Тестові вправи на тему: "Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.".

Про матеріал
Тестові вправи на тему: "Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.".Тести перевірять основні знання з данної теми.
Перегляд файлу

Тестові вправи на тему: "Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.".

 

1. В якому році було ліквідовано кріпосницьке право в підросійській Україні?

а)1848 р.;

б)1849 р.;

в)1861 р.;

г)1863 р..

2. Яку назву отримали органи самоврядування, що створилися після 1864р.?

а)Управи;

б)Земства;

в)Думи

г)Волості

3. Реформа в галузі цензури відбулася в -

а)1865р.;

б)1866р.;

в)1867р.;

г)1878р..

4. У якому році прийнято перехід до загальної військової повинності?

а)1864р..

б)1861р.

в)1872р.

г)1874р.;

5. Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.?

а)скасування селянської земельної общини

б)ліквідація особистої залежності селян від поміщиків

в)безоплатне наділення селян землею з державного фонду

г)переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних

6. Коли була проведена судова реформа?

а)1856 р.

б)1861 р.

в)1864 р.

г)1876 р.

7. Коли була проведена міська реформа?

а)1856 р.

б)1861 р.

в)1864 р.

г)1870 р.

8. Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли

а)початку промислового перевороту

б)завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації

в)завершенню індустріалізації та початку монополізації

г)завершенню монополізації

9. Як називали селянина до укладання викупної угоди з поміщиком?

а)кріпосний селянин

б)державний селянин

в)військовий поселенець

г)тимчасовозобов’язаний селянин

10. Земська реформа 1864 р. не поширювалася на

а)Лівобережну Україну

б)Правобережну Україну

в)Слобідську Україну

г)Південну Україну

11. Коли відбувся селянський рух «у Таврію за волею»?

а)1856 р.

б)1855 р.

в)1867 р.

г)1876 р.

12. Коли відбувся селянський рух «Київська козаччина»?

а)1856 р.

б)1855 р.

в)1867 р.

г)1876 р.

13. У яких роках відбулися реформи адміністративно-політичного управління в Російській імперії?

а)1864 р., 1870 р.

б)1861 р., 1867 р.

в)1865 р., 1880 р.

г)1874 р., 1882 р.

14. Кримська війна 1853–1856 рр. була закінчена підписанням ...... миру:

а)Римського

б)Паризького

в)Мадридського

г)Севастопольського

15. Хто керував ,,Хлопоманами'' ?

а)Максимович

б)Шевченко

в)Духнович

г)Антонович

16. Чернігівський листок- це

а)друкований орган Чернігівської громади

б)назва журналу

в)стаття в газеті

г)Чернігівська газета

17. Назвіть три напрями, Європейського національно-визвольного руху.

а)ліберальний

б)соціалістичний

в)загальнодемократичний

г)націоналістичний

д)консервативний

18. Що таке, Наддніпрянська Україна?

а)Українські землі у складі Польщі

б)Українські землі у складі Російської Імперії

в)Українські землі у складі Румунії

г)Українські землі у складі Угорщини

19. У якому році була створена перша українська громада?

а)1859

б)1860

в)1861

г)1862

20. У яких роках існував журнал "Основа"?

а)1863-1864

б)1862-1863

в)1861-1862

г)1864-1865

21. У якому році була створена перша недільна школа?

а)1859

б)1857

в)1858

г)1856

22. У яких роках було польське повстання 60-х рр. 19 ст.?

а)1862-1863

б)1861-1862

в)1863-1864

г)1860-1861

23. Петро Валуєв видав таємний циркуляр у

а)1861

б)1862

в)1863

г)1864

24. Роки промислового перевороту в Наддніпрянській Україні?

а)20-х - 70-х

б)30-х - 80-х

в)30-х - 70-х

г)40-х - 60-х

25. Назвіть три промислові райони Наддніпрянської України

а)Криворізький

б)Донецький

в)Катеринославський

г)Нікопольський

д)Одеський

26. Що видобували у Донецькому промисловому районі?

а)буре вугілля

б)кам'яне вугілля

в)металеву руду

г)марганцеву руду

27. Що видобували у Криворізькому промисловому районі?

а)буре вугілля

б)кам'яне вугілля

в)металеву руду

г)марганцеву руду

28. Що видобували у Нікопольському промисловому районі?

а)буре вугілля

б)кам'яне вугілля

в)металеву руду

г)марганцеву руду

29. Назвіть, чотири найбільших за населенням міст  Наддніпрянської УкраЇни

а)Харків

б)КиЇв

в)Донецьк

г)Одеса

д)Катеринослав

е)Кривий Ріг

30. Перша залізниця Наддніпрянщині була збудована в

а)1864

б)1865

в)1866

г)1867

31. Визначте прізвище історичного діяча, яке пропущено в наведеному уривку:«На початку 1860-х рр. з-поміж польської та спольщеної шляхти Правобережжя відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили зблизитися з народом. Самі себе вони називали українофілами, а очолив їх...»

а)М. Драгоманов

б)П. Чубинський

в)Б. Грінченко

г)В. Антонович

32. Якого року було створено "Української громаду" в Києві?

а)1859 р.

б)1860 р.

в)1861р.

г)1862 р.

33. У якому місті було створено першу українську громаду, що започаткувала громадівський рух?

а)Києві

б)Харкові

в)Петербурзі

г)Полтаві

34. Що стало одним із наслідків Валуєвського циркуляру 1863 р.?

а)створення гуртка «хлопоманів»

б)закриття недільних шкіл і журналу «Основа»

в)придушення польського повстання

г)розпуск Київської та інших громад

35. Сутність поняття «громади»:

а)господарські організації, метою яких був спільний обробіток землі та збут сільськогосподарської продукції

б)профспілкові організації, які ставили за мету захист інтересів українських робітників

в)культурно-освітні організації, метою яких було поширення національної ідеї шляхом видання книг, газет, проведення театральних вистав, вечорів тощо

г)політичні організації, які ставили за мету відродження української державності

36. Соціально-економічне становище Наддніпрянщини 2п. ХІХ ст. характеризувалось наступними поняттями:

а)початок промислового перевороту

б)урбанізація

в)концентрація виробництва

г)поширення синдикатів

д)поява політичних партій

е)збільшення панщини

є)підготовка до революції

37. Головною відмінністю «молодих громад» від «старої громади» є

а)обстоювання політизації національно-визвольної боротьби

б)підготовка повстання проти самодержавства

в)агітація проти російської мови

г)обстоювання тільки культурно-просвітницької діяльності

38. Укажіть історичного діяча та організацію, з діяльністю якої пов’язаний вихід часопису "Громада".

а)«Хлопомани», В. Антоновича

б)«Таємна дружба», Я. Стефановича

в)«Стара громада», М. Драгоманова

г)«Братство тарасівців», І. Липа

39. Поставте у хронологічній послідовності події:

А Емський указ

Б "Київська козаччина"

В Видання журналу Основа

Г Польське повстання

а)Б.В.Г.А.

б)Г.В.Б.А

в)В.Г.А.Б.

г)В.Г.Б.А

40. До складу Братства тарасівців входили:

а)Т. Шевченко

б)І. Липа

в)М. Костомаров

г)М. Драгоманов

д)М. Міхновський

е)Б. Грінченко

є)П. Куліш

41. Наслідком Емського указу стало:

а)Закриття громади у Петербурзі

б)Заборона видання літератури українською мовою, окрім художньої

в) Припинення видання журналу Основа

г)Закриття Південно-західного відділу Російського географічного товариства

42. Поява Емського указу імператора Олександра ІІ пов’язана з ...

а)активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції - громад

б)участю українців у польському національно-визвольному повстанні

в)викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братств

г)виданням українського альманаху "Русалка Дністровая"

43. Хто був першим головою Південно-Західного відділу Російського географічного товариства?

а)Володимир Антонович

б)Григорій Галаган

в)Микола Зібер

г)Михайло Драгоманов

44. Коли утворилося «Братство тарасівців»?

а)1873 р.

б)1876 р.

в)1891 р.

г)1898 р.

45. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860 – 1870-х років у Російській імперії?

а)витіснення іноземного капіталу національним

б)формування ринку вільнонайманої праці

в)подолання селянського малоземелля та безземелля

г) зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства

зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства

46. Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли

а)початку промислового перевороту

б) завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації

в)завершенню індустріалізації та початку монополізації

г)завершенню монополізації

47. Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині ХІХ ст.?

а)кваліфікована робоча сила

б)значні природні ресурси

в)розгалужена транспортна інфраструктура

г)утворення монополістичних об’єднань

48. Терещенки, Яхненки, Харитоненки – це…

а)купці, що торгували з країнами Західної Європи продукцією сільського господарства

б)інженери, які винайшли нові технічні засоби на залізничному транспорті

в)підприємці, зокрема в цукровій промисловості

г)робітники, які запропонували нові методи видобування вугілля

49. 1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані з ...

а)упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти

б)створенням перших гуртків хлопоманів і народників

в)заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка

г)забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою

50. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Вважаючи себе соціалістом, заперечував теорію К. Маркса про пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату як помилкову і шкідливу для українства. Саме під його впливом в Україні ширилися ідеї соціалізму, автономії України, перебудови Росії на федеративну державу»

а)М. Костомарова

б)М. Драгоманова

в)М. Максимовича

г)М. Міхновського

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ до тесту

1. в (1 балів)

2. б (1 балів)

3. а (1 балів)

4. г (1 балів)

5. б (1 балів)

6. в (1 балів)

7. г (1 балів)

8. б (1 балів)

9. г (1 балів)

10. б (1 балів)

11. а (1 балів)

12. б (1 балів)

13. а (1 балів)

14. б (1 балів)

15. г (1 балів)

16. а (1 балів)

17. б в г (1 балів)

18. б (1 балів)

19. а (1 балів)

20. в (1 балів)

21. а (1 балів)

22. в (1 балів)

23. в (1 балів)

24. б (1 балів)

25. а б г (1 балів)

26. б (1 балів)

27. в (1 балів)

28. г (1 балів)

29. а б г д (2 балів)

30. б (1 балів)

31. г (1 балів)

32. в (1 балів)

33. в (1 балів)

34. г (1 балів)

35. в (1 балів)

36. б в г (2 балів)

37. а (1 балів)

38. в (1 балів)

39. а (1 балів)

40. б д е (2 балів)

41. г (1 балів)

42. а (1 балів)

43. б (1 балів)

44. в (1 балів)

45. б (1 балів)

46. б (1 балів)

47. б (1 балів)

48. в (1 балів)

49. г (1 балів)

50. б (1 балів)

docx
Додано
4 березня 2020
Переглядів
3183
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку