23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Урок. "Політичний устрій та державна символіка України"

Про матеріал

На даному занятті прослідковується реалізація виховної мети іншомовним

способом,студенти ознайомлюються з історією виникнення і

становлення державної символіки України: виховуються почуття

національноїсвідомості, поваги до державних символів, патріотизм;

розвивається почуття відповідальності до своїх обов'язків. Під час

заняття реалізується мета по вихованню патріотів рідної

держави,формуються пізнавальні інтереси.

Методичну розробку відкритого заняття складено з урахуванням нових форм

і методів ведення практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова», зокрема,

проектно-пошукового методу та випереджуючого навчання.

Студенти вчаться опрацьовувати тему у межах особистісної та монологічної

сфери спілкування,формувати навички роботи над проектом..

Заняття, містячи різні види презентацій, окрім того, ,згідно традиційної методики ведення практичної роботи, насичене комплексом різноманітних вправ.

Методичну розробку складено згідно методичних і програмових вимог, можна використовувати при веденні практичних занять з відповідної теми.

Перегляд файлу

Тема: «Політичний устрій та державна символіка України»

Вид заняття:  практичне

Форма і методи проведення: практичне заняття з використанням форм навчання, що активізують види мовленнєвої діяльності; проектної технології

Мета заняття:

Методична:   впровадження методики ведення практичного заняття  за                   

                        схемою взаємодії основних компонентів змісту навчання           

                        іноземної мови, перевірка засвоєння мовного матеріалу

Дидактична:- активізація знань з теми, закріплення лексичного мінімуму та                     

                         розвиток комунікативних вмінь з використанням вивченої                      

                         лексики;

 - розвиток навичок читання і аудіювання;

 - формування навичок роботи над проектом.

Розвиваюча: розвиток:

 • Вміння сприймати на слух зміст автентичних текстів
 • Здатності до порівняння, формулювання висновків з одержаної інформації
 • Навичок спілкування
 • Памяті і уваги

Виховна: виховання всебічно розвиненої особистості, національної             

                 свідомості та самоідентифікації, гордості за Батьківщину.

 

 Студенти повинні: 

 знати: лексичний мінімум з теми,утворення та вживання минулого перфектного часу;

 вміти: читати і аудіювати тексти,  вживати нову лексику, виконувати тренувальні вправи на утворення минулого перфектного часу та вживання нової лексики.

Компетенції: навчальна, інформаційно - комунікативна, соціальна, стратегічна.

 Objectives:

 •                   to develop communication skills using active vocabulary on the          

          topic;

 •                   to develop skills in listening and writing;
 •                   to check on students’ speaking skills;
 •                   to enrich  knowledge on the topic;
 •                   to cultivate love for Ukraine;
 •                   to teach students to respect their native country.

 

Міжпредметні зв’язки:

забезпечуючі: Людина  і  світ - Україна  і  світ.  Геополітичне і зовнішньо-               

                         економічне становище;

                         Історія України - Україна в  роки  незалежності

забезпечувані: Географія. Країни Східної Європи.

 

Методичне забезпечення заняття: методична розробка,  інструкції до практичного  заняття, мультимедійні презентації проектів.

Технічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійний проектор.

 

Objectives:

- to revise the main language points on the topic;

       - to provide opportunities for developing speaking skills;

       - to stimulate oral fluency discussing the political system of Ukraine;

       - to develop students’ cognitive and creative skills;

       - to teach students to respect our native country, understanding the basis of its              

          political system;

       - to form the desire to improve the system for better.

 “He, who loves not his Motherland,

 

         can love nothing”                                                         G. Byron

Хід заняття:

Procedure.

І. Організаційний момент:

 1.1.  Привітання

 Викладач вітається  зі студентами, з’ясовує відомості про чергових та відсутніх.

 

Introduction.

 Приблизний варіант вступного слова викладача.

 Good afternoon! I‘m happy to see you! We have begun our lesson with the national anthem of our country. http://www.youtube.com/watch?v=COCEauuQrb0#t=287

 We are all citizens of Ukraine. In my opinion a man can’t live outside a state. The life of citizens depends on the political system of the state. I’m convinced that every citizen has to know everything about it. That’s why our theme is: Political system and National symbols of Ukraine

 1.2. Введення в іншомовну атмосферу:

Starting the lesson                                

 T. Today we’ll continue speaking about Ukraine, revealing your attitude towards your motherland, stressing the facts you are proud of. Then we shall speak about the political system of Ukraine, analyzе the interaction of different branches of power, observе the main symbols of our state

 

ІІ. Основна частина заняття (Main Part):

2.1. Вивчення та активізація вживання нової лексики (Vocabulary Practice).

1) Teacher: Translate the word-combinations: Read and pronounce correctly the words and word-combinations.

1. Constitution

2. President

3.Verkhovna Rada

4. Parliament

5. Cabinet of Ministers

6. Official

7. Deputies

8. National symbols

9. Flag

10.Emblem

 

2) Teacher: Do you know the meaning of the following words ?

1. to adopt           

2. to declare         

3. to elect              

4. legislative          

5. executive  

6. judicial power

7. the Supreme Court

8. anthem

9. monetary unit

10.official language

 

 

3) Matching.

 T:Match the words:

1. to adopt   a) виконавчий

2. to declare            b) законодавчий

3. to elect   c) громадянин

4.judicial   d) приймати

5. legislative  e) вибирати

6. citizen   f) декларувати

7. executive            g) герб

8. court   h) юридичний

9.anthem   i) суд

10.emblem            j)гімн
 4) Complete the gaps with one of the words from the previous tasks. (5хв.)
 Семантизація нової лексики
 1. Revolution in Ukraine was caused by the changing political course of  ___________Yanukovуch (president).

Революція в Україні була спричинена зміною політичного курсу президента Януковича.

2. The majority of Ukrainian______________ want to live in the European Union (citizens).

Більшість громадян України хочуть жити в Євросоюзі.
3. On the Maidan people often sаng the ___________of Ukraine to support the will and spirit (anthem).

На Майдані люди часто співали Гімн України для підтримки волі й духу.
4. Ukrainians respect their _____________-Аnthem,Emblem, Flag (national symbols).

Українці поважають свої національні символи- гімн, герб, прапор.

 5. Revolution _____________that  people want changes for better (declared).

Революція декларувала, що люди хочуть змін на краще
6. On the 22nd of February _____________sent the President resign (Verkhovna Rada).

22 лютого Верховна Рада відправила президента у відставку.

7. The Verkhovna Rada___________ a Law on the recognition of the Crimea and Sevastopol’ occupied territory (adopted).

Верховна Рада прийняла Закон по визнанню Криму та Севастополя окупованою територією.
8. May 25 Ukrainians have ______________a new President Petro Poroshenko (elected).

25 травня українці обрали нового президента Петра Порошенка.
9. The___________ power will be changed and will have more power (executive).

Виконавча влада буде змінена і отримає більше повноважень.

10. Yellow-blue ____________of Ukraine is known and respected all over the world

( Flag).

Жовто-блакитний прапор України знають і поважають в усьому світі.

http://imrussia.org/images/stories/Russia_and_the_World/Five_Lessons/maidan.jpg2.2. Pre-reading activity

Teacher: At home you have read the text about the political system of Ukraine. We have learnt a lot of information about our Motherland- Ukraine. But what do you know about its state system?And now your task is to answer 10 questions:

1. What kind of state is Ukraine?

2. Do you know the date of declaration of Ukraine as a republic?

3. What symbols of Ukraine do you know?

4. Who is the Head of the state?

5. When do we Celebrate the Constitution Day?

6.Who was the first president of Ukraine?
7.When was a new president elected?
8.Who has the right to vote in the elections?
9.How many regions is Ukraine divided into?
10.What is the Fundamental Law of our country?

 

2.3. Reading.

 It’s important to be aware of the political system of your home country. Let’s read the text.

Political System

 

 

 

 

Legislative

power

 

Executive

power

 

Judicial

power

 

 

 

 

The Verkhovna

Rada

 

The Cabinet of Ministers

 

The Supreme Court

 

The Political System of Ukraine

1.On the 24th of August, 1991, Ukraine proclaimed its independence. Nowadays Ukraine is a free independent state. By the form of government it combines the elements of presidential and parliamentary republic.

2.A new Constitution adopted on the 28th of June 1996 declared Ukraine a republic. It includes the Autonomous Republic of Crimea and 24 administrative regions.

3.The Constitution outlines the structure of the national government and specifies its powers and duties. Under the Constitution the powers of the government are divided into three branches

4.The legislative power  consists of the Verkhovna Rada, the executive power is  headed by the President, and the judicial power  is led by the Supreme Court.

5.The parliament - the Verkhovna Rada is the only body of the legislative power in Ukraine. There are 450 peoples deputies who are elected for a term of four years on the basis of universal, equal suffrage by the secret ballot.

6.The Verkhovna Rada`s main function is making laws. The Verkhovna Rada adopts the State Budget for the period from January 1 to December 31 and controls the execution of it. The monetary unit of Ukraine is the Hrуvnia.

7.The President of Ukraine is the head of the state and speaks on behalf of it. He is elected directly by the voters for a term of five years.

8.The highest body of the executive power is the Cabinet of Ministers. It is responsible to the President and is accountable to the Verkhovna Rada.

9.It carries out domestic and foreign policy of the State, the fulfilment of the Constitution, as well as the acts of the President, develops and fulfils national programs on the economic, scientific and technological, social and cultural development of Ukraine.

10.Justice in Ukraine is exercised entirely by courts. It is administered by the Constitution Court and by courts of general jurisdiction. The Supreme Court of Ukraine is the highest juridical body of general jurisdiction.  

2.4. Post-reading activity.

 T. I’d like you to work with the cards and answer the questions based on the text.

1. When did Ukraine proclaim its independence?

2. When was Constitution of Ukraine adopted?

3. How many branches the powers are divided?

4. What does the legislative power  consist of ?

5. How many deputies  are elected for a term of four years?

6. What is a monetary unit of Ukraine?

7. Who elects the President ?

8. What is the highest body of the executive power ?

9. What does Verkhovna Rada do?

10.What is the highest juridical body of general jurisdiction?

 

2.5. Listening

Pre-listening activity

 T. Each independent state has its own national symbols as flag and the emblem, and so does Ukraine. Listen to the presentations about national symbols of Ukraine.

 

   NATIONAL SYMBOLS OF UKRAINE

 The Constitution states that the national symbols of Ukraine are the National Flag, the National Emblem and the National Anthem.

      The Ukrainian flag consists of two horizontal stripes of equal width. The top is blue, the bottom is yellow. Blue and yellow, the colours of the sky, mountains, streams, and golden fields had symbolized Kyivan Rus' long before the introduction of Christianity. With the acceptance of Christianity, blue and gold were incorporated into church symbolism. After the Mongol-Tatar invasion in the 1200s, the-use of blue and gold was interrupted to be revived again in church ornaments and city crests some time later. The emblem of the city of Myrhorod, for example, was a gold trident over a blue background. Another city, Pryluky, used the head of an ox in gold over a blue background as its insignia. And in Lubny the city emblem pictured a hand holding a golden mace over a blue background. The banners of the Cossacks (XVII century) were blue with gold stars, a gold cross or with pictures of saints rendered in gold.

 The National Emblem is a trident. The first image of a trident appeared in the IX century A.D. When Ihor, Prince of Kyivan Rus' from 912 to 945, sent ambassadors to sign a treaty with the Byzantine emperor, they sealed the document with a trident. As the official emblem of the Kyivan princes, the trident was stamped on coins and seals; it was depicted on porcelain and in frescos. It is thought that the tridentrepresented -the division of the world into three spheres: the earthly, the celestial and the spiritual — as well as the union of the three natural elements: air, water and earth. The trident was endorsed as the National Emblem of Ukraine, and the blue and yellow flag — as the National Flag of Ukraine — by the Verkhovna Rada in 1992.

      The lyrics to the anthem of Ukraine were written by Pavlo Chubynskyi — a scientist and poet — in 1862. The music was composed by M. Verbytskyi.

 

2.6. Post-listening activity.

 T. Answer the questions

1. What are the national symbols of Ukraine?

2. Describe the National Flag.

3. Where were the blue and golden colours incorporated?

4. What is the National Emblem?

5. Why was trident chosen to be the emblem?

6. When were the Emblem and the Flag of Ukraine adopted?

7. Who wrote the lyrics and music to the Anthem of Ukraine?

 

 

 

2.7. Складання діалогів з опорою на лексичний ключ. Вирішення комунікативного завдання.

The Political Structure of Ukraine

Key-facts

State system:                             Republic.

Official language:                     Ukrainian.

The Head of the state:               President.

The legislative power:               Verkhovna Rada

The executive power:                 President and Cabinet of Ministers.

 Use the Key-facts about the political structure of Ukraine to get specific information

 Teacher: You’re taking part in the international conference of European Countries. Tell about the political structure of Ukraine and________, using the Key-facts.

The map of Ukraine

III. Граматична частина заняття.

Revising Grammar

 Активізація граматичного матеріалу, опрацювання випадків використання минулого перфектного часу, виконання граматичного завдання.

Часові маркери минулого перфектного часу:

For example:

 • by seven o'clock (до сьомої години),
 • by that time (до того часу),
 • by Monday (до понеділка),
 • before (до),
 • after (після)

Exercise: Translate the sentence, using Past Perfect Tense.

1) До того часу  українці вже обрали президента (by that time).

2) Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року, після того, як  її обговорили українці (after).

3) (Before) Перед тим, як  було обрано гімн України,композитори пропонували багато варіантів.

4) (When) Коли почалася революція на Майдані, в Україні життєвий рівень вже був низьким.

5) Люди прийшли на мітинг на Майдані до 9ї години (by 9 oclock).

6)  Вони підрахували результати голосування до понеділка (by Monday).

 

ІV. Заключна частина заняття.

Ending the lesson

1. Marks.

2. Home task

Рroject in small groups “What is your idea of a perfect state?”

3. Summerizing

 T. Today we have spoken much about Ukraine’s political system, its national emblems and flag. Ukraine is so young state which is making the first steps on the international arena! Nevertheless, we are going to make it better, more democratic and egalitarian for living in it.

Rock-variant Of  Ukrainian Anthem

 

doc
Додано
27 червня 2018
Переглядів
2538
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку