У полоні краси й насолоди..

Про матеріал
Урок зарубіжної літератури у 10 класі з теми "У полоні краси й насолоди..." (Філософія життя й мистецтва Оскара Вайльда та героїв його роману "Портрет Доріана Грея")
Перегляд файлуТема.”У краси й життя, краси, насолоди i мистецтва у О. Вайльда та його poMaHi ”Портрет Грея” )

Мета. yqHiB            i           письменника, залучити Тх до вду.мливого прочитання тексту, глибокого його осмислення, допомогти школярам оглянути         та        проблеми твору, стимулювати i узагальнювати;   як        насолоди плива€ на духовний CBiT людини; розвивати навички


ману; формувати уявлення про

          1.                          момент

Звучить         ”Подарую T06i сонце” у Учитель.

             - Яке враження викликала у вас ця            ?

Визначте ключове слово

                  З чим                         у вас це слово ?

ll. Оголошення теми, мети, завдань уроку; Учитель. В. Висоцький одного разу,

- сказав: ”Щастя це подорож. I необов'язково i3 подорожувати    Колумбом, Але       i           не менш

Ае 30BciM  -           людських душ. Отож Нема          то вже й         нема

(С. Праск). Боятися може той, хто заради   може занапастити душу (Митрополит

Що        здобути весь CBiT, але загубити життя свое ?

(Новий

Тетяни Ширко.

навчально7 на запитання, що таке щастя, прекрасно Магеланом та а, можливо, ще я пропоную


у    CBiT метра естетизму XIX         символом якого, на думку Бальмонта, е            тигрова отруйна, але дуже красива i тт€ва kBiTka•, та його героТв, 'fxHix xapakTepiB, 'fxHix долы А це в свою чергу допоможе е нам зробити ще один крок   себе, визначенню свого            у          i, фештою, моральному вдосконаленню самих себе. А це, на мою думку, найважче завдання, адже ще М. Лермонтов писав: ”А душу можно ль разгадать?” Визначний стверджував: ”Не шукайте            поза душею, - все в нм ми спробуемо   як            краси i насолоди вплива€ на rjq.

духовний CBiT людини, що трапиться з нею, коли настане перенасичення, простежимо за долею Грея, коли розпочалося руйнування його

        :еистеми естета Оскара Вайльда та                    Федора Достоевського.

Я б щоб наша була не лише сумною  про те, як яамаеться надзвичайно талановита людина, закохана у прекрасне, як i3 володаря краси - перетворюеться на П заручника, раба; а й стала уроком милосердя.

Французький письменник, лауреат           Андре            писав: Вайльда kpaci швидко перетворювалося на       Доля вела його; BiH не Mir уникнути П. Здавалося, що BiH зосередив усю свою           й yci свот зусилля, щоб перемогти цю i перевершити самого себе.             обов'язок поляга€ в •;цому,          казав BiH, - щоб i3 шаленством у розвагу”. BiH узяв c06i за правило [     насолоду, як праведники прагнуть творити добро”. А в      життя Оскар айльд ”Я       дивну насолоду       розтринькування  Я втратив аду над собою i не             цього. Я         на те, аби насолода уярмила мене. Я жахливою ганьбою”. Учитель. Висновок.

О. Вайльда

Культ краси 1 насолоди

Страх (життя—це ”надлюдини”

1 . Робота з

              2.0 LlikYBaHi результати. Чого ви                                                       уроку ?                    свот

        •думки i озвучте. У           уроку з'ясуемо, чи справдилися

                                Опрацювати                    принципи, якими керувався письменник.

                                Розглянути                   автором проблеми роману.

Виявити власне ставлення до           героТв. Давати на запитання. Розкрити     поняття з TeopiT лЈтератури. продумують) ЈП. Засвоення нового

                1. Коротке                          учня про BikTopiaHcbkY добу.

P03kBiT таланту О. Вайльда припав на BikTopiaHcbkY добу (за королеви BikTopiT); коли переважали й смаки та i в ycix сферах особистого i життя деспотично панували звичаТ. серед них був i О, Вайльд, воюючи з фальшивою i мораллю сучасного Тм використовували BCi засоби боротьби аж до заперечення самого поняття ' 'мораль”. Я хочу процитувати строфу i3 О. Вайльда, що стала  поетичним И не звенит тот голос на холмах, что о свободе пел: а ты свободна, Моя душа!

Беги, ты не пригодна

В торгашеском гнезде.

Отже, душа митця ще не була заплямована життевою

взяти у нього        (прийом ”рольова гра”). (З'являються О.Вайльд i яка бере ).

Я знаю, що вас називають ”Королем життя”, ”Принцом Парадоксом е Апостолом естетизму”. MeHi як у теорй' Taki оняття, як мистецтво i життя ?

О. Вайльд. На мою думку, € два один iCHY€, i про нього не треба говорити. е CBiT реальний, i щоб його побачити, не варто звертатися за допомогою до

[Лнший це CBiT мистецтва, лише про нього й треба говорити, 60 BiH не iCHY€. драма мого життя полягае в тому, що я вклав у свое життя, i лише Талант у своТ твори. MeHi прикро, що злочинця проща€,

        :                                   BikTopiaHcbka              перетворила мене з                   на злочинця.

€ думка, _що митець i його служити примноженню самовдосконаленню людини. Який ваш погляд на це ? митець стоТть вище добра i зла, BiH може бути HaBiTb Езлочинцем. Митець Божественний посланець. Володар i слуга абсолютноТ краси. Мораль мистецтва полягае в досконалому недосконалих 3ac06iB. А щодо не мае етичних уподобань. Йому дозволено зображати все !

Чи можете ви стверджувати, що жили за законами краси ? Чи не уло у вашому таких M0MeHTiB, коли б ви каялися у своТх вчинках ?

О. Вайльд. Пам'ятаю, як в у pik мого випуску, на по коледжу Магдалини, я сказав одному 3i своТх що xoTiB би поТсти

1: 3 ycix дерев, ростуть у садку цього CBiTY, i що з цим бажанням я вирушаю у CBiT. ii так я вирушив i саме так я жив. едина моя помилка була в тому, що я $обмежувався лише тими деревами, що росли в сонцем саду, i тримався -ноодаль другоТ частини з П i мороком. Невдача, ганьба, жебрацтво, смуток, Четраждання, HaBiTb сльози, слова, що зриваються у хвилини горя, важкий путь -64, Каяття, осудлива coBicTb, душевна мука, яка одягнена в i живиться жовчю, цього я цурався. Таке життя обмежувало мене. Я мусив адже й

        Настина саду                       для мене своТ

У багатьох газетах ваш TBip ”Портрет Грея” називаюль • Каморальним. Яка ваша думка з приводу цього ?

О.Вайльд.У газетах, як на мою думку, працюють на . Не ожу збагнути, чому цей сприймае Грея” як аморальну книжку. eHi було нелегко мораль художньому i драматичному Ai-ecbekT0Bi•, однак MeHi здаеться, що мораль книжки очевидна...

Увесь роман—то все мое життя:

Лорд reHPi жив i мислив так, як я,

Художник         як i я, страждав, А      був зваблений

Яким i я був зваблений колись.

3. Учитель. Узагальнюючи сказане, розглянемо слайд N2 2.

                 лайд N2 2                роман—це я” (О. Вайльд).                  автора одразу в трьох героях.

                                           Портрет ”Роман                 Грея”

                    Д. Грей                               Лорд                                  Б

естетизм

           Король життя               при

  Парадокс          Апостол естетизму

Вайль

 

О.

Слайд N2 З

 

Словникова робота.        вчення, що стверджу€ насолоду як основний мотив люди ни

Дендом —вираження власноТ через вбрання, манери, вишукану мову; в якоТ переоувае (i)ilypa як людини ре ей, що перетворила образ на мистецтва.

Естети               пристрасть до ефектних       форм у    i не,хтування         3MicT0M:              естетизму мистецтво для мистецтва.

повна        морально?              того чи   явища. Парадокс- „ду мка, що разюче розходиться з усталеними поглядами.

     Слайд N2 4                 Естетизм

Мистецтво

 

 

 

 

Смисл творчост1

 

Життедайна сила

 

Найвища

Ц1НН1СТЬ

 

краса

Слаид 5.3найти твердження Вайльда та Достоевського i краси краси i насолоди погляди)

                 М              творець прекрасного.

                  Нема€ книг повчальних або неповчальних. е книги добре                  або погано

Митень не прагне Hiqoro доводити. Довести можна HaBiTb 6e3nepeqHi гним--—означае бу ги таким- якого не

2: • •1.Fi ;e —

: Розкри•ги себе i втаТти митця—цього прагне мистецтво. Будь-яке мистецтво не дае жодноТ

• Митцю дозволено зображати все.

.Обранцями € Ti, для кого прекрасне означае лише одне—красу.

: Людина [1ОВИННа удосконалити свою моральну природу, перед )НШИМИ людьми за все, що у CBl'i'i.

              г. [снуе л      один закон—-закон морал1

(уявний звук)

Я оачу

(уявний об'€кт)

Я хочу

(реальне бажання)

(повтор першого рядка)

Я уявляю c06i

(те, що ти c06i уявляеш)

Я торкаюся рукою

(до чогось уявного)

Я турбуюся про

Я плачу

                                                                                          (над тим, що тебе дуже засмучу€)                                                                                

7. Робота в rpywax

          Т. група. Згадаймо                Ф.М. Достоевського ”kpaca врятуе CBiT” До             Шиллер,

Фете, l<iTC, О.Вайльд теж проголошували ”CBiT врятуе Краса”. Подумайте, чи однаковий вкладали у слово Краса. 3icTaBTe системи Вайльда та

%Достосвського; хоча Достоевський заперечував естетизм у картини Врубеля

                                      Вайльд                не визнавав

TaHHi роки життя почав читати його ”Злочин i ка у” краси

письменника, а в

О. Вайльд

Ф. Достоевський

Гра,                              захоплення мистецтвом,

;зневага до людського болю

            страждання,      Bipa

$$ЕIТсля цього розгляньте порушену проблему за

ознаками i складете ”Сенкан'

-Эа алгоритмом:

1.     Тема (одне слово,

2.     Означення теми (2 слова, прикметник). пов'язана з темою (три слова,

4.            Ставлення до теми чи        П (фраза, що склада€ться з чотирьох

5.            або висновок до теми (одне-два слова, Наприклад: Мистецтво.

Допомагае, веселить, збагачуе.

Без цього неможливо жити. Диво.

Краса (за Ф. Достоевським)

Краса (за О. Вайльдом)

Духовна,

швидкоплинна

Надихае, рятуе, вдосконалюе

Захоплю€, зваблюе,

Краса врятуе CBiT

Краса пагубно впливйе

любов, милосердя

Зло, егоТзм,

за В.Сосюрою ми стверджуемо: ”kpaca краса найвища на краса' .

11 група. Використовуючи прийом гронування, визначте коло iHTepeciB


Грея за схемою. Як це його характеризуе?

-                      брудю притони

Вживае наркотики

Грей

Мав зв язки з повшми, злоч ИНЦЯМИ

Розбсм.цував молодь

Захоплювався живописом, музикою, театром

Оточував себе гарними речами

Мав         манери, любив вишукане товариство


исновок. Але HaBiTb Ti     якими             оточив себе, Ti захоплення до CBiTY   далекого        CBiTY           При    kpaci вони     445.: були для нього          марними. t !II група.

як краси i насолоди впливае на духовний CBiT .рћюдини. Побудувати сходинки моральноТ Грея, його самознищення.

чому портрет поступово i3 ”охоронця” страшноТ          героя .й4:ртеретворю€ться на 3aci6 покарання ? Чи може людина, на вашу думку, вибратися i3 цих ь» -•з*енет? Чи мае вона шанс ? Який шлях        ви запропонуете ?

своеТ краси

Захоплення

Еготзм та Розпуста

Убивство людини

Страх

Убивство власноћ coBicTi, ду wi

:iiHi

група.

Зачитайте або Воттона про сенс життя. Чи звалю€те ви його погляди? ви масте аргументи на доведення або спростування Нового ? Чи можна проголошуе лорд, вважати моральними ?

група.

                  Написати                               ”Вирок                 Грею”,            шлях до

Грей: жертва чи злочинець” або лист на одну i3 запропонованих тем: ”Лист Грея”, ”Прощальний лист iMeHi             Вейн”.

IV. Узагальнення i знань Чи справдилися щодо уроку ? Проведення гри ”Пласт”. думку: Я переконаний ... .

твору, на мою думку, в тому

Мене обурило ...

Я не погоджуюся з ... .

                             Роман                MeHi                   ...

3. До якоТ    ви        роман ”Портрет      Грея” цей TBip мене          не навчив; б таких TBopiB; я рада, що прочитала цей роман,        ще повернуся до нього; не           було читати.


pdf
Додано
31 січня 2020
Переглядів
328
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку