Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок "Біорізноманіття (узагальнюючий)"

Про матеріал

Узагальнюючий урок з теми "Біорізноманіття"

Перегляд файлу

9 клас урок №

узагальнюючий урок з теми «Біорізноманіття»

Мета:

 • освітня: узагальнити і систематизувати знання з теми;
 • розвивальна:розвивати пам'ять, увагу, вміння логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, критично мислити, робити обґрунтовані висновки;
 • виховна: виховувати ціннісне ставлення до природи; формувати інтерес до предмета.

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: тестові завдання, ментальні карти, хмаринка тегів «Систематика».

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках, екологічна грамотність і здорове життя, вміння вчитися.

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

 

іі. Актуалізація опорних знань. Мотивація

Бесіда.

У зоопарку Бронкса у клітці за міцними ґратами висить дзеркало з багатозначним надписом: «Ви дивитеся на найбільш небезпечного звіра на Землі. З усіх звірів, що будь-коли жили на планеті, тільки цей здатний винищити (і вже винищив) цілі види…» Віддаючи належне дотепності авторів напису, необхідно відзначити, що роль людини в долі живої природи може бути іншою. Якщо вона по-іншому буде ставитись до навколишнього середовища. Розкрийте зміст останнього речення.

 • У яких умовах перебувають рослини і тварини у вашій місцевості?
 • Чи відомі вам види, які зникли? Яким видам загрожує небезпека?
 • Проведення яких заходів необхідне вашій області (району) для більш збалансованого ведення господарства та ефективного підтримання біологічного різноманіття?

Екозадача: У багатьох заповідниках і національних парках проводяться санітарні рубки й інші заходи, спрямовані проти короїдів. Чи може це вважатися з погляду екологічної етики правильним?

 

ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

 

 

Тестування

Рівень А

 1. Хто запропонував основні систематичні категорії: а) Арістотель; б) Лінней; в) Дарвін; г) Ламарк?
 2. У яких систематичних групах види виявляють найбільшу спорідненість: а) типах; б) класах; в) родинах; г) родах?
 3. Які компоненти відсутні в клітинах прокаріот: а) рибосоми; б) клітинна стінка; в) мітохондрії; г) мембрана?
 4. Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів: а) ядро; б) ендоплазматична сітка; в) мітохондрії; г) рибосоми.
 5. Найменший таксон, що реально існує в природі: а) рід; б) вид; в) домен; г) клас?
 6. Таксону тварин ряд відповідає таксон рослин: а) порядок; б) клас; в) відділ; г) родина?
 7. Таксону тварин тип відповідає таксон рослин: а) порядок; б) клас; в) відділ; г) родина?
 8. Першу спробу систематики, виділивши два царства живої природи, здійснив: а) Арістотель; б) Джон Рей; в) Карл Лінней; г) Жан Батист Ламарк?
 9. Схема, що відображає еволюційні зв’язки між таксонами: а) генеалогічне дерево; б) схема схрещування; в) філогенетичне дерево; г) філогенія.
 10.  Систему трьох доменів запропонував: а) К. Воуз; б) К. Лінней; в) Ч. Дарвін; г) Г. Мендель.
 11.  До домену Еукаріоти належить збудник: а) грипу; б) холери; в) чуми; г) малярії.
 12.  До одноклітинних еукаріотів належить: а) вірус грипу; б) ціанобактерія; в) кишкова паличка; г) інфузорія-туфелька.
 13.  Укажіть рослинний організм: а) амеба звичайна; б) коник зелений; в) пеніциліум; г) ульва.
 14.  Організми, клітини яких містять плазміди: а) тільки бактерії; б) тільки бактерії та археї; в) тільки археї й еукаріоти; г) бактерії, археї й еукаріоти.
 15.  Організми, гени яких містять інтрони: а) тільки бактерії; б) тільки бактерії та архебактерії; в) тільки архебактерії й еукаріоти.
 16.  Організми, клітини яких містять ядра: а) тільки бактерії; б) тільки бактерії та архебактерії; в) тільки архебактерії й еукаріоти; г) бактерії, архебактерії й еукаріоти; д) тільки еукаріоти.
 17.  Організми, клітини яких містять два ядра та не мають клітинної стінки: а) інфузорії; б) гриби; в) рослини; г) тварини.
 18.  Клітинні стінку з целюлозою мають організми, що належать до: а) грибів; б) рослин; в) тварин; г) бактерій.
 19.  Організми, клітини яких позбавлені клітинної стінки: а) гриби; б) рослини; в) тварини; г) бактерії.
 20.  Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації: а) пріони; б) археї; в) віроїди; г) віруси.
 21.  Назвіть організми, під час здійснення фотосинтезу яких не відбувається виділення кисню: а) пурпурові бактерії; б) зелені водорості; в) червоні водорості; г) діатомові водорості.
 22.  Організми, яким властивий автотрофний спосіб живлення, належать до: а) рослин; б) тварин; в) грибів; д) вірусів.
 23.  Визначте, чим справжні багатоклітинні тварини відрізняються від первинних багатоклітинних: а) у них наявні диференційовані клітини; б) у них наявна нервова система; в) їхні клітини мають ядра; г) у них відсутні м′язові клітини?
 24. Зазначте структури, з якими пов′язана здатність ціанобактерій до фіксації атмосферного азоту: а) товстостінні клітини – гетероцисти; б) газові вакуолі; в) вп′ячування плазматичної мембрани, що оточують хлорофіл; г) вакуолі з клітинним соком?
 25.  Філогенетичне дерево демонструє: а) те, на скільки види схожі ззовні; б) те, на скільки види подібні за хімічним складом; в) еволюційні взаємозв′язки між різними видами; г) штучні класифікацію живих організмів.
 26.  Правильна послідовність виникнення трьох доменів живих організмів така: а) бактерії – еукаріоти – археї; б) археї – бактерії – еукаріоти; в) бактерії – археї – еукаріоти; г) археї – еукаріоти – бактерії.
 27.  Предком хлоропластів був найближчий родич: а) евглени зеленої; б) кишкової палички; в) ціанобактерії; г) бактерії гниття; д) метанобактерії.
 28.  Рослини не виконують функцію: а) утворення кисню; б) синтезу органічних речовин із неорганічних; в) розкладання органічних речовин до неорганічних; г) ослаблення ерозії ґрунту.
 29.  Сапротрофно харчується такий організм, як: а) амеба; б) мох; в) стьожковий черв; г) кит; д) жук.
 30.  З-поміж перелічених одноклітинним організмом є: а) дріжджі; б) сфагнум; в) лишайник; г) жук-перокрилка.
 31.  Прочитайте опис: «Бактерії – організми, клітини яких не містять (1), а спадкова інформація зберігається в молекулі (2)». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант: а) 1 – рибосоми, 2 – РНК; б) 1 – ядра, 2 – ДНК; в) 1 – мембранних органел, 2 – ДНК; г) 1 – клітинної стінки, 2 – ДНК.
 32.  Прочитайте опис: «Прості віруси  складаються з молекули (1), яка оточена (2)». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант: а) 1 – ліпіду, 2 – клітинною стінкою; б) 1 – білка, 2 – плазматичною мембраною; в) 1 – нуклеїнової кислоти, 2 – молекулами білка; г) 1 – нуклеїнової кислоти, 2 – клітинною стінкою.
 33.  На уроці біології для обговорення особливостей вірусів клас поділили на дві групи. Перша група висловила судження про те, що віруси є внутрішньоклітинними паразитами. Друга група зазначила, що клітини вірусів побудовані простіше за клітини бактерій. Яка група висловила правильне судження: а) лише перша; б) лише друга; в) обидві; г) жодна з груп?
 34. Таксон, назва якого латиною складається з двох слів: а) вид; б) рід; в) родина; г) тип.
 35.  До нижчих рослин належить: а) спірогира; б) зозулин льон; в) плаун булаво видний; г) амеба.
 36.  Плазміда – це: а) хромосома бактерії; б) невеличкий фрагмент ДНК у цитоплазмі; в) спора бактерії; г) зовнішня мембрана бактеріальної клітини.
 37.  Природна система органічного світу – це: а) система, для складення якої використані потрібні людині ознаки; б) система, під час побудови якої використані морфологічні ознаки; в) система, яка відображає еволюцію; г) система, під час побудови якої не було враховано спорідненість організмів.
 38.  До яких методів систематики належать експериментальні штучні схрещування організмів: а) мікроскопічні; б) порівняльно-анатомічні; в) генетичні; г) інформаційні?
 39.  Які фактори найінтенсивніше впливають на біорізноманіття: а) кліматичні; б) біотичні; в) антропогенні; г) едафічні?
 40.  Укажіть метод вивчення біорізноманіття: а) аналізуюче схрещування; б) моніторинг рідкісних видів; в) електронна мікроскопія; г) культура тканин?
 41. Укажіть твердження, що характеризують біологічне значення різноманітності: а) дає всім живим організмам середовище існування; б) дає продукти, ліки, лаки, барвники, будівельні матеріали; в) регулює колообіг речовин і енергії в екосистемах; зберігає ґрунти, відновлює їх; д) пом′якшує вплив забрудників атмосфери; е) здійснює запилення рослин.
 42.  У яку більш високу таксономічну категорію об’єднуються споріднені родини у систематиці тварин: а) рід; б) порядок; в) клас; г) ряд?
 43.  Наука, яка вивчає історичний процес розвитку органічного світу: а) палеонтологія; б) археологія; в) філогенія; д) систематика.

 

Рівень Б

 1.  До неклітинних форм життя відносяться: а) археї; б) віруси; в) бактерії; г) найпростіші; д) пріони.
 2. Чим ціанобактерії відрізняються від інших бактерій: а) наявністю ядра; б) здатністю до фотосинтезу; в) наявністю хлорофілу; г) наявністю мітохондрій.
 3.  Представники яких доменів не мають чітко сформованого ядра: а) Еукаріоти; б) Археї; в) Бактерії?
 4.  Які таксони відрізняють класифікацію тварин від класифікації рослин: а) вид; б) рід; в) клас; г) тип; д) ряд?
 5.  Мітохондрії мають представники таких систематичних груп: а) археї; б) тварини; в) гриби; г) бактерії; д) рослини?
 6.  У Ліни Костенко є рядки: «Прощай, …, із Командорських островів! Чудовисько, релікт, створіння ластогруде». Назвіть цей вимерлий вид й укажіть, до якого типу тварин належав: а) безкрила гагарка; б) тарпан; в) морська корова; г) Членистоногі; д) Ссавці; е) Хордові.
 7.  Джеральд Даррелл писав про свою зустріч із цим представником родини Котячі: «На мене скажено блискав очима звір такої краси, що я зойкнув. Хутро в нього було коротким, шовковистим, соковитого золотаво-брунатного кольору, немов дикий мед. Очі зелені, точно листя під льодом, блищали як слюда в променях згасаючого сонця». До якого домену та класу належить ягуар, якого описав Д. Даррелл: а) Бактерії; б) Археї; в) Еукаріоти; г) Плазуни; д) Хордові; е) Ссавці?
 8.  Цей уривок з книжки А. Д. Фостера «Філогенез»: «Однак гігантські видри його не зрозуміли. Дві застрибнули в човен і почали шматувати черевики людини. Ікла у видр були довжиною з палець, а щелепи достатньо сильні, щоб роздробити кістку середньої товщини. Чорні очі загрозливо блищали…». Назвіть вид, з яким у видри гігантської є найближча еволюційна спорідненість, та ознаку, яка є спільною для них: а) ведмідь бурий; б) морський котик; в) куниця лісова; г) всеїдність; д) хижацтво; е) цівка.
 9.  Mecobacterium tuberculosis – вид, що спричиняє переважну більшість випадків туберкульозу. Ці організми були вперше описані Робертом Кохом, який згодом отримав за це відкриття Нобелівську премію з фізіології та медицини 1905 р. До якої групи організмів належить цей вид та яка форма клітин цих організмів: а) Віруси; б) Бактерії; в) Археї; г) кулясті, або коки; д) звивисті; е) паличкоподібні,  або бацили?
 10.  Укажіть форми позитивної діяльності людини, що спрямовані на збільшення й збереження різноманітності: а) масове знищення лісів; б) нераціональне використання ґрунтів; в) насадження парків, садів; г) забруднення атмосфери аерозолями, які містять сполуки хлору та фтору; д) організація заповідних територій; е) природоохоронне виховання; ж) захист рослин і тварин.
 11.  Які ознаки притаманні представникам царства Гриби: а) гетеротрофи; б) у клітинах ядро зазвичай одне; в) клітинна стінка з хітином; г) лише багатоклітинні організми?
 12.  Які ознаки притаманні представникам царства Тварини: а) автотрофи; б) у клітинах ядро зазвичай одне; в) не мають клітинної стінки; г) запасний вуглевод – крохмаль?

 

Завдання на відповідність

 1.  Установіть відповідність між наведеними групами організмів і таксонами, до яких вони належать:

1 Хордові    А Рід

2 Хребетні    Б Підтип

3 Ссавці    В Ряд

4 Хижі    Г Клас

5 Котячі    Д Вид

6 Кіт лісовий   Е Родина

7 Кіт     Ж Тип

 1. Установіть відповідність між назвами груп тварин та систематичними категоріями (таксонами):

1 Ропуха звичайна  А Ряд

2 Амфібії    Б Рід

3 Безхвості    В Клас

4 Ропуха    Г Вид

 1. Установіть відповідність між назвами груп рослин та систематичними категоріями (таксонами):

1 Дводольні   А Відділ

2 Паслін чорний   Б Відділ

3 Покритонасінні   В Рід

4 Паслін   Г Клас

 1.  Установіть відповідність між збудниками захворювань та групами, до яких вони належать:

Збудники    Групи

1 туберкульозу   А Бактерії

2 сказу    Б Віруси

3 аскаридозу   В Еукаріоти

4 ботулізму

5 віспи

6 сонної хвороби

 1. Визначте науки, які вивчають ті чи інші групи організмів:

1 бактеріологія   А віруси

2 ботаніка    Б одноклітинні тварини

3 зоологія    В водорості

4 мікологія    Г ціанобактерії

     Д дріжджі

 1. Порівняйте ознаки, притаманні представникам різних царств організмів:

1 бактерії    А мають глікокалікс

2 гриби    Б клітинна оболонка містить хітин

3 рослини    В клітинна оболонка містить мурен

4 тварини    Г у цитоплазмі відкладається крохмаль

 1. Увідповідніть групи організмів та особливості їх способу життя:

1 археї    А фотосинтез

2 бактерії   Б бродіння

3 рослини   В здатність до життя в екстремальних умовах

4 тварини   Г активне пересування

 1. Укажіть правильну послідовність ієрархії таксонів у класифікації тварин:

А родина  1

Б рід   2

В вид   3

Г клас  4

 

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: повторити матеріал теми.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Денисенкова Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Руснак Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
26432
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку