21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Тестові завдання з хімії за схемою Блума . Неметали,

Про матеріал
Запропоновані тестові завдання розроблено за схемою, розробленою американським психологом Блумом. Ця схема передбачає виявлення шести рівнів знань: 1)Знання. 2)Розуміння. 3)Застосування. 4)Аналіз. 5)Синтез. 6)Оцінювання.
Перегляд файлу

                              Тестові завдання з хімії за схемою Блума.

                                             Тема «Неметали» ,  11 клас.

        Запропоновані тестові завдання з неорганічної хімії складено за схемою, розробленою американським психологом Блумом, роботи якого в останні роки набирають широкого поширення. Завдання за його схемою передбачають виявлення шести рівнів знань:

І.Знання (пам'ять).

ІІ. Розуміння.

ІІІ. Застосування.

ІV. Аналіз.

V. синтез.

VІ. Оцінювання.

                                                            Завдання .

                                                    І. Знання.

    З варіантів відповідей виберіть правильну.

1. Як позначається молекула сульфатної кислоти:

а) HNO3;   б) H2SO4,;  в) H2SO3 ;  г) HCl ;    д) H3PO4;

2.Як позначається молекула нітратної кислоти:

а)H2SiO3 ; б)  H2SO4 ; в) HNO2 ;    г) HClO4 ;  д) HNO3;

3. Як позначається молекула ортофосфатної кислоти:

а) H2SO4;   б)H3PO4 ; в) HNO3 ;   г) H2SO3 ;  д) HBr;

4.Які речовини є сульфатами:

а)Na2S ;  б) K2SO4; в)  Fe2(SO4)3  ;   г) MgSO4  ;   д) CuSO4;

1)а, б, в;  2) а, б, г;  3) б, в, г ;  4) а, в, г;   5) а, в. г;

5. Які речовини є газами:

а) O2 ;  б)  P4  ; в)  O3   ; г)  S8 ;  д)  N2;

1) а, б, в;  2) а, в, д;   3) б, в, г;  4) а, в, д;   5) в, г, д;

6. Які речовини є нітратами:

   А) KBr   ;   б) NaNO3    ; в)  CuSO4  ;г)   Ba(NO3)2  ;  д)  Mg(NO3)2;

1) а, б, в;  2) а, в, г;  3) б, г, д;  4) в, г, д;

                                   ІІ. Розуміння.

 Виберіть одну речовину.

1.В якій речовині ступінь окиснення Сульфуру  становить – 2:

а) H2SO4;    б) H2SO3 ;   в)  Cu2S  ; г)   SO2    ; д)  SO3;

2. В якій речовині ступінь окиснення Нітрогену становить + 5:

   а) NH3  ; б)   NO2   ; в)   HNO3  ; г)N2O   ;    д)N2;

3. В якій речовині ступінь окиснення Фосфору становить  - 3:

     а) P2O5  ; б)  H3PO4  ; в)  PH3  ;  г)  AlPO4   ;   д) P2O3;

4. В результаті дисоціації якої речовини утвориться йон  SO42-  :

  а) K2SO3  ; б)  NaHSO4  ; в) BaSO4   ; г)  Na2SO4  ;   д) NH4HSO3;

5. В результаті  дисоціації якої речовини утвориться йон NO3- :

 а)   Mg3N2 ; б)  NH4OH  ;    в) KNO3 ;  г) NO2 ;    д) NaNO2;

6.В результаті дисоціації якої речовини утвориться йон PO43-: :

  а) P2O5   ; б)  Ca3(PO4)2   ; в)  Na3P  ; г)   K3PO4   ; д)   PH3;

7. Яка кислота має три ступені дисоціації:

  а)  HNO3  ; б) H3PO4  ;    в)  H2SO4  ; г)  HCl   ;    д) H2S;

8. Який газ виділяється під час взаємодії сульфітів з хлоридною кислотою :

 а)  O2   ; б)  SO2   ; в)  H2   ; г)   SO3    ; д)   H2S;

9. Яка речовина є якісним реактивом на сульфати:

  а) Mg(OH)2 ;  б)   AgNO3   ; в)  BaCl2  ;  г)  Cu(OH)2   ; д)   NaBr;

                                       ІІІ. Застосування.

 Увага! При відповіді на запитання 1 – 7 необхідно побудувати логічні пари . Наприклад, речовини : а)CuO   ; б)  HCl потрібно розділити на               1) кислоти;   2) оксиди.

    ( 1 – б ;  2  - а).

1.Скільки ковалентних зав’язків утворюють атоми у молекулі :  1) O2  2) N2.

а)один ; б) два; в) три; г)  півтора ; д) чотири.

     ( 1- б, 2 – в) 

2. Яка схема відповідає збудженому стану атома:

1)Сульфуру;   2)Фосфору.

а)…2s2p3  , б)   …3s1p3d,     в)  …4s1p2,     г)  …3s1p5,     д)  …2s2p6.

      ( 1- г,   2 – б).

3.Дано елементи: 1) Оксиген; 2) Сульфур; 3) Нітроген; 4) Фосфор; 5) Карбон. Підберіть їм пари відповідно до будови зовнішніх електронних оболонок:

а) …2s2p3,    б)  …3s2p3,      в)  …2s2p2,     г)  …2s2p4,     д) …3s2p4.

      (1- г; 2 – д;  3 – а; 4 – б;  5 – в).

    4.Якому з йонів : 1) SO42-,  2) Cl-,   3)NH4+,  4)NO3- ,  5)CO32-.  відповідають  такі             якісні реактиви і умови реакцій: а)  AgNO3, б)  BaCl2    в) Cu, H2SO4 (конц.),      t0,  г) NaOH, t0,   д)  HCl.

     (1 – б, 2 – а,  3 – г,  4 – в,  5 – д).

5.В якій із сполук 1) H2S , 2) Na2SO4,  3)  S,   4)  SO2,  5) SO3   Сульфур проявляє ступінь окиснення а) +4;  б) 0; в) – 2 ; г)  +6.

          (1 – в, 2 – а,  3 – б, 4 – а, 5 – г).

6. Який з газів має такі властивості: 1) різкий запах; 2) не підтримує горіння; 3) бурий газ; 4) підтримує горіння; 5) горить:

а) кисень; б)вуглекислий газ; в) амоніак; г) Нітроген (ІУ) оксид; д)водень.

    (1 – в, 2 – б,  3 – г, 4 – а, 5 – в, д).

7. Яка з речовин чи сумішей використовується для виробництва : 1)скла, 2)сульфатної кислоти, 3)амоніаку, 4)цементу, 5)нітратних добрив.

   а)пірит, б)сумішазоту з воднем, в) нітратна кислота, г) сода і пісок, д)вапняк і глина.

    (1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – д, 5 – в).

 

                               ІV. Аналіз.

1.Який коефіцієнт повинен стояти перед формулою окисника в рівнянні реакції взаємодії концентрованої нітратної кислоти з Кальцієм?:

   1)4;  2)3;  3)5;  4)10;  5)2

 2. Який коефіцієнт повинен стояти перед формулою відновника в рівнянні     реакції взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з міддю?

          1)4;  2)2;  3)1;  4)3;  5)6.

3. Які речовини взаємодіють з нітратною кислотою: а) H2O ; б)MgCO ; в)CuO ; г)KOH; д)CO2

    1)а, б, в ; 2)а, в, д; 3) б, в, г; 4) б, г, д; 5) а, г, д.

4. Які з речовин взаємодіють із сульфатною кислотою: а)  NaCl ; б)Na2O; в)FeCO3 ,     г)Cu(OH)2 ,  д)NO2 .  

      1)а, б, в;  2) а, в, д ; 3)а, г, д ; 4)б, в, г; 5) в, г, д.

5. Проаналізуйте схему і визначте речовини А і Б :

                     + o2                +o2

  S      H2S       A     Б   H2SO4 

 1. S i SO2 ,   2)Na2S i SO3 ,    3)SO2 i SO3,    4)H2SO3 i SO2,    5) S i SO3 .

6. Проаналізувати схему і визначити А і Б:

                 +O2                    +H2O

  H2          NH3      A       NO2     Б

                кат.                        + O2

1)NO i HNO3 ;     2) N2O i NH3  ;    3)NH4OH I NO ;   4) NO2 i NH3 ;    5)N2 I NO.

7. Проаналізувати схему і визначити речовини А і Б :

               t0                                               +HCl

   NH4Cl     A     NH4OH      NH3     Б

  1)H2O i NO2 ,      2)NH3  i NH4Cl  ,    3)HNO3  i  NO,    4)NH3 i NO2 ,   5)NO i HCl.

8. Проаналізувати схему і визначити речовини А і Б :

         Ca(OH)2                                                   +HCl  

     CO2            A           Ca(HCO3)2         CaCO3         b

 1)CaO  i CO2 ,   2)CaCO3 i CO2   ,   3) CaCO3  I CaO,   4)CO2 I   CaO,    5)CaO I Ca(OH)2.

 

                                                V .  Синтез.

 1. Розташуйте сполуки Сульфуру в порядку зростання ступеня окиснення:

а) H2SO4 ; б)H2S ; в)S ;  г) SO2 .

1)а, б, в, г ; 2)б, в, г, а ; 3)а, г, б, в ; 4)г, а, б, в ; 5)в, а, б, г .

2. Розташуйте сполуки Нітрогену в порядку спадання ступенів окиснення:

а)  NO2 ; б)HNO3 ; в)NH3 ; г)N2O ; д) NO .

1)а, б, в, г, д ;   2)в, г, д, а, б ;   3)б, а, д, г, в ;   4)в, а, д, г, б ;    5)а, д, г, в, б .

3. Розташуйте речовини в порядку їх взаємоперетворення:

а)   P2O5 ;   б)Ca3(PO4)2 ;     в)P ;     г)H3PO4  ;    д) Na3PO4  . 

1)а, б, в, г, д ;    2)в, а, г. д, б ;    3)а, в, г, д, б ;    4)д, а. б, в, г ;   5)б, а, в, г, д .

4. Розташуйте речовини в порядку, що відображає стадії виробництва нітратної кислоти:  а)NO ; б) HNO3  ; в) N2 ; г)  NH3 ; д) NO2

  1)а, б, в, д, г ;    2)в, г, а, д, б ;     3)а, б, д, г, в ;    4)б, а, г, в, д ;      5)д, а, г, б, в .

5. Розробити схему перетворення:

           2           2О         +СО2         t0

      Са          1          2        3       Б       .

Визначити проміжні продукти та речовину Б

6.Розробити схему перетворення :

     +Zn         +H2SO4        +O2         +H2O

   S         1          2            3       B

Визначити   проміжні продукти та речовину В .

7. За схемою :

                                S0      S-2      S+4     S+6 (B)

 визначити проміжні продукти реакції та речовину В .

 

                                            VІ . Оцінювання.

 1. З якими речовинами  HNO3  реагуватиме до кінця : а)K2CO3  ;    б)CuO  ;      в) NaCl  ;     г) NaOH  ;   д) H2O  .

1)а, б, в  ;     2)а, в, г ;     3)в, г, д ;     4)а, б, г ;     5)б, в, д .

 2. Яка електронна формула відображає будову зовнішнього енергетичного рівня атома р  - елемента в речовині Fe(OH)3

   1)… 2s2p4   ,     2)…4s2p4d1  ,    3)…3s2p3d1  ,     4)…3s1p3d2 ,      5)…2s2p6.

3. Яка речовина дана в надлишку в реакції між 4,9 г ортофосфатної кислоти і     2,8 г калій гідроксиду ?

 1) KOH  ;     2)K2SO4   ;      3)K3PO4  ;      4) H3PO4  ;       5)KCl      .

4. У концентровану нітратну кислоту помістили 32 г суміші міді й купрум (ІІ) оксиду, що містить 20% міді. Який газ і якої кількості  виділиться?

  1) H2  ; 0,1 моль ;        2)NO2 ; 0,4 моль ;        3)NO ; 0,4 моль ;       4)NO2  ;0,1 моль ;         5)  NH3 ;0,2 моль.

5. При пропусканні 2,8 л сірководню (н.у.) через надлишок купрум (ІІ) сульфату утворилось 11,4 г осаду. Визначити формулу і практичний вихід осаду:

1)CuCO3 , 20%  ;   2)Cu3(PO4 )2 , 61% ;     3)CuS , 95% ;     4)CuS , 58% ;   5)CuCO3, 91%.

6.Стічні води хімкомбінату містять амоніак. Запропонуйте спосіб нейтралізації амоніаку, що можна застосовувати в народному господарстві . Наведіть відповідні рівняння реакцій .

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Колісничий Микола
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
doc
Додано
6 січня 2020
Переглядів
914
Оцінка розробки
1.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку