Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок "Біорізноманіття (узагальнюючий)"

Про матеріал

Узагальнюючий урок з теми "Біорізноманіття"

Перегляд файлу

9 клас урок №

узагальнюючий урок з теми «Біорізноманіття»

Мета:

 • освітня: узагальнити і систематизувати знання з теми;
 • розвивальна:розвивати пам'ять, увагу, вміння логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, критично мислити, робити обґрунтовані висновки;
 • виховна: виховувати ціннісне ставлення до природи; формувати інтерес до предмета.

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: тестові завдання, ментальні карти, хмаринка тегів «Систематика».

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках, екологічна грамотність і здорове життя, вміння вчитися.

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

 

іі. Актуалізація опорних знань. Мотивація

Бесіда.

У зоопарку Бронкса у клітці за міцними ґратами висить дзеркало з багатозначним надписом: «Ви дивитеся на найбільш небезпечного звіра на Землі. З усіх звірів, що будь-коли жили на планеті, тільки цей здатний винищити (і вже винищив) цілі види…» Віддаючи належне дотепності авторів напису, необхідно відзначити, що роль людини в долі живої природи може бути іншою. Якщо вона по-іншому буде ставитись до навколишнього середовища. Розкрийте зміст останнього речення.

 • У яких умовах перебувають рослини і тварини у вашій місцевості?
 • Чи відомі вам види, які зникли? Яким видам загрожує небезпека?
 • Проведення яких заходів необхідне вашій області (району) для більш збалансованого ведення господарства та ефективного підтримання біологічного різноманіття?

Екозадача: У багатьох заповідниках і національних парках проводяться санітарні рубки й інші заходи, спрямовані проти короїдів. Чи може це вважатися з погляду екологічної етики правильним?

 

ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

 

 

Тестування

Рівень А

 1. Хто запропонував основні систематичні категорії: а) Арістотель; б) Лінней; в) Дарвін; г) Ламарк?
 2. У яких систематичних групах види виявляють найбільшу спорідненість: а) типах; б) класах; в) родинах; г) родах?
 3. Які компоненти відсутні в клітинах прокаріот: а) рибосоми; б) клітинна стінка; в) мітохондрії; г) мембрана?
 4. Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів: а) ядро; б) ендоплазматична сітка; в) мітохондрії; г) рибосоми.
 5. Найменший таксон, що реально існує в природі: а) рід; б) вид; в) домен; г) клас?
 6. Таксону тварин ряд відповідає таксон рослин: а) порядок; б) клас; в) відділ; г) родина?
 7. Таксону тварин тип відповідає таксон рослин: а) порядок; б) клас; в) відділ; г) родина?
 8. Першу спробу систематики, виділивши два царства живої природи, здійснив: а) Арістотель; б) Джон Рей; в) Карл Лінней; г) Жан Батист Ламарк?
 9. Схема, що відображає еволюційні зв’язки між таксонами: а) генеалогічне дерево; б) схема схрещування; в) філогенетичне дерево; г) філогенія.
 10.  Систему трьох доменів запропонував: а) К. Воуз; б) К. Лінней; в) Ч. Дарвін; г) Г. Мендель.
 11.  До домену Еукаріоти належить збудник: а) грипу; б) холери; в) чуми; г) малярії.
 12.  До одноклітинних еукаріотів належить: а) вірус грипу; б) ціанобактерія; в) кишкова паличка; г) інфузорія-туфелька.
 13.  Укажіть рослинний організм: а) амеба звичайна; б) коник зелений; в) пеніциліум; г) ульва.
 14.  Організми, клітини яких містять плазміди: а) тільки бактерії; б) тільки бактерії та археї; в) тільки археї й еукаріоти; г) бактерії, археї й еукаріоти.
 15.  Організми, гени яких містять інтрони: а) тільки бактерії; б) тільки бактерії та архебактерії; в) тільки архебактерії й еукаріоти.
 16.  Організми, клітини яких містять ядра: а) тільки бактерії; б) тільки бактерії та архебактерії; в) тільки архебактерії й еукаріоти; г) бактерії, архебактерії й еукаріоти; д) тільки еукаріоти.
 17.  Організми, клітини яких містять два ядра та не мають клітинної стінки: а) інфузорії; б) гриби; в) рослини; г) тварини.
 18.  Клітинні стінку з целюлозою мають організми, що належать до: а) грибів; б) рослин; в) тварин; г) бактерій.
 19.  Організми, клітини яких позбавлені клітинної стінки: а) гриби; б) рослини; в) тварини; г) бактерії.
 20.  Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації: а) пріони; б) археї; в) віроїди; г) віруси.
 21.  Назвіть організми, під час здійснення фотосинтезу яких не відбувається виділення кисню: а) пурпурові бактерії; б) зелені водорості; в) червоні водорості; г) діатомові водорості.
 22.  Організми, яким властивий автотрофний спосіб живлення, належать до: а) рослин; б) тварин; в) грибів; д) вірусів.
 23.  Визначте, чим справжні багатоклітинні тварини відрізняються від первинних багатоклітинних: а) у них наявні диференційовані клітини; б) у них наявна нервова система; в) їхні клітини мають ядра; г) у них відсутні м′язові клітини?
 24. Зазначте структури, з якими пов′язана здатність ціанобактерій до фіксації атмосферного азоту: а) товстостінні клітини – гетероцисти; б) газові вакуолі; в) вп′ячування плазматичної мембрани, що оточують хлорофіл; г) вакуолі з клітинним соком?
 25.  Філогенетичне дерево демонструє: а) те, на скільки види схожі ззовні; б) те, на скільки види подібні за хімічним складом; в) еволюційні взаємозв′язки між різними видами; г) штучні класифікацію живих організмів.
 26.  Правильна послідовність виникнення трьох доменів живих організмів така: а) бактерії – еукаріоти – археї; б) археї – бактерії – еукаріоти; в) бактерії – археї – еукаріоти; г) археї – еукаріоти – бактерії.
 27.  Предком хлоропластів був найближчий родич: а) евглени зеленої; б) кишкової палички; в) ціанобактерії; г) бактерії гниття; д) метанобактерії.
 28.  Рослини не виконують функцію: а) утворення кисню; б) синтезу органічних речовин із неорганічних; в) розкладання органічних речовин до неорганічних; г) ослаблення ерозії ґрунту.
 29.  Сапротрофно харчується такий організм, як: а) амеба; б) мох; в) стьожковий черв; г) кит; д) жук.
 30.  З-поміж перелічених одноклітинним організмом є: а) дріжджі; б) сфагнум; в) лишайник; г) жук-перокрилка.
 31.  Прочитайте опис: «Бактерії – організми, клітини яких не містять (1), а спадкова інформація зберігається в молекулі (2)». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант: а) 1 – рибосоми, 2 – РНК; б) 1 – ядра, 2 – ДНК; в) 1 – мембранних органел, 2 – ДНК; г) 1 – клітинної стінки, 2 – ДНК.
 32.  Прочитайте опис: «Прості віруси  складаються з молекули (1), яка оточена (2)». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант: а) 1 – ліпіду, 2 – клітинною стінкою; б) 1 – білка, 2 – плазматичною мембраною; в) 1 – нуклеїнової кислоти, 2 – молекулами білка; г) 1 – нуклеїнової кислоти, 2 – клітинною стінкою.
 33.  На уроці біології для обговорення особливостей вірусів клас поділили на дві групи. Перша група висловила судження про те, що віруси є внутрішньоклітинними паразитами. Друга група зазначила, що клітини вірусів побудовані простіше за клітини бактерій. Яка група висловила правильне судження: а) лише перша; б) лише друга; в) обидві; г) жодна з груп?
 34. Таксон, назва якого латиною складається з двох слів: а) вид; б) рід; в) родина; г) тип.
 35.  До нижчих рослин належить: а) спірогира; б) зозулин льон; в) плаун булаво видний; г) амеба.
 36.  Плазміда – це: а) хромосома бактерії; б) невеличкий фрагмент ДНК у цитоплазмі; в) спора бактерії; г) зовнішня мембрана бактеріальної клітини.
 37.  Природна система органічного світу – це: а) система, для складення якої використані потрібні людині ознаки; б) система, під час побудови якої використані морфологічні ознаки; в) система, яка відображає еволюцію; г) система, під час побудови якої не було враховано спорідненість організмів.
 38.  До яких методів систематики належать експериментальні штучні схрещування організмів: а) мікроскопічні; б) порівняльно-анатомічні; в) генетичні; г) інформаційні?
 39.  Які фактори найінтенсивніше впливають на біорізноманіття: а) кліматичні; б) біотичні; в) антропогенні; г) едафічні?
 40.  Укажіть метод вивчення біорізноманіття: а) аналізуюче схрещування; б) моніторинг рідкісних видів; в) електронна мікроскопія; г) культура тканин?
 41. Укажіть твердження, що характеризують біологічне значення різноманітності: а) дає всім живим організмам середовище існування; б) дає продукти, ліки, лаки, барвники, будівельні матеріали; в) регулює колообіг речовин і енергії в екосистемах; зберігає ґрунти, відновлює їх; д) пом′якшує вплив забрудників атмосфери; е) здійснює запилення рослин.
 42.  У яку більш високу таксономічну категорію об’єднуються споріднені родини у систематиці тварин: а) рід; б) порядок; в) клас; г) ряд?
 43.  Наука, яка вивчає історичний процес розвитку органічного світу: а) палеонтологія; б) археологія; в) філогенія; д) систематика.

 

Рівень Б

 1.  До неклітинних форм життя відносяться: а) археї; б) віруси; в) бактерії; г) найпростіші; д) пріони.
 2. Чим ціанобактерії відрізняються від інших бактерій: а) наявністю ядра; б) здатністю до фотосинтезу; в) наявністю хлорофілу; г) наявністю мітохондрій.
 3.  Представники яких доменів не мають чітко сформованого ядра: а) Еукаріоти; б) Археї; в) Бактерії?
 4.  Які таксони відрізняють класифікацію тварин від класифікації рослин: а) вид; б) рід; в) клас; г) тип; д) ряд?
 5.  Мітохондрії мають представники таких систематичних груп: а) археї; б) тварини; в) гриби; г) бактерії; д) рослини?
 6.  У Ліни Костенко є рядки: «Прощай, …, із Командорських островів! Чудовисько, релікт, створіння ластогруде». Назвіть цей вимерлий вид й укажіть, до якого типу тварин належав: а) безкрила гагарка; б) тарпан; в) морська корова; г) Членистоногі; д) Ссавці; е) Хордові.
 7.  Джеральд Даррелл писав про свою зустріч із цим представником родини Котячі: «На мене скажено блискав очима звір такої краси, що я зойкнув. Хутро в нього було коротким, шовковистим, соковитого золотаво-брунатного кольору, немов дикий мед. Очі зелені, точно листя під льодом, блищали як слюда в променях згасаючого сонця». До якого домену та класу належить ягуар, якого описав Д. Даррелл: а) Бактерії; б) Археї; в) Еукаріоти; г) Плазуни; д) Хордові; е) Ссавці?
 8.  Цей уривок з книжки А. Д. Фостера «Філогенез»: «Однак гігантські видри його не зрозуміли. Дві застрибнули в човен і почали шматувати черевики людини. Ікла у видр були довжиною з палець, а щелепи достатньо сильні, щоб роздробити кістку середньої товщини. Чорні очі загрозливо блищали…». Назвіть вид, з яким у видри гігантської є найближча еволюційна спорідненість, та ознаку, яка є спільною для них: а) ведмідь бурий; б) морський котик; в) куниця лісова; г) всеїдність; д) хижацтво; е) цівка.
 9.  Mecobacterium tuberculosis – вид, що спричиняє переважну більшість випадків туберкульозу. Ці організми були вперше описані Робертом Кохом, який згодом отримав за це відкриття Нобелівську премію з фізіології та медицини 1905 р. До якої групи організмів належить цей вид та яка форма клітин цих організмів: а) Віруси; б) Бактерії; в) Археї; г) кулясті, або коки; д) звивисті; е) паличкоподібні,  або бацили?
 10.  Укажіть форми позитивної діяльності людини, що спрямовані на збільшення й збереження різноманітності: а) масове знищення лісів; б) нераціональне використання ґрунтів; в) насадження парків, садів; г) забруднення атмосфери аерозолями, які містять сполуки хлору та фтору; д) організація заповідних територій; е) природоохоронне виховання; ж) захист рослин і тварин.
 11.  Які ознаки притаманні представникам царства Гриби: а) гетеротрофи; б) у клітинах ядро зазвичай одне; в) клітинна стінка з хітином; г) лише багатоклітинні організми?
 12.  Які ознаки притаманні представникам царства Тварини: а) автотрофи; б) у клітинах ядро зазвичай одне; в) не мають клітинної стінки; г) запасний вуглевод – крохмаль?

 

Завдання на відповідність

 1.  Установіть відповідність між наведеними групами організмів і таксонами, до яких вони належать:

1 Хордові    А Рід

2 Хребетні    Б Підтип

3 Ссавці    В Ряд

4 Хижі    Г Клас

5 Котячі    Д Вид

6 Кіт лісовий   Е Родина

7 Кіт     Ж Тип

 1. Установіть відповідність між назвами груп тварин та систематичними категоріями (таксонами):

1 Ропуха звичайна  А Ряд

2 Амфібії    Б Рід

3 Безхвості    В Клас

4 Ропуха    Г Вид

 1. Установіть відповідність між назвами груп рослин та систематичними категоріями (таксонами):

1 Дводольні   А Відділ

2 Паслін чорний   Б Відділ

3 Покритонасінні   В Рід

4 Паслін   Г Клас

 1.  Установіть відповідність між збудниками захворювань та групами, до яких вони належать:

Збудники    Групи

1 туберкульозу   А Бактерії

2 сказу    Б Віруси

3 аскаридозу   В Еукаріоти

4 ботулізму

5 віспи

6 сонної хвороби

 1. Визначте науки, які вивчають ті чи інші групи організмів:

1 бактеріологія   А віруси

2 ботаніка    Б одноклітинні тварини

3 зоологія    В водорості

4 мікологія    Г ціанобактерії

     Д дріжджі

 1. Порівняйте ознаки, притаманні представникам різних царств організмів:

1 бактерії    А мають глікокалікс

2 гриби    Б клітинна оболонка містить хітин

3 рослини    В клітинна оболонка містить мурен

4 тварини    Г у цитоплазмі відкладається крохмаль

 1. Увідповідніть групи організмів та особливості їх способу життя:

1 археї    А фотосинтез

2 бактерії   Б бродіння

3 рослини   В здатність до життя в екстремальних умовах

4 тварини   Г активне пересування

 1. Укажіть правильну послідовність ієрархії таксонів у класифікації тварин:

А родина  1

Б рід   2

В вид   3

Г клас  4

 

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: повторити матеріал теми.

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
5939
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку