Підсумкова контрольна робота з фізики

Про матеріал

Підсумкова контрольна робота з фізики, розроблена на шість варіантів. Вміщено завдання різного рівня і тести із вивченого матеріалу протягом навчання.

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

Тестові завдання складаються з трьох частин:

1) Завдання 1:   встановлення відповідності (логічні пари);

2) Завдання 2 – 4:   вибір правильної відповіді серед запропонованих варіантів;

3) Завдання 5, 6 вимагає розгорнутої відповіді.

Тестові завдання оцінюються наступним чином:

1- 3 завдання – 1 бал;

4 завдання – 2 бали;

5 завдання – 3 бали;

6 завдання – 4 бали.

 

Схема оцінювання завдань 5 та 6

 

Запис умови задачі у скороченому вигляді, введення необхідних позначень; вираження всіх необхідних для розв’язання задачі даних в одиницях СІ.

1 бал

Запис відповідних законів та формул

1 бал

Вивід остаточної формули

0.5 (1,5) балів

Розрахунок чисельного значення шуканої величини; оцінка реальності отриманого результату

0,5 балів

Всього

3 (4) бали

 

Вимоги до виконання завдання.

Акуратно оформити розв’язання, зробивши чіткі та розбірливі записи і позначення, що не допускають подвійного трактування.

1. В завданнях 1–4 вказати тільки правильну відповідь.

2. В завданнях 5–6:

 1. Записати умову задачі в скороченому вигляді.
 2. Виразити дані величини в одиницях СІ (якщо це необхідно для правильного розв’язання задачі).
 3. Якщо потрібно, то виконати рисунок, накреслити схему або графік відповідно до умови задачі з метою побудови моделі явища, виявлення взаємозв’язків і співвідношень між величинами, більш наочного виявлення залежностей між ними. На схемі, рисунку нанести всі важливі для розв’язання задачі позначення.
 4. Застосувати закони і закономірності для запису формул та рівнянь, що описують процеси або явища, які розглядаються у задачі, і розв’язання яких необхідно для виконання завдання обраним способом. Зробити необхідні спрощення, припущення, коротко пояснити, прокоментувати зроблене тощо.
 5. Провести необхідні математичні перетворення. Записати розв’язок задачі в загальному вигляді.
 6. Перевірити правильність одиниці отриманої фізичної величини.
 7. Відповідно до умови задачі знайти числове значення шуканих величин або побудувати графік. Проаналізувати одержаний результат, оцінити його вірогідність.
 8. Записати відповідь задачі відповідно до вимог умови.

 


Підсумкова контрольна робота з фізики

 

Варіант 1

1. Установіть відповідність між ізопроцесами та формулами. (1 бал)

А  ізотермічний

Б  ізобарний

В  ізохорний

 

 

1. ;

2. ;

3. ;

4. .

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

 

 

2. . На рисунку показані треки двох частинок, отримані за допомогою камери Вільсона, яка перебувала в однорідному магнітному полі. Вектор магнітної індукції поля перпендикулярний до площини рисунку. Частинки пролетіли крізь свинцеву пластинку C. Визначте знаки електричних зарядів частинок.    (1 бал)

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

Перша–позитивна, друга– позитивна

Перша– позитивна, друга–негативна

Перша– негативна, друга– позитивна

Перша– негативна, друга– негативна

Знаки зарядів визначити неможливо

 

 

3. На рисунку показане взаємне розташування трьох однакових за модулем точкових зарядів. Укажіть напрям результуючої сили, що діє на другий заряд з боку першого та третього зарядів.  (1 бал)

А

Б

В

Г

Д

Напрям А

Напрям Б

Напрям В

Напрям Г

Напрям Д

4. Запобіжник розрахований на силу струму 1 А. Визначте, навантаження якої максимальної потужності можна вмикати через цей запобіжник до мережі з напругою 220 В. (2 бали)

А   1 Вт

Б   220 Вт

В   110 Вт

Г   221 Вт

Д   22 Вт

5. У деяку точку простору приходять дві когерентні світлові хвилі з різницею ходу 1,2 мкм. Визначте, якою може бути довжина хвилі (із запропонованих варіантів), щоб у цій точці спостерігався інтерференційний максимум. (3 бали)

6. Укажіть співвідношення між частотою випромінювання ν, що падає на метал, і червоною межею фотоефекту νmin, якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів у чотири рази менша, ніж робота виходу.  (4 бали)


Підсумкова контрольна робота з фізики

 

Варіант 2

1. Встановіть відповідність між носіями електричного струму та середовищем. ( 1 бал)

А  іони;

Б  електрони та іони;

В  електрони та дірки;

Г  вільні електрони.

 

 

1. метал;

2. вакуум;

3. газ;

4. напівпровідник;

5. електроліт.

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

2. Для прямолінійного руху за графіком залежності проекції прискорення тіла від часу визначте графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу. υ=5 м/с.  (1 бал)

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

3. Визначте, як змінюються порядковий номер (Z) елемента в періодичній системі та його масове число (А) при випромінюванні альфа-частинки.   (1 бал)

А   Z збільшується на одиницю, A залишається незмінним;

Б   Z і A зменшуються на одиницю;

В   Z зменшується на дві одиниці, A зменшується на чотири одиниці;

Г   Z і A залишаються незмінними;

Д   Z збільшується на дві одиниці, A зменшується на чотири одиниці

 

4. Два молі ідеального одноатомного газу розширюються без теплообміну з навколишнім середовищем. Температура газу при розширенні зменшилася на 10 ºС. Визначте роботу, виконану газом при розширенні. R=8,31 Дж/(К·моль).  (2 бали)

А

Б

В

Г

Д

249,3 Дж

124,7 Дж

498,6 Дж

166,2 Дж

415,5 Дж

5. Визначте індуктивність котушки, якщо відомо, що по ній протікає струм 20 А, а енергія магнітного поля котушки становить 100 Дж. Відповідь подайте в Генрі.  (3 бали)

6.  З балона випустили 2 г газу, в результаті чого тиск у ньому знизився на 10%. Визначте (у м3) місткість балона, якщо густина газу в початковий момент була 0,2 кг/м3. Температура газу в балоні не змінювалася. (4 бали)

 


Підсумкова контрольна робота з фізики

 

Варіант 3

1. Встановіть відповідність між законами та відповідними формулами. ( 1 бал)

А  закон Кулона;

Б  закон Ома для ділянки кола;

В  2-ий закон Ньютона;

Г  закон Фарадея.

 

 

1.;

2. ;

3. ;

4. ;

5. .

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

2. Укажіть, у якому з перелічених нижче випадків спостерігається явище інерції:     (1 бал)

А  камінь вільно падає;

Б  артилерійський снаряд летить з гармати у ціль по параболі;

В  автомобіль рухається рівномірно прямолінійно;

Г  супутник рухається по орбіті;

Д  в момент старту ракети космонавт відчуває перевантаження

 

3. На рисунку в координатах р, V зображений замкнутий цикл 12341, здійснений незмінною масою газу (лінія 23 – частина гіперболи). Визначте, який вигляд має даний цикл у координатах р, T.    (1 бал)

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

4. Визначте, яку роботу виконує поле при переміщенні точкового заряду 10 нКл з точки, потенціал якої 700 В, в точку з потенціалом 300 В.     (2 бали)

А   4 мкДж

Б   100 мкДж

В   7 мкДж

Г   3 мкДж

Д   10 мкДж

 

5. Після розмикання кола живлення котушки з індуктивністю 2 Гн на клемах вимикача виникала ЕРС самоіндукції 300 В. Сила струму до розмикання кола становила 1,5 А. Вважаючи, що сила струму в колі змінювалась рівномірно, визначте час існування струму в котушці після розмикання кола.  (3 бали)

6. Визначте кут падіння променя на поверхню, що розділяє два середовища, якщо заломлений і відбитий промені утворюють кут 90°. Показник заломлення другого середовища відносно першого n.   (4 бали)

Підсумкова контрольна робота з фізики

 

Варіант 4

 

1.  Установіть відповідність між прізвищами видатних учених та їх науковим доробком. (1 бал)

А  Гейгер Г., Мюллер В.;

Б  Столєтов О.;

В  Ейнштейн А.;

Г  Резерфорд Е.

 

 

 1. планетарна (ядерна) модель атома;
 2. теорія відносності;
 3. квантова теорія будови атома;
 4. експериментальна реєстрація заряджених частинок;
 5. закони фотоефекту.

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

 

2. Тіло рухається у площині хОу. Визначте, яка з наведених на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла.   (1 бал)

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

3. Інтерференцією називають...   (1 бал)

А   явище огинання хвилями перешкод;

Б   явище накладання когерентних хвиль;

В   залежність показника заломлення від довжини хвилі;

Г   виривання електронів з катоду під дією нагрівання;

Д   виривання електронів з металу під дією світла.

 

4. По паралельних дорогах в одному напрямку рухаються поїзд довжиною 100 м та маленький легковий автомобіль. Швидкість поїзда дорівнює 54 км/год, швидкість автомобіля 72 км/год. Визначте, скільки часу знадобиться автомобілю, щоб випередити поїзд (проїхати від останнього до першого вагона). Відповідь запишіть у секундах.  (2 бали)

А

Б

В

Г

Д

10

20

60

6,67

5

 

5. Визначте енергетичний вихід ядерної реакції , якщо енергія зв’язку ядра ізотопу Берилію 56,4 МеВ, ізотопу Літію 39,2 МеВ, Дейтерію 2,2 МеВ.  (3 бали)

 

6. До електромережі під’єднаний знижувальний трансформатор, коефіцієнт трансформації якого дорівнює 5. Опір вторинної обмотки трансформатора дорівнює 0,4 Ом, а опір корисного навантаження 4 Ом. Визначте напругу в мережі живлення, до якої під’єднаний трансформатор, якщо напруга на корисному навантаженні дорівнює 40 В. Опором первинної обмотки знехтуйте. Відповідь подайте у вольтах.   (4 бали)


Підсумкова контрольна робота з фізики

 

Варіант 5

 

1. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються коливань, та власне самими формулами. (1 бал)

А  період коливань тіла, що здійснює коливання на пружині;

Б  рівняння гармонічних коливань;

В  потенціальна енергія пружини, на якій тіло здійснює горизонтальні коливання;

Г  період коливань математичного маятника.

 

 

 1.         ;
 2.         ;
 3.         ;
 4.         ,

;

 1.         .

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

 

2.Правильно продовжте твердження: під час незатухаючих електромагнітних коливань, у момент, коли конденсатор має максимальний заряд, максимального значення досягає (1 бал)

А

Б

В

Г

Д

Повна енергія електромагнітних коливань

Енергія магнітного поля

Енергія електричного поля

Частота коливань

Ємність контуру

 

3. Укажіть, яке з перелічених явищ називається термоелектронною емісією:       (1 бал)

А  іонізація нейтральних атомів при зіткненні з електронами;

Б  вибивання електронів з катоду при бомбардуванні його додатними іонами;

В  випромінювання електронів катодом при його нагріванні;

Г  збільшення енергії вільних електронів під впливом електричного поля;

Д  світіння розрідженого газу при проходженні через нього електричного струму

 

4. Визначте опір провідника, якщо при прикладеній напрузі 12 В сила струму становить 0,25 А.                                                         (2 бали)

А

Б

В

Г

Д

3

24

48

0,02

36

 

5. Визначте максимальну кінетичну енергію електрона, якщо метал опромінювати світлом з довжиною . Червона межа фотоефекту становить 500 нм. (3 бали).

 

6. Знайдіть кінетичну енергію електрона, що рухається по дузі кола радіусом 8 см у однорідному магнітному полі, індукція якого дорівнює 0,2 Тл. Напрям індукції магнітного поля перпендикулярний до площини кола. (4 бали)


Підсумкова контрольна робота з фізики

 

Варіант 6

 

1.  Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються фотоефекту, та власне самими формулами. (1 бал)

А  рівняння фотоефекту;

Б  енергія фотона;

В  червона межа фотоефекту;

Г  імпульс фотона.

 

 

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. .

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

 

2. На рисунку показані різні циклічні процеси, здійснені тією самою масою газу. Визначте, під час якого циклу газ виконав найбільшу роботу. (1 бал)

 

А

Б

В

Г

Д

Цикл А

Цикл Б

Цикл В

Цикл Г

Цикл Д

 

3. Укажіть, яке з перелічених явищ називається фотоефектом:       (1 бал)

А  світіння розрідженого газу при проходженні через нього електричного струму;

Б  вибивання електронів з катоду при бомбардуванні його додатними іонами;

В  виривання електронів з поверхні металу при його нагріванні;

Г  виривання електронів з поверхні металу під дією світла;

Д  іонізація нейтральних атомів при зіткненні з електронами

4. Визначте величину заряду, яка переноситься через поперечний переріз провідник за 2 хв. при силі струму 0,5 А.   Відповідь дати в Кулонах.                                                                       (2 бали)

А

Б

В

Г

Д

60

1

0,25

0,002

30

 

5.  Визначте затримуючу напругу, якщо метал опромінювати світлом з довжиною . Червона межа фотоефекту становить 0,6∙1015Гц.   (3 бали).

 

 1. До електромережі підєднаний знижувальний трансформатор, коефіцієнт трансформації якого дорівнює 5. Опір вторинної обмотки трансформатора дорівнює 0,4 Ом. Визначте напругу в мережі живлення, до якої під’єднаний трансформатор, якщо напруга на корисному навантаженні дорівнює 40 В, а сила струму 10 А. Опором первинної обмотки знехтуйте. Відповідь подайте у вольтах.   (4 бали).
doc
Пов’язані теми
Фізика, Контрольні роботи
Додано
10 жовтня 2018
Переглядів
4873
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку