нормативно-правових актів, що мають найвищу юридичну силу на території України?    

А) Уряд України;         Б) Верховна Рада України;           В) Президент України;           Г) Прокуратура України.

8. За політичним режимом Україна є:       А) Авторитарною державою;       Б) демократичною державою;        В) тоталітарною державою;       Г) унітарною державою.

9. Яка соціальна норма підтримується можливістю застосування державного примусу?

А) Звичай;          Б) норма права;            В) релігійна норма;             Г) моральна норма.

10. Якому із названих суб'єктів належить право законодавчої ініціативи?  А) Депутати Верховної Ради України;            Б) Міністр освіти України;        В) Рада юстиції;      Г) Верховний Суд України.

11. Визначте, у якій з названих ситуацій діє саме правова норма:     А) водій порушив правила дорожнього руху – проїхав перехрестя на червоне світло;   Б) підліток звернувся до директора школи з проханням прийняти його до 10 класу;    В) прибічники ісламу під час обіду відмовилися вживати м'ясо;

Г) керівник партійного осередку запропонував членам своєї партії сплатити членські внески.

12. Які норми у первісному суспільстві виконували роль регулятора суспільних відносин?

А) Звичаї;         Б) закони;          В) право;         Г) прецедент.

13. Який з наведених правових актів має вищу юридичну силу щодо інших?   А) Указ Президента України про нагородження званням «Народний артист України»;     Б)  Закон України «Про освіту»; 

В)  наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністрації;      Г)  наказ директора школи.

14. За якої форми правління державна влада повністю або частково зосереджується в руках одноосібного глави держави і передається у спадок?    А. Президентська республіка.         Б. Федерація.      В. Парламентська республіка.         Г. Монархія.

15. Які юридичні властивості характерні для республіки?    А. Спадкове трононаступництво.  

Б. Загальнообов’язковість рішень законодавчої влади для всіх інших державних органів.       В. Безстроковість влади.  Г. Непідпорядкованість влади глави держави будь яким іншим суб’єктам.

16. Порядок політичного життя суспільства, за якого державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, з урахуванням інтересів усіх соціальних груп населення через демократичні інститути, – це  . А. Демократичний режим.             Б. Перехідний режим.       В. Авторитарний режим.                Г. Тоталітарний режим.

17. Розташуйте нормативні – правові акти відповідно до рівня їх юридичної сили:

А) Закон України «Про оборону держави»;       Б) Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади»;    В) Закон України «Про зміни до ст. 97 Конституції України»;

Г) Наказ районного відділу освіти «Про проведення олімпіад з базових предметів».

18. Установіть відповідність між термінами і поняттями та їх визначеннями.


1. Державний лад.

2. джерело права.

3. правовий прецедент.

4. закон.

 

 

А. система поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві.

Б. територіальна організація державної влади, поділ її на певні складники задля управління суспільством

В. державно-офіційний спосіб закріплення і зовнішнього прояву правових норм.

Г. рішення суду з конкретної справи (адміністративної або кримінальної), яким суди держави послуговуються у розв’язанні аналогічних справ.

Д. офіційний письмовий документ, який містить норми права та регулює найважливіші суспільні відносини.


 

9-й клас               Правознавство                  Самостійна робота                                    ІV варіант

Тема: Держава і право.

1. Як визначається поняття держави в сучасній юридичній літературі?   А)  Продукт непримиримості класових суперечностей;    Б)  особлива політична організація публічної влади, що існує в соціально неоднорідному суспільстві, за допомогою якої здій­снюється управління загальносуспільними та місцевими справами;     В)  машина для підтримки панування одного класу над іншим;        Г)  здатність, право і можливість підпорядковувати своїй волі інших.

2. Яка ознака є характерною для авторитарного режиму?  А) здійснюється цілковитий контроль над економікою.

Б) допускається обмежених плюралізм (без реальної боротьби за владу).  В) відсутня будь-яка можливість для вільного волевиявлення і врахування інтересів всіх груп населення.  Г) втручання держави у приватне життя людини і громадянина.

3. Порядок політичного життя суспільства, за якого державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, з урахуванням інтересів усіх соціальних груп населення через демократичні інститути – це:

А) демократичний режим;         Б) перехідний режим;     В) авторитарний режим;     Г) тоталітарний режим.

4. Яка основна ознака тоталітарного політичного режиму?   А) плюралізм у політичній, економічній, ідеологічній та духовній сферах життєдіяльності людей;    Б) єдина ідеологія та нетерпимість до інакодумства;  В) можливість для вільного виявлення і врахування інтересів усіх груп населення; 

Г) наявність офіційної і не забороненої опозиції державній владі.

5. Конфедерація — це:   А)  єдина держава, яка не має всередині окремих державних утворень, які користуються певною самостійністю;   Б)  примусово утворена через завоювання одного народу іншим, складна держава частина якої повністю залежить від верховної влади;    В)  союзна держава, що складається з територій суб’єктів, які мають обмежений суверенітет;     Г)  договірний союз держав, що зберігають свою незалежність і роздільне існування, створений для певних цілей, здебільшого зовнішньополітичних і військових.

6. Назвіть форму державного управління, за якої уряд утворюється на парламентських засадах і несе політичну відповідальність перед парламентом:    А)  дуалістична монархія;      Б)  парламентська монархія; В)  парламентська республіка;      Г)  президентська республіка.

7. Яка з наведених нижче функцій є внутрішньою функцією держави?А)  Забезпечення прав людини і громадянина;  Б)  допомога народам інших держав у разі стихійного лиха та інших кризових явищ;     В)  розвиток міждержавних договірних відносин;        Г)  участь у боротьбі з міжнародними правопорушеннями.

8. Визначте форму правління описаної держави:    Глава держави — король, він призначає та звільняє з посад міністрів, в окремих випадках може розпустити парламент. Королівська влада є спадковою. Парламент обирається строком на чотири роки, він приймає закони, визначає основні напрямки політики.   А) обмежена монархія;      Б) президентська республіка;    В) парламентська республіка;     Г) абсолютна монархія.

9. Яка особливість республіканської форми правління?   А) спадкове трононаступництво;

Б) загальнообов’язковість рішень законодавчої влади для всіх інших державних органів;      В) безстроковість влади;   Г) не підпорядкованість влади глави держави будь-яким іншим суб’єктам.

10. Яке поняття не входить до складових елементів державного устрою?   А) форма державного правління;  Б) функції державних органів;       В) форма територіального устрою;      Г) політичний режим.

11. Назвіть підставу, за якою формується персональний склад Верховної Ради України.     А) отримання влади у спадок; Б) призначення вищестоящим органом;   В) вибори;     Г) входження до складу за посадою.

12. Укажіть причину виникнення держави.     А) виникнення патріархальної сімї;       Б) неспроможність суспільної влади первісного ладу врегульовувати конфлікти;     В) три великі суспільні поділи праці;        Г) необхідність підтримання суспільного порядку, що забезпечується за допомогою загальнообов’язкових соціальних норм.

13. За політичним режимом Україна є:      А) Авторитарною державою;          Б) демократичною державою;

В) тоталітарною державою;              Г) унітарною державою.

14. Визначте, який орган належить до органів законодавчої влади:    А) Конституційний Суд України;

Б) Верховна Рада України;    В) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;    Г) Міністерство освіти і науки України.

15. Яка функція повинна стати головною в правовій державі?    А) Екологічна;            Б) господарська;

В) функція охорони інтересів людини, захисту її прав;                Г) культурна.
16. Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення держави із суспільної угоди:

А) договірна;      Б) природнича;       В)  реалістська;        Г)  психологічна.

17. Розташуйте нормативні – правові акти відповідно до рівня їх юридичної сили:

А) Закон України «Про оборону держави»;    Б) Наказ Міністерства оборони України «Про деякі питання роботи комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України»;      В) Закон України «Про зміни до ст. 97 Конституції України»;       Г) Наказ районного відділу освіти «Про проведення олімпіад з базових предметів».

18. Установіть відповідність між термінами і поняттями та їх визначеннями.


1. Політичний режим.

2. конфедерація.

3. державна влада.

4. норма права.

 

 

А. загальнообов’язкове формально визначене правило поведінки, чинне в часі й просторі, що встановлює і охороняє від порушень заходами примусу держава.

Б. здатність держави підпорядковувати своїй волі поведінку людей і діяльність організацій, розташованих на її території.

В. політичний союз, кожний член якого зберігає незалежність.

Г. методи роботи державних органів, так і можливості й форми діяльності політичних партій, рухів, інших об’єднань громадян.

Д. виокремлена група норм права, які регулюють суспільні відносини у певній сфері.

 


9-й клас                                                                                                                     Правознавство              

Автор:

Вчитель історії і правознавства

ЗЗСО «КСЛІ»

Гук Олександр Іванович

 

 

 

 

doc
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
3358
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку