Тестові завдання на кожен урок для 5 класу

Про матеріал

Пропонований робочий зошит призначений для проведення системної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Тестові завдання укладені відповідно до навчальної програми з української мови 5 класу. Зміст, структура і формат завдань аналогічні тим, що пропонуються в інформаційних матеріалах зовнішнього незалежного оцінювання.

Системна підготовка учнів до ЗНО з української мови має здійснюватися шляхом поглибленого засвоєння й систематизації знань і умінь з української мови, набутих у базовій школі, коли розпочинається вивчення всіх розділів мовознавства. Така робота може бути ефективною за умови цілеспрямованого її проведення з 5 класу відповідно до змісту програми з української мови.

Саме тому цей робочий зошит містить завдання, зміст яких тематично пов'язаний з програмовим матеріалом з української мови 5 класу й забезпечує підготовку з розділів: Синтаксис і пунктуація. Лексикологія. Фразеологія. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Будова слова. Словотвір.

Ці тестові завдання можна використовувати на різних етапах уроку:

 • Ø повторення вивченого на попередньому уроці;
 • Ø контрольно-оцінювальному етапі уроку.

У посібнику подано такі формати закритих тестових завдань:

 • Ø завдання з вибором однієї правильної відповіді;
 • Ø завдання з вибором трьох правильних відповідей;
 • Ø завдання на встановлення відповідностей.

Оцінювання виконаних тестових завдань:

 • Ø за виконання кожного завдання з вибором однієї правильної відповіді учень може отримати 1 бал (1-3 завдання);
 • Ø за виконання кожного завдання з вибором трьох правильних відповідей (4-6 завдання) 2 бали;
 • Ø за виконання завдання на встановлення відповідності (7завдання) 3 бали.

Роботи учнями виконуються в зошиті. Заповнення бланків відповідей дозволить учням формувати навички, які допоможуть запобігти технічних помилок, що впливають на результат комп'ютерної обробки бланків відповідей.

Система завдань дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння учнями матеріалу з кожної теми.

Перегляд файлу

1

 

ПУТИВЛЬСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

ІМ. Г.Я. БАЗИМИ

ПУТИВЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

ГОТУЄМОСЯ ДО

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

З 5 КЛАСУ

(ТЕСТИ НА КОЖЕН УРОК)

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

 

 

 

Підготувала

вчитель української мови

та літератури,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Лапузіна О.М.

 

 

 

Путивль

2013 рік

 

З М І С Т

 

 

ВСТУП…………………………………………………………...

 

4

І.

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

 

 

1. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні…………………………………………………

6

 

2. Речення, його граматична основа. Речення з одним головним членом………………………………………………..

8

 

3. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень………………………………….

10

 

4. Головні члени речення: підмет і присудок. Тире між підметом і присудком, вираженим іменником у називному відмінку…………………………………………………………...

12

 

5. Другорядні члени речення: додаток, обставина, означення. Поширені і непоширені речення……………………………….

14

 

6. Речення з однорідними членами. Сполучники при однорідних членах речення. Кома між однорідними членами речення……………………………………………………………

16

 

7. Звертання. Непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні………………………………………………………….

18

 

8. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Розділові знаки………………………………………..

20

 

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові………………..

22

ІІ.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ.

 

 

1. Слово. Лексичне значення. Однозначні і багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому та переносному значенні. Лексична помилка……………………

25

 

2. Власне українська лексика та запозичена лексика. Ознайомлення з перекладними словниками………………….

27

 

3. Омоніми, групи омонімів…………………………………….

29

 

4. Синоніми. Синонімічний ряд………………………………..

31

 

5. Антоніми………………………………………………………

33

 

6. Фразеологізми. Прислів’я і приказки як різновид фразеологізмів. Фразеологічний словник…………………….

35

ІІІ.

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ.

 

 

1. Поняття про фонетику. Звуки мовлення. Голосні й приголосні………………………………………………………..

38

 

2. Приголосні тверді та м’які. Дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами г, г………………………………….

40

 

3. Знаки письма. Алфавіт. Звукове значення букв я, ю, є, ї…

42

 

4. Склад. Основні правила переносу. Фонетична транскрипція……………………………………………………..

44

 

5. Наголос. Ознайомлення з орфоепічним словником………

46

 

6. Наголошені та ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі……………………………………………

48

 

7. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Вимова і написання слів з ненаголошеним [а]…………………………..

50

 

8. Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення дзвінких і глухих приголосних…………………

52

 

9. Спрощення в групах приголосних………………………….

54

 

10. Основні випадки чергування [у] з  [в], [і] з [й]……………

56

 

11. Позначення м’якості приголосними буквами я, ю, є, ь. Правила вживання м’якого знака………………………………

58

 

12. Правила вживання апострофа……………………………..

60

 

13. Подвоєні букви на позначення м’яких приголосних і збігу однакових приголосних…………………………………………

62

 

14. Написання слів іншомовного походження……………….

64

IV.

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ.

 

 

1. Основа слова. Закінчення змінних слів…………………….

67

 

2. Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі частини слова. Розбір слова за будовою………………………………..

69

 

3. Чергування [о]- [а], [е]- [і], [е]- [и]; [о], [е] з [і]; е – о після ж, ч, щ, ш; и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х………………………

71

 

4. Чергування приголосних звуків……………………………

73

 

5. Основні способи словотворення: суфіксальний, префіксальний, суфіксально-префіксальний, словоскладання. Перехід слів з однієї частини мови в іншу…………………..

75

 

6. Зміни приголосних при словотворенні……………………

77

 

7. Написання складних слів і через дефіс. Написання слів з пів-……………………………………………………………….

79

 

8. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, через-.

81

 

9. Вимова і написання префіксів під-, від-, над-, пре-, при-, прі-……………………………………………………………….

83

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………

85

 

       

 


ВСТУП

 

Пропонований робочий  зошит призначений для проведення системної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Тестові завдання укладені відповідно до навчальної програми з української мови 5 класу. Зміст, структура і формат завдань аналогічні тим, що пропонуються в інформаційних матеріалах зовнішнього незалежного оцінювання.

Системна підготовка учнів до ЗНО з української мови має здійснюватися шляхом поглибленого засвоєння й систематизації знань і умінь з української мови, набутих у базовій школі, коли розпочинається вивчення всіх розділів мовознавства. Така робота може бути ефективною за умови цілеспрямованого її проведення з 5 класу відповідно до змісту програми з української мови.

Саме тому цей робочий зошит містить завдання, зміст яких тематично пов’язаний з програмовим матеріалом з української мови 5 класу й забезпечує підготовку з розділів: Синтаксис і пунктуація. Лексикологія. Фразеологія. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Будова слова. Словотвір.

Ці тестові завдання можна використовувати на різних етапах уроку:

 • повторення вивченого на попередньому уроці;
 • контрольно-оцінювальному етапі уроку.

У посібнику подано такі формати закритих тестових завдань:

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді;
 • завдання з вибором трьох правильних відповідей;
 • завдання на встановлення відповідностей.

Оцінювання виконаних тестових завдань:

 • за виконання кожного завдання з вибором однієї правильної відповіді учень може отримати 1 бал (1-3 завдання);
 • за виконання кожного завдання з вибором трьох правильних відповідей (4-6 завдання) 2 бали;
 • за виконання завдання на встановлення відповідності (7завдання) 3 бали.

Роботи учнями виконуються в зошиті. Заповнення бланків відповідей дозволить учням формувати навички, які допоможуть запобігти технічних помилок, що впливають на результат комп’ютерної обробки бланків відповідей.

Система завдань дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння учнями матеріалу з кожної теми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ

З СИНТАКСИСУ

І ПУНКТУАЦІЇ

 

  

 

Тема. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні

 

 1. Синтаксис – це розділ науки про мову, що вивчає:

А

Розділові знаки

А

Б

В

Б

Частини мови

 

 

 

В

Будову та значення словосполучень і речень

 

 

 

 

 

 1. Позначте словосполучення.

А

Понад річкою

А

Б

В

Б

Хлопець і дівчина

 

 

 

В

Сміливий хлопець

 

 

 

 

 

 1. У реченні «Випливає срібний місяць угорі»:

А

Два словосполучення

А

Б

В

Б

Три словосполучення

 

 

 

В

Чотири словосполучення

 

 

 

 

 

 1. Позначити правильно розібрані словосполучення.

А

 що?

 х

Розповісти казку

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

                      що зробити?

 х

Висловити вдячність

 

 

 

 

 

В

                          як?

        х

Заспівати тихо

 

 

 

 

 

Г

                      чого?

      х

Краєчок неба

 

 

 

 

 

Д

                      що?

                                  х

Уривок  пісні

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте поширені словосполучення.

А

Багата осінь

А

Б

В

Г

Д

Б

Сон гіллястої яблуні

 

 

 

 

 

В

Медвяний запах плодів

 

 

 

 

 

Г

Березовий гай

 

 

 

 

 

Д

Скарги засмученого гаю

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте правильний варіант словосполучення.

А

Брати участь

А

Б

В

Г

Д

Б

Відкрити двері

 

 

 

 

 

В

Розплющити очі

 

 

 

 

 

Г

Подякувати вчителеві

 

 

 

 

 

Д

Пробачте мене

 

 

 

 

 

 

 

 1. Укажіть відповідність між словосполученням та типом за вираженням головного слова.

А

Багатий урожай

1

Іменникове

Б

Перший у навчанні

2

Прикметникове

В

Працювати на фермі

3

Числівникове

Г

Блідий з переляку

4

Прислівникове

Д

Кожний з них

5

Дієслівне

 

 

6

Займенникове

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Речення, його граматична основа. Речення з одним головним членом

 

 1. Позначте ряд, у якому вжито тільки речення.

А

Читати книгу; діти співають; мити посуд

А

Б

В

Б

Грає на скрипці; сподівається на успіх; море синіє

 

 

 

В

Почалася казка; купили батьки; птаство прилетіло

 

 

 

 

 

 1. Позначте двоскладне речення.

А

Маринка їла соковиті ягоди

А

Б

В

Б

Нарешті почалося

 

 

 

В

Любив гарну бесіду

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у якому граматична основа виражена присудком.

А

Уже вечір ворушив на леваді чуби туманів

А

Б

В

Б

Дорожи честю змолоду

 

 

 

В

Холодна зима

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких вжито складений присудок.

А

Спориш став зеленішим

А

Б

В

Г

Д

Б

Уже вечір ворушив на леваді чуби тумані

 

 

 

 

 

В

Минуле свого краю завжди хвилює

 

 

 

 

 

Г

Катерина береться розпалювати вогонь

 

 

 

 

 

Д

Од того часу Микола почав часто задумуватись

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких правильно визначено граматичну основу.

 

А

Батько із сином виходять із затінку на сонце

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Діло майстра величає

 

 

 

 

 

В

Осипав верес цвіт із віт.

 

 

 

 

 

Г

І гуси в дальній переліт знялися на зорі

 

 

 

 

 

Д

Річка колихалася в місячних мережках

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, граматична основа яких складається з одного головного члена – підмета.

 

А

Моя хата скраю

А

Б

В

Г

Д

Б

Надворі вже зовсім смеркло

 

 

 

 

 

В

У тітки Василини рушники на стінах

 

 

 

 

 

Г

І калина, і м’ята коло нашої хати.

 

 

 

 

 

Д

Хай стережуть вітра в полі

 

 

 

 

 

 

 

 1. Установити відповідність.

А

Сонце починало хилитися з полудня

1

Словосполучення

Б

День і ніч

2

Речення двоскладне

В

Любила дітей

3

Сполучення слів

Г

Іду до лісу

4

Речення односкладне з головним членом підметом

Д

Цвітіння вересу зранку в усьому

5

Складне речення

 

 

6

Речення односкладне з головним членом присудком

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень.

 

 1. За метою висловлювання речення поділяються на:

А

Окличні, питальні, неокличні

А

Б

В

Б

Розповідні, питальні,спонукальні

 

 

 

В

Питальні, розповідні, неокличні

 

 

 

 

 

 1. Позначте спонукальне речення.

А

Облягають небо хмари.

А

Б

В

Б

А кривду кинь у забуття.

 

 

 

В

Як пахне хліб?

 

 

 

 

 1. Позначте окличне речення.

А

Як швидко літо промайнуло!

А

Б

В

Б

Прийшла осіння пора.

 

 

 

В

У берегів потріскались вуста.

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких у кінці поставлено правильно розділовий знак.

А

Люби свій край?

А

Б

В

Г

Д

Б

Що для мене рідна мова?

 

 

 

 

 

В

Мені вона найкраща в світі!

 

 

 

 

 

Г

Куди ти ділась, річечко?

 

 

 

 

 

Д

Як добре жити при свічках каштанів?

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте рядки із правильним твердженням.

А

Куди він котиться? (Це речення питальне, окличне)

А

Б

В

Г

Д

Б

Чи він рветься привітати осінь? (Це речення розповідне, окличне)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Польові миші ховають під землю зерно. (Це речення питальне, неокличне)

 

 

 

 

 

 

 

Г

Беріть кошика й гайда в ліс. (Це речення спонукальне, неокличне)

 

 

 

 

 

 

 

Д

Звук схожий на легкий постріл. (Це речення спонукальне, неокличне)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте розповідні речення.

 

А

Сивий туман заплутався в деревах.

А

Б

В

Г

Д

Б

Невже каштан упав?

 

 

 

 

 

В

Учіться шукати тільки хороші гриби!

 

 

 

 

 

Г

Красноголовці з осиками приятелюють.

 

 

 

 

 

Д

Попід ліщиною ніби кріт купки нагорнув.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Установити відповідність між реченнями і його видом.

 

А

Люби природу не для себе, люби для неї!

1

Питальне, окличне

Б

Чому ж ми проходимо мимо?

2

Спонукальне, неокличне

В

Бо ластівки й народи зроду на одній живуть землі.

3

Спонукальне, окличне

Г

Тільки приглядайтеся пильно.

4

Розповідне, окличне

Д

Так тонко пахне яблуневий цвіт!

5

Розповідне, неокличне

 

 

6

Питальне, неокличне

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема. Головні члени речення: підмет і присудок. Тире між підметом і присудком, вираженим іменником у називному відмінку

 

 1. Головні члени речення це –

А

Підмет і присудок.

А

Б

В

Б

Додаток і присудок.

 

 

 

В

Означення і підмет.

 

 

 

 

 

 1. У реченні «Наша Вітчизна – Україна» слово Україна виступає

А

Підметом

А

Б

В

Б

Присудком

 

 

 

В

Додатком

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у якому підмет виражено фразеологізмом.

А

Кожен із нас сам відповідає за свої вчинки.

А

Б

В

Б

Вибиватися в люди – справа зовсім не проста.

 

 

 

В

Сивий дух полинів проникає в душу.

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких правильно розставлено розділові знаки.

А

Справжня перлина серед історичних пам’яток –

Софія Київська.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Вона – збудована в одинадцятому столітті.

 

 

 

 

 

В

Оздоблення собору – мозаїки та фрески.

 

 

 

 

 

Г

Мозаїками    називають  зображення  зі

шматочків  кольорового  скла.

 

 

 

 

 

 

 

Д

Фреска – настінний розпис.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення з простим дієслівним присудком.

 

А

 

З журбою радість обнялась.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Це була легенда про лебедів.

 

 

 

 

 

В

На Сорок святих день рівняється з ніччю.

 

 

 

 

 

Г

Схід сонця зустріти я вийшов у поле.

 

 

 

 

 

Д

З доречного слова зложиться мова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких правильно визначено головні члени речення.

 

А

 

Пустельна лежить дорога.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

На сизих луках скошено траву.

 

 

 

 

 

В

Снігу, снігу випало якого!

 

 

 

 

 

Г

Зоря зеленіє смугасто.

 

 

 

 

 

Д

Не кидай слів на вітер!

 

 

 

 

 

 

 

 1. Установити відповідність між реченням і способом вираження головних членів речення.

А

Будемо триматися цього батьківського кореня.

1

Односкладне з простим дієслівним присудком

Б

Перед ним упади на коліна.

2

Двоскладне з простим дієслівним присудком

В

Красная мова знаходить добрі слова.

3

Двоскладне із складеним іменним присудком

Г

Великдень.

4

Односкладне із складеним дієслівним присудком

Д

Весна була рожевим дівчам.

5

Односкладне з головним членом підметом

 

 

 

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Другорядні члени речення: додаток, обставина, означення. Поширені і непоширені речення

 

 1. Позначте непоширене речення.

А

Я був неповнолітнім.

А

Б

В

Б

Білі ручки  роботи не люблять.

 

 

 

В

Хліб з неба не падає.

 

 

 

 

 1. Позначте речення, що поширене додатком.

А

Сідає вечірнє сонце.

А

Б

В

Б

Вітер рвучко рве.

 

 

 

В

Вишиває мама сорочку.

 

 

 

 

 1. Позначте речення, що відповідає поданій схемі.

 

 

А

Милуюся я тією берізкою край дороги.

А

Б

В

Б

Пишаємося ми своїм рідним краєм.

 

 

 

В

Золотить осінь дерева в жовті барви.

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких правильно підкреслено члени речення.

А

Зоря вечірняя сходить над горою.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Ліс ще дрімає в передранішній тиші.

 

 

 

 

 

 

В

Солов’я збентежив трепет яблуневих віт.

 

 

 

 

 

 

Г

У тихій воді було видно синє глибоке небо.

 

 

 

 

 

 

Д

Червоним великим колом заходило сонце.

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення з правильним твердженням.

А

Вітер колише трави шовкові.(Це речення поширене означенням і додатком)

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Нічка крила опустила. (Це речення поширене додатком)

 

 

 

 

 

В

Душа тужить за просторами степу. (Це речення поширене обставиною)

 

 

 

 

 

Г

Блакить мою душу обвіяла. (Це речення поширене означенням і додатком)

 

 

 

 

 

Д

Запізніле бабине літо ткало всюди свої химерні візерунки. (Це речення поширене всіма другорядними членами речення)

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, що не відповідає поданій схемі

  

 

А

 

На Дніпрі я мав затишний куточок.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Тут я вудив різноманітну рибу.

 

 

 

 

 

В

Навколо росли осики й похилі верби.

 

 

 

 

 

Г

Уранці я захоплювався невимовною красою.

 

 

 

 

 

Д

На протилежному березі розкинулися зелені луки.

 

 

 

 

 

 

 1. Установити відповідність між реченнями і його характеристикою.

А

Тече вода з-під явора.

1

Односкладне з головним членом присудком, поширене

Б

Осика зітхає.

2

Односкладне з головним членом присудком, непоширене

В

Спалахнуло свічею в потемнілому гаю.

3

Двоскладне, поширене

Г

Місяць золотий на небі.

4

Односкладне з головним членом підметом, поширене

Д

Життя без прикрас.

5

Двоскладне, непоширене

 

 

6

Односкладне з головним членом підметом, непоширене

 

 

 

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема. Речення з однорідними членами. Сполучники при однорідних членах речення. Кома між однорідними членами речення

 

 1. Позначте речення з однорідними членами (у поданих реченнях розділові знаки пропущено)

А

Поверніть мене до класу срібним голосом дзвінка.

А

Б

В

Б

Непересічною здається нещодавня знахідка в Чернігові великого давньоруського скарбу.

 

 

 

 

 

 

В

Вдовина хата була висока світла і дзвінка.

 

 

 

 

 1. Позначте речення з однорідними членами – присудками.

А

Понад морями пролягають тіні журби й тривоги, спогадів і снігів.

А

Б

В

 

 

 

Б

З берега на берег можна добутися баржами або човнами.

 

 

 

В

Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці ягід, звиває собі віночок.

 

 

 

 

 1. Позначте речення з однорідними членами із безсполучниковим зв’язком.

А

Нас зігріває триєдина Надія, Віра і Любов.

А

Б

В

Б

Минуле, сучасне і майбутнє в моїй душі єдині назавжди.

 

 

 

В

Усе міняється, оновлюється, рветься.

 

 

 

 

 1. Позначте речення з однорідними членами речення.

А

Ще ліс не стогне тим важким, осіннім, довгим тоном.

А

Б

В

Г

Д

Б

Збирають золоті меди веселокрилі бджоли.

 

 

 

 

 

В

І пада сніг лапатий спокійно над селом.

 

 

 

 

 

Г

У гаї молоді дубки зросли у височінь і сніжні одягли шапки, підперли неба синь.

 

 

 

 

 

 

 

Д

Настане душне, гаряче літо.

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення з однорідними членами, у яких правильно розставлено розділові знаки.

А

Дорога лугами, і ярами стрибала і раптом зрозгону в річку впала.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Хмари, дощі, тумани осінь у серце веде.

 

 

 

 

 

В

Весна зіткала вчора гобелен із трав, із квітів, з верболозів.

 

 

 

 

 

Г

Ніжно, й солодко пахли квіти.

 

 

 

 

 

Д

Широке поле кругом зеленіє все в шатах квітчастих, розкішних, ясних.

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення з однорідними членами речення, що з’єднані протиставним сполучником.

А

Мені потрібне слово, а не слава.

А

Б

В

Г

Д

Б

Хто ти, мрія чи сон?

 

 

 

 

 

В

Не краса красить, а розум.

 

 

 

 

 

Г

Листопад гойда гілки і розтрушує листки.

 

 

 

 

 

Д

Чистих серцем я шукаю, а не гострих на язик.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Установити відповідність між реченнями і видами однорідних речень.

А

Здорове повітря, супокій, часті поїздки зовсім відживили його.

1

Однорідні означення

Б

Старий грає, примовляє, ногами тупцює.

2

Однорідні обставини

В

Хлопець виріс славний, добрий, проворний і роботящий.

3

Однорідні додатки

Г

Говорила моя бесідниця дрібно, швидко, тонким сопрано, перебиваючи себе раз у раз.

4

Однорідні підмети

Д

Степ дедалі втрачав свої барви, свою весняну моложаву свіжість.

5

Однорідні присудки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

  7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема. Звертання. Непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні

 

 1. Позначте речення із звертанням.

А

Україна – край мій рідний.

А

Б

В

Б

Україно, ти моя молитва.

 

 

 

В

Розцвітає і міцніє дорога моя Україна.

 

 

 

 

 1. Позначте речення,у якому правильно розставлено розділові знаки.

 

А

 

На добраніч, любі мої малята.

А

Б

В

 

 

 

Б

Ти мамо, не ображайся на мене.

 

 

 

В

Чую земле, твоє дихання, розумію твій тихий сум.

 

 

 

 

 1. Позначте рядок, у якому всі слова – іменники в кличному відмінку.

А

сестрицю, Інно, чайко, дядьку, хлопче

А

Б

В

Б

королево, село, коромисло, Славо, Мирослав

 

 

 

В

Сергію, Марино, калина, осене

 

 

 

 

 1. Позначте речення з поширеним звертанням.

А

Скажи мені, соколоньку, додомоньку доріжечку.

А

Б

В

Г

Д

Б

Учітеся, діти любі, читайте, гадайте.

 

 

 

 

 

В

Грай ти, Матвію, бо я не вмію.

 

 

 

 

 

Г

Запам’ятай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим.

 

 

 

 

 

 

 

Д

З-за моря припливла сюди, кохана чарівнице?

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення із звертанням (розділові знаки пропущено).

 

А

 

Вечірнє сонце дякую за день!

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Понад Дніпром козак іде з вечорниці.

 

 

 

 

 

В

І ти білолиций по синьому небу вийдеш погулять.

 

 

 

 

 

Г

Відкриває гарячі груди Мати-земля.

 

 

 

 

 

Д

Спи дитятко сном міцним.

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких правильно розставлено розділові знаки при звертанні.

А

Спи ж ти, малесенький, пізній-бо час.

А

Б

В

Г

Д

Б

Скажи мені мій, братику, королевий цвіте!

 

 

 

 

 

В

Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі!

 

 

 

 

 

Г

Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули.

 

 

 

 

 

Д

Мій Києве, нема таких туманів, які б не розійшлися над тобою.

 

 

 

 

 

 

 1. Установити відповідність між реченням і видом  та місцем звертання в реченні.

А

Сонце! Я тобі вдячний.

1

Поширене звертання на початку речення

Б

Ой чого ти, дубе, на яр похилився.

2

Поширене звертання в середині речення

В

Місяцю молодий! У тебе роги золоті.

3

Непоширене звертання на початку речення

Г

Поласуй з нами, молодичко!

4

Непоширене звертання в середині речення

Д

Живи, колиско наша, збирай матусині пісні!

5

Непоширене звертання в кінці речення

 

 

6

Поширене звертання в кінці речення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

 7   7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Розділові знаки

 

 1. Позначити складне речення.

А

Любити людей мене навчила мати.

А

Б

В

Б

Чую, земле, твоє дихання, розумію твій тихий сум.

 

 

 

В

Книги – це ріки, які напувають всесвіт.

 

 

 

 

 

 1. Позначте другу частину складного речення, якщо першою є «Щоб других навчити…»

А

Хто нічого не робить

А

Б

В

Б

Там і під ялиною рай

 

 

 

В

Треба самому вміти

 

 

 

 

 1. Речення «Ми з тобою йшли, і синіли поля» є

А

Простим реченням з однорідними присудками

А

Б

В

Б

Складним реченням з двома граматичними основами.

 

 

 

В

Складним реченням з трьома граматичними основами.

 

 

 

 

 

 1. Позначте складні речення з двома граматичними основами.

А

Заховалося за горами сонечко, з гір повіяло холодом, вогкістю.

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

Б

Ніч минула швидко, і настав ранок, буря вщухла.

 

 

 

 

 

В

Понісся перший порив вітру, і човен здригнувся.

 

 

 

 

 

Г

Спиняюсь я і довго слухаю, як бродить серпень по землі моїй.

 

 

 

 

 

Д

Блищить ріка, метляє вітер чуба, і сонце світить гаряче.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте складні речення із сполучниковим зв’язком.

А

Уже облетів весняний цвіт, і літо вже минуло, і тихий осені привіт хвилює серце чуле.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Листя слухає вітру зітхання і згортає свої прапори, на покірну красу умирання сонце дивиться сумно згори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Жовті палички цвіту тихо гойдалися на волосинках вздовж колосків, і непомітний пилок золотився на сонці.

 

 

 

 

 

 

 

Г

Великі хмари холодом нагусли, червоне листя падає в гаю.

 

 

 

 

 

 

 

Д

Як на крило лягають журавлі, я чую голос рідної землі.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких правильно розставлено розділові знаки.

А

Проклювали жайворонки хмари дощові, а самі сховалися в густій траві.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

І море міниться в огнях, хвилюється трава.

 

 

 

 

 

В

Дрімає сад, і гостро пахне м’ята.

 

 

 

 

 

Г

У калини про зозулю я питаю але калина, не відповіла.

 

 

 

 

 

Д

Журавлята жалкували, що ростуть вони поволі.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Установити відповідність між реченням і схемою.

А

Сонце сяє, хвиля грає, тирса з вітром шелестить.

1

        ,         , бо          .

Б

Дякую Богові, що Він дав мені народитися українцем.

2

        , що         .

В

Грім креснув, і дощ полився.

3

        ,         ,        .

Г

Змалку кохайтесь в освіті, змалку розширюйте ум, бо доведеться у світі всяких назнатися дум.

4

        , і          .

Д

Летять у вирій дуже дикі гуси, а я слонам привіт передаю.

5

        , а          .

 

 

 

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

 

 1. Пряма мова супроводжується…

А

Словами автора

А

Б

В

Б

Звертанням

 

 

 

В

Складним реченням

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення з прямою мовою.

А

Співають у пісні, що нема найкращого на вроду, як ясна зоря в погоду

А

Б

В

 

 

 

Б

Одна сказала: «Гляньте, гарно як! Немов облита снігом кожна гілка!»

 

 

 

В

Тоді я сказав йому, що українські рівнини відрізняються від мексиканських лише тим, що в Мексиці ростуть кактуси, а в нас - верба

 

 

 

 

 1. Позначте, у якому реченні пряма мова стоїть перед словами автора (розділові знаки опущено)

А

Буде буря подумав Тарас і швидко закрокував.

А

Б

В

Б

Мамо, а що то цвіте? Допитувався син.

 

 

 

В

Мама сказала То Дніпро наш синіє.

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, що побудовані за схемою: А: «П».

А

«Чи то б хто подумав, що Яким, отакий неповороткий, та отак плавав», - дивуєтесь ви.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

«Будьте здорові, зі Святим вечором!» - проказав він дзвінким голосом.

 

 

 

 

 

В

Ридала Мирослава: «Змилуйся над нашою молодістю, над нашою любов’ю».

 

 

 

 

 

Г

Дивується мати: «Бач, як міцно заснув».

 

 

 

 

 

Д

Сонце сіло на сосну, сонце мовило: «Засну».

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких слова автора стоять у середині.

А

«Насуплю я брови, - говорить зима, - і вітер з морозом повіє!»

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

«А я засміюся, - весна відмовля, - і сонце пекуче засяє!».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

«Дозвольте і мені, панове, річ держать», - тут обізвалася Лисиця.

 

 

 

 

 

 

 

Г

«Видать, - каже батько, - були не ледачими».

 

 

 

 

 

Д

 Матуся нас молитися навчала: «Оці три пальчики, дивись, отак у пучечку склади й молись».

 

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких правильно розставлено розділові знаки.

А

Листочки з вітром шептались Ану, голубчику, ще, ще дихни.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Став бідненький Хом’як тут плакать і тужити: « Ой квіти, мої діти! Нащо я вас кохав? Нащо я вас доглядав?».

 

 

 

 

 

В

Чи всі ви живі і здорові? Гукнула Миша Пацюкові.

 

 

 

 

 

Г

«Дозвольте і мені, панове, річ держать», - тут обізвалася Лисиця.

 

 

 

 

 

Д

«Як же в світі не радіти? Каже Коник, - пташки, квіти…»

 

 

 

 

 

 

 

 1. Установити відповідність між реченням і схемою.

А

«Горить, горить!» - кричать хлопчаки.

1

«П, - а, - П».

Б

«Треба змотати, - ліниво думає Семи- розум, - треба змотати».

2

А: «П».

 

В

Несподівано сказав Ясь: «Я хочу грати на скрипці».

3

«П?» - а.

Г

«Чи не час нам у дорогу?» - спитала Соломія.

4

«П!» - а.

Д

«Стій, - неслося з берега, - будемо стріляти!»

5

«П, - а, - п!»

 

 

 

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Тема. Слово. Лексичне значення. Однозначні і багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому та переносному значеннях. Лексична помилка

 

 1. Об’єктом вивчення лексикології є:

А

звук

А

Б

В

Б

слово

 

 

 

В

словосполучення

 

 

 

 

 

 1. Лексичне значення слова, його вживання в мові пояснюється:

А

в орфографічному словнику

А

Б

В

Б

в орфоепічному словнику

 

 

 

В

у тлумачному словнику

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у якому слово земля означає сушу.

А

Місяць – супутник Землі.

А

Б

В

Б

Донеччина – земля моїх батьків.

 

 

 

В

Кругом хвилі, як ті гори, - ні землі, ні неба.

 

 

 

 

 1. Позначте словосполучення, у яких слово глибокий ужито в переносному значенні.

 

А

 

Глибока таємниця.

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

Б

Глибоке почуття.

 

 

 

 

 

В

Глибоке озеро.

 

 

 

 

 

Г

Глибока думка.

 

 

 

 

 

Д

Глибокий яр.

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте рядки слів із багатозначними словами.

 

А

 

Горобець, рукав, суфікс.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Гострий, земля, м’який.

 

 

 

 

 

В

Летіти, золотий, світлий.

 

 

 

 

 

Г

Диктант, трактор, абетка.

 

 

 

 

 

Д

Похмурий, багатий, сонце.

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте рядки словосполучень ужитих у прямому значенні.

 

А

 

Шепоче вітер, золотий характер.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Іде людина, тепла каструля.

 

 

 

 

 

В

Іде дощ, тепле слово.

 

 

 

 

 

Г

Срібна монета, крапля дощу.

 

 

 

 

 

Д

Пливе човен, гарячий чай.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Установити відповідність між словами й лексичними значеннями.

А

Спокійна, досить широка поверхня води річки або ставу.

1

Луна

Б

Відбиття звуку від якої-небудь перешкоди; відгомін.

2

Кроїти

В

Такий самий, який повністю збігається з чимось.

3

Плесо

Г

Розрізувати тканину або шкіру на шматки визначеного розміру й форми для виготовлення одягу або взуття.

4

Тотожний

Д

Початкові літери імені та по батькові або імені, по батькові та прізвища.

5

Ініціали

 

 

 

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Власне українська лексика та запозичена лексика. Ознайомлення з перекладними словниками

 

 1. Позначте рядок, що складається тільки із запозичених слів.

А

Фортепіано, арфа, кобза.

А

Б

В

Б

Партер, антракт, оркестр.

 

 

 

В

Цирк, театр, вистава.

 

 

 

 

 

 1. Позначте рядок, що складається тільки із власне українських слів:

А

Метро, шайба, шосе.

А

Б

В

Б

Смакувати, гарний, мешкати.

 

 

 

В

Алея, директор, аптека.

 

 

 

 

 1. Позначте рядок, у якому правильно зазначено пояснення слова табу.

А

Напрям розвитку чого-небудь.

А

Б

В

Б

Щось заборонене, чого не можна торкатися.

 

 

 

В

Безрозсудна одержимість якимись ідеями, поглядами.

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких використано слова іншомовного походження.

 

А

 

Що то за краса – череп’яний посуд.

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

Б

Спочатку можна погуляти в ботанічному саду.

 

 

 

 

 

В

Заглянув на ділянку з фруктовими деревами.

 

 

 

 

 

Г

Гончар поклав на круг невеликий шматок глини.

 

 

 

 

 

Д

А ввечері зустріне нас сяючими вогнями театр.

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте рядки, у яких знайдено неправильний відповідник іншомовному слову.

 

А

 

Апатія - кінець.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Дефект - недолік.

 

 

 

 

 

В

Коаліція - група.

 

 

 

 

 

Г

Симптом - вистава.

 

 

 

 

 

Д

Адекватний – об’єднаний.

 

 

 

 

 

 

 1. Позначте рядки, у яких знайдено правильний відповідник іншомовному слову.

 

А

 

Горизонт - обрій.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Б

Овочі - садовина.

 

 

 

 

 

В

Ілюстрація - малюнок.

 

 

 

 

 

Г

Аплодисменти - оплески.

 

 

 

 

 

Д

Турист - пішохід.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Установити відповідність запозичених слів і власне українських.

 

А

Антракт

1

Бунт

Б

Фініш

2

Перерва

В

Дистанція

3

Кінець

Г

Дисципліна

4

Відстань

Д

Протест

5

Порядок

 

 

6

Перемога

 

 

 

 

 

А

Б

В

 

А

Б

В

Г

Д

7

А

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Б

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

В

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Г