Урок-гра "Проектування виробів"

Про матеріал
повторити матеріал "Проектування виробів", закріпити та розширити знання учнів, формувати навички та вміння учнів спостерігати й ро¬бити висновки, узагальнювати та експериментувати; розвивати ло¬гічне мислення, інтерес до вив¬чення предмета.
Перегляд файлу

Проектування виробів

Урок-гра

5 клас

Мета: повторити матеріал теми, закріпити та розширити знання учнів, формувати навички та вміння учнів спостерігати й ро­бити висновки, узагальнювати та експериментувати; розвивати ло­гічне мислення, інтерес до вив­чення предмета.

Методичні рекомендації: за­здалегідь оголосити учням про проведення підсумкового уроку (тематичного оцінювання), оз­найомити їх з вимогами до знань, вмінь і навичок із цієї теми, конк­ретизувати завдання, підготувати заготовки, заздалегідь поділити клас на дві приблизно рівносиль­ні групи (команди), обрати капі­танів.

Тип уроку: урок-гра.

Хід уроку І. Слово вчителя

До сьогоднішнього уроку ви го­тувалися протягом усього часу вив­чення цієї теми. Тому сподіваюсь на

ваші правильні відповіді, активність, кмітливість. Головне в грі — повага до своїх суперників. Бажаю всім ус­піхів! Розпочинаємо гру.

II. Організаційна частина

Капітани команд інформують про готовність до змагань.

III. Хід змагань

Перший етап «Віктори­на»

Умови гри

1.  Кожен член команди від­повідає лише на одне запитання в порядку черги.

2. На перше запитання відпові­дає член першої команди, на дру­ге — член другої команди і т. д.

3.  На обмірковування відво­диться до трьох секунд.

4. За правильну відповідь за­раховується 1 бал, за неповну — 0,5 бала.

5. За підказку команда штра­фується на 0,5 бала.

Запитання вікторини

1. Що називають робочим міс­цем у майстерні?

2.  Чи може учень залишати робоче місце під час заняття?

3. Який інструмент необхідно розміщувати на робочому місці?

4. Які основні причини травму­вання під час виготовлення ви­робів?

5. Яких правил особистої гігіє­ни має додержувати учень?

6. Які обов'язки чергового в майстерні?

7. Як необхідно діяти під час виникнення пожежі?

8.  Що називають технологіч­ним процесом?

9. Які є типи ліній? Для чого їх застосовують?

10. Як наносять розмірні лінії на кресленні?

11.  Що позначають латинсь­кою літерою 5?

12. Для чого в кресленні засто­совують масштаб? 13. Що називають кресленням деталі?

14. Із якої частини дерева най­доцільніше виготовити ручку для сокири?

15.  Які дерева належать до твердих порід?

16.  Що виготовляють із под­рібнених відходів деревини?

17. Що виготовляють зі шпону?

18.  Зі скількох шарів шпону виготовляють фанеру?

Другий  етап      конкурс

«Чомучки»

Капітани обирають трьох найкмітливіших учасників зі своїх ко­манд, які працюватимуть за індиві­дуальними завданнями, записани­ми на картках. Відповіді слід дава­ти в письмовій формі на окремому аркуші паперу, зазначивши номер картки й своє прізвище.

Зміст завдань:

К. 1. Чому не можна здмухува­ти тирсу, ошурки з верстака?

К. 2. Чому в кресленні за­стосовують масштаб?

К. 3. Чому ліси називають «ле­генями планети»?

К. 4. Чому не можна виготови­ти виріб за фотографією?

К. 5. Чому при виконанні крес­лень застосовують різні типи ліній?

К. б. Чому кришку верстака зроблено з дуба?

К. 7. Чому рами для вікон, две­рей, підлоги роблять із сосни?

К. 8. Чому фанеру важко роз­ламати?

Третій етап конкурс «Оригінально, швидко, точно»

Кожний член однієї команди ставить запитання  команді-суперниці (домашня заготовка). Правильна відповідь оцінюється 1 балом. Неправильно поставле­не запитання штрафується 0,5 ба­ла. Штрафується 1 балом учень, який поставив запитання, але сам не може на нього відповісти. За оригінальність поставленого за­питання додається 1 бал.

Четвертий етапконкурс «Експериментатори»

Завдання. Визначити породу деревини.

1.   Розглянь зразки різних порід деревини. Порівняй тексту­ру 2—3 зразків деревини з текс­турою різних порід деревини, зображених на малюнку.

2. Поясни, в чому їх схожість та причини відмінності (напрямок волокон, розміщення й товщина річних кілець, колір, запах, смолянистість й інші ознаки).

3.   Замалюй текстуру роз­глянутих зразків та форму листя дерев.

4. Заповни таблицю.

Умови гри:

1.  Якщо учень допустив по­милку, то її виправити може на­ступний учень, але команда штра­фується на 0,5 бала.

2. За кожне правильно викона­не завдання нараховується 1 бал.

3. Команді-переможцю нара­ховується два додаткових бали.

4. Виконання робіт обмежуєть­ся часом.

П'ятий етап конкурс «Будь уважним»

Обери правильний варіант відповіді. (Правильна відповідь оцінюється одним балом).

К. 1. Який інструмент необ­хідно розміщувати на робочому місці?

а) Весь комплект інструментів для обробки певного виду ма­теріалів;

б) лише той інструмент, який потрібен для роботи.

К. 2. Чи можна здмухува­ти тирсу, ошурки з робочого місця?

а) Дозволяється, за умови ви­користання окулярів, респіра­торів;

б) дозволяється за умови дріб­них розмірів ошурків;

в) не дозволяється в жодному разі.

К. 3. Яким кольором фарбу­ють механізм підвищеної небез­пеки?

а)   Фіолетовим;  б)   чорним;

в) червоним; г) жовтим.

К. 4. Де люди використовують креслення?

а) У будівництві; б) у ракетобу­дуванні; в) у машинобудуванні;

г) у спорті.

К. 5. Як називають природний малюнок на обробленій поверхні деревини?

а) Текстура; б) рисунок; в) поз­довжні смуги; г) річні кільця.

К. 6. Що виготовляють із подрібнених відходів дере­вини?

а) ДСП; б) ДСП, фанеру; в) фа­неру; г) фанеру, ДВП.

IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель оголошує підсумки змагань, команду-переможницю, вітає всіх учасників гри, оцінює команду та кожного її члена.

Таблиця

 

Назва дерева

 

 

 

Порода деревини

 

 

 

Міцність деревини

 

 

 

Колір деревини

 

 

 

Вік дерева

 

 

 

Форма листя

 

 

 

Текстура деревини

 

 

 

Застосування

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Технології, 5 клас, Сценарії
Додано
7 лютого 2021
Переглядів
470
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку