4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Урок. Контрольна робота з біології для учнів 11 класу за 1 семестр

Про матеріал

Контрольна робота з біології за І семестр у 11 класі. Контрольна робота містить три рівні складності. Складність завдання учні обирають самостійно.

Перегляд файлу

Контрольна робота з біології за І семестр у 11 класі

Складність І(на 6 балів)

  1. Організм,гомозиготний за однією парою ознак, при дигібридному схрещуванні утворює типів гамет: а)1 б) 2  в) 3  г)4

     2.Гени,що спричиняють гемофілію і дальтонізм у людини,зчеплені з а)Х-хромосомою        б)У-хромосомою в)однією з ауто сом

     3)Для мула характерні ознаки: а)витривалість б)висока плодючість в)безплідність г)гетерозис д)інбридинг

    4)До поліплоїдів належать: а)картопля; б)суниці;в)пшениця г)жовтець посівний;е)свиріпа; є)деякі сорти буряку і гречка.

  5.  Кон'югація в інфузорії-туфельки — це процес:

а) нестатевого розмноження; б) статевого розмноження;в)неупорядкованого поділу;                 г) вегетативного розмноження; д) сприяє комбінативній мінливості.

6. Зародковий розвиток — це початковий період:
а) філогенезу; б) дроблення; в) овогенезу;  г) сперматогенезу; д) онтогенезу.

7. Що таке вегетативне розмноження?. Опишіть його форми, приведіть приклади.

8.Що собою являє генетика? Коли вона виникла?

Складність ІІ (на 9 балів)

    1.За неповного домінування гетерозиготи мають генотип, що відповідає ознаці:а)домінантній б)рецесивній  в)проміжній                                                                                       2. Екзнони – це ділянки генів:а)які несуть спадкову інформацію б) які не несуть спадкову інформацію; в)відповідальні за певні ознаки в організмі; г)регуляторних, що забезпечують спрямованість біосинтезу сигнальних білків.  

3.Гетерозис у рослин і тварин супроводжується :а)зниженням життєздатності; б)зниженням продуктивності в)підвищенням  життєздатності; г)депресією д)підвищенням продуктивності; е)могутнім розвитком гібридів першого покоління і всіх наступних поколінь є)стерильність гібридів першого покоління ж)переходом більшості генів у гетерозиготний стан .

4.Соматичні мутації можуть успадковуватись:а)у рослин; б) у ссавців; в)при статевому розмноженні д) при вегетативному розмноженні .

5. . Період дроблення зиготи відрізняється від інших видів поділу клітин:

а) інтенсивним ростом дочірніх клітин; б)відсутністю росту дочірніх клітин;

в) редукцією і кон'югацією хромосом; г)додатковими стадіями мітозу; д) немає правильної відповіді.

6.Ектодерма і ентодерма утворюються на стадії зародкового розвитку: а) дроблення;                   б) бластули; в) гаструли; г) нейрули.

7.Що таке запліднення? Яке біологічне значення запліднення?

Запліднення — це процес злиття жіночої та чоловічої гамет з гап­лоїдним набором хромосом. Запліднену яйцеклітину називають зи­готою, вона диплоїдна, оскільки утворилася внаслідок злиття двох гаплоїдних гамет. У ядрі зиготи всі хромосоми знову стають парни­ми. У кожній парі,гомологічних хромосом одна хромосома — бать­ківська, друга — материнська. Таким чином, при заплідненні від­новлюється диплоїдний набір хромосом, характерний для соматич­них клітин кожного виду організмів.

Біологічне значення запліднення полягає в тому, що при злитті чоловічої та жіночої статевих клітин (вони, як правило, проходять від різних особин) утворюється новий організм, який несе в собі ознаки матері й батька. При утворенні статевих клітин у процесі мейозу виникають гамети з різним сполученням хромосом, тому нові організми можуть поєднувати в собі ознаки обох батьків у різноманітних сполученнях. Внаслідок цього відбувається коло­сальне збільшення спадкового різноманіття організмів.

8.Наведіть приклади якісних і кількісних ознак у різних організмів.

Приклади якісних ознак: забарвлення віночка у квітки, форма пло­дів, масть у тварин, колір очей у людини тощо. Приклади кількісних ознак: кількість пальців кисті в людини, кіль­кість зерен у колосках пшениці,яйценоскість кур, молочність корів тощо.

Кількісні ознаки можна вивчати вимірюванням та підрахунком. Якісні ознаки проявляються фенотипно, їх неважко виявити.

9.Що собою являють чисті лінії? Як можна отримати чисті лінії?

Чисті лінії — це група рослин, серед нащадків яких не спосте­рігається розщеплення, оскільки в кожній з чистих ліній рослини гомозиготні за ознаками, що вивчаються. Чисті лінії можна отрима­ти шляхом самозапилення.                                                                                                                           

 

Складність ІІІ(на 12 балів)

    1.При аналізую чому схрещуванні особину,генотип якої необхідно визначити ,          схрещують з особиною: а)гомозиготною за домінантною ознакою; б)гомозиготною за  рецесивною ознакою в)гетерозиготною.                                                                                                2.У жінки – носія гемофілії й нормального чоловіка потомство може бути:а)50%синів, хворих на гемофілію б) 75%синів, хворих на гемофілію в) 25%синів, хворих на гемофілію г) 50%здорових дочок д) 50%дочок, носіїв  гемофілії е) 25%дочок нормальних є) 25%дочок- носіїв  гемофілії  ж) 25% нормальних синів.

3.До відмінностей селекції свійських тварин від селекції рослин належать: а)врахування екстер’єрних ознак б)наявність лише статевого розмноження в)неможливість одержання високої продуктивності г)неможливість одержання масового матеріалу для добору;д)в основі лежать спадкова мінливість і добір.                                                                                                            

4)Для міжвидових гібридів тварин у більшості випадків характерними є:а)безплідність б)висока плодючість в)гетерозис г)споріднене схрещування(інбридинг) д)порушення процесу дозрівання гамет.

5.Нестатеве розмноження організмів відбувається шляхом: а) множинного поділу;                                б) брунькування; в) спороутворення; г)              невпорядкованого поділу; д) фрагментації;                         е) кон'югації;  є) видозмінення пагонів.

6. Зовнішнє запліднення мають організми: а) багатощетинкові черви; б) плоскі та круглі черви; в) черевоногі молюски; г) двостулкові молюски; д)птахи, ссавці; е) земноводні;

є) ланцетник, річковий рак; ж) дощові черв'яки.

7. Які переваги непрямого типу постембріонального розвитку?Наведіть приклади.

Непрямий тип розвитку часто надає організмові значні переваги. Звичайно личинка є стадією розвитку, спеціально пристосованою для активного живлення й росту (комахи, земноводні тощо). Як .правило, при непрямому постембріональному розвитку личинки й дорослі особини одного виду живуть у різних умовах і завдяки цьому не конкурують одні з іншими за місця існування та їжу. Завдяки цьому вид може мати велику кількість особин. Так, у метеликів гусінь живиться листками рослин, тоді як дорослі метелики нек­таром квітів. У хруща личинки живуть у грунті і живляться пере­гноєм та корінням рослин, а дорослі особини листям. У жаби пуголовки живляться водоростями, одноклітинними, іншими без­хребетними, а дорослі жаби комахами, їх личинками, павуко­подібними, іноді мальками риб.

8.У яких випадках можуть спостерігатись відхилення результатів розщеплення при схрещуванні від тих, які можливо було б очікувати, виходячи із закономірностей успадкування, встановлених Г.Менделем?

Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем, не будуть ви­конуватися за таких умов:

при зчепленому успадкуванні, коли гени, що нас цікавлять, розта­шовані в одній хромосомі; при успадкуванні, зчепленому із статтю; внаслідок взаємодії генів;

внаслідок того, що в розмноженні бере участь невелика кількість особин або внаслідок невеликої кількості нащадків; внаслідок різної життєздатності гамет або зигот; при проміжному характері успадкування.

9.При якому схрещуванні розщеплення за генотипом або феноти­пом буде відбуватися за такими формулами: а) 1:2:1; б) 3:1; в) 9:3:3:1; г) 1:2:2:4:1:2:1:2:1; д) 1:1; е) (3:1)

Розщеплення за формулою (а) спостерігається при моногібридному схрещуванні. У випадку повного домінування за такою формулою відбувається розщеплення за генотипами, а у випадку проміжного характеру успадкування розщеплення за такою формулою відбу­вається як за генотипами, так і за фенотипами. Таке розщеплення (б) за фенотипом можливе при моногібридному схрещуванні, у випадку повного домінування.

Розщеплення (в) за фенотипом можливе при дигібридному схрещу­ванні, у випадку повного домінування.

Розщеплення за генотипами за формулою (г) може бути при ди­гібридному схрещуванні. Якщо ж при дигібридному схрещуванні спостерігається проміжний характер успадкування, то розщеплення за формулою (г) відбувається не тільки за генотипами, але й за фенотипами.

Таке розщеплення (д) за генотипом і фенотипом можливе при ана­лізуючому схрещуванні, якщо схрещувати гетерозиготну за даною ознакою особину з особиною гомозиготною рецесивною.

 

Контрольна робота з біології за І семестр у 11 класі

Складність І(на 6 балів)

  1.               Організм,гомозиготний за однією парою ознак, при дигібридному схрещуванні утворює типів гамет: а)1 б) 2  в) 3  г)4

     2.Гени,що спричиняють гемофілію і дальтонізм у людини,зчеплені з а)Х-хромосомою   б)У-хромосомою в)однією з ауто сом

     3)Для мула характерні ознаки: а)витривалість б)висока плодючість в)безплідність г)гетерозис д)інбридинг

    4)До поліплоїдів належать: а)картопля; б)суниці;в)пшениця г)жовтець посівний;е)свиріпа; є)деякі сорти буряку і гречка.                                                                               5.               Кон'югація в інфузорії-туфельки — це процес:а) нестатевого розмноження;                      б) статевого розмноження;в)неупорядкованого поділу; г) вегетативного розмноження;                      д) сприяє комбінативній мінливості.                                                                                        6.              Зародковий розвиток — це початковий період:
а) філогенезу; б) дроблення; в) овогенезу;  г) сперматогенезу; д) онтогенезу.

7. Що таке вегетативне розмноження?. Опишіть його форми, приведіть приклади.

8.Що собою являє генетика? Коли вона виникла?

Складність ІІ (на 9 балів)

    1.За неповного домінування гетерозиготи мають генотип, що відповідає ознаці:а)домінантній б)рецесивній  в)проміжній                                                                                       2. Екзнони – це ділянки генів:а)які несуть спадкову інформацію б) які не несуть спадкову інформацію; в)відповідальні за певні ознаки в організмі; г)регуляторних, що забезпечують спрямованість біосинтезу сигнальних білків.                                              3.Гетерозис у рослин і тварин супроводжується :а)зниженням життєздатності; б)зниженням продуктивності в)підвищенням  життєздатності; г)депресією д)підвищенням продуктивності; е)могутнім розвитком гібридів першого покоління і всіх наступних поколінь є)стерильність гібридів першого покоління ж)переходом більшості генів у гетерозиготний стан .                                                                            4.Соматичні мутації можуть успадковуватись:а)у рослин; б) у ссавців; в)при статевому розмноженні д) при вегетативному розмноженні .                                                                     5.Період дроблення зиготи відрізняється від інших видів поділу клітин:  а)інтенсивним ростом дочірніх клітин; б)відсутністю росту дочірніх клітин;в)              редукцією і кон'югацією хромосом; г)додатковими стадіями мітозу; д) немає правильної відповіді.

6.Ектодерма і ентодерма утворюються на стадії зародкового розвитку: а) дроблення;                   б) бластули; в) гаструли; г) нейрули.                                                                                                      7.Що таке запліднення? Яке біологічне значення запліднення?

8.Наведіть приклади якісних і кількісних ознак у різних організмів.

9.Що собою являють чисті лінії? Як можна отримати чисті лінії?

Складність ІІІ(на 12 балів)

    1.При аналізую чому схрещуванні особину,генотип якої необхідно визначити ,          схрещують з особиною: а)гомозиготною за домінантною ознакою; б)гомозиготною за  рецесивною ознакою в)гетерозиготною.                                                                                                2.У жінки – носія гемофілії й нормального чоловіка потомство може бути:а)50%синів, хворих на гемофілію б) 75%синів, хворих на гемофілію в) 25%синів, хворих на гемофілію г) 50%здорових дочок д) 50%дочок, носіїв  гемофілії е) 25%дочок нормальних є) 25%дочок- носіїв  гемофілії  ж) 25% нормальних синів.

3.До відмінностей селекції свійських тварин від селекції рослин належать: а)врахування екстер’єрних ознак б)наявність лише статевого розмноження в)неможливість одержання високої продуктивності г)неможливість одержання масового матеріалу для добору;д)в основі лежать спадкова мінливість і добір.                                                                                                            

4)Для міжвидових гібридів тварин у більшості випадків характерними є:а)безплідність б)висока плодючість в)гетерозис г)споріднене схрещування(інбридинг) д)порушення процесу дозрівання гамет.

5.Нестатеве розмноження організмів відбувається шляхом: а) множинного поділу;                                б) брунькування; в) спороутворення; г)              невпорядкованого поділу; д) фрагментації;                         е) кон'югації;  є) видозмінення пагонів.

6. Зовнішнє запліднення мають організми: а) багатощетинкові черви; б) плоскі та круглі черви; в) черевоногі молюски; г) двостулкові молюски; д)птахи, ссавці; е) земноводні;

є) ланцетник, річковий рак; ж) дощові черв'яки.

7. Які переваги непрямого типу постембріонального розвитку?Наведіть приклади.

8.У яких випадках можуть спостерігатись відхилення результатів розщеплення при схрещуванні від тих, які можливо було б очікувати, виходячи із закономірностей успадкування, встановлених Г.Менделем?

9.При якому схрещуванні розщеплення за генотипом або феноти­пом буде відбуватися за такими формулами: а) 1:2:1; б) 3:1; в) 9:3:3:1; г) 1:2:2:4:1:2:1:2:1; д) 1:1; е) (3:1)

 

 

docx
Додано
9 червня 2018
Переглядів
2867
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку