До розіграшу
залишилось:
17 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Календарне планування уроків з біології 9 клас ІІ семестр

Про матеріал

Календарне планування уроків біології людини у 9 класі

(70 годин – 2 години на тиждень, із них2 години – резервних)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, БІОЛОГІЯ 6– 9 класи.

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

п/п

Теми уроків

проекти

Лабораторні, практичні роботи, дослідницькі практикуми

Дата

Д\з

Наскрізні змістові лінії

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

Тема 5. Закономірності успадкування ознак ( 10 год)

30

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

10.01.

2018

§ 29 ст. 113-116

Здоров'я і безпека

(орієнтує на розуміння важливості генетичного консультування та молекулярних методів діагностики задля народження здорових дітей, на глибоке засвоєння впливу на потомство шкідливих звичок батьків: тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин)

застосовує знання:

- для складання схем схрещування;

- для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини;

-для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів;

характеризує:

- успадкування, зчеплене зі статтю;

- мінливість: комбінативну, мутаційну, модифікаційну;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

порівнює:

- модифікаційну та мутаційну мінливість;

- успадкування домінантних і рецесивних ознак;

дотримується правил:

- складання схем родоводів;

застосовує знання: для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини

оперує термінами:

- алель, генотип, фенотип, мутація (точкова, хромосомна, геномна), мутаген

називає:

- методи генетичних досліджень;

- закони Менделя;

- форми мінливості;

- мутагенні фактори;

- види мутацій;

- зчеплення генів у хромосомах;

наводить приклади:

- спадкової мінливості;

- неспадкової мінливості;

- спадкових захворювань людини;

пояснює:

- поняття: домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота;

- значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу

висловлює судження:- про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці;- щодо впливу на потомство шкідливих звичок батьків (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин);усвідомлює значення:- внеску вчених у розвиток генетичних знань (Г. Мендель, Т. Х. Морган та ін.), у тому числі й українських (С.М. Гершензон)

31

Закони Менделя.

15.01.2018

§ 30 ст. 116-120

32

Ознака як результат взаємодії генів.

17.01.2018

§ 31 ст. 120-124

33

Практична роботи

3. Складання схем схрещування.

22.01.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

34

Поняття про зчеплення генів і кросинговер. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

24.01.2018

§ 32 ст. 124-126

35

Форми мінливості.

Лабораторні дослідження

мінливості в рослин і тварин.

29.01.2018

§ 33-34 ст. 130-136

36

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

31.01.2018

§ 35 ст. 136-139

37

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Проект

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня)

05.02.2018

§ 36 ст. 139-144

Під. до проекту

38

Сучасні методи молекулярної генетики

07.02.2018

§ 37 ст. 144- 150

39

Узагальнюючий урок з теми «Закономірності успадкування ознак»

12.02.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год)

40

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

14.02.2018

§ 38 ст. 152- 156

характеризує:

-розвиток поглядів на походження різноманіття живих істот;

порівнює:

- географічне й екологічне видоутворення;

дотримується правил:

- складання елементарних таблиць, схем, що демонструють еволюційний розвиток рослинного й тваринного світу Землі

оперує термінами:- вид, популяція, еволюція, природний добір, антропогенез

дає визначення понять:- конвергенція, дивергенція, паралелізм;

пояснює:- основні положення сучасної теорії еволюції;

- популяцію як елементарну одиницю еволюції;- основні характеристики популяції;- елементарні фактори еволюції;- критерії виду;

- способи видоутворення;- докази еволюції;- види природного добору;- різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, біохімічна еволюція, панспермія);- етапи еволюції людини;

- різноманіття організмів якрезультат еволюції;наводить приклади:

- адаптації організмів до умов середовища;- викопних організмів різних геологічних епох

висловлює судження:- щодо співвідношення біологічних та соціокультурних факторів у розвитку людини;робить висновок:- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;- про значення моделювання в дослідженні еволюційних процесів різних рівнів;усвідомлює значення:- внеску вчених у розвиток еволюційного учення

41

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

19.02.2018

§ 39 ст. 156- 158

42

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

21.02.2018

§ 39 ст. 158- 160

43

Механізми видоутворення.

26.02.2018

§ 41 ст. 164-169

44

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

28.02.2018

§ 40 ст. 160- 164

45

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

05.03.2018

§43 ст. 173-178

46

Узагальнюючий урок з теми «Еволюція органічного світу»

07.03.2018

Виконанння тестових завдань

Тема 7. Біорізноманіття (4 год)

47

Основи еволюційної філогенії та систематики.

12.03.2018

§45 ст. 186-190

характеризує:

- основні принципи біологічної систематики;

аналізує та порівнює:

- засоби боротьби із хворобами різної природи (вірусні, бактеріальні, протозойні тощо)

називає:

- таксономічні одиниці;

- основні групи організмів

робить висновок:- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;усвідомлює :- значення різних форм життя для збереження здоров'я людини

48

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

14.03.2018

§47 ст. 195-200

49

Огляд основних еукаріотичних таксонів

19.03.2018

§47 ст. 195-200

50

Неклітинні форми життя: віруси. Практична робота № 4.

Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя

21.03.2018

§46 ст. 190-195

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (7 год)

51

Екосистема. Різноманітність екосистем

02.04.

2018

§48 ст. 202-204

Екологічна безпека та сталий розвиток

(розуміння антропічного впливу на природні екосистеми, природоохоронній діяльності та вияв громадянської позиції в галузі збереження довкілля)

Підприємливість та фінансова грамотність

(усвідомлення відмінностей між природними та штучними екосистемами за показниками продуктивності й ефективності; впливу на них; спрямовує на дотримання екологічної культури в бізнесі).Здоров'я і безпека

(розуміння наслідків антропічного впливу на природні екосистемиГромадянська відповідальність

(спрямовує на активну участь у природоохоронній діяльності

застосовує знання:

- про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх збереження, прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми, визначення правил своєї поведінки в сучасних екосистемах;

розпізнає: - основні групи організмів за екологічною роллю в мережах живлення екосистем;

застосовує знання:

- для складання ланцюгів (мереж) живлення в екосистемах;

дотримується правил:

- побудови екологічних пірамід різних типів;

спостерігає:

дію екологічних факторів на різні групи організмів;

аналізує та порівнює:

- різні середовища життя;

- природні та штучні екосистеми;

описує:

- антропічний вплив на природні екосистеми;

бере участь у природоохоронній діяльності та дотримується екологічної культури в повсякденному житті

називає:

- методи дослідження процесів в екосистемах;

- екологічні фактори;

наводить приклади:

- угруповань, екосистем;

- пристосованості організмів до умов середовища;

- ланцюгів живлення;

пояснює:

- структуру екосистем;

- взаємодію організмів в екосистемах;

- структуру ланцюгів живлення;

- правило екологічної піраміди;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

- функціональні компоненти біосфери;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:

- природні та штучні екосистеми;

- роль продуцентів, консументів, редуцентів у штучних і природних екосистемах

робить висновок:

- про цілісність і саморегуляцію живих систем;

- про значення природних угруповань для збереження рівноваги в біосфері;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток екології (Е. Геккель, Ю. Лібіх, Е. Шелфорд та ін.), у тому числі й українських (М. І. Вернадський);

формує громадянську позицію:

- в галузі збереження довкілля

52

Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

04.04.

2018

§49 ст. 204- 208

53

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

11.04.

2018

§ 50 ст.208-211

54

Стабільність екосистем та причини її порушення.

16.04.

2018

§51 ст. 211-213

55

Біосфера як цілісна система.

18.04.

2018

§52 ст. 213-218

56

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Проект (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

23.04.2018

§53 ст.218-225

57

Узагальнення знань з тем: «Біорізноманіття», «Надорганізмові біологічні системи»

25.04.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини ( 7 год)

58

Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин.

30.04.

2018

§54 ст. 225 – 229

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розуміння переваг сучасних біотехнологічних підходів над методами класичної селекції; спрямовує на

Громадянська відповідальність

(спрямовує на розуміння моральних і соціальних аспектів біологічних

Здоров'я і безпека

(орієнтує на розуміння сучасних технологій у застосування сучасних біотехнологій, генетично модифікованих організмів)

Підприємливість і фінансова грамотність

(класичними методами селекції; значення для підприємницької діяльності сучасних наукоємних технологій, )

порівнює:

- класичні методи селекції із сучасними біотехнологічними підходами

оперує термінами:

- біотехнологія, селекція, генетична інженерія, генетично-модифіковані організми

називає:

- методи селекції;

- завдання та основні напрями сучасної біотехнології;

- методи сучасної біотехнології;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

пояснює:

- переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих організмів;

наводить приклади:

- речовин (продукції), які одержують методами традиційних біотехнологій;

- речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії

застосовує знаннядляоцінки:

- можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій;

висловлює судження:

- щодо можливості використання генетично модифікованих організмів;

- щодо моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень

59

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин Методи селекції тварин.

02.05.

2018

§55 ст.229-234

60

Огляд традиційних біотехнологій.

07.05.2018

§56 ст.234-238

61

Основи генетичної та клітинної інженерії.

14.05.2018

§57 ст.238-242

62

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

16.05.2018

63

Генетично модифіковані організми

21.05.2018

§58 ст.242-248

64

Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

23.05.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

Перегляд файлу

Календарне планування уроків біології людини у 9 класі

(70 годин – 2 години на тиждень, із них2 години – резервних)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, БІОЛОГІЯ 6– 9 класи.

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

п/п

Теми уроків

проекти

Лабораторні, практичні роботи, дослідницькі практикуми

Дата

 

Д\з

Наскрізні змістові лінії

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

Тема 5. Закономірності успадкування ознак ( 10 год)

30

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

10.01.

2018

§ 29 ст. 113-116

 Здоров’я і безпека

(орієнтує на розуміння важливості генетичного консультування та молекулярних методів діагностики задля народження здорових дітей, на глибоке засвоєння впливу на потомство шкідливих звичок батьків: тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин)

застосовує знання:

- для складання схем схрещування;

- для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини;

-для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів;

характеризує:

- успадкування, зчеплене зі статтю;

- мінливість: комбінативну, мутаційну, модифікаційну;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

порівнює:

- модифікаційну та мутаційну мінливість;

- успадкування домінантних і рецесивних ознак;

дотримується правил:

- складання схем родоводів;

застосовує знання: для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини

 

оперує термінами:

- алель, генотип, фенотип, мутація (точкова, хромосомна, геномна), мутаген

називає:

- методи генетичних досліджень;

- закони Менделя;

- форми мінливості;

- мутагенні фактори;

- види мутацій;

- зчеплення генів у хромосомах;

наводить приклади:

- спадкової мінливості;

- неспадкової мінливості;

- спадкових захворювань людини;

пояснює:

- поняття: домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота;

- значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу

висловлює судження:- про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці;- щодо впливу на потомство шкідливих звичок батьків (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин);усвідомлює значення:- внеску вчених у розвиток генетичних знань (Г. Мендель, Т. Х. Морган та ін.), у тому числі й українських (С.М. Гершензон)

31

Закони Менделя.

 

15.01.2018

§ 30  ст. 116-120

32

Ознака як результат взаємодії генів.

 

 

17.01.2018

§ 31 ст. 120-124

33

 

Практична роботи

3. Складання схем схрещування.

22.01.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

34

Поняття про зчеплення генів і кросинговер. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

24.01.2018

§ 32 ст. 124-126

35

Форми мінливості.

Лабораторні дослідження

мінливості в рослин і тварин.

 

29.01.2018

§ 33-34  ст. 130-136

36

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

31.01.2018

§ 35 ст. 136-139

37

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Проект

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня)

 

05.02.2018

§ 36 ст. 139-144

Під. до проекту

38

Сучасні методи молекулярної генетики

 

07.02.2018

§ 37 ст. 144- 150

39

Узагальнюючий урок з теми «Закономірності успадкування ознак»

 

12.02.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год)

40

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

14.02.2018

§ 38 ст. 152- 156

 

характеризує:

-розвиток поглядів на походження різноманіття живих істот;

порівнює:

- географічне й екологічне видоутворення;

дотримується правил:

- складання елементарних таблиць, схем, що демонструють еволюційний розвиток рослинного й тваринного світу Землі

оперує термінами:- вид, популяція, еволюція, природний добір, антропогенез

дає визначення понять:- конвергенція, дивергенція, паралелізм;

пояснює:- основні положення сучасної теорії еволюції;

- популяцію як елементарну одиницю еволюції;- основні характеристики популяції;- елементарні фактори еволюції;- критерії виду;

- способи видоутворення;- докази еволюції;- види природного добору;- різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, біохімічна еволюція, панспермія);- етапи еволюції людини;

- різноманіття організмів якрезультат еволюції;наводить приклади:

- адаптації організмів до умов середовища;- викопних організмів різних геологічних епох

висловлює судження:- щодо співвідношення біологічних та соціокультурних факторів у розвитку людини;робить висновок:- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;- про значення моделювання в дослідженні еволюційних процесів різних рівнів;усвідомлює значення:- внеску вчених у розвиток еволюційного учення

41

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

19.02.2018

§ 39 ст. 156- 158

 

42

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

21.02.2018

§ 39 ст. 158- 160

43

Механізми видоутворення.

 

26.02.2018

§ 41  ст. 164-169

44

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

28.02.2018

§ 40 ст. 160- 164

45

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

05.03.2018

§43 ст. 173-178

46

Узагальнюючий урок з теми «Еволюція органічного світу»

 

07.03.2018

Виконанння тестових завдань

Тема 7. Біорізноманіття (4 год)

47

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

12.03.2018

§45 ст. 186-190

 

характеризує:

- основні принципи біологічної систематики;

аналізує та порівнює:

- засоби боротьби із хворобами різної природи (вірусні, бактеріальні, протозойні тощо)

називає:

- таксономічні одиниці;

- основні групи організмів

робить висновок:- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;усвідомлює :- значення різних форм життя для збереження здоров’я людини

48

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

14.03.2018

§47 ст. 195-200

 

49

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

19.03.2018

§47 ст. 195-200

 

50

Неклітинні форми життя: віруси. Практична робота № 4.

Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя 

 

21.03.2018

§46 ст. 190-195

 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (7 год)

51

Екосистема. Різноманітність екосистем

 

02.04.

2018

§48 ст. 202-204

Екологічна безпека та сталий розвиток

(розуміння антропічного впливу на природні екосистеми, природоохоронній діяльності та вияв громадянської позиції в галузі збереження довкілля)

Підприємливість та фінансова грамотність

(усвідомлення відмінностей між природними та штучними екосистемами за показниками продуктивності й ефективності; впливу на них; спрямовує на дотримання екологічної культури в бізнесі).Здоров’я і безпека

(розуміння наслідків антропічного впливу на природні екосистемиГромадянська відповідальність

(спрямовує на активну участь у природоохоронній діяльності

застосовує знання:

- про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх збереження, прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми, визначення правил своєї поведінки в сучасних екосистемах;

розпізнає: - основні групи організмів за екологічною роллю в мережах живлення екосистем;

застосовує знання:

- для складання ланцюгів (мереж) живлення в екосистемах;

дотримується правил:

- побудови екологічних пірамід різних типів;

спостерігає:

дію екологічних факторів на різні групи організмів;

аналізує та порівнює:

- різні середовища життя;

- природні та штучні екосистеми;

описує:

- антропічний вплив на природні екосистеми;

бере участь у природоохоронній діяльності та дотримується екологічної культури в повсякденному житті

називає:

- методи дослідження процесів в екосистемах;

- екологічні фактори;

наводить приклади:

- угруповань, екосистем;

- пристосованості організмів до умов середовища;

- ланцюгів живлення;

пояснює:

- структуру екосистем;

- взаємодію організмів в екосистемах;

- структуру ланцюгів живлення;

- правило екологічної піраміди;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

- функціональні компоненти біосфери;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:

- природні та штучні екосистеми;

- роль продуцентів, консументів, редуцентів у штучних і природних екосистемах

робить висновок:

- про цілісність і саморегуляцію живих систем;

- про значення природних угруповань для збереження рівноваги в біосфері;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток екології (Е. Геккель, Ю. Лібіх, Е. Шелфорд та ін.), у тому числі й українських (М. І. Вернадський);

формує громадянську позицію:

- в галузі збереження довкілля

52

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

04.04.

2018

§49 ст. 204- 208

53

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

11.04.

2018

§ 50 ст.208-211

54

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

16.04.

2018

§51 ст. 211-213

55

Біосфера як цілісна система.

 

18.04.

2018

§52 ст. 213-218

56

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Проект (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

23.04.2018

§53 ст.218-225

57

Узагальнення знань з тем: «Біорізноманіття», «Надорганізмові біологічні системи»

 

25.04.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини ( 7 год)

58

Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин.

 

30.04.

2018

§54 ст. 225 – 229

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розуміння переваг сучасних біотехнологічних підходів над методами класичної селекції; спрямовує на

Громадянська відповідальність

(спрямовує на розуміння моральних і соціальних аспектів біологічних

Здоров’я і безпека

(орієнтує на розуміння сучасних технологій у застосування сучасних біотехнологій, генетично модифікованих організмів)

Підприємливість і фінансова грамотність

(класичними методами селекції; значення для підприємницької діяльності сучасних наукоємних технологій, )

порівнює:

- класичні методи селекції із сучасними біотехнологічними підходами

оперує термінами:

- біотехнологія, селекція, генетична інженерія, генетично-модифіковані організми

називає:

- методи селекції;

- завдання та основні напрями сучасної біотехнології;

- методи сучасної біотехнології;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

пояснює:

- переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих організмів;

наводить приклади:

- речовин (продукції), які одержують методами традиційних біотехнологій;

- речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії

застосовує знаннядляоцінки:

- можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій;

висловлює судження:

- щодо можливості використання генетично модифікованих організмів;

- щодо моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень

59

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин Методи селекції тварин.

 

02.05.

2018

§55 ст.229-234

60

Огляд традиційних біотехнологій.

 

07.05.2018

§56 ст.234-238

61

Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

14.05.2018

§57 ст.238-242

62

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

 

16.05.2018

 

63

Генетично модифіковані організми

 

21.05.2018

§58 ст.242-248

64

Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

 

23.05.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Купар Іванна Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
8 січня
Переглядів
403
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку