Урок "Феномен еміграційної поезії". Роль поета-патріота в суспільному житті. Поезія Є.Маланюка "Біографія". 11 клас

Про матеріал

Урок-діалог за проблемою твору допоможе ознайомити учнів з поезією Є.Маланюка, розкрити її ідейний зміст, вказати на художню довершеність; розвивати навички виразного читання; формувати вміння аналізувати поезію; виховувати патріотичні почуття, які проявляються на відстані від рідного краю, усвідомлення їх щирості й безпосередності.

Перегляд файлу

Голик Олена Валеріївна,

вчитель української мови та літератури, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України

комунального закладу «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №20 -

ДЮЦ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

 

 

ЦИКЛ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТВОРЧІСТЮ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

 

(11 клас)

 

 

 

Голик О.В.

ФЕНОМЕН ЕМІГРАЦІЙНОЇ ПОЕЗІЇ

 

Тема. Роль поета-патріота в суспільному житті. Поезія Євгена Маланюка «Біографія».

Мета: ознайомити учнів з поезією, розкрити її ідейний зміст, вказати на художню довершеність; розвивати навички виразного читання; формувати вміння аналізувати поезію; виховувати патріотичні почуття, які проявляються на відстані від рідного краю, усвідомлення їх щирості й безпосередності.

Тип уроку: урок літератури рідного краю.

Форма уроку: урок-діалог за проблемою твору.

Наочність, обладнання: портрет Є.Маланюка, тлумачні та літературознавчі словники, збірка поезій «Стилет та стилос», епіграф.

Форми, методи та прийоми роботи: словникова робота, «Хвилинка релігієзнавства», робота з таблицею, епіграфом, асоціативний кущ, «Незакінчене речення», бесіда, «Синонімічна хвилинка», «Поетична хвилинка».

Міжпредметні зв’язки: історія України (еміграція українців у 20-40-ві рр. ХІХ століття), психологія (внутрішній світ людини), філософія (буття людини).

Теорія літератури: медитація, автобіографічний твір, триптих, цикл, символ, порівняння, метафора, уособлення, епітет, оксиморон.

Епіграф:

      Еміграційна поезія куди давніша, ніж нинішні

інтелектуальні зацікавлення. Можна сказати, що

починається вона там, де починається сама поезія.

Б.Рубчак

 

Хід уроку

 

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО УРОКУ

Графічне зображення настрою.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Оголошення теми та мети уроку.
 2. Цілевизначення та планування.

IV. СПРИЙМАННЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Система запитань та завдань.

Вступне слово вчителя.

 Автобіографічні мотиви Євгена Маланюка мали велике значення, оскільки допомагали збагнути етичний світ героя, його душевні сум’яття й поривання, його розчарування й віру у воскресіння народу. Таким чином, окреслювався неповторний світ його громадсько-особистісної лірики. У цьому плані характерною є поезія «Біографія».

Виразне читання вірша Є.Маланюка «Біографія». Збірка «Стилет і стилос» (1923).

 • Назвіть жанр твору. (Медитація).

Теорія літератури.

Медитація – (лат. meditatio, від  meditor – роздумую) – ліричний вірш-роздум  над важливими філософськими та іншими проблемами людського буття.

 • Із скількох поезій складається? (Із трьох).
 • Як називається такий вірш? (Триптих або цикл).

Теорія літератури.

Триптих – від гр. triptychos – складений утроє) – поєднання трьох самостійних, але пов’язаних ідейним змістом чи задумом віршів, картин тощо.

Цикл – (від гр. kyklos – круг, коло) – кілька художніх творів, що їх зближує між собою чи жанр, чи тема, чи матеріал, чи головні персонажі, чи історична епоха, чи єдиний замисел автора, чи місце подій, настрій і т.д.

 • Який має характер має твір? (Автобіографічний).

Теорія літератури.

Автобіографічний – твір, в основу якого автор кладе факти власного життя.

 • Чим розпочинається триптих? (Із міркувань ліричного героя).
 • Про що він думає? Що його турбує? (Він шукає місце у житті, йдучи «проти течії»).
 • Що герой говорить про свою дорогу до мети? (Важка, стелилася «без шляху, без батька, без предтечі»).
 • На кого він покладається? (Тільки на себе, на власні сили).
 • Персонаж як особистість прогресує чи деградує? (Самоутверджується).
 • Прочитайте рядки, в яких наростає розвиток почуттів і думок. (Друга строфа).
 • Як себе почуває герой? (Він забутий, самотній, нещасливий).
 • На що спрямовує зусилля? (На те, щоб «все чути»).
 • Зачитайте відповідні рядки з тексту. («Все чути. Всім палать, / Єдиним болем бути, Тим криком, що горить / В кривавім стиску уст».)
 • Що ви можете сказати про наступну частину триптиху? (Зростає емоційне напруження).
 • Чому поет вирізьблює «німий життєпис»?
 • Чий «вічний образ» він конструює?
 • Із чим порівнює мудрість? (Із коброю). Чому?
 • Символом чого є кобра? (Зла, мудрості, підступності).

Теорія літератури.

Символ – від гр. symbolon – умовний знак, прикмета) – предмет чи слово, що умовно виражає сутність якогось явища.

 •              Чому Євген Маланюк пише, що «мушу випити келих до дна»? (Він упевнено виборює свою життєву позицію).
 • Яке лексичне значення слова «мусити»?

Словникова робота.

Мусити – робити не з власної волі, з примусу.

 • Що означає біблійний вислів «випити келих»?

«Хвилинка релігієзнавства».

Випити келих – понести покарання, страждати за справу, ідею, переконання.

 • Чого набуває ця біблійна метафора? (Глибокого узагальнення).
 • Зачитайте з тексту відповідні рядки. («А я мушу незморено-просто - / Смолоскипом Тобі Одній, / Я – кривавих шляхів апостол - / В голубі надвечірні дні»).
 • Зверніть увагу, знову повторюється слово «мушу».
 • Чи можна стверджувати, що через це слово-образ відтворюються страждання ліричного героя? (Так).
 • Хто такий апостол?

Словникова робота.

Апостол – у християнстві – кожний з дванадцяти учнів Христа, які поширювали його вчення.

 • Що називається порівнянням?

Теорія літератури.

Порівняння – троп, що є порівнянням одного предмета з іншим на основі спільної для них ознаки.

 • У чому їх незвичність?
 • Чому ліричний герой називає себе апостолом «кривавих шляхів»?
 • Поясніть вираз «полиновий мед самоти». Який на смак мед? А полин? (Протилежні поняття, непоєднувані. Солодкий - гіркий).
 • Як називається такий художній засіб? (Оксиморон).

Теорія літератури.

Оксиморон (оксюморон) – поєднання логічно суперечливих понять, несумісних ознак, що утворюють новий яскравий образ.

 • Що таке самота?

Словникова робота.

Самота – стан за значенням «самітний».

Самітний – який залишився, живе наодинці, без нікого.

 • Створіть асоціативний кущ до слова «самота».

Асоціативний кущ.

Самота – пригнічення, стан, тиша, сум, біль, відчуття.

 • Як ви думаєте, якого кольору слово «самота»?
 • Як автор зобразив це почуття у творі?
 • На що схожий вірш Є.Маланюка «Біографія»? (На сповідь, ліричні зізнання).
 • Як би ви назвали цю поезію? (Гірким болем поета за втраченою Батьківщиною).
 • Чи можна сказати, що в цьому творі сформулювалося особисте творче кредо поета? (Так).
 • Чому цикл названий «Біографія»?

Словникова робота.

Біографія – опис чийого-небудь життя і діяльності; життєвий шлях кого-небудь.

 • Доберіть синоніми до цього слова.

«Синонімічна хвилинка».

Біографія – життєпис, життя, життєвий шлях.

 • Охарактеризуйте ліричного героя твору.

Ліричний герой

Український митець; вийшов із «глухого степу», із «зітхань страждальної землі»; відчуває болі й страждання рідного краю; розуміє, що має перед ним святий обов’язок; свідомий українець; прагне до вільного життя і творення; готовий загинути заради Батьківщини.

 •            Чи можна стверджувати, що цикл важливий для розуміння всієї творчості і життєвих принципів поета? (Так).
 •            Які життєві події спонукали Є.Маланюка до написання цього твору?
 •            Яку роль відводить собі автор у цьому світі? (Роздуми учнів).
 •            Які художні засоби майстерно використовує автор у цьому вірші? (Метафори, уособлення, порівняння, епітети).
 •            Наведіть приклади. Заповніть таблицю.

Метафори

«спалює мета», «мудрість протина»…

Порівняння

«як кобра», «недорізаним звіром – вітер», «Єдиним болем бути»…

Уособлення

«вітер / Проридає»…

Епітети

«завжди заслуханий», «кривавім утиску», глухого степу», «німий життєпис», «вічний образ», «діамантовий гіпноз», «полиновий мед»...

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Бесіда.

 • Чим різняться між собою три вірші циклу?
 • А що в них спільного?
 • Який наскрізний образ проходить через увесь твір?
 • Чи втратив Є.Маланюк силу духу та віру у повернення в незалежну Україну? (Ні).
 • Чи погоджуєтеся ви із твердженням, що розвиток історії йде через особистість? (Міркування учнів).

Робота з епіграфом.

 • Прочитайте та прокоментуйте слова Б.Рубчака.
 • Чи погоджуєтеся ви з ними? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

«Поетична хвилинка».

Учень читає вірш Оксани Лятуринської «На далеку дорогу».

ПІДСУМОК УРОКУ

Бесіда.

 • Що на уроці було головним? Цікавим?
 • Що корисного ви візьмете для себе?
 • Оцініть свій внутрішній стан.
 • Порівняйте з графічним зображенням настрою, який був на початку уроку.
 • Чи змінився він? Чому?

VI. РЕФЛЕКСІЯ

«Незакінчене речення».

 Я хочу більше дізнатися про творчість Євгена Маланюка, тому що…

VII. ОЦІНЮВАННЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

 1. Написати твір на одну із запропонованих тем:

Феномен еміграційної поезії.

Шляхи до розв’язання національного питання.

Слово про письменника-земляка.

Лицар духу.

 1. Сформулювати життєве кредо Євгена Маланюка.

За бажанням:

 1. Створити асоціативний малюнок «Внутрішній світ Є.Маланюка».
 2. Створити «кольоровий портрет» твору.
 3. Написати твір-стилізацію.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Рубчак Б. Кам’яні баби чи Світовид? // Світо-Вид. – Київ. Нью-Йорк, 1996. - №11 (23).

– С. 90.

 1. Маланюк Є. Поезії. – Львів, 1992.
 2. Неврлий М. Муза болю, гніву, боротьби // Маланюк Є. Поезії. – К., 1995. – С.15.
 3. Слабошпицький М. 25 українських поетів на вигнанні. – Вид-во «Ярославів Вал», журнал «Київ». – К., 2012. – С.259-261.
doc
Додано
21 лютого 2018
Переглядів
1396
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку