Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок для 11 класу на тему "Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (СКБД). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок».

Про матеріал

Мета: Навчальна. сформувати: поняття моделі даних; поняття бази даних; поняття систем керування базами даних; розглянути: призначення й можливості систем керування базами даних;

ознайомитися з реляційною моделлю даних, моделлю «сутність-зв'язок».

Розвиваюча. Розвивати інформаційну культуру учнів; Розвивати логічне мислення. Виховна. Виховувати ціннісне ставлення до праці, культуру оформлення табличних даних.

Перегляд файлу

Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (СКБД). Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-звязок».

Мета: Навчальна. сформувати: поняття моделі даних; поняття бази даних; поняття систем  керування базами даних; розглянути: призначення й можливості систем керування базами даних;

ознайомитися з реляційною моделлю даних, моделлю «сутність-звязок».

 Розвиваюча. Розвивати інформаційну культуру учнів; Розвивати логічне мислення. Виховна. Виховувати ціннісне ставлення до праці, культуру оформлення табличних даних.

 

План уроку:

 1.       Організаційний момент. 
 2.    Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація.
 3. Подання нової теми.
 4. Підсумки уроку.
 5.    Домашнє завдання.

Хід уроку

 1. Організаційний момент. (перевірка присутності учнів та готовність їх до уроку) 
 2. Повідомлення теми і мети уроку.

 Тема, яку ми розпочинаємо вивчати, має назву «Бази даних. Системи керування базами даних».

На уроках ми вивчатимемо теоретичний матеріал, виконувати­мемо різноманітні практичні завдання. У результаті ви повинні на­бути певні знання, вміння та навички.

Отже тема нашого уроку: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (СКБД).

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Вчитель каже мету уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

Під час інформаційної діяльності людина збирає і накопичує відомості про довкілля. До появи обчислювальної тех­ніки всю інформацію зберігали в письмовому або друкованому ви­гляді. Однак зі збільшенням обсягів інформації загострювалося питання зберігання інформації та її обробки. Нагадаємо, що інфор­мацію для обробки називають даними.

Під час вивчення цієї теми ми вивчатимемо, як об'єднати інформацію згідно з певними критеріями та як працювати зі структурованою інформацією.

 1. Подання нової теми.

Щоб користувач легко міг знаходити потрібну інформацію, во­на має бути організована певним чином. Це стосується не лише інформації в комп'ютері, а й будь-якої інформації про об'єкти реаль­ного світу. Скажімо, зручно знаходити потрібну книгу в бібліотеці, користуючись каталогом. Легко відшукати в газеті оголошення, що вас цікавлять. Така легкість пошуку можлива завдяки тому, що дані в каталозі або газеті мають структуру, або, інакше, є структурованими.

Загальна термінологія

База даних (БД ) — це систематизоване сховище структурованої і взаємоповязаної інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм.

Приклади подібних сховищ інформації: телефонний довідник, бібліотечний каталог, прайс-лист.

Але якщо зберігання й обробляння даних відбувається за допо­могою комп'ютера, то для цього нам погрібні певні програмні засо­би — системи керування базами даних.

Система керування базами даних (СКБД) — це програмні за­соби для створення, введення і використання БД. Усі наявні систе­ми задовольняють, як правило, таким вимогам:

 • можливість маніпулювати даними;
 • можливість пошуку і формування запитів;
 • забезпечення цілісності (узгодженості) даних;
 • забезпечення захисту і таємності.

Існує кілька послідовних етапів розробляння бази даних, ко­жен з яких використовує певну модель даних. На практиці ми за­стосовуємо різні моделі. Фізичні моделі дають змогу вивчати зако­ни фізики (наприклад, закон всесвітнього тяжіння); математичні - призначені для опису будь-яких процесів і явищ; економічні - відображають закони економічного розвитку. Моделі баз даних призначені для однакового подання будь-яких даних, що містить
способи опису даних і маніпулювання ними.

Модель даних – це опис об’єкта дослідження, виділення окремих параметрів (атрибутів) цього об’єкта, підготовка до добору та внесення конкретних даних (значень атрибутів).

За структурою організації інформації в БД розрізняють такі мо­делі баз даних:

 • реляційна;
 • ієрархічна;
 • мережна.

Ієрархічна модель БД — зберігає інформацію, організовану по­слідовно: один елемент вважається головним, інші йому під­порядковуються ;

Мережна модель БД — має складові структури, як і реляційна, але відрізняється характером відношень між ними: існує можливість встановлення додаткових зв'язків;

Реляційна   модель   БД      побудована   на   взаємовідношеннях між складовими структури: складається з сукупності взаємо­пов'язаних двовимірних таблиць.

 Оскільки реальний світ складається із сутностей та звязків, модель сутність-звязок можна розглядати як універсальний спосіб подання даних. Основна мета побудови моделі сутність-звязок – забезпечення найбільш природного для людини способу збирання та подання даних і відомостей, які будуть зберігатися у базі даних. Сутність – будь-який відокремлюваний об’єкт (який ми можемо відрізнити від інших), відомост про який є потреба зберігати у базі даних. Зв'язок – асоціювання двох або більше сутностей.

Ми вивчатимемо теми на прикладі СКБД Access, яка належить до складу пакету Місrosoft Оffiсе. База даних СКБД Access є реляційною базою даних, яка складається із взаємопов'язаних двови­мірних таблиць.

СКБД Access дає змогу:

 • проектувати табличні об'єкти бази даних;
 • встановлювати зв'язки між таблицями;
 • вводити, зберігати, переглядати, сортувати, модифікувати дані;
 • створювати й використовувати об'єкти БД.

Створення бази даних

Створення бази даних відбувається зазвичай у кілька етапів.

Проектування (на папері або в спеціальних програмах) є най­важливішим етапом, у ході якого потрібно:

 • визначити проблему;    
 • вибрати та проаналізувати інформацію, яку отримуватиме конкретна база даних;
 • дібрати об'єкти, які міститиме база даних;
 • встановити зв'язки між об'єктами бази даних;
 • ввести інформацію в базу даних.

Програмна реалізація — технологія створення бази даних. Експлуатація БД.

 1. Підсумки уроку.

Учням пропонуємо дати відповіді на запитання, при цьому зволяється попарне обговорення (в межах парти).

 1. Як взаємопов'язані поняття БД та СКБД?
 2. Яка з моделей баз даних є провідною?
 3. Які основні завдання СКБД?
 4. Які вимоги до сучасних СКБД?
 5. Яке призначення моделей баз даних?
  Наприкінці учні визначають основні функції СКБД.

Визначення даних — можна визначити, яка саме інформація буде зберігатися в базі даних, задати структуру даних та їх тип (на­приклад, максимальну кількість цифр або символів), а також ука­зати, як ці дані зв'язані між собою. У деяких випадках ви можете також задати формати та критерії перевірки даних.

Обробляння даних – дані можна обробляти в найрізноманітніші способи. Можна об’єднувати дані з іншою зв’язаною з ними інформацією та обчислювати підсумкові значення.

Керування даними – можна вказувати, кому дозволено ознайомлюватися з даними, корегувати їх або додавати нову інформацію. Можна також визначати правила колективного користування даними.

 1. Домашнє завдання.

Опрацювати конспект

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
10 серпня 2018
Переглядів
233
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку