9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Урок на тему "Чисті речовини та суміші"

Про матеріал

Матеріал подаю на конкурс "Вчительська десятка" Розробка уроку міститьтеоретичний та творчий матеріал з даної теми, який буде цікавим для учнів, тому що розвиває розумові здібності дитини та дасть змогу зацікавити учня з даної теми.

Перегляд файлу

УРОК № 5

Тема. Речовина. Чисті речовини та суміші.

Цілі й завдання: сформувати понят­тя  «речовина»; показати, що кожна речовина має свої специфічні властивості; навчити описувати фізичні влас­тивості речовин і визначати ре­човини за їхніми властивостями; ознайомити з агрегатними стана­ми, у яких може перебувати речо­вина за звичайних умов.

Обладнання та реактиви: штатив із   пробірками, шпатель або ложеч­ка; алюміній, залізо, мідь, сірка, кухонна сіль, вода, оцет, рослин­на олія:

Базові поняття й терміни: речовина, матерія, матеріал, тіло, властивості тіл та речовин, агрегатний стан.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда

  1. Що називають тілами?
  2. Які властивості мають тіла? (Фор­му, об'єм, масу)
  3. Які властивості мають речови­ни? (Колір, смак, запах, густину, твердість та ін.)
  4. У яких агрегатних станах можуть перебувати речовини? Охаракте­ризуйте кожен зі станів.

У ході бесіди встановлюється зв'язок між поняттями «речовина» й «мате­рія». Нагадую  учням, що все те, чим людина оточена, діє на її ор­гани почуттів (прямо чи опосеред­ковано, через прилади), викликаю­чи відчуття (кольору, розміру, форми, світла, удару електричного струму  називається матерією. Речовина — один із видів матерії. З речо­вин складаються фізичні тіла.

Під час актуалізації знань стосовно агрегатних станів речовини всі відо­мості можна узагальнити у вигляді схеми

                                                        Перегонка

 

Плавлення                                                                            випаровування

 

 

Твердий                                     Рідкий                                газоподібний

стан                                                стан                                  стан

 

  кристалізація                                                                      конденсація

 

                                                         сублімація

 

 

III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про речовину, матерію, тіла

Відзначивши різноманіття давно ві­домих і знову одержуваних речовин, учитель роз'яснює їхні відмінності за властивостями. Сукупність власти­востей відрізняє одну речовину від інших. Деякі властивості можуть бути подібними у різних речовин. Опис властивостей речовин є одним із за­вдань хімії.

Завдання

Розподіліть по стовпчиках таблиці на­зви тіл і речовин: хімічний посуд, сті­лець, авторучка, цвях, ложка, деревина, залізо, скло, алюміній, пластмаса.

Тіла і речовини

 

Тіло

Речовина

 

 

 

2. Властивості тіл і речовин

Тіла неживої природи, їхні розміри, об'єм, властивості, існування в при­роді вивчають на-уроках геометрії, фі­зики, географії, а тіла живої приро­ди (рослини й тварини) — на уроках біології. На уроках хімії розглядають властивості речовин, з яких утворе­ні тіла як неживої, так і живої приро­ди. Наприклад, властивість кам'яно­го вугілля горіти вивчають на уроках хімії; його твердість, густину, здатність проводити електричний струм — на уроках фізики; походження вугілля розглядається на уроках біології, а поширення цього мінералу — на уроках географії.

Пізнаючи властивості речовин, лю­дина тим самим пізнає їхній внутріш­ній світ: склад, будова, властивос­ті притаманні всім речовинам, вони об'єктивні. Це підтверджується тим, що речовина за тих самих умов вияв­ляє постійні властивості незалежно від того, чи людина створює ці умо­ви, чи вони існують у природі. Так, за звичайних умов кухонна сіль завжди буде розчинятися, стикаючись із во­дою, а бензин — горіти, коли його за­палюють на повітрі. 

 

Самостійна робота(в парах)

Учням пропонується завдання різних рівнів складності. Це сприяє розвитку їхнього мислення та вказує на рівень засвоєння знань. Наприклад, у наве­деному завданні перший рівень від­повідає діяльності відтворювального характеру (низький рівень), другий рівень — діям за аналогією (середній рівень), третій рівень — використан­ню знань про нові сполуки (висо­кий рівень).

Рівень 1. Порівняйте фізичні влас­тивості: а) ртуті й алюмінію, б) міді й цинку, в) крейди й вугілля.

Рівень 2. Яких двох найхарактерні­ших ознак достатньо, щоб проти­ставити дві речовини (див. перше за­питання)?

Рівень 3.3 якими властивостями пов'я­зане найвідоміше застосування та­ких речовин: а) скла, б) міді, в) залі­за? Які властивості вважаються їхнім недоліком?

 

Індивідуальне завдання

 

Під час бесіди кілька учнів викону­ють індивідуальні завдання за карт­ками біля дошки або в зошиті.

  1. Із наведеного списку випишіть окремо назви предметів і назви речовин: вода, сіль, стілець, цу­кор, олівець, сода, цвях, мідь, мідний дріт.
  2. 3 яких речовин виготовлені сті­лець, авторучка, автомобіль?
  3. Опишіть властивості таких речо­вин: а) вода; б) алюміній; в) ву­гілля; г) бензин.
  4. У банках без етикеток знаходять­ся: крейда, пісок, оцет, кухонна сіль, залізо, сірка. Як можна їх розрізнити? Які характерні озна­ки дозволяють це зробити?

3. Поняття про молекули, чисті речовини й суміші

Поняття про молекули відоме учням із курсу фізики.  (від лат. тоіеу — «частин­ка»): це дрібні частинки речовини, що зберігають усі її властивості. Учитель може роз'яснити учням, що молекули є безпосередніми носіями лише хіміч­них властивостей речовини. А фізичні властивості (колір, густина, темпера­тура плавлення, кипіння, розчинність та ін.) притаманні сукупності моле­кул, тобто речовині в цілому.

Кожна речовина має свою, харак­терну лише для неї молекулу. Коли ми говоримо про чисті речовини, ми маємо на увазі, що вони складають­ся з однакових молекул. Чисті речо­вини — це речовини, до складаються тільки з однакових частинок (атомів, молекул, йонів).

Абсолютно чистих речовин не буває й одержати їх украй важко. Речовина вважається чистою, якщо вона міс­тить не більше однієї молекули до­мішок на 1—10 тис. молекул основ­ної речовини.

Найчастіше ми маємо справу із су­мішами. Суміші — це сукупність різ­них молекул або чистих індивідуаль­них речовин. Суміші складаються з різних частинок (атомів, молекул, іонів) і різних речовин (двох, трьох і більше).

У сумішах чисті речовини виявляють свої індивідуальні властивості, звід­ки випливає головна й основна від­мінність сумішей від чистих речовин: суміші можна розділити на індивіду­альні речовини з допомогою фізич­них методів.

4 Класифікація сумішей

Суміші можна поділити на дві гру­пи: однорідні й неоднорідні. Одно­рідними називаються суміші, в яких навіть з допомогою мікроскопа не можна виявити частинок речовин, що входять до їх складу. Неоднорід­ними називаються суміші, в яких не­озброєним оком або з допомогою мі­кроскопа можна помітити частинки речовин, що входять до їх складу. Од­норідні суміші найчастіше назива­ються розчинами, а неоднорідні су­міші — зависями, суспензіями або емульсіями.

                                                     СУМІШІ

         Однорідні                                                                      неоднорідні

 

Робота з таблицею

Учні заповнюють таблицю, записую­чи до відповідних стовпчиків прикла­ди чистих речовин і сумішей.

Чисті речовини і суміші

 

Чисті речо­вини

Однорідні суміші

Неоднорідні суміші

 

 

 

3. Властивості чистих речовин та їх сумішей

Робити висновок про властивості ре­човини можна лише тоді, коли вона чиста.. Наприклад, відомо, що, ви­вчаючи властивості морської води, не можна зробити висновку про властивості чистої води.

Чиста вода з тиском 101,3 кПа має температуру плавлення 0 °С і темпе­ратуру кипіння +100 °С. Якщо розчи­нити у воді цукор або кухонну сіль, то температури плавлення й кипін­ня цих розчинів будуть відрізнятися від температур плавлення й кипін­ня чистої води. Крім того, з'явиться нова властивість — смак. Чиста вода не має смаку, а розчин цукру є солод­ким. Чим більше цукру в розчині, тим сильніше відрізняються його власти­вості від властивостей чистої води.

Суміші відрізняються за властивостя­ми від тих речовин, з яких вони скла­даються. Наприклад, азот має густи­ну 1,25 кг/м3, кисень— 1,43 кг/м3,а повітря — суміш, яка складається в основному з цих газів, — має гус­тину 1,29 кг/м3.

Демонстрація

1) Під час змішування показується,
що речовини не змінюють влас­тивостей.

Учні розглядають порошки сірки й за­ліза, звертаючи увагу на їх колір і маг­нітні властивості. Після змішування порошків сірка залишається жовтою, а залізо — сірим і таким, що притя­гається магнітом. (Магніт краще під­носити до залізного порошку через шар паперу, щоб потім було легше відокремити від нього залізний по­рошок.)

  1. Учитель демонструє утворення хімічної сполуки. Суміш порош­ків, заліза й сірки обережно на­грівається в полум'ї спиртівки. Одержана сполука і за кольором, і за магнітними властивостями відрізняється від сірки й заліза. Учні роблять висновок, що хіміч­на сполука (нова речовина) від­різняється за властивостями від вихідних речовин.

4.Методи розділення сумішей

 

 

 

Відстоювання   Фільтрування  Дія магніту        випарювання               перегонка

Пісок+вода          тирса+ вода       залізні               водний розчин                      нафта Олія+вода            пісок+ вода      ошурки              кухонної солі                  природна вода

IV. Узагальнення й систематизація знань

Завдання

Знайдіть виграшні шляхи на поданих таблицях. (Виграшний шлях: в а) і б) — чиста речовина; у в) іг) суміш.) (Як у грі «Хрестики — нулики», виграш­ний шлях — це діагоналі, рядок або стовпчик.)

б)        Граніт

Залізо

фосфор

Мідь

Сіль

Пісок

Морська вода

Сірка

Пил

 

Сірка

Цукор

Кава

Золото

 

Поліві­таміни

Залізо

Спирт

Пісок

Молоко

 

 

 

 

 

 

Сік

 

Спирт

 

Срібло

 

Дисти­льована вода

 

Повітря

 

 

Бензин

 

Золото

 

Глина

 

Лимонад

 

 

Цемент

 

 

Глюкоза

 

 

Вугле­кислий газ

 

Мідь

 

 

Алюмі­ній

 

Бітум

Фарба

Сметана

Кров

 

 

V. Домашнє завдання

Вивчити § 5 підручника (с. 34-40 ).

Вправа35,36* ст 40.


 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
30 червня 2018
Переглядів
610
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку