Урок на тему "Комунікаційні технології"

Про матеріал
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший термін інформаційно-комунікаційні технології (information and communication technologies, ICT) — сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних з метою збирання, опрацювання, зберігання і розповсюдження, інформації в інтересах її користувачів. Інформація - будь які відомості або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Інформаційний ресурс - сукупність документів у інформаційних системах, тобто книги, статті, архівах, банках даних тощо. Інформаційний ресурс має низку характерних особливостей, зокрема, на відміну від інших, матеріальних ресурсів, він практично невичерпний; з розвитком суспільства і зростанням використання знань, обсяги інформаційного ресурсу зростають. З поняттям інформаційного ресурсу пов’язане поняття інформаційної технології. Технологія – система взаємозв’язаних способів опрацювання матеріалів та прийомів виготовлення продукції у виробничому процесі. Інформаційна технологія‘‘‘ - цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування. Під інформаційними технологіями розуміється переробка інформації на базі комп'ютерних обчислювальних систем. У наш час людство переживає науково-технічну революцію, в якості матеріальної основи якої служить електронно-обчислювальна техніка. На базі цієї техніки з'являється новий вид технологій - інформаційні. До них відносяться процеси, де "вихідним матеріалом" і "продукцією" є інформація. Зрозуміло, що інформація, яка переробляється, зв'язана з визначеними матеріальними носіями , отже, ці процеси включають також переробку речовини і переробку енергії. Але останнє не має істотного значення для інформаційних технологій. Головну роль тут грає інформація, а не її носій. Як виробничі, так і інформаційні технології виникають не спонтанно, а в результаті технологізації того чи іншого соціального процесу, тобто цілеспрямованого активного впливу людини на ту чи іншу область виробництва і перетворення її на базі машинної техніки.
Перегляд файлу

 

 

 

Таблиця дат з історії України згідно з програмою ЗНО

 

Тема

Дати

 

Стародавня   історія України

 

IV - середина III тис. до н.е. - розселення племен трипільської культури на території України; 

VIII-VI ст. до н. е. – Велика грецька колонізація друга половина V - VII ст. - Велике розселення слов'ян.

 

Київська держава

 

860 р. – похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією;

907, 911, 941, 944 рр. – походи князів на Константинополь;

882 р. - об'єднання північних та південних руських земель Олегом; 

988     р. - запровадження християнства як державної релігії; 1019 - 1054 рр. - князювання Ярослава Мудрого в Києві; 1036 р. – розгром печенігів князем Ярославом Мудрим.

1056-1057 рр. – створення Остромирового Євангелія;

1097 р. - Любецький з’їзд (снем) князів;

1113 р. – укладення «Повісті минулих літ»; початок правління

Володимира Мономаха в Києві;

1187 р. - Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах; створення «Слова о полку Ігоревім».

 

Галицько-Волинська держава. Монгольська навала.

 

1199 р. - утворення Галицько-Волинської держави

1223 р. – битва на р. Калка;

1238 р. - 1264рр. – правління Данила Романовича;

1240 р. - захоплення Києва монголами;

 

Литовсько-руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст.)

1362 р. - битва на р.Сині Води; 

1385 р. - укладення Кревської унії; 

40-і роки ХV століття – утворення Кримського ханства;

1478 р. -  визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.

1514 р. – битва під Оршею

 

 

Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)

1556 - 1561 р. - створення Пересопницького Євангелія; 

1556 р. - заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала

Хортиця першої Січі; 

1569 р. - Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої;  1596 р. - Берестейська церковна унія. Утворення греко- католицької церкви.

 

 

Українські землі у складі Речі

1618 р. – похід козаків під проводом гетьмана П.Конашевича-

 

 

Посполитої (перша половина ХVІІ ст.)

Сагайдачного на Москву;

1621 р. - Хотинська битва; 

1625 р. – Куруківська угода;

1632 р. – «Пункти для заспокоєння руського народу», утворення Києво- Могилянської колегії;

1637 - 1638 рр. - повстання під проводом Павла Павлюка,

Якова Острянина, Дмитра Гуні; 

 

 

Національно- визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького середини ХVІІ ст.

1648    р. - Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви; 

1649    р. - Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;  1651 р. - Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору; 

1652    р. - Батозька битва; 

1653    р. – Жванецька облога;

1654    р. – Переяславська рада, українсько-московський договір («Березневі статті»);

1656 р. – московсько-польське Віленське перемир’я

 

 

Українські землі наприкінці 50-х—у 80-ті рр. XVII ст.

1658  р. – Гадяцький договір;

1659  р. - Конотопська битва; 

1667 р. – Андрусівське перемир’я; 

1669 р. – Корсунська угода, визнання Правобережною

Гетьманщиною протекторату Османської імперії;

1681 р. - Бахчисарайський мирний договір; 

1686 р. - «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою.

 

Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

1708  р. – українсько-шведський союз, зруйнування Батурина

1709  рр. – зруйнування російськими військами Чортомлицької

Січі; Полтавська битва;

1710  р. - Конституція Пилипа Орлика; 

1713 р. – ліквідація козацтва на Правобережній Україні; 1734 р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі.

 

Українські землі в другій половині

XVIII ст.

1764 р. - остаточна ліквідація гетьманства; 

1768 р. - Коліївщина; 

1775 р. - остаточна ліквідація Запорозької Січі;

1780-1782 рр. – ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії;

1783 р. - закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України.

 

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

1798 р. - вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського; 

1828 р. – ліквідація Задунайської Січі;

грудень 1825 - січень 1826 рр. - повстання Чернігівського полку; 

1830-1831 рр. – Польське визвольне повстання; 

1840 р. – перше видання «Кобзаря» Т.Шевченка;

1846 -1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

 

1816 рр. – створення освітнього товариства галицьких греко-

 

 

Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперіїнаприкінці ХVІІІ

– у першій половині ХІХ ст.

католицьких священиків; 

1833 - 1837 рр. - діяльність «Руської трійці»; 

1848 р. - скасування панщини в Галичині; видання першої україномовної газети «Зоря Галицька»

 

 

Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

1805 р. - відкриття університету в Харкові; 

1834 р. - відкриття університету в Києві;

1839 р. – ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі.

 

19 лютого 1861 р. – царський маніфест про скасування

кріпосного права в Російській імперії; Наддніпрянська Україна в другій 1863 р. - Валуєвський циркуляр; 

половині ХІХ ст. 1863-1864 рр. – польське національно-визвольне повстання;

1876 р. - Емський указ.

 

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро- Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.

1868 р. - створення у Львові товариства «Просвіта»; 

1873 р. - створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. - Наукового товариства ім. Т.

Шевченка); 

1890 р. - створення Русько-української радикальної партії.  1899 р. - створення Української Національно-демократичної партії та Української соціал-демократичної партії.

 

Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

1865 р. - відкриття Новоросійського університету; 1875 р. – відкриття Чернівецького університету.

 

Наддніпрянська Україна в 19001914 рр.

1900 р. - утворення Революційної української партії (РУП), першої політичної партії Наддніпрянської України;

1908 р. – створення Товариства українських поступовців (ТУП);

1911-1913 рр. – «справа Бейліса»

 

Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії у 19001914 рр.

1900 р. – обрання А.Шептицького митрополитом грекокатолицької церкви;

1907 р. – впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків.

серпень 1914 р. - утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України.

Україна в Першій світовій війні 1914 р. – Галицька битва;

1915 р. – утворення Загальної української ради; 1916 р. – Брусиловський прорив.

 

Українська революція

Березень 1917 р. - утворення Української Центральної Ради; 

Квітень 1917 р. - Всеукраїнський Національний конгрес;

Червень 1917 р. - Перший Універсал Центральної Ради; 

Липень 1917 р. - Другий Універсал Центральної Ради; Листопад 1917 р. - Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР; 

22 (9) січня 1918 р. – Четвертий Універсал Центральної Ради, проголошення незалежності УНР;

 

 

 

Січень 1918 р. – бій під Крутами.

 

 

 

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

січень (лютий) 1918 р. - Брестський мир між УНР та

державами Четверного союзу; 

29 квітня 1918 р. - державний переворот і прихід до влади П.

Скоропадського; 

1 листопада 1918 р. – «Листопадовий зрив» у Львові;

13  листопада 1918 р. – проголошення Західноукраїнської

Народної Республіки; 

Листопад 1918 р. – заснування Української академії наук;

14  листопада 1918 р. - утворення Директорії; 

22 січня 1919 р. – проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР;  Грудень 1919 - травень 1920 – перший «Зимовий похід» військ УНР;

Квітень 1920 р. - Варшавська Угода; 

Березень 1921 р. – Ризький мир; 

Листопад 1921 р. – Другий «Зимовий похід» армії УНР.

 

 

Українська СРР в умовах нової економічної політики

1921 - 1923 рр. - голод в Україні; 

1921    р. – утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ);

1922    р. - входження УСРР до складу СРСР; 

1923    р. - початок політики «українізації»; 

1925 р. - проголошення курсу на індустріалізацію.

 

 

Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр.

1928/1929-1932 рр. – перша п’ятирічка;

1928  р. – судовий процес у «Шахтинській справі»; 

1929  р. – початок насильницької колективізації;

1930  р. – судовий процес у справі «Спілки визволення

України»;

1932 - 1933 рр. - Голодомор в Україні;      

1934 р. - перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва;

1937  р. – ухвалення Конституції УРСР;

1937-198 рр. – «Великий терор»

 

 

 1920 р. – підписання Бессарабського протоколу, визнання

Західна Україна в 1921-1939 рр. країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії;

1923 р. – визнання країнами Антанти входження Східної

Галичини до складу Польщі; саморозпуск уряду ЗУНР; 1925 р. – утворення Українського національнодемократичного об’єднання (УНДО); 

1929  р. - утворення ОУН; 

1930  р. – проведення польською владою акції «пацифікації»; 

1938 р. – надання автономії Підкарпатській Русі у складі ЧехоСловаччини;

15 березня 1939 р. - проголошення незалежності Карпатської України.

 

 

Україна під час Другої світової війни

23 серпня 1939 р. - радянсько-німецький пакт про ненапад

(«пакт Молотова-Ріббентропа»); 

1 вересня 1939 р. - початок Другої світової війни; 

 

 

17 вересня 1939 р. - вторгнення Червоної армії на територію

Західної України;

червень 1940 р. - вторгнення Червоної армії на територію

Бессарабії та Північної Буковини;

22 червня 1941 р. – напад Німеччини на СРСР; 

30 червня 1941 р. - проголошення Акта відновлення

Української Держави; 

14 жовтня 1942 р. – створення Української повстанської армії

(УПА)

грудень 1942 р. - початок вигнання нацистських загарбників з України; 

6 листопада 1943 р. - визволення Києва від нацистських окупантів; 

січень - лютий 1944 р. - Корсунь-Шевченківська наступальна операція; 

28 жовтня 1944 р. – завершення вигнання нацистських окупантів зі всієї території України; 

9 травня 1945 р. - День Перемоги над нацистською

Німеччиною;

2 вересня 1945 р. – завершення Другої світової війни.

 

 

 

Україна у перші повоєнні роки

(1945 — на початку 50-х років)

1945 р. – входження Закарпаття до складу УРСР; квітень 1945 р. - Україна стає співзасновницею ООН;  березень 1946 р. - «саморозпуск» Української грекокатолицької церкви (УГКЦ);  1946-1947 рр. - голод в Україні;  квітень- липень 1947 р. – проведення польською владою операції «Вісла».

 

 

Україна в умовах десталінізації

1953-1954 рр. – повстання політичних в’язнів в сталінських концтаборах. Ліквідація ГУЛАГу;

лютий 1954 р. - входження Кримської області до складу УРСР; 

1956        р. - ХХ з’їзд КПРС; засудження культу особи;

1957        р. – запуск першого штучного супутника Землі, початок «космічної ери»;

1959 р. - утворення Української робітничо-селянської спілки; 1961 р. – перший політ людини в Космос (Юрій Гагарін).

 

 

Україна у період загострення кризи радянської системи

1965 р. - реформи в сільському господарстві та промисловості

(«косигінська реформа»); перша хвиля арештів дисидентів; 1972 р. - зміна політичного керівництва УРСР. В. Щербицький; масові арешти дисидентів;

1976 р. - утворення Української Гельсінської групи.

 

 

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

квітень 1985 р. - початок «перебудови»; 

26 квітня 1986 р. - вибух на Чорнобильської АЕС;  вересень 1989 р. - виникнення Народний рух України за перебудову; 

березень 1990 р. - перші альтернативні вибори до Верховної

Ради УРСР; 

16 липня 1990 р. - прийняття Верховною Радою Декларації

 

 

про державний суверенітет України;  Жовтень 1990 р. – «Революція на граніті»;

24 серпня 1991 р. - прийняття Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України; 

1 грудня 1991 р. - всеукраїнський референдум і вибори

Президента України. Обрання Президентом України

Л.Кравчука

                                                                    6 грудня 1991 р. - заснування Збройних сил України; 

   Україна в умовах незалежності             липень 1994 р. - обрання Л. Кучми Президентом України; 

1995 р. - обрання України членом Ради Європи (РЄ);  28 червня 1996 р. - ухвалення Конституції України;  вересень 1996 р. – запровадження національної грошової одиниці – гривні;

жовтень- грудень 2004 р. - «Помаранчева революція», обрання Президентом України В. Ющенка; 

2008 р. - вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ);  січень 2010 р. – обрання В.Януковича Президентом України; листопад 2013 - лютий 2014 рр. - «Революція гідності»; повалення режиму В.Януковича;

червень 2014 р. – обрання П.Порошенка Президентом

України;

2014 р. - підписання Україною Угоди про асоціацію з

Європейським Союзом (ЄС) вересень 2014 р., лютий 2015 р. – Мінські угоди.

 

 

Нехай щастить!

 

pdf
Додав(-ла)
Гайдук Віктор
Пов’язані теми
Інформатика, Розробки уроків
НУШ
Додано
2 січня
Переглядів
59
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку