Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок "Подібні доданки"

Про матеріал
На уроці завершується робота з відпрацювання навичок використання розподільної властивості множення: спрощення обчислень,розкриття дужок,винесення спільного мнжника за дужки, зведення подібних доданків. Урок проходить у формі гри.
Перегляд файлу

ПОДІБНІ ДОДАНКИ. МАТЕМАТИКА. 6 КЛАС

 

Розум полягає не'лише в знаннях, але й у вмінні застосовувати ці знання.

Аристотель

Цілі:

навчальна: повторити та систематизувати зна­ння учнів із теми «Раціональні числа»; формувати вміння узагальнювати знання, правильно застосову­вати математичні терміни; завершити роботу з від­працювання навичок використання розподільної властивості множення: спрощення обчислень, роз­криття дужок, винесення спільного множника за дужки, зведення подібних доданків;

розвивальна: розвивати логічне мислення учнів, увагу, математичне мовлення;

виховна: виховувати в учнів інтерес до пред­мета, почуття відповідальності; формувати вміння співпрацювати, поважати думку інших.

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань.

 

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП .

Учні об’єднуються у три команди: «Архімед», «Піфагор», «Евклід».

Кожний учень має аркуш з надрукованими учителем завданнями для самостійної і групо­вої роботи* таблиці для заповнення. Ці матері­али використовуватимуться під час оцінювання роботи учнів на уроці.

Учитель. Діти, я хочу, щоб ви налашту­валися на роботу.

Сьогодні ви повинні ,

Не просто слухати, а чути,

Не просто дивитися, а бачити,

Не просто відповідати, а міркувати, Дружно і плідно працювати.

 

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

►► Перевірка домашнього завдання

Правильність виконання домашнього за­вдання учні перевіряють за заздалегідь запи­саними вчителем відповідями.

►► Теоретична розминка

Розгадування кросворду

(Зашифроване слово «Раціональне»)

Кросворд

 1. Числа, що відрізняються тільки знаками. (Протилежні)
 2. Натуральні числа, які діляться на 2. (Пар­ні)
 3.    Результат дії віднімання. (Різниця)
 4.    Число, протилежне додатному. (Від’ємне)
 5. Результат множення двох від’ємних чисел є числом... (додатним).
 6. Числовий множник буквеного виразу. (Ко ефіцієнт)
 7. Число, що показує місце точки на коорди­натній прямій. (Координата)
 8.    Знак дії додавання. (Плюс)
 9. Відстань від початку відліку до точки, що зображує це число. (Модуль)
 10. Число, яке не є ні додатним, ні від’ємним. (Нуль)
 11.    Дія, обернена до дії множення. (Ділення) 


 

Учитель. Ми одержали розгадку крос­ворду, отже, дайте відповіді на запитання.

^ Сформулюйте означення раціональних чи­сел.

^ Які множини містяться в множині раціо­нальних чисел?

^ Побудуйте діаграму Ейлера.

^ Які дії ви вмієте виконувати над раціональ­ними числами?

►► Виконання тестових завдань

Учні працюють із сигнальними картками.


А

 

Б

 

В

 


 

Тестові завдання (учні показують картку з правильною, на їх думку, відповіддю).

Дано числа -12 та 4.

 1.    Знайдіть модулі цих чисел.

А) 12; -4; Б) 12; 4; В) -12; -4.

 1.    Порівняйте ці числа.

А) >; Б) <; В) =.

 1. Запишіть два цілі числа, розташовані між ними.

А) 2; 3; Б) -13; 0; В) -8; 5.

 1.    Знайдіть суму чисел.

А)-8; Б) 9; В) -16.

 1.    Знайдіть модуль суми.

А) 16; Б) -8; В) 8.

 1.    Знайдіть різницю чисел.

А) 8; Б) -16; В) 16.

 1. Знайдіть добуток першого числа і числа, протилежного другому.

А) 48; Б) -3; В) -48.

►► Німий диктант


(з взаємоперевіркою за зразком на дошці)

 

Бланк для відповіді


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

►► Математична пауза (історична довідка)

Представник першої команди презентує іс­торичну довідку про Архімеда.

►► Виконання письмової вправи

По черзі по одному представнику від ко­манди розв’язують завдання.

Виконайте дії: (-1)-2 + (-2 )* ( - )

Відповідь. -2.

 

►► Самостійне виконаний завдання

Застосуйте властивості множення:

!) -5* 21* 4;   2)  - * ( - ) * 2 .

Поясніть, як виконували дії, які властивос­ті застосовували?

►► Математична пауза (історична довідка)

Представник другої команди презентує іс­торичну довідку про Піфагора.

 

 1.   ПОВТОРЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО МНОЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Теоретичний блок

Учитель ставить запитання кожній команді.

 1. Сформулюйте розподільний закон множен­ня, запишіть на дошці.
 2.    Завдання (усно). Розкрийте дужки:
 1.     5(9а-4b + с);
 2.     -0,8(7 x-3t +4р).
 1. Як розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус?
 2. Як розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс?
 3.    Завдання (усно). Спростіть

5,14-(2,25 + 5,14).

►► Конкурс «Найрозумніший»

 1.    Обчисліть: 4,8*6,5-8,5*6,8 + 2*4,8.
 2. Розв’яжіть рівняння (оберіть раціональний спосіб розв’язання) 2(х -4) + 3 = 10.
 3. Знайдіть значення змінної  х у ланцюжку рівностей:

-18 + 21 = а   а*(-2,5) = b   b - x = 10,5.

Відповідь. а = 3; b = -7,5; x = -18.

►► Самостійна робота

Учні мають індивідуальні картки. Прави­льно розв’язавши завдання, учні з відповідей складають слово «Найдорожчий».

Установіть відповідність, розшифруйте слово.


Умова

Відповіді

1) –(+ Зу-5)

2x+ 0,7-y-b ро

2) 3(1,2 а + b)

-4x-Зу + 5 → най

3) (2х + 0,7)-(у + b)

3,6а+ 3b → до

4) -2(а-b)

-10+ 2b → ий

5) (2a-5 + b)-2

-2а+ 2b → жч

 


 

Бланк для відповіді


1

2

3

4

5

най

до

ро

жч

ий

 


 

►► Математична пауза (історична довідка)

Представник третьої команди презентує іс­торичну довідку про Евкліда.

 

 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Ми розглянули декілька важ­ливих перетворень виразів, які виконуються на основі розподільної властивості множення.

^ Як називають цю дію? Де вона застосову­ється?

ас + bс = с(а + b)

^ Що треба пам’ятати про винесення множ­ника за дужки?

Спростіть вираз:

1) 2x-5-3x;    2) 11а-16b-18а + 9b.

Учні працюють колективно.

Учитель формулює означення подібних до­данків.

Назвіть подібні доданки в 1 та 2 прикладах.

Учитель за допомогою учнів формулює ал­горитм зведення подібних доданків (учні запи­сують у зошити):

^ записати подібні доданки поряд;

^ винести спільний множник за дужки;

^ обчислити вираз у дужках.

 

 1.    УСВІДОМЛЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

►► Письмове виконання вправ

Зведіть подібні доданки:

1) 8х-8у + 2у-6х; 2) 15а + 12-11а-7;

3) -(3x -0,8y) + (12x -1,8 y);     4) 3(5а-4)-11а;      5) -(а + 2)-5(-3а + 4).

Учитель. Зверніть увагу! Якщо є декіль­ка груп подібних доданків, їх зручно виділяти шляхом підкреслення.

►► Естафета (робота в парах)

З правильних відїговідей можна скласти слово «Скарб».

Естафета

1) 4х-5х + 9х;          2) 6р-12р;

3) 3а-4а + 10а;              4) -2y + 0,5y;

5) 4n+ 3-3n.


 

Бланк для відповіді


1

2

3

4

5

С

К

А

Р

Б

 


 

 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

На дошці висловлювання, яке склали впро­довж уроку: «Знання — найдорожчий Скарб».

Учитель. Чого ви чекали від уроку? Чи виправдалися ваші сподівання?

— Я впевнена, що знання, набуті на уроці, це дорогоцінний скарб, який стане вам у при­годі в подальшому житті.

 

 

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

docx
Додано
21 листопада 2020
Переглядів
435
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку