Українська мова. Наголос. Методична розробка для підготовки до ЗНО

Про матеріал

Методична розробка призначена для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання і ДПА з української мови студентів внз І-ІІ р.а. Вона складена відповідно до чинної програми з української мови для внз І-ІІ р.а. та програми ЗНО.

Для студентів, старшокласників, викладачів та всіх, хто цікавиться таємницями української мови.

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

Циклова комісія мовознавства та суспільних дисциплін

 

А.Г. Нарижна

УКРАЇНСЬКА МОВА

НАГОЛОС

 

Картинки по запросу наголос українська мова

РІВНЕ – 2018

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

мовознавства та суспільних дисциплін

Протокол № ___ від ________ 2018р.

 

 

 

 

А.Г. Нарижна Українська мова. Наголос. – РЕТК НУВГП – Рівне, 2018. – 14 с.

 

 

 

 

 

Методична розробка призначена для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання і ДПА з української мови студентів внз І-ІІ р.а. Вона складена відповідно до чинної програми з української мови для внз І-ІІ р.а. та програми ЗНО.

Для студентів, старшокласників, викладачів та всіх, хто цікавиться таємницями української мови.

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

Знання норм наголошування слів передбачені програмою ЗНО, тому хочу звернути вашу увагу на ті випадки, які треба запам’ятати, оскільки всі слова вивчити не можливо. Та все ж деякі підказки з даної теми хочу вам запропонувати.

Спробуємо разом осягнути деякі таємниці української мови, які пов’язані з наголошуванням слів.

 

 БАЖАЮ УСПІХІВ! ПРАВИЛЬНО НАГОЛОШУЙТЕ!

 

З повагою  А. Г. Нарижна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГОЛОС

Ви всі пам’ятаєте ще зі школи, що скільки в слові голосних, стільки і складів: о-ко (2скл.), сяй (1 скл). Один зі складів вимовляємо завжди з більшою силою голосу, він є наголошений.

Вимова складу з більшою силою голосу називається наголосом. 

В українській мові склад є вільним, тобто не закріпленим за певним складом (як у французькій чи польській). У різних словах він може падати на перший, на другий, на третій склади тощо: мА-ти, о-сЕ-ля, ав-то-мо-бІль . Зверніть увагу на підготовлену таблицю  1 «Слова у яких доволі часто трапляються помилки» та зміст короткого словничка, який запропонований відомим мовознавцем Олександром Авраменком.

Також пам’ятайте, що в українській мові наголос рухомий, тобто може змінюватися в межах одного слова. За допомогою цього ми можемо розрізняти різні форми слова, н-д.: вИшня та вишнІ.

Є слова з подвійним наголосом, які ви маєте пам’ятати. (Див. таблиця 2 «Слова з подвійним наголосом»).

УВАГА!

Зі зміною наголосу може змінитися лексичне (Атлас – атлАс) і граматичне (сЕстри – сестрИ) значення слова.

Отже, в українській мові слова мають сталий наголос: вІрші – вІрші, кУрячий – кУрятина тощо.

Але в більшості своїй наголос не сталий, тобто правил ніяких, але є деякі підказки (так звані закономірності), які рекомендую запам’ятати.

 1. Числівники (мають наголос на з'єднувальній літері): одина́дцять, а не оди́надцять. Десятки - наголос на -дес'ят: сімдес'ят, вісімдес'ят.
 2. Одиниці виміру довжини мають наголос на останньому складі: кіломе́тр, а не кіло́метр, міліме́тр, сантиме́тр.
 3. Віддієслівні іменники на -ання мають наголошений [а]: чита́ння, а не чи́тання, чека́ння, навча́ння, завда́ння, запита́ння, визна́ння, вида́ння, пізна́ння, посла́ння (АЛЕ: н'ехтування від н'ехтувати, б'ігання від б'ігати (тут по-іншому не скажеш)).

У багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині наголос переходить на закінчення - вказ'івка - вказівк'и, уч'ителька - учительк'и ( АЛЕ: р'одичка - р'одички, сус'ідка - сус'ідки (тут по-іншому не скажеш));

Більшість іменників у множині має наголос на закінченні: листк'и, сторінк'и тощо.

 1. Складні слова перевіряйте за орфографічним словником: руко́пис (а не р’укoпис), пере'пис.
 2. Дієслова (під впливом говорів мають наголос на останньому складі): робл'ю, а не ро́блю, ношу', везти', беремо', крім че́рствіти.
 3. Дієслово б'ути наголошуємо - б'ути, б'удемо, але у минулому часі: бул'а, бул'о, бул'и;
 4. У дієслівних закінченнях -емо, -имо, -ете, -ите наголошуємо останній склад: несем'о, несет'е (а не нес'емо, нес'ете), ідем'о, ідет'е (а не ід'емо, ід'ете), підем'о, підет'е тощо ( АЛЕ: б'удемо, гурк'очемо, зал'ишите).
 5. Іншомовні слова теж слід перевіряти за словником: майонз (а не май’онез), металургія, кулінарія (хоча і кулінарія)
 6. Прикметники здебільшого мають наголос на останньому складі: нови́й, текстови́й, мал'ий, чудн'ий, цупк'ийкрім порядко́вий і ри́нковий.
 7. Завжди наголошеним є пестливий суфік -еньк-: добренький, тоненький, легенький тощо.
 8. Розрізняйте прикметники та дієприкметники за наголосом: нездолАнний та нездОланий, нездійснЕнний та нездІйснений. Прикметники - із наголосом на суфіксі та подвоєнням, а дієприкметники - з наголосом на корені та без подвоєння.

Пам’ятайте, що пересвідчитись про правильну вимову можна у довіднику правильної вимови – орфоепічному словникові. Там можна більше дізнатися про правильні наголоси у словах.

Пропоную розглянути і запам’ятати матеріал поданий у таблицях та короткому словнику наголосів.

 

Таблиця  1 «Слова у яких доволі часто трапляються помилки»

 

Слова з наголосом

на першому складі

Слова з наголосом

на другому складі

Слова з наголосом

на третьому складі

бОвтати

бУдемо

вИпадок

вІдблиск

вІдгомін

вІльха

вІрші

врОзліт

глИбоко

грОшей

дОгмат

дОнька

дОшка

дрОва

жЕвріти

зАгадка

зАмолоду

зОзла

кИдати

кОлесо

кОлія

кУрятина

кУхарство

нАчинка

нЕсмак

Олень

пІдлітковий

пОдруга

пОказ

пОмилка

прИморозок

прИповідка

прИчіп

прИятель

рАзом

рЕшето

рЕмінь

рИнковий

рОзвідка

рОсяний

спИна

стОляр

хАос

цАрина

немає чАсу

щИпці

фОльга

Яловичина

 

абИ

абИяк

абИколи

аджЕ

анІж

борОдавка

вітчИм

везлА

везтИ

вимОва

вимОга

генЕзис

граблІ

гуртОжиток

дичАвіти

добУток

довІдник

допІзна

дочкА

експЕрт

жадАний

завдАння

засУха

зокрЕма

зубОжіти

індУстрія

іржАвіти

квартАл

кінчИти

корОмило

котрИй

крутИвус

крутИхвіст

кухОнний

літОпис

мерЕжа

м’якУш

налИгач

ненАвидіти

нестИ

новИй

обрУч

оптОвий

отАман

перЕбіг подій

перЕпис

перЕпустка

пізнАння

позАторік

подУшка

покрОва

правОпис

просІка

рондО (штрифт)

рубЕль

рукОпис

руслО

скобА

фартУх

фенОмен

чорнОзем

чорнОслив

шофЕр

щавЕль

беремО

болотИстий

бюлетЕнь

валовИй

веретЕно

вершковИй

веснянИй

диспансЕр

запитАння

ідетЕ

ідемО

інженЕрія

каталОг

кіломЕтр

кропивА

металУргія

мозолИстий

наздогАд

некролОг

низинА

новинА

одинАдцять

осокА

плугатАр

порядкОвий

псевдонІм

розвязАння

рукопИсний

симетрІя

сторінкИ (множина)

черговИй

чотирнАдцять

урізнОбіч

урочИстий

фаховИй

ясинОвий

 

 

 

 

Таблиця 2 «Слова з подвійним наголосом»

 

Слова з подвійним наголосом

алфАвіт –  алфавІт

бАйдуже – байдУже

веснЯний –  веснянИй

вИшні – вишнІ

дОговору – договОру

доповІдач – доповідАч

жАлібний – жалібнИй

зОголовок – заголОвок

зАвжди – завждИ

кОрисний – корИсний

мАбуть – мабУть

мЯзовий – мязовИй

нАшивка – нашИвка

пЕрвісний – первІсний

перестАрок – перЕстарок

пОмилка – помИлка

прОстий – простИй

тАкож – такОж

 

 

 

КОРОТКИЙ СЛОВНИК НАГОЛОСІВ

        А                                                                      вирАзний                            

агронОмія                                                               вИсіти

алкогОль                                                                 вИтрати

алфАвІт                                                                   вишИваний

Аркушик                                                                 відвезтИ                          

асиметрІя                                                                вІдгомін

        Б                                                                      віднестИ

багаторазОвий                                                        вІдомість (список)

безпринцИпний                                                      відОмість (повідомлення,

бЕшкет                                                                    дані, популярність)

блАговіст                                                                вІрші

близькИй                                                                 віршовИй

болотИстий                                                             вітчИм

борОдавка                                                                       Г

босОніж                                                                   гальмО, гАльма

боЯзнь                                                                     глИбоко

бурштинОвий                                                         глядАч

бюлетЕнь                                                                горошИна

        В                                                                      граблІ

вАги (у множині)                                                   громАдський

вантажІвка                                                              гуртОжиток

веснЯний                                                                       Д

вИгода (користь)                                                  данИна

вигОда (зручність)                                                дАно

видАння                                                                 децимЕтр

визвОльний                                                           дЕщиця

вимОга                                                                   де-Юре

вИпадок                                                                 джерелО

дИвлячись                                                            зАкладка (у книжці)

дичАвіти                                                               зАкрутка

діалОг                                                                   залишИти

добовИй                                                                замІжня

добУток                                                                занестИ

довезтИ                                                                 зАпонка

довестИ                                                                 заробІток

довІдник                                                                зАставка

дОгмат                                                                   зАстібка

донестИ                                                                 застОпорити

дОнька                                                                   звИсока

дочкА                                                                     здАлека

дрОва                                                                     зібрАння                              

        Е                                                                     зобразИти

експЕрт                                                                  зОзла

        Є                                                                     зрАння

єретИк                                                                    зрУчний

        Ж                                                                    зубОжіння

жадОба                                                                           І

жалюзІ                                                                    індУстрія

живОпис                                                                         К

        З                                                                      кАмбала

завдАння                                                                каталОг

завезтИ                                                                   квартАл

завестИ                                                                   кИшка

зАвждИ                                                                   кіломЕтр

завчасУ                                                                   кінчИти

зАгадка                                                                   кОлесо

заіржАвілий                                                            кОлія

кОпчений (дієприкметник)                                ненАвисть  

копчЕний (прикметник)                                     нІздря   

корИсний                                                              новИй

кОсий                                                                            О

котрИй                                                                  обіцЯнка

крОїти                                                                   обрАння

кропивА                                                                обрУч (іменник)

кулінАрія                                                              одинАдцять

кУрятина                                                               одноразОвий

        Л                                                                     ознАка

лАте                                                                        Олень

листопАд                                                                оптОвий

літОпис                                                                   осетЕр

лЮстро                                                                   отАман

        М                                                                     Оцет

мАбУть                                                                           П

магістЕрський (про вчений                                    павИч

ступінь)                                                                   партЕр

мАркетинг                                                               перевезтИ

мерЕжа                                                                     перевестИ

металУргія                                                               перЕкис

мілімЕтр                                                                   перелЯк

монолОг                                                                   перенестИ

        Н                                                                       перЕпад

навчАння                                                                 перЕпис

нанестИ                                                                    піалА

нАчинка                                                                   пІдданий (дієприкметник)

ненАвидіти                                                              піддАний (іменник, істота)

ненАвисний                                                             пІдлітковий

пізнАння                                                                        С

пітнИй                                                                     свЕрдло

піцЕрія                                                                     серЕдина

пОдруга                                                                   сЕча

пОзначка                                                                 симетрІя

пОмИлка                                                                 сільськогосподАрський

помІщик                                                                  сімдесЯт

помОвчати                                                              слИна

понЯття                                                                   соломИна

порядкОвий                                                            стАтуя

посерЕдині                                                             стовідсОтковий

привезтИ                                                                 стрибАти

привестИ                                                                         Т

прИморозок                                                            текстовИй

принестИ                                                                 течіЯ

прИчіп                                                                     тИгровий

прОділ                                                                     тисОвий

промІжок                                                                 тімянИй

псевдонІм                                                                травестІя

        Р                                                                       тризУб

рАзом                                                                       тУлуб

рЕмінь (пояс)                                                                   У

рЕшето                                                                     украЇнський

рИнковий                                                                 уподОбання

рівнИна                                                                    урочИстий

роздрібнИй                                                              усерЕдині

рОзпірка                                                                          Ф

рукОпис                                                                   фартУх

руслО                                                                       фаховИй

фенОмен                                                                   читАння

фОльга                                                                      чорнОзем

фОрзац                                                                      чорнОслив

        Х                                                                        чотирнАдцять

хАос (у міфології: стихія)                                              Ш

хаОс (безлад)                                                            шовкОвий

        Ц                                                                        шофЕр  

цАрина                                                                              Щ    

цемЕнт                                                                       щЕлепа

цЕнтнер                                                                     щИпці

ціннИк                                                                       щодобовИй

        Ч                                                                                 Я

чарівнИй                                                                   ярмаркОвий

черговИй                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. О. Авраменко Українська мова. Правопис у таблицях, тестові завдання. – К.: Грамота, 2018.
 2. О. Авраменко, М. Блажко. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі: І ч. – К.: Грамота, 2017.
 3. О. Білецька Українська мова. Міні-довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – Тернопіль: Підручники і посібники. 2016. – 192 с.
 4. В.М. Когут Українська мова: довідник для підготовки до ЗНО і ДПА 2018. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 224 с. – (Серія «Сам собі репетитор»)
 5. Українська мова та література. Підготовка до ЗНО // https: // edx. prometheus.org.ua / dashboard

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Каралкина Алла
  Дуже, корисно,доступно,Дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 квітня 2018
Переглядів
17333
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку