Тестові завдання з економічної теорії

Про матеріал
Може використовуватися для підсумкового контролю знань студентів з дисципліни "Економічна теорія"
Перегляд файлу

КОМПЛЕКСНА  КОНТОРОЛЬНА РОБОТА З КУРСУ «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»

1. В якому із варіантів відповіді включено основні питання економіки:

а) що виробляється, як виробляється, ким споживається;

б) що споживається, як виробляється, хто виробляє;

в) що виробляється, як виробляється, хто виробляє;

г) що споживається, як виробляється, хто споживає;

 

2. Засоби виробництва – це:

а) комплекс речей, за допомогою яких людина діє на предмети праці;

б) матеріали, що підлягають обробці;

в)  речовина, вперше відокремлена людиною від природи для перетворення на продукт;

г) створені у процесі виробництва всі види засобів праці і предметів праці;

д) машини, верстати, прилади, інструменти.

      

3. Що таке економічний закон:

         а) наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного

          явища;     

          б) суттєві, стійкі і необхідні причини -  наслідкові зв’язки і    

 взаємозалежності даного економічного процесу;

в) категорія, що має об’єктивний характер, оскільки відбиває об’єктивну

дійсність;

г) вищий критерій істинності, правильності результатів пізнання,

узагальнень і висновків?

 

4. Економічна категорія – це:

          а) конкретний прийом пізнання дійсності;

          б) форма умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок 

           про загальне;

 в) наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища;

г) спосіб, шлях дослідження предмета економічна теорія;

д) очищення уявлень про процеси від випадкового, минулого, одиночного і виокремлення в них сталого, стійкого і типового

                 

          5. Що таке валовий  національний продукт:

          а) національний дохід;

          б) сума вироблених матеріальних благ і послуг;

          в) сукупний суспільний продукт;

          г) сума реальних доходів.

 

 6. Основна продуктивна сила виробництва – це:

     а) людина, тобто людський ресурс;

     б) підприємець;

     в) високо прогресивна техніка;

     г) природні ресурси, насамперед земля.

 

 7.  Яке з визначень власності правильне:

       а) це відносини між людьми з приводу привласнення певних речей;

       б) це матеріальні та нематеріальні цінності, які привласнюються;

       в) це сукупність вольових та емоційних відносин з приводу розпорядження                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       певними речами.

 

8. Суспільна власність – це:

    а) власність, за якої три її функції – володіння, розпорядження, користування   

    належить не одному приватному об’єкту, а багатьом групі осіб, колективу чи   суспільству;

    б) власність, яка реалізується через суспільне присвоєння й управління;

    в) власність, яка існує в формі акціонерної власності;

    г) власність, яка існує в даному суспільстві і відповідає рівню і характеру         

    розвитку продуктивних сил.

 

9. Приватна власність – це:

а) власність, яка знімає відносини відчуження;

б) власність, за якої три функції права власності належать окремій приватній основі;

в) експлуататорська власність;

г) власність, за якої окрема особа володіє засобами виробництва;

д) усі відповіді хибні.

 

10. Формати суспільної власності є:

а) групова, акціонерна, колективна;

б) муніципальна;

в) профспілок, партій;

г) товариств і фондів;

д) усі відповіді правильні.

 

11. Об’єктами власності є:

    а) земля, включаючи корисні копалини;

    б) засоби виробництва, створені людиною;

    в) робоча сила людини;

    г) усі природні ресурси, якими суспільство може оволодіти;

    д) підприємницький хист.

 

 12.  Яка з наведених величин є чистим продуктом:

а) сума продуктів всіх галузей;

б) сума всіх доходів;

в) сукупний суспільний продукт;

г) інша відповідь.

 

  13. Які з названих форм доходів є основними:

     а) заробітна плата, рента, відсоток, дивіденд, прибуток;

     б) заробітна плата, рента, відсоток;

     в) заробітна плата, рента, відсоток, субсидії;

     г) заробітна плата, рента, відсоток, трансферти;

     е) усі відповіді правильні.

 

14. Що таке гроші:

а) природна речовина (золото або срібло), що використовується для вимірювання вартості інших товарів і обслуговування товарно-грошового обміну;

     б)особливий товар, що відображає суспільну вартість інших товарів;

     в) кольорові папірці, що користуються загальним попитом.

 

15. Що таке інфляція:

    а) зростання цін на товари та послуги;

    б) збільшення готівки в обігу;

    в) зменшення купівельної спроможності грошей.

 

16. Що таке ринок?

    а) сукупність покупців і продавців, поварів та послуг;

    б) місце, де відбувається обмін товарів:

    в) організаційно-економічні форми обміну товарів та послуг.

 

17. Яке з визначень ринку найточніше виражає його суть:

    а) ринок – це сектор економіки, що охоплює торгівлю;

    б) ринок – це механізм узгодження інтересів;

    в) ринок – це місце купівлі – продажу.

 

18. Що не є функцією ринку:

    а) обмін товарів та послуг;

    б) інформація про потрібні суспільству товари та послуги;

    в) стимулювання підвищення ефективності виробництва;

    г) планове регулювання потоків товарів та послуг і прибутків.

 

19. «Вірні» чи «невірні» слідуючи твердження:

    а) крива попиту показує, що при зниженні ціни обсяг попиту зростає;

    б) ринкова рівновага наступає тоді, коли ціна, за якою продавець реалізує

    свій товар, дорівнює ціні, за якою споживач його купує;

     в) при збільшенні ціни товару, пропозиція його на ринку зменшується.

 

20. Яка з наведених характеристик суперечить поняттю «конкурентний ринок».

     а) велика кількість продавців;

     б) виробник може впливати на ринкову ціну;

     в) відносно легкий вхід виробників у конкретний ринок.

 

21. Який із типів ринкової структури є прикладом ідеального ринку:

а) досконала конкуренція;

б) олігополія;

в)монополія;

г) монополістична конкуренція.

 

22. У відповідності до закону попиту, якщо ціна блага зростає:

а) попит також зростає;

б) попит зменшується;

в) величина попиту зростає;

г) величина попиту зменшується.

 

22. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови не змінюються, виявляється:

а) в зростанні пропозиції;

б) в зниженні пропозиції;

в) в зростанні обсягу пропозиції;

г) в зниженні обсягу пропозиції.

 

23. Підприємництво -  це

а) вид економічної діяльності;

б) свобода вибору термінів і методів діяльності, самостійність у   прийнятті рішень;

в) самостійна, ініціативна господарська діяльність громадян, спрямована на отримання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під особисту майнову відповідальність чи юридичної особи  - підприємства (організації);

г) власник капіталу, а також тією чи іншою мірою менеджер;

д) повний стиль і тип господарської поведінки, особливий вид діяльності. 

 

 24.  Соціальну економічну сутність витрат виробництва відображають:

 а) затрати живої й уречевленої праці на виробництво продукції;

 б) витрати ресурсів, які належать різним власникам;

 в) витрати підприємства на наймання робочої сили;

 г) витрати ресурсів, що набувають на ринку вартісної форми.

 

  25. Економічне зростання являє собою;

 а) процес кількісного збільшення та якісного вдосконалення  результатів і      чинників виробництва на макрорівні;

      б) перехід країни від одного стану економіки до іншого, більш досконалого;

      в) розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників;

      г) розширене відтворення суспільного виробництва.

 

  26. Інтенсивний тип економічного зростання – це:

      а) кількісне збільшення функціонуючих чинників виробництва;

  б) розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників   та їх раціонального використання;

  в) розширення виробництва за рахунок якісного поліпшення всіх його

чинників  та їх кількісне зростання;

      г) зростання суспільного продукту прискореними темпами

 

  27. Показниками економічного зростання – є:

      а) зростання продуктивності суспільної праці;

      б) відношення витрат використаних ресурсів (у грошовій формі) до вартості виготовленої продукції;

      в) обсяги основного капіталу суспільства;

      г) трудомісткість суспільної праці.

 

28. До зовнішніх факторів, які ускладнюють інтеграцію української економіки належать:

а) відсутність ефективної структурної політики;

б) недосконалість законодавчої бази;

в) сировинна спрямованість експорту;

г) посилення міжнародної конкуренції на основних товарних ринках світу?

 

29. МВФ надає Україні кредити з метою:

а) збільшення імпорту;

б) інвестування у виробництво;

в) регулювання платіжного балансу країни;

г) « проїдання»;

 

30. До позитивних наслідків міграції з України можна віднести:

а) підвищення конкурентоспроможності країни і здобуття високого рейтингу на міжнародній арені;

б) економію коштів на підготовку висококваліфікованих кадрів;

в) скорочення безробіття в країні;

 г) стимулювання внутрішнього сукупного попиту з боку мігрантів;

 

 

 

         

 

docx
Додано
11 грудня 2023
Переглядів
318
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку