19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок на тему "Молярна маса"

Про матеріал
Тема. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. Молярна маса. Розв"язувати задачі з використанням молярної маси.
Перегляд файлу

 

Урок хімії

8 клас

 

На тему: «Молярна маса»

 

Кімакович Л.І

 

 

 

 

 


 

Урок 33

Тема  Молярна маса.

Цілі:

-   Формування ключових компетентностей:

-   саморозвитку й самоосвіти  створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

-   інформаційної  вміння робити короткий раціональний запис, робити висновки та узагальнення;

-   комунікативної — вміння працювати в парі.

-   Формування предметних компетентностей: формувати поняття «молярна маса», розкрити різницю між поняттями «молярна маса» та «відносна молекулярна маса»; формувати вміння робити розрахунки із застосуванням понять «кількість речовини», «молярна маса»; розвивати хімічну мову; виховувати інтерес до хімії як науки.

Обладнання: ПСХЕ, роздавальний  матеріал, інструктивні картки.

Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок.

Хід уроку

І. Організація класу

Перевірка готовності учнів до уроку, створення  робочого настрою на уроці.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Перевірка теоретичних знань:

Хімічний диктант

1.Фізична величина, яка характеризує число структурних 2.частинок у певній кількості речовини - …………….;

Кількість речовини визначається співвідношенням:

n = ? 

3. N – це ………………………;

4. 1 а. о. м. дорівнює ………....;

5. NA  дорівнює………………..;

6. Якщо N = NA,то n = ?

7. Термін «моль» ввів у хімію ……………………;

    8. Закон про певні співвідношення речовин при хімічних реакціях сформулював ………………;

     9. У Всесвіті кількість зірок становить приблизно …………………;

     10. Розмірність сталої Авогадро …………………..

3. Перевірка практичних навичок та умінь

Розв’язати задачі (по групах):

а) Скільки молекул міститься у 2моль цукру?

б) Скільки атомів міститься у залізі кількістю речовини 1,25 моль?

в) Скільки молекул міститься у воді кількістю речовини 3,5 моль?

(Перевірка, корекція знань)

ІІІ. Зіткнення учнів із проблемою й висловлення первинних гіпотез  

Закінчить рівняння реакції:

Na + Сl2 =

Для того, щоб здійснити цю реакцію треба взяти 2 моль атомів натрію та 1 моль молекул хлору (або 2 моль атомів Хлору).

1.Скільки атомів міститься у 2 – х молях натрію?

2.Скільки молекул містить 1 моль хлору?

3.Скільки атомів містять 2 моль Хлору?

(Учні називають відповідну кількість структурних частинок).

Вчитель: Але немає такої машини, яка б могла відрахувати 6,02 ∙ 1023 або більше атомів, молекул або йонів. Тому треба проводити дослідження, щоб знайти масу одного моль речовини. Таким чином, якщо потрібно взяти 1 моль натрію, то треба просто зважити таку кількість речовини, замість того, щоб перераховувати жахливо велику кількість частинок.

ІV. Визначення теми та мети уроку

Повідомлення теми уроку.

Формулювання разом з учнями мети й завдань уроку.

V. Робота над гіпотезами, висловленим учнями

1.Робота з опорним конспектом ( засвоєння теоретичних питань):

Масу одного молю речовини називають  молярною масою речовини.

Молярна маса речовини позначається літерою –   М

Одиниця вимірювання – г/моль

Щоб розрахувати молярну масу атому треба масу одного атома помножити на кількість атомів, яка міститься у 1 моль речовини, тобто на 6,02 ∙ 1023 .

Математично це можна виразити формулою:

М = m · NA, де М – молярна маса; m – маса атому або молекули; NA – стала Авогадро.

Наскрізна змістова лінія Здоров’я і безпека

Задача: а) Сірка  має моторошний запах і володіє задушливою дією для людини. Жерці використовували її для проведення різних обрядів і священного куріння, а військові додавали до складу різних горючих сумішей. Розрахувати масу 1 моль речовини сірки;

б) Вода допомагає понизити можливість серцевого нападу. Після проведення чергових досліджень вчені зробили висновок, що люди, які вживають близько 6 склянок води щодня, менше перебувають під ризиком серцевого удару на відміну від тих людей, які випивають всього 2 склянки. Розрахувати масу 1 моль речовини води;

Коли відомо, що маси молекул сірки та води дорівнюють відповідно:

ma(S) = 5,3238 · 10-23г

ma(H2O) = 2,9916 · 10-23г

Молярні маси цих речовин будуть дорівнювати:

М(S) = ma(S NA = 5,3238 · 10-23г · 6,02 ∙ 1023моль-1 = 32,0599г/моль ≈ 32г/моль

М(H2O) = ma(H2O NA = 2,9916 · 10-23г · 6,02 ∙ 1023моль-1 =

= 18,0154г/моль ≈ 18г/моль

Порівняйте числові значення:

Ar (S) =                                                                  Mr(H2O) =

М(S) =                                                                    М(H2O) =

Зробіть висновки. Заповніть відповідні пропуски стосовно числового значення молярної маси:   ………………… значення молярної маси речовини збігається з числовим значенням її відносної ……………. маси або …………. атомної маси.

Оскільки молярна маса – це маса 1 моль речовини, то вона пов’язана з кількістю речовини та масою речовини співвідношенням:

  n =            ,       де n – кількість речовини;

mмаса речовини;   М – молярна маса речовини

Користуючись загальною формулою, зробіть математичний вираз:

Маси: m = ?

Молярної маси:    М = ?

Якщо n =   , а також  n =  , тоді     =   ,  що можна використовувати для розв’язання розрахункових задач.

VІ. Обговорення гіпотез. Загальний висновок

№1. Розрахуйте молярну масу:

а) оцтової кислоти С2Н4О2 ;   б) метану СН4;   в) нітратної кислоти HNO3

№ 2. Заповніть таблицю:

Речовина

М г/моль

m

г

n

моль

N

 

О2

 

64г

 

 

Аl2О3

 

 

10 моль

 

Р2О5

 

 

 

12,04 ∙ 1023

Н2SО4

 

98г

 

 

(Первинна перевірка та корекція знань)

№ 3. Розв’яжіть задачу (групах):

І група: В якій масі води міститься така ж кількість молекул, скільки атомів в 36г магнію?

ІІ група: Розрахуйте масу кисню, яка містить стільки молекул кисню, скільки їх у 10г водню.

ІІІ група: Де більше молекул: в 1г Нітроген(ІІ) оксиду, чи 1г Нітроген(ІV)оксиду?

(Перевірка та корекція знань)

  • Для обдарованих учнів, які вже впоралися з завданнями №№ 1-3, можна запропонувати самостійну роботу по інструктивній картці.

Приклад картки:

Задача: Масові частки Калію, Хрому і Оксигену в складі сполуки відповідно дорівнюють: 26,53%, 35,37%, 38,1%. Знайти формулу сполуки.

 Дано:                                                    Розв’язання:

ω(Сr) = 35,37%      З умови задачі зрозуміло з

ω(O) = 38,1%         яких атомів складається дана

 

Формула -?           речовина, залишається лише   встановити їх кількість. У загальному вигляді формулу невідомої сполуки можна подати умовно позначивши її як речовину А:

А - КхСrуОz, де х,у,z – індекси.

Співвідношення атомів у молекулі речовини таке саме, як і співвідношення кількостей речовини елементів у будь – якій довільній кількості речовини:

х : у : z = n(К) : nr) : n(О)

Припускаємо, що маса невідомої речовини 100г, тоді

m(К) = 26,53г

mr) = 35,37г

m(О) = 38,1г

За формулою n =      обчислюємо кількість речовини кожного елемента:

М(К) = 39г/моль,

М(Сr) = 52г/моль,

М(О) = 16г/моль

n(К)   =   = 0,68 моль

nr) =    = 0,68 моль

 n(О) =  = 2,38 моль

Отже, підставляючи дані у попередню формулу, отримуємо таке співвідношення:    х : у : z = 0,68 : 0,68 : 2,38

Поділивши кожне число на найменше, отримуємо:   1:1: 3,5.

Зрозуміло, що індекс повинен бути цілим числом, тому це співвідношення збільшуємо у два рази:    2 : 2 : 7

Підставляємо ці значення у загальну формулу і отримуємо К2Сr2О7.

VІІ.  Підсумок уроку

Учні порівнюють відповідність досягнень уроку поставленим завданням, відповідають на питання:

  1.     Що нового дізналися?
  2.     Яких навичок набули?
  3.     Що сподобалося на уроці?
  4.     Що викликало певні труднощі?

VІІІ.  Домашнє  завдання

Вивчити §20 

Виконати завдання № 140,151

*Задача . Обчисліть, у якій масі кисню міститься така ж кількість молекул, що й у 10 г водню Н2.

Список використаних джерел :

1. Хімія.7 - 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html)

2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти,— К.; Ірпінь, 2004,— 176 с.

3. Савчин М. М., Ковальчук Н. І. Хімія. Вимірник навчальних досягнень. Діагностично-тренувальні завдання. 9 клас,— Л.: ВНТЛ-Класика, 2004,— 336 с.

4. Ярошенко О. Новицкая В. И. Задания и упражнения по химии: Учебное пособие для средних школ,— К.: Станица, 1997,— 180 с.

5. http://www.chem.asu.ru

6. http://www.nanoworld.org.ru

 

 

docx
Додав(-ла)
Леся Кімакович
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
15 березня 2020
Переглядів
386
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку