Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тренувальні вправи та тестові завдання з теми "Спрощення в групах приголосних"

Про матеріал
Тренувальні вправи та тестові завдання з теми "Спрощення в групах приголосних. Можна використовувати під час вивчення теми на уроках та підготовці дітей до ЗНО
Перегляд файлу

Вправа 1.Від поданих слів утворити прикметники. Назвати групи приголосних, у яких відбулося спрощення.

Виїздити, тиждень, честь, радість, щастя, користь.

Вправа 2.Запишіть слова в дві колонки: в першу ті, в яких є спрощення приголосних, в другу – в яких його немає.

Безшелес…но, корис…но, шіс…надцять, заздріс…ний, безжаліс…ний, хвас…ливий, улес…ливий, віс…ник, виїз…ний, капос…ний, звіс…но, облас…ний, аванпос…ний, зліс…ний, балас…ний, перехрест…ний, якіс…ний, доблес…ний, форпос…ний, хворос…няк.

Вправа 3. Перепишіть, вставте, де треба, пропущені букви; обґрунтуйте написання слів.

Пристрас...ний, проїз...ний, випус…ний, верес...нути, облас...ний, свис...нути, перехрес…ний, піс…ний, пис...нути, шелес…нути, шіс...надцятий, радіс...ний, бриз...нути, гіган...ський, студен…ський, перс...ні, ях...смен, корис...ливий, передвіс...ник, учас...ник, безвиїз…но, швидкіс...ний, буревіс...ник, тис...нути, улес…ливий, у повіс…ці, влас...ний, кож...ний, совіс...ні, жаліс...ливий, зліс...ний, прихвос...ні, ціліс...ний, навмис...не, надкіс…ниця, турис...ський, захис...ний, аген...ство, зап’яс...ний, контрас...ний, доблес...ний, дилетан…ський, форпос...ний, плюс...нути, очис...ний, балас...ний, медаліс...ці.

Вправа 4. Вправа Перекладіть слова українською мовою і запишіть. Позначте орфограми і поясніть їх.

Местный, несчастный, сердце, проездной, гигантский, комендантский, качественный, президентский, участник, каждый, бесстрастный, радостный, агентство, контрастный, балансный, костлявый, недельный, солдатский, завистливый, целостный, шестьсот, невестке.

Вправа 5.Утворіть від поданих іменників прикметники і вимовте їх відповідно до правил орфоепії. Слова запишіть парами.

Якість -
Почесть -
Пестити -
Ненависть -
Виїзд -
Піст -
Совість -
Масло -
Доблесть -
Пристрасть -
Заздрість -
Швидкість -

Вправа 6.Знайдіть можливі помилки в словах.

Совісний, доблестний, якісний, злістний, областний, жалісливий, улестливий, перехрестний, радісний, виїзна, тиждня, хрустнути, заздрісно, пестливий.

Вправа 7.Поставте, де потрібно, пропущенні букви у реченнях.

Чес...ному усюди честь. У дитини заболить пальчик, а в матері - сер...це. Робити добре діло нікому й ніколи не піз...но.

Вправа 8.Напишіть листівку другові з привітанням на День народження, використовуючи такі слова:

щас...ливий, радіс...ний, чес...ний, добросовіс...ний.

Вправа 9. Утворіть від поданих слів прикметники та запишіть їх. Поясніть їх написання.

Кількість, область, честь, захист, якість, студент, кореспондент, вартість, совість, пропагандист, парламент, інтелігент, рецензент, диригент, сержант, інтурист, лейборист, сепаратист, соціаліст, колективіст, агентство, пристрасть, проїзд, радість, щастя.

Вправа 10.Утворити від поданих іменників прикметники. З’ясувати, в яких словах відбулося спрощення приголосних, а в яких — ні.

Честь, контраст, проїзд, користь, баласт, пестощі, щастя, тиждень, зап’ястя, компост, кількість, кореспондент, область, радість, захист, пристрасть, якість, агентство, студент, совість, пропагандист, вартість, парламент, інтелігент.

Вправа 11. На місці крапок, де потрібно, поставити пропущені літери. Пояснити правопис слів.

Пристрас..ний, контрас..ний, прихвос..ні, сон..це, чес..ний, мес..ник, сер..це, студен..ський, фашис..ський, влас..ний, очис..ний, дилетан..ський, доблес..ний, кож..ний, повіс..ці, пос..лати, ровес..ник, свис..нути, хрус..нути, совісн..ий, ус..ний, ціліс..ний, словес..ний, виїз..ний, шіс..десят, зліс..ний, у кіс..ці, шіс..надцять, капос..ний, журналіс..ський, вартіс..ний, ях..смен, якіс..ний.

Вправа 12. Перекласти слова й словосполучення українською мовою, пояснити їх написання.

1. Милитаристский, гигантский, бесстрастный, декадентский, ценностный, беспристрастный, очистный, доцентский, добросовестный.

2. Позднее время; честный человек; здоровое сердце; весеннее солнце; костлявая рука; бесстрашный буревестник; ласкающий взгляд; вкусные налистники; шестнадцатый номер трамвая; предвестники перемен.

 

 

 

Виконання тестових завдань

1. У якому рядку допущено помилку в групах приголосних?

А Якісний, пристрасний, розісланий, пісний;

Б Випускний, тижневий, нещасний, щасливий;

В Авантюриський, артистці, чесно, кістлявий;

Г Хруснути, шістсот, студентський, компостний.

2. Позначте рядок, у якому порушено правила спрощення в групах приголосних.

А Ремісник, абстрактний, піаністчин, пискнути;

Б якістно, участник, туристський, пестливий;

В кістлявий, пристрасний, дилетантський, пропускний;

Г комендантський, буревісник, баяністці, шістнадцять.

3. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних в усіх словах передається на письмі.

А Артис..ці, зап’яс..ний, тис..нути, злощас..ний;

Б кореспонден..ський, швидкіс..ний, аванпост..ний, кіс..лявий;

В дріж..жовий, ях..смен, жаліс..ний, інтелігент..ський;

Г проїз..ний, свис..нути, чес..ний, сер..цевина.

4. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних у всіх словах передається на письмі.

А Заіз..ний, шіс..сот, хвас..ливий, со..нце;

Б безчес..ний, блис..нути, якіс..ний, щотиж..ня;

В студен..чин, п’я..десят, відпус..ка, сер..це;

Г очис..ний, шіс..надцять, випус..ний, ус..но.

5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні груп приголосних.

А Пестливий, тижневий, модерністський, серце, невістці;

Б міський, артисці, гіганський, туристський, якісний;

В шістсот, блиснути, почесний, абонентський, медалістці;

Г намісник, свиснути, улесливий, парламентський, прикрісний.

6. Позначте рядок, у якому всі слова зі спрощенням у групах приголосних записані правильно.                                                      

А Безсмертний, виснути, ненависний, компостний, тижневий;

Б туристський, вартісний, присвистнути, пестливий, заїж джений;

В студенство, буревісник, зап’ястний, випускний, бризнути;

Г брязнути, пропагандиський, місцевий, вискнути, шістна дцять.

7. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка:

А блис..нути, сервіс..ний, шубовс..нути, гігант..ський;

Б бряз..нути, під’їз..на, облас..ний, парламент..ський;

В якіс..ний, хрус..нути, страс..на, заздріс..ний;

Г їж..жу, шелес..не, пес..ливо, очис..ний.

8. У словах якого стовпчика спрощення на письмі не позначається?

А Капус..няк, капус..ниця, капус..ний;

Б шіс..десят, шіс..десятники, шіс..десятий;

В захис..ниця, полезахис..ний, захис..ник;

Г улес..ливо, підлес..ливість.

9. Спрощення приголосних відсутнє на письмі через його відсутність у вимові у всіх словах рядка:

А кіс..лявий, закарпа..ський, кількіс..ний, влас..ник;

Б учас..ник, щотиж..ня, баскетболіс..ці, стис..нути;

В швидкіс..ний, безвиїз..ний, контрас..ий, ус..но;

Г зап’яс..ний, пес..ливий, випус..ний, хвас..ливий.

10. Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядка:

А облас..ний, безкорис..ливий, хрус..нути, тиж..невик;

Б щас..ливий, пес..ливий, президен..ський, захис..ник;

В кіс..лявий, блис..нути, натщесер..це, наперс..ник;

Г заздріс..ний, контрас..ний, влас..ник, благовіс..ний.

11. Правильно написано всі слова в рядку

А  рідкісний, ненависний, захистний

Б  форпостний, пісний, кількісний

В  шістсот, кістлявий, студенський

Г  улесливий, цілістний, шелеснути

12. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

А  балас..ний, піз..ній, міжоблас..ний

Б  гіган..ський, щас..ливий, заздріс..но

В  буревіс..ник, форпос..ний, радіс..но

Г  чес..но, корис..ливий, шелес..нути

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Alla
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бараннікова Галина Ориславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Макогон Василина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
4 вересня 2021
Переглядів
6983
Оцінка розробки
4.8 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку