27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Типологічний словник уроку

Про матеріал
Матеріал має на меті розглянути типологію уроків, що історично змінна — вона постійно уточнюється, збагачується у процесі вдосконалення дидактичних і психологічних основ навчального процесу.
Перегляд файлу

Типологічний словник уроку.

 

Основною формою організа­ції навчального процесу в шко­лах усіх типів був і залишається урок. Він як основна форма тра­диційного навчання дидактичне обгрунтований ще Я.Коменським, Д.Пестолоцці та іншими вченими дидактами.

Урок є складним педагогічним об'єктом. Як і всі складні об'єк­ти, уроки поділяються на типи за різними ознаками. В дидактиці їх класифікують за метою (класифі­кація С.Чавдарова, О.Текучова), етапами засвоєння учнями на­вчального матеріалу (М.Поздня-ков), методами навчання (І.Лер-нер, М.Скаткін), формами органі­зації навчальної діяльності тощо.

Типологія уроків історично змінна — вона постійно уточню­ється, збагачується у процесі вдо­сконалення дидактичних і психологічних  основ  навчального процесу.

Отже, моделюючи урок, на­самперед необхідно, на наш по­гляд, встановити взаємозв'язок найсуттєвіших компонентів на­вчального процесу. Послідовність конкретних цілей, спрямованих на досягнення мети організації уро­ку, є тим внутрішнім стержнем, навколо якого розміщуються на­вчальний матеріал та методич­ні прийоми. Це все відбувається в єдності конкретної мети, змісту та методичного прийому.

Модель сучасного уроку Особливістю сучасного уро­ку є:

 • комунікативна   спрямова­ність;
 • діяльнісний та текстоцентричний підходи.

У зв'язку з цим змінюється змістовна лінія уроку, по-іншому викладається структура навчаль­ного матеріалу, модель уроку ви­дозмінюється. Вчитель, виконую­чи одну зі своїх функцій — про­ектування педагогічної системи, вносить корективи як у формаль­ну частину поурочного плану, так і аналітичну (діагностичну), зміс­тову лінію. Формальна частина плану може бути такою:

Дата. № уроку в календар­но-тематичному плані та № уро­ку в темі.

Тема, яка точно відповідає програмі.

Тема для озвучування чи запи­сування на дошці.

Мета: розвиваюча (розвину­ти...). Навчальна (познайомити...). Виховна (виховати...).

Завдання: відпрацювати нави­чки, виконати мисленнєві опера­ції: пізнання, розуміння, застосу­вання, аналіз, синтез, оцінка.

Тип уроку, наприклад, комбі­нований.

Вид (жанр), наприклад, лабо­раторна робота, практикум, тре­нінг.

Обладнання: дидактичний та роздатковий матеріал, відеофільм, комп'ютерний диск, аудіокасета, підручник, документи та інші.

Змістова частина поурочного плану — комбінування елементів комунікативної, лінгвокультуро-логічної та діяльнішої ліній.

Типологію уроків за основни­ми дидактичними цілями можна представити, спираючись на основ­ні елементи складові частини уроку:

 • перевірка опорних знань та вмінь;
 • вивчення нового матеріалу;
 • його закріплення і узагаль­нення;
 • домашнє завдання.

На підставі класифікації за дидактичною метою була спроба створити тезаурус різних типів, видів і форм.

За дидактичною метою мож­на виділити такі типи уроків:

 1.     вступні уроки;
 2.     уроки вивчення нового ма­теріалу;
 3.     уроки формування умінь;
 4.     уроки перевірки, контролю та корекції;
 5.     комбіновані уроки;

6) уроки повторення вивче­ного;

7) узагальнюючі уроки

 

docx
Додано
4 березня 2019
Переглядів
310
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку