10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування уроків з біології 9 клас ІІ семестр

Про матеріал

Календарне планування уроків біології людини у 9 класі

(70 годин – 2 години на тиждень, із них2 години – резервних)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, БІОЛОГІЯ 6– 9 класи.

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

п/п

Теми уроків

проекти

Лабораторні, практичні роботи, дослідницькі практикуми

Дата

Д\з

Наскрізні змістові лінії

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

Тема 5. Закономірності успадкування ознак ( 10 год)

30

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

10.01.

2018

§ 29 ст. 113-116

Здоров'я і безпека

(орієнтує на розуміння важливості генетичного консультування та молекулярних методів діагностики задля народження здорових дітей, на глибоке засвоєння впливу на потомство шкідливих звичок батьків: тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин)

застосовує знання:

- для складання схем схрещування;

- для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини;

-для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів;

характеризує:

- успадкування, зчеплене зі статтю;

- мінливість: комбінативну, мутаційну, модифікаційну;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

порівнює:

- модифікаційну та мутаційну мінливість;

- успадкування домінантних і рецесивних ознак;

дотримується правил:

- складання схем родоводів;

застосовує знання: для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини

оперує термінами:

- алель, генотип, фенотип, мутація (точкова, хромосомна, геномна), мутаген

називає:

- методи генетичних досліджень;

- закони Менделя;

- форми мінливості;

- мутагенні фактори;

- види мутацій;

- зчеплення генів у хромосомах;

наводить приклади:

- спадкової мінливості;

- неспадкової мінливості;

- спадкових захворювань людини;

пояснює:

- поняття: домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота;

- значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу

висловлює судження:- про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці;- щодо впливу на потомство шкідливих звичок батьків (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин);усвідомлює значення:- внеску вчених у розвиток генетичних знань (Г. Мендель, Т. Х. Морган та ін.), у тому числі й українських (С.М. Гершензон)

31

Закони Менделя.

15.01.2018

§ 30 ст. 116-120

32

Ознака як результат взаємодії генів.

17.01.2018

§ 31 ст. 120-124

33

Практична роботи

3. Складання схем схрещування.

22.01.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

34

Поняття про зчеплення генів і кросинговер. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

24.01.2018

§ 32 ст. 124-126

35

Форми мінливості.

Лабораторні дослідження

мінливості в рослин і тварин.

29.01.2018

§ 33-34 ст. 130-136

36

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

31.01.2018

§ 35 ст. 136-139

37

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Проект

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня)

05.02.2018

§ 36 ст. 139-144

Під. до проекту

38

Сучасні методи молекулярної генетики

07.02.2018

§ 37 ст. 144- 150

39

Узагальнюючий урок з теми «Закономірності успадкування ознак»

12.02.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год)

40

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

14.02.2018

§ 38 ст. 152- 156

характеризує:

-розвиток поглядів на походження різноманіття живих істот;

порівнює:

- географічне й екологічне видоутворення;

дотримується правил:

- складання елементарних таблиць, схем, що демонструють еволюційний розвиток рослинного й тваринного світу Землі

оперує термінами:- вид, популяція, еволюція, природний добір, антропогенез

дає визначення понять:- конвергенція, дивергенція, паралелізм;

пояснює:- основні положення сучасної теорії еволюції;

- популяцію як елементарну одиницю еволюції;- основні характеристики популяції;- елементарні фактори еволюції;- критерії виду;

- способи видоутворення;- докази еволюції;- види природного добору;- різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, біохімічна еволюція, панспермія);- етапи еволюції людини;

- різноманіття організмів якрезультат еволюції;наводить приклади:

- адаптації організмів до умов середовища;- викопних організмів різних геологічних епох

висловлює судження:- щодо співвідношення біологічних та соціокультурних факторів у розвитку людини;робить висновок:- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;- про значення моделювання в дослідженні еволюційних процесів різних рівнів;усвідомлює значення:- внеску вчених у розвиток еволюційного учення

41

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

19.02.2018

§ 39 ст. 156- 158

42

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

21.02.2018

§ 39 ст. 158- 160

43

Механізми видоутворення.

26.02.2018

§ 41 ст. 164-169

44

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

28.02.2018

§ 40 ст. 160- 164

45

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

05.03.2018

§43 ст. 173-178

46

Узагальнюючий урок з теми «Еволюція органічного світу»

07.03.2018

Виконанння тестових завдань

Тема 7. Біорізноманіття (4 год)

47

Основи еволюційної філогенії та систематики.

12.03.2018

§45 ст. 186-190

характеризує:

- основні принципи біологічної систематики;

аналізує та порівнює:

- засоби боротьби із хворобами різної природи (вірусні, бактеріальні, протозойні тощо)

називає:

- таксономічні одиниці;

- основні групи організмів

робить висновок:- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;усвідомлює :- значення різних форм життя для збереження здоров'я людини

48

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

14.03.2018

§47 ст. 195-200

49

Огляд основних еукаріотичних таксонів

19.03.2018

§47 ст. 195-200

50

Неклітинні форми життя: віруси. Практична робота № 4.

Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя

21.03.2018

§46 ст. 190-195

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (7 год)

51

Екосистема. Різноманітність екосистем

02.04.

2018

§48 ст. 202-204

Екологічна безпека та сталий розвиток

(розуміння антропічного впливу на природні екосистеми, природоохоронній діяльності та вияв громадянської позиції в галузі збереження довкілля)

Підприємливість та фінансова грамотність

(усвідомлення відмінностей між природними та штучними екосистемами за показниками продуктивності й ефективності; впливу на них; спрямовує на дотримання екологічної культури в бізнесі).Здоров'я і безпека

(розуміння наслідків антропічного впливу на природні екосистемиГромадянська відповідальність

(спрямовує на активну участь у природоохоронній діяльності

застосовує знання:

- про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх збереження, прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми, визначення правил своєї поведінки в сучасних екосистемах;

розпізнає: - основні групи організмів за екологічною роллю в мережах живлення екосистем;

застосовує знання:

- для складання ланцюгів (мереж) живлення в екосистемах;

дотримується правил:

- побудови екологічних пірамід різних типів;

спостерігає:

дію екологічних факторів на різні групи організмів;

аналізує та порівнює:

- різні середовища життя;

- природні та штучні екосистеми;

описує:

- антропічний вплив на природні екосистеми;

бере участь у природоохоронній діяльності та дотримується екологічної культури в повсякденному житті

називає:

- методи дослідження процесів в екосистемах;

- екологічні фактори;

наводить приклади:

- угруповань, екосистем;

- пристосованості організмів до умов середовища;

- ланцюгів живлення;

пояснює:

- структуру екосистем;

- взаємодію організмів в екосистемах;

- структуру ланцюгів живлення;

- правило екологічної піраміди;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

- функціональні компоненти біосфери;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:

- природні та штучні екосистеми;

- роль продуцентів, консументів, редуцентів у штучних і природних екосистемах

робить висновок:

- про цілісність і саморегуляцію живих систем;

- про значення природних угруповань для збереження рівноваги в біосфері;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток екології (Е. Геккель, Ю. Лібіх, Е. Шелфорд та ін.), у тому числі й українських (М. І. Вернадський);

формує громадянську позицію:

- в галузі збереження довкілля

52

Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

04.04.

2018

§49 ст. 204- 208

53

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

11.04.

2018

§ 50 ст.208-211

54

Стабільність екосистем та причини її порушення.

16.04.

2018

§51 ст. 211-213

55

Біосфера як цілісна система.

18.04.

2018

§52 ст. 213-218

56

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Проект (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

23.04.2018

§53 ст.218-225

57

Узагальнення знань з тем: «Біорізноманіття», «Надорганізмові біологічні системи»

25.04.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини ( 7 год)

58

Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин.

30.04.

2018

§54 ст. 225 – 229

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розуміння переваг сучасних біотехнологічних підходів над методами класичної селекції; спрямовує на

Громадянська відповідальність

(спрямовує на розуміння моральних і соціальних аспектів біологічних

Здоров'я і безпека

(орієнтує на розуміння сучасних технологій у застосування сучасних біотехнологій, генетично модифікованих організмів)

Підприємливість і фінансова грамотність

(класичними методами селекції; значення для підприємницької діяльності сучасних наукоємних технологій, )

порівнює:

- класичні методи селекції із сучасними біотехнологічними підходами

оперує термінами:

- біотехнологія, селекція, генетична інженерія, генетично-модифіковані організми

називає:

- методи селекції;

- завдання та основні напрями сучасної біотехнології;

- методи сучасної біотехнології;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

пояснює:

- переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих організмів;

наводить приклади:

- речовин (продукції), які одержують методами традиційних біотехнологій;

- речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії

застосовує знаннядляоцінки:

- можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій;

висловлює судження:

- щодо можливості використання генетично модифікованих організмів;

- щодо моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень

59

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин Методи селекції тварин.

02.05.

2018

§55 ст.229-234

60

Огляд традиційних біотехнологій.

07.05.2018

§56 ст.234-238

61

Основи генетичної та клітинної інженерії.

14.05.2018

§57 ст.238-242

62

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

16.05.2018

63

Генетично модифіковані організми

21.05.2018

§58 ст.242-248

64

Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

23.05.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

Перегляд файлу

Календарне планування уроків біології людини у 9 класі

(70 годин – 2 години на тиждень, із них2 години – резервних)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, БІОЛОГІЯ 6– 9 класи.

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

п/п

Теми уроків

проекти

Лабораторні, практичні роботи, дослідницькі практикуми

Дата

 

Д\з

Наскрізні змістові лінії

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

Тема 5. Закономірності успадкування ознак ( 10 год)

30

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

10.01.

2018

§ 29 ст. 113-116

 Здоров’я і безпека

(орієнтує на розуміння важливості генетичного консультування та молекулярних методів діагностики задля народження здорових дітей, на глибоке засвоєння впливу на потомство шкідливих звичок батьків: тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин)

застосовує знання:

- для складання схем схрещування;

- для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини;

-для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів;

характеризує:

- успадкування, зчеплене зі статтю;

- мінливість: комбінативну, мутаційну, модифікаційну;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

порівнює:

- модифікаційну та мутаційну мінливість;

- успадкування домінантних і рецесивних ознак;

дотримується правил:

- складання схем родоводів;

застосовує знання: для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини

 

оперує термінами:

- алель, генотип, фенотип, мутація (точкова, хромосомна, геномна), мутаген

називає:

- методи генетичних досліджень;

- закони Менделя;

- форми мінливості;

- мутагенні фактори;

- види мутацій;

- зчеплення генів у хромосомах;

наводить приклади:

- спадкової мінливості;

- неспадкової мінливості;

- спадкових захворювань людини;

пояснює:

- поняття: домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота;

- значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу

висловлює судження:- про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці;- щодо впливу на потомство шкідливих звичок батьків (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин);усвідомлює значення:- внеску вчених у розвиток генетичних знань (Г. Мендель, Т. Х. Морган та ін.), у тому числі й українських (С.М. Гершензон)

31

Закони Менделя.

 

15.01.2018

§ 30  ст. 116-120

32

Ознака як результат взаємодії генів.

 

 

17.01.2018

§ 31 ст. 120-124

33

 

Практична роботи

3. Складання схем схрещування.

22.01.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

34

Поняття про зчеплення генів і кросинговер. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

24.01.2018

§ 32 ст. 124-126

35

Форми мінливості.

Лабораторні дослідження

мінливості в рослин і тварин.

 

29.01.2018

§ 33-34  ст. 130-136

36

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

31.01.2018

§ 35 ст. 136-139

37

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Проект

Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня)

 

05.02.2018

§ 36 ст. 139-144

Під. до проекту

38

Сучасні методи молекулярної генетики

 

07.02.2018

§ 37 ст. 144- 150

39

Узагальнюючий урок з теми «Закономірності успадкування ознак»

 

12.02.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год)

40

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

14.02.2018

§ 38 ст. 152- 156

 

характеризує:

-розвиток поглядів на походження різноманіття живих істот;

порівнює:

- географічне й екологічне видоутворення;

дотримується правил:

- складання елементарних таблиць, схем, що демонструють еволюційний розвиток рослинного й тваринного світу Землі

оперує термінами:- вид, популяція, еволюція, природний добір, антропогенез

дає визначення понять:- конвергенція, дивергенція, паралелізм;

пояснює:- основні положення сучасної теорії еволюції;

- популяцію як елементарну одиницю еволюції;- основні характеристики популяції;- елементарні фактори еволюції;- критерії виду;

- способи видоутворення;- докази еволюції;- види природного добору;- різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, біохімічна еволюція, панспермія);- етапи еволюції людини;

- різноманіття організмів якрезультат еволюції;наводить приклади:

- адаптації організмів до умов середовища;- викопних організмів різних геологічних епох

висловлює судження:- щодо співвідношення біологічних та соціокультурних факторів у розвитку людини;робить висновок:- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;- про значення моделювання в дослідженні еволюційних процесів різних рівнів;усвідомлює значення:- внеску вчених у розвиток еволюційного учення

41

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

19.02.2018

§ 39 ст. 156- 158

 

42

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

21.02.2018

§ 39 ст. 158- 160

43

Механізми видоутворення.

 

26.02.2018

§ 41  ст. 164-169

44

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

28.02.2018

§ 40 ст. 160- 164

45

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

05.03.2018

§43 ст. 173-178

46

Узагальнюючий урок з теми «Еволюція органічного світу»

 

07.03.2018

Виконанння тестових завдань

Тема 7. Біорізноманіття (4 год)

47

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

12.03.2018

§45 ст. 186-190

 

характеризує:

- основні принципи біологічної систематики;

аналізує та порівнює:

- засоби боротьби із хворобами різної природи (вірусні, бактеріальні, протозойні тощо)

називає:

- таксономічні одиниці;

- основні групи організмів

робить висновок:- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;усвідомлює :- значення різних форм життя для збереження здоров’я людини

48

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

14.03.2018

§47 ст. 195-200

 

49

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

19.03.2018

§47 ст. 195-200

 

50

Неклітинні форми життя: віруси. Практична робота № 4.

Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя 

 

21.03.2018

§46 ст. 190-195

 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (7 год)

51

Екосистема. Різноманітність екосистем

 

02.04.

2018

§48 ст. 202-204

Екологічна безпека та сталий розвиток

(розуміння антропічного впливу на природні екосистеми, природоохоронній діяльності та вияв громадянської позиції в галузі збереження довкілля)

Підприємливість та фінансова грамотність

(усвідомлення відмінностей між природними та штучними екосистемами за показниками продуктивності й ефективності; впливу на них; спрямовує на дотримання екологічної культури в бізнесі).Здоров’я і безпека

(розуміння наслідків антропічного впливу на природні екосистемиГромадянська відповідальність

(спрямовує на активну участь у природоохоронній діяльності

застосовує знання:

- про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх збереження, прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми, визначення правил своєї поведінки в сучасних екосистемах;

розпізнає: - основні групи організмів за екологічною роллю в мережах живлення екосистем;

застосовує знання:

- для складання ланцюгів (мереж) живлення в екосистемах;

дотримується правил:

- побудови екологічних пірамід різних типів;

спостерігає:

дію екологічних факторів на різні групи організмів;

аналізує та порівнює:

- різні середовища життя;

- природні та штучні екосистеми;

описує:

- антропічний вплив на природні екосистеми;

бере участь у природоохоронній діяльності та дотримується екологічної культури в повсякденному житті

називає:

- методи дослідження процесів в екосистемах;

- екологічні фактори;

наводить приклади:

- угруповань, екосистем;

- пристосованості організмів до умов середовища;

- ланцюгів живлення;

пояснює:

- структуру екосистем;

- взаємодію організмів в екосистемах;

- структуру ланцюгів живлення;

- правило екологічної піраміди;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

- функціональні компоненти біосфери;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:

- природні та штучні екосистеми;

- роль продуцентів, консументів, редуцентів у штучних і природних екосистемах

робить висновок:

- про цілісність і саморегуляцію живих систем;

- про значення природних угруповань для збереження рівноваги в біосфері;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток екології (Е. Геккель, Ю. Лібіх, Е. Шелфорд та ін.), у тому числі й українських (М. І. Вернадський);

формує громадянську позицію:

- в галузі збереження довкілля

52

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

04.04.

2018

§49 ст. 204- 208

53

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

11.04.

2018

§ 50 ст.208-211

54

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

16.04.

2018

§51 ст. 211-213

55

Біосфера як цілісна система.

 

18.04.

2018

§52 ст. 213-218

56

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Проект (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

23.04.2018

§53 ст.218-225

57

Узагальнення знань з тем: «Біорізноманіття», «Надорганізмові біологічні системи»

 

25.04.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини ( 7 год)

58

Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин.

 

30.04.

2018

§54 ст. 225 – 229

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розуміння переваг сучасних біотехнологічних підходів над методами класичної селекції; спрямовує на

Громадянська відповідальність

(спрямовує на розуміння моральних і соціальних аспектів біологічних

Здоров’я і безпека

(орієнтує на розуміння сучасних технологій у застосування сучасних біотехнологій, генетично модифікованих організмів)

Підприємливість і фінансова грамотність

(класичними методами селекції; значення для підприємницької діяльності сучасних наукоємних технологій, )

порівнює:

- класичні методи селекції із сучасними біотехнологічними підходами

оперує термінами:

- біотехнологія, селекція, генетична інженерія, генетично-модифіковані організми

називає:

- методи селекції;

- завдання та основні напрями сучасної біотехнології;

- методи сучасної біотехнології;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

пояснює:

- переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих організмів;

наводить приклади:

- речовин (продукції), які одержують методами традиційних біотехнологій;

- речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії

застосовує знаннядляоцінки:

- можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій;

висловлює судження:

- щодо можливості використання генетично модифікованих організмів;

- щодо моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень

59

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин Методи селекції тварин.

 

02.05.

2018

§55 ст.229-234

60

Огляд традиційних біотехнологій.

 

07.05.2018

§56 ст.234-238

61

Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

14.05.2018

§57 ст.238-242

62

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

 

16.05.2018

 

63

Генетично модифіковані організми

 

21.05.2018

§58 ст.242-248

64

Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

 

23.05.2018

Вивчити конспект.

Виконанння тестових завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Купар Іванна Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
8 січня 2018
Переглядів
1120
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку