Урок "Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук".

Про матеріал
Публікація містить методичну розробку з хімії для 8 кл. "Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук". Ця розробка допомагає простежити взаємозв’язок процесів утворення та взаємоперетворення неорганічних сполук; формувати уявлення про єдність речовин природи, їх різноманітність і генетичний зв'язок; закріпити знання про прості та складні речовини, про оксиди, кислоти, основи, солі; сприяти формуванню наукового світогляду учнів; удосконалювати навички складання рівнянь хімічних реакцій різних типів.
Перегляд файлу

#111 - Institute of Inorganic Chemistry Homepage. Институт Неорганической Химии - Сибирское Отделение РАНТема уроку. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

Мета уроку:  простежити взаємозв’язок процесів утворення та взаємоперетворення неорганічних сполук; формувати уявлення про єдність речовин природи, їх різноманітність і генетичний зв'язок; закрі­пити знання про прості та складні речовини, про оксиди, кислоти, основи, солі; сприяти формуван­ню наукового світогляду учнів; удосконалювати навички скла­дання рівнянь хімічних реакцій різних типів;

 ─  сприяти  розвитку  вміння виконувати ланцюжки хі­мічних перетворень, знаходити різні способи одержання однієї речовини; розвивати навички ви­конання нескладних дослідів;

 ─  ви­ховувати в учнів інтерес до знань, самостійність у навчанні, працьо­витість і сумлінність.

Тип уроку:  формування і вдоскона­лення знань, умінь і навичок.

Обладнання і реактиви:   картки із за­вданнями для кожної групи, на­бори пробірок та реактиви відпо­відно до практичного завдання:

 

перша група:  СuSO4,  НСl, NaОН ;

друга група: СаСO3, НС1;

третя група: СrС13, КОН, Н2SO4;

четверта група:  Fe2 (SO4)3 , NaОН, НС1;

п'ята група: ZnС12,  NaОН, Н2SO4.

 

Закон  вічності матерії: «Жоден вид

матерії не може утворитися з нічого

й не може перетворитися на ніщо».

 

ХІД УРОКУ

  1. Організаційна частина
  2. Рефлексія

На початку уроку вчитель пропонує учням визначити рівень своєї підготовленості, настрою на роботу за допомогою кольорових колбочок:

червона колбочка – гарний настрій, упевненість у високому рівні знань;

синя колбочка – достатній рівень, є невпевненість в одержанні достатнього результату;

жовта колбочка – орієнтація на середній рівень.

Учні на пропозицію вчителя по черзі прикріпляють свою колбочку на рефлексивну галявину «Радості й успіху»  

 

III. Актуалізація опорних знань

#111 - Institute of Inorganic Chemistry Homepage. Институт Неорганической Химии - Сибирское Отделение РАНМетод «Спільний проект»

Сьогодні ви будете працювати в групах. Групи називаються …

 Кожна група презентує окремий клас неорганічних речовин, що дає можли­вість актуалізувати знання про склад­ні речовини. Презентація має скла­датися з короткого представлення певного класу речовин, схеми-опори, що відбиває властивості цих речовини, способів їх одержання, можливостей перетворення на речовини інших класів.

 

Презентація

Перша група «Оксиди»

Познайомтесь, ми — оксиди,

Складні, важливі речовини.

Без оксидів вам не жити,

Вам без нас води не пити.

По пісочку не ходити

І багаття не палити.

Родичів багато маєм,

Радо ми їх всіх вітаєм,

Ой, чи живі, чи здорові,

Родичі оксидові?

Адже знаєш, що кислоти —

Оксидові дяді й тьоті,

Вони з оксидів утворились,

Як водиці ті напились.

І основи теж нам рідні,

Всі нащадки то оксидні.

Солі — внуки оксидові,

Речовини вам знайомі.

Оксиди — це складні неорганічні сполуки, молекула яких складається з двох хімічних елементів, одним з яких є Оксиген з валентністю II. Окси­ди утворюються внаслідок взаємодії простих речовин з киснем. Із солетворних оксидів можна одер­жати основи (з основних), кислоти (з кислотних) та солі.

 

Друга група «Кислоти»

Ми кислоти, нас не люблять,

Бо їмо ми все підряд:

Очі, руки, штани, сукні,

Якщо нам не догодять.

Батечко наш — хлороводень,

Мати — чистая вода,

Сестер маєм ми багато,

От і вся наша рідня.

#111 - Institute of Inorganic Chemistry Homepage. Институт Неорганической Химии - Сибирское Отделение РАННас, кислот, запам'ятай,

 «Аш» спочатку, так і знай,

Як впізнаєш, то це ми,

Руки й одяг бережи.

Кислоти — це неорганічні речови­ни, молекула яких містить атоми Гід­рогену, сполучені з кислотними за­лишками.

Кислоти утворюються в результаті взаємодії кислотних оксидів з водою, взаємодії неметалів з воднем.

Кислоти здатні реагувати з металами, оксидами металів, основами, де
якими солями. При цьому утворюються солі. 

 

Третя група «Основи»

Ми — основи, це не нове, 

Нас устрінеш повсяк час.
Формулу складну ми  маєм, 

У кінці стоїть - ОН.

Ми  всі дуже знамениті,

Гідроксиди імениті.

Маєм різні кольори,

Ми безпечні до пори.

Лугом нас ще  називають

(Яку воді розчиняють.)

Небезпечні ми, луги,—

Очі й  руки бережи.

А буваєм  нерозчинні,

Для води ми недоступні,

Та коли нагрієш нас,

Знов одержиш ти оксид.

Основи — це складні неорганічні речовини, молекула яких складається !

з атомів металів, сполучених з гідроксидною групою - ОН.

Розчинні основи (луги) утворюються  в результаті взаємодії основних оксидів з водою.

Основи здатні реагувати з кислотними оксидами, кислотами. При цьому завжди утворюється сіль.             

 

Четверта група «Солі»

Щось ви  дуже розхвалились,

Дуже  ви  вже загордились,

Ви окремо дуже  важні,

І шипучі, і відважні.

А якщо вас разом злити,

То зникаєте в той час —

Ми ж  виходимо із вас.

Людям ми вже всі відомі,

#111 - Institute of Inorganic Chemistry Homepage. Институт Неорганической Химии - Сибирское Отделение РАНМи і в полі, і в городі,

І в печені, і в смажені,

І в дівчатках, і в хлоп'ятках,

І на кожному столі.

 

Солі — це складні неорганічні речови­ни, молекула яких складається з атомів металів та кислотних залишків.

Солі можна одержати з металів, не­металів, оксидів, кислот, основ, з ін­ших солей.

Солі реагують з кислотами, осно­вами, іншими солями за умови, що внаслідок реакції утвориться осад, газ або вода.

 

П'ята група «Амфотерні сполуки»

Є  ще  одна г рупа  речовин, що називаються  амфотерними. Ми їх представимо.

 

Амфотерні сполуки — це речовини, що проявляють подвійні властивос­ті. Слово «амфотерний» переклада­ється як «двоїстий».

До амфотерних сполук належать де­які оксиди. {Показують формули.) Амфотерні оксиди не реагують з во­дою. Ці оксиди проявляють власти­вості кислотних і основних оксидів, тобто реагують і з кислотами, і з лу­гами. Внаслідок таких реакцій утво­рюються солі.

 

До амфотерних сполук також на­лежать деякі гідроксиди. (Показу­ють.) Для них характерні властивості і кислот, і основ, тобто вони реагують і з основами, і з кислотами. При цьо­му утворюються солі.

 

На дошку вивішується схема «Генетичні зв’язки між неорганічними сполуками»

 

  1. Мотивація навчальної діяльності

На початку уроку я хочу зачитати вам уривок з твору Льюіса Керролла «Аліса в Країні чудес»:

«За кілька кроків від неї сидів на гілці Чеширський кіт. « Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти?» ─ « А куди ти хочеш потрапити?» ─ спитав у відповідь кіт. «Мені все одно…» ─ сказала Аліса. «Тоді все одно куди йти», ─ зауважив кіт».

«Що хотів сказати цим кіт Алісі та навіщо я прочитала ці слова на самому початку уроку?»

Так, правильно, потрібно знати мету своєї роботи.

Отже, повторюючи влас­тивості речовин різних класів, ми з вами переконалися, що між різни­ми речовинами існує зв'язок. На сьо­годнішньому уроці ми повинні вста­новити ці зв'язки, їх значення для розуміння основних законів навко­лишнього світу.

 

V. Вивчення нового навчального матеріалу

Такі взаємозв'язки між класами речовин, можливість перехо­ду від одного класу речовин до іншо­го називають генетичними зв'язками.

Давайте запишемо визначення:

 

Взаємозв’язки між речовинами, які ґрунтуються на їх походженні і хімічних властивостях, називають генетичними зв’язками.

Генетичні зв'язки можна записати  у вигляді хімічних ланцюжків. Наприклад:

#111 - Institute of Inorganic Chemistry Homepage. Институт Неорганической Химии - Сибирское Отделение РАН(схема)

 

VI. Первинне застосування знань(пробні вправи)

Користуючись складеною схемою  усі разом виконаймо хімічний ланцюжок, що є підтвердженням генетичного зв'яз­ку між класами речовин.

 Перетворення:

 

                                                P →P2O5→H3PO4→K3PO4

                                                                     

                                                                                                                                                              

                                               K→K2O→KOH

                                        

 

Але ви повинні пам'ятати, що чисту речовину не завжди можна одержа­ти прямим способом, як показано на схемі. Тоді користуються побічними способами.

 

Наприклад, купрум(II) гідроксид не можна одержати в результаті взає­модії купрум (I) оксиду з водою. Для одержання купрум(II) гідроксиду куп-рум(ІІ) оксид розчиняють у кислоті, дістаючи сіль, потім цю сіль обробля­ють лугом, одержуючи купрум(ІІ) гід­роксид у вигляді осаду. Але це не запе­речує існування генетичного зв'язку між оксидами металів і основами.

 

Написано на дошці.

Перетворення:

               Cu→CuO→CuCl2 →Cu (OH)2→CuO→Cu

 

VII. Застосування знань і вмінь у стандартних умовах (тренувальні вправи)

А зараз будемо виконувати тренувальні вправи. Відкривайте завдання № 1. Вам  необхідно виконати перетворення , складаючи  відповідні хімічні рівняння. На підготовку –  1 хвилина.

 

1. Початковий рівень

Перша група

#111 - Institute of Inorganic Chemistry Homepage. Институт Неорганической Химии - Сибирское Отделение РАНZn→ ZnO →Zn (NO3)2→ Zn (OH) 2→ ZnCl2

 

Друга група

FeO←Fe→FeCl2→Fe (OH) 2→FeSO4

 

Третя група

K→K2O→KOH→KCl→AgCl

 

Четверта группа

BaO←Ba→Ba(OH)2→BaCl2→BaSO4

 

П'ята група

Mg→MgO→MgCl2→Mg (OH) 2→MgSO4

 

Записують в зошити.

 

2.Середній рівень

Зараз викунуємо завдання № 2.На підготовку 2 хвилини.

Одержіть речовину двома спосо­бами (теоретично).

Перша група: магній сульфат.

Друга група: кальцій карбонат.

Третя група: алюміній хлорид.

Четверта група: цинк сульфат.

П'ята група: ферум(ІІ) хлорид.

 

3.Достатній рівень

Кожна група, виходячи з простої речо­вини, повинна запропонувати та здій­снити перетворення, на основі яких утвориться складна речовина, до складу якої ввійде хімічний елемент з якого побудована проста речовина.

 

На підготовку 5 хвилин.( На партах папір і маркери). На листках записують перетворення.

 

Перша група: вуглець.

Друга група: сірка.

Третя група: барій.

Четверта група: натрій.

П'ята група: кальцій.

 

4.  Високий рівень (творче застосування знань і вмінь за нових умов)

Щоб виконати творче завдання, небхідно пригадати правила техніки безпеки.

Ви маєте на столах реактиви та схему ланцюжка перетворень. Не­обхідно практично виконати ланцюг перетворень.

 

На підготовку 3 хвилини.

#111 - Institute of Inorganic Chemistry Homepage. Институт Неорганической Химии - Сибирское Отделение РАН

Перша група: купрум (ІІ) сульфат  → купрум (ІІ) гідроксид  → купрум (ІІ) хлорид.

Друга група: кальцій карбонат  → карбонатна кислота  → карбон (IV) оксид.

Третя група: хром (ІІІ) хлорид → хром (ІІІ) гідроксид → хром (ІІІ) сульфат.

Четверта група: ферум(Ш) сульфат →  ферум(ІІІ) гідроксид → ферум(Ш) хлорид.

П'ята група: цинк хлорид →  цинк гідроксид → цинк сульфат.

IX. Підбиття підсумків уроку

 

Рефлексія

Наприкінці уроку вчитель повторно проводить рефлексію з визначенням очікуваного результату – рівня знань за підсумками проведених робіт, пропонує поміняти колір колби. У підсумку весь клас і вчитель бачать підсумкову рефлексію: чим яскравіша галявина, тим вищий загальний рівень знань за самооцінкою учнів.

• Чи змінилися ваші уявлення про речовини та їх перетворення?

 

• Що було найбільш цікавим на уроці?

 

• Що в цій темі вам дається най важче?

 

Висновки

1.Між класами речовин існує ге­нетичний зв'язок, що ґрунтується на одержанні одних речовин з інших.

2. В основі генетичних зв'язків ле­жить перехід хімічних елементів з одних речовин у інші.

3.Одну й ту саму речовину можна одержати кількома способами.

4.Генетичні зв'язки між класами речовин є ще одним підтверджен­ням основних законів природи.

 

Виставляються оцінки.

 

Х. Домашнє завдання.

§ 19,  вправа № 170, 174(а,б) стор. 119

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
1 лютого
Переглядів
178
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку