20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

УРОК 17. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «БІОРІЗНОМАНІТТЯ»

Про матеріал
Контрольна робота з теми №1. Біорізноманіття. До підручника Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, Т.А. Компанець, С.Р. Рушковський. "Біологія і екологія"
Перегляд файлу

ТЕМА 1. БIOРІЗНОМАНІТТЯ

УРОК 17. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «БІОРІЗНОМАНІТТЯ»

Мета  уроку:узагальнити і закріпити знання про різноманіття організмів різних систематичних груп на планеті Земля;розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;виховувати дбайливе ставлення до різноманіття організмів у живій природі.

Обладнання і матеріали: зображення організмів різних систематичних груп.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ОБГОВОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ТЕМИ

Питання для бесіди

1. Чим відрізняються між собою віруси, прокаріотичні та еукаріотичні організми?

2. Які систематичні групи рослин вам відомі? За якими ознаками відносять рослини до кожної з них?

3. Які систематичні групи грибів ви знаєте? За якими особливостями будови можна визначити належність організму до певної групи?

4. На конкретних прикладах доведіть різноманітність безхребетних тварин.

5. Назвіть основні класи хребетних тварин. За якими ознаками визначається належність живого організму до кожного з них?

ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Варіант І(парні числа),Варіант ІІ(непарні  числа)

Оберіть одну правильну відповідь .

1. До якого критерію належить подібність за способом живлення, місцем мешкання, низкою чинників зовнішнього середовища?

А фізіологічний,Б географічний,В морфологічний,Г екологічний

2. До якого критерію належить подібність усіх процесів життєдіяльності та можливість отримання плодючих нащадків?

А екологічний,Б фізіологічний,В морфологічний,Г біохімічний

3. Структури, що притаманні клітинам прокаріотів:

А хлоропласти,Б ядро,В апарат Гольджі,Г нуклеоїд

4. Віруси складаються з:,А білків та нуклеїнової кислоти,Б целюлози та білків,В ДНК та РНК,Г ядра та цитоплазми

5. Передається від рослини до рослини через подряпини листкових пластинок чи кореневих волосків:

А.  ВІЛ,Б.Поліомеліт,В .вірус тютюнової мозаїки,Г. Борошниста  роса винограду 

6. Завдяки чому ми можемо перехворіти на одне й те саме вірусне захворювання декілька разів?

А.Порушення  правил  гігієни,Б. Віруси здатні змінювати свої властивості ,В. Стійкість  вірусів  до  лікарських  препаратів

7. 10. Вкажіть інфекційні агенти, які не мають клітинної будови:

 А) бактерії, археї Б) віруси, пріони, віроїди В) нижчі гриби Г) найпростіші

8. Віріон простих вірусів складається з: А) муреїну Б) тейхоєвих та тейхуронових кислот В) нуклеїнової кислоти і білкової оболонки (капсиду) Г) піліну та флагеліну

9. Віруси характеризуються: А) здатністю змінювати форму тіла Б) простим хімічним складом В) здатністю до спороутворення Г) здатністю до росту на поживному середовищі

10. Виберіть НЕправильні твердження про віруси: А) віруси – облігатні паразити Б) віруси, що викликають захворювання у рослин називають фітопатогенними В) геном вірусів – це ДНК або РНК Г) віруси розмножуються поділом навпіл

 11. Бактеріофаг має такі структури: А) порожнистий білковий капсид Б) базальну пластинку з шипами В) нуклеїнову кислоту в голівці Г) правильні усі відповіді

12. Пріон – це: А) інфекційний агент, що побудований лише з білка Б) інфекційний агент, що побудований лише з одноланцюгової РНК В) інфекційний агент, що побудований лише з одноланцюгової ДНК Г) інфекційний агент, що побудований з РНК та білка

 13. Віроїд – це: А) інфекційний агент, що побудований лише з білка Б) інфекційний агент, що побудований лише з одноланцюгової РНК В) інфекційний агент, що побудований лише з одноланцюгової ДНК Г) інфекційний агент, що побудований з РНК та білка

 14. Виберіть правильне твердження про клітинну стінку бактерій: А) складається з білка флагеліну Б) складається з білка піліну В) складається ліпідного бішару, в який вмонтовано білки Г) складається з муреїну, тейхоєвих та тейхуронових кислот

 15. Виберіть правильне твердження про ціанобактерії: А) це одноклітинні спіральнозвивисті бактерії Б) це облігатні внутрішньоклітинні паразити членистоногих В) не мають клітинної оболонки Г) здатні здійснювати кисневий фотосинтез

16. Виберіть правильне твердження про бульбочкові бактерії: А) отримують енергію за рахунок окиснення сполук Нітрогену, Феруму, Сульфуру Б) здатні продукувати антибіотики В) здатні фіксувати молекулярний азот Г) здатні здійснювати безкисневий фотосинтез

17. Взаємовідносини організму людини з нормальною мікробіотою тіла є прикладом: А) антагонізму Б) коменсалізму В) мутуалізму Г) сателітизму

18. Мутуалізм – це тип взаємовідносин прокаріот, коли: А) один організм пригнічує іншого Б) існує взаємовигідне співжиття В) співжиття вигідне лише для одного організму Г) нейтральне співжиття

19. Для прокаріотичної клітини характерна наявність: А) нуклеоїду, рибосом Б) мітохондрій В) ядра Г) ядерець

20. До звивистих бактерій належать: А) спірили, спірохети та вібріони Б) диплококи та стрептококи В) сарцини і стафілококи Г) мікрококи і тетракоки

21. Пристосування організмів до певних умов навколишнього середовища, яка виникла в ході пристосування до змін навколишнього середовища: А) адсорбція Б) стеносорбція В) акліматизація Г) адаптація

22. Сукупність організмів одного виду, що займають певний ареал, мають спільне походження, можуть схрещуватися між собою і давати плодюче потомство, проте відносно ізольовані від інших таких груп, називається: А) популяція Б) вид В) рід Г) родина

23. Як називається здатність неспоріднених організмів набувати схожих рис внаслідок перебування у схожих умовах існування: А) філетична еволюція Б) дивергенція В) адаптивна радіація Г) конвергенція

24. Вивченням цього явища вперше займався Чарлз Дарвін. Воно характеризує розходження ознак у нащадків спільного предка: А) градація Б) природний добір В) мінливість Г) дивергенція

25. Основними шляхами біологічного прогресу є: А) ароморфоз Б) дегенерація В) ідіоадаптація Г) все зазначене

26. Назвіть форми, які йдуть по шляху загальної дегенерації: А) риючі Б) лазячі В) паразитичні та малорухомі Г) плаваючі

27. Ароморфоз – це: А) ускладнення організації і підвищення рівня життєдіяльності організму Б) перерозвиток організму в якомусь одному напрямку В) перехід до більш простих відносин із середовищем, що пов’язано із спрощенням будови і дегенерацією організму Г) перехід до більш вузьких умов існування

28. Виберіть із наведених ознак ті, що відносяться до ідіоадаптацій: А) розвиток кори головного мозку, матки і плаценти у ссавців Б) розвиток легень і кровоносної системи рептилій порівняно з амфібіями В) поява маскувального і попереджувального забарвлення Г) поява статевого розмноження

29. Виберіть із наведених ознак ті, що відносяться до   дегенерації: А) розвиток кори головного мозку, матки і плаценти у ссавців Б) розвиток легень і кровоносної системи рептилій порівняно з амфібіями В) поява маскувального і попереджувального забарвлення Г) відсутність голови, очей, спрощення нервової ситеми у двостулкових молюсків

30.Встановіть  відповідність

1.Домен Прокаріоти

А. Археї

2.Домен Прокаріоти

Б.Амебозої

3.Домен Еукаріоти

В. Опістоконти

4.Домен Еукаріоти

Г. Бактерії.

31.Встановіть  відповідність

1.Домен Прокаріоти

А.  Страменопіли

2.Домен Еукаріоти

Б.Амебозої

3.Домен Еукаріоти

В. Альвеоляти, Ризарії

4.Домен Еукаріоти

Г.  Археї

 

 

32. Складіть коротку характеристику організму (мал. 1) за критеріями виду.

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas_1/10klas_1.files/image002.jpg

Мал. 1. Болотяна черепаха

33. Складіть коротку характеристику організму (мал. 2) за критеріями виду.

https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas_1/10klas_1.files/image003.jpg

Мал. 2. Махаон

 

docx
До підручника
Біологія (профільний рівень) 10 клас (Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.)
Додано
31 липня
Переглядів
124
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку