До розіграшу
залишилось:
17 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок "Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини"

Про матеріал

До підручника Природознавство 5 клас (О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко) До теми уроку"Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини"

Перегляд файлу

Тема: Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини

Мета уроку: розширити знання учнів про різноманітність речовин; дати поняття про прості та складні, неорганічні та органічні речовини; розвивати вміння порівнювати та виділяти головне; розширити життєвий кругозір учнів; виховувати сумлінність та наполегливість при виконанні завдань, повагу до себе та інших.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

I.   Організація класу до уроку.

II.  Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1.  Інтерактивна гра «Упіймай слово».

Учитель ставить запитання й пропонує школярам декілька варіантів відповідей. Учні мають обрати правильну відповідь і плескають у долоні, коли її почують.

Молекули складаються з (часточок, атомів).

Дифузія — це (стискання, розширення, проникнення) одних речовин в інші.

Молекули рухаються (постійно, за певних умов).

Хаотичний рух молекул називають (криволінійним, броунівським).

Швидкість руху молекули залежить від (температури, дифузії).

У газоподібних тілах дифузія проходить (повільніше, швидше), ніж у твердих.

Прикладом дифузії є (ходіння по вулиці, намащування шпалер клеєм).

2.  Перевірка домашнього завдання.

1)  Завдання для всього класу.

2)  Індивідуальне завдання.

— Де випаровування води відбулося швидше, у склянці чи в широкій чашці?

— Де випаровування відбулося швидше, у посудині, яку нагрівали, чи в посудині, яка стояла на підвіконні? Поясніть ці дослідження з точки зору дифузії та руху молекул.

3.  Бесіда.

Ми з вами вже знаємо, що речовин у природі дуже багато. Розгляньте молекули речовин, які ми з вами виліпили на минулому уроці. (Кисень та воду.)

— Що спільного у цих молекул? (Вони всі складаються з атомів.)

— Чи з однакових атомів складається кисень? (Так, із двох атомів Оксигену.)

— Чи з однакових атомів складається молекула води? (Ні, з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену).

Отже, ми з’ясували, що речовини можуть утворюватися різною кількістю атомів.

Щоб полегшити вивчення та використання речовин, їх поділяють на групи. Сьогодні з’ясуємо, на які групи поділяють речовини.

III. Засвоєння нових знань

1.  Повідомлення теми уроку.

2.  Формулювання разом з учнями мети та завдань уроку.

3.   Ознайомлення з планом пояснення нового матеріалу.

1)  Поняття про прості та складні речення.

а)  Слово вчителя.

Прості речовини — це речовини, молекули яких складаються з атомів одного і того самого хімічного елемента. Поняття проста речовина не можна порівнювати з поняттям хімічний елемент. Просту речовину можна охарактеризувати за щільністю, розчинністю, температурою кипіння і плавлення. А хімічний елемент характеризується ступенем окиснення, ізотопним складом, порядковим номером. На даний момент відомо 118 хімічних елементів, з яких утвориться 500 простих речовин.

Наприклад, до простих речовин належать водень, азот, хлор та інші, бо молекули водню H2 складаються тільки з атомів гідрогену, молекули азоту N2 — тільки з атомів нітрогену, молекули хлору Cl2 — тільки з атомів хлору. Молекули деяких простих речовин складаються тільки з одного атома. Наприклад, молекули гелію і аргону складаються з одного атома гелію — He і аргону — Ar. Молекули всіх інших інертних газів теж складаються з одного атома. Прості речовини можуть видозмінюватися, утворюючи інші прості речовини. Наприклад, білий фосфор, червоний фосфор — це видозміни хімічного елемента — фосфора (Р); озон (О3) — це видозміни хімічного елемента — оксигена; графіт, алмаз — це видозміна хімічного елемента — карбона (С).

Розглянемо, де можуть використовуватися прості речовини: графітові стрижні олівців утворені атомами карбону; залізні цвяхи складаються з атомів феруму, срібний ланцюжок складається з атомів аргентуму тощо. Ці тіла, а отже й речовини, з яких вони утворені, вам відомі. Одна молекула кисню, без якого неможливе дихання усіх живих істот на Землі, складається з двох атомів оксигену. І хоча кисень ми не бачимо, його нестача відчувається одразу — самопочуття живих організмів різко погіршується.

Отже, молекули простої речовини складаються з атомів одного виду хімічного елемента.

Речовини, утворені з атомів двох і більше хімічних елементів, називаються складними. Серед складних речовин найчастіше ми використовуємо воду (Н2О), кухонну сіль (NaС1), білки, жири, вуглеводи.

Вернімося до виліплених нами молекул кисню та води.

Кисень — це проста речовина. Чому? Бо складається з атомів одного виду — оксигену.

Вода — це складна речовина. Чому? Бо складається з атомів оксигену та гідрогену.

— Як ви думаєте, яких речовин у природі більше: простих чи складних?

Складних речовин існує в природі значно більше, ніж простих. Складні речовини не тільки мають природне походження. Є ті, що створені людиною. Це пояснюється тим, що атоми різних хімічних елементів здатні сполучатися один з одним у різній кількості та послідовності.

Ми з вами зустрічаємо на нашій кухні такі речовини, як цукор, соду, олію, воду, лимонну кислоту, оцет тощо. Усе це складні речовини, які складаються не з одного виду атомів хімічних речовин, а з двох-трьох видів і більше. Так, оцет (СН3СООН) складається з 2 атомів карбону, 4 атомів гідрогену та 2 атомів оксигену; глюкоза (С6Н12О6) складається з 6 атомів карбону, 12 атомів гідрогену й 6 атомів оксигену. Тобто одна молекула глюкози складається аж із 24 атомів.

б)  Гра «Хто швидше?»

Учні поділені на команди: 1-й ряд, 2-й ряд, 3-й ряд. Завдання необхідно виконати на дошці. Учні виходять по черзі, беруть картку із завданням і виконують його і т. д. Картки розташовані в певному порядку. Для всіх команд завдання однакове. Виграє та команда, яка швидше справилася із завданням.

 

Відповіді.

№ 1

Сода (Na2СО3) — складна

хлор (Сl2) — проста

метан (СН4) — складна

азот (N2 ) — проста

№ 2

1 атом хлору + 1 атом натрію = NaСl

№ 3

Золото (Аu) — аурум (1 атом) = 1 атом

марганцівка (КМnО4) — калій (1 атом), манган (1 атом), оксиген (4 атоми) = 6 атомів

глюкоза (С6Н12О6) — карбон (6 атомів), гідроген (12 атомів), оксисен (6 атомів) = 24 атоми

№ 4

Алюміній, кисень — прості речовини.

№ 5

Цукор, вуглекислий газ — складні речовини.

2)  Поняття про неорганічні та органічні речовини.

А) Слово вчителя.

Усі хімічні речовини поділені на групи, це стало необхідним у зв’язку з тим, що з розвитком хімії кількість хімічних речовин збільшувалася. Учені різних країн називали їх по-різному, деякі назви виникли завдяки властивостям речовини. Словом, у хімії панував хаос. Першу класифікацію зробив алхімік Ар-Разі. Він розподілив усі речовини відповідно їх походженню на органічні (одержані із живих організмів) та неорганічні (одержані з мінералів). Відтоді з’явилися два напрями у хімії — органічна та неорганічна хімія.

Ар-Разі відніс до органічної хімії соки рослин, кров та сечу тварин. У сучасній органічній хімії уже не обмежуються лише цими речовинами. Органічних речовин набагато більше. Сюди відносять речовини, основою яких є такі хімічні елементи, як гідроген, карбон, оксиген. Кількість атомів карбону та розташування їх у просторі визначає величезну кількість речовин у природі. Людина, вивчивши особливості будови органічних речовин, навчилася створювати такі речовини штучно. Наприклад, полімери, біологічні добавки, лікарські препарати, синтетичні миючі засоби тощо.

Ар-Разі дуже ретельно підійшов до опису неорганічних речовин (мінеральних речовин). Він розподілив їх на метали, духи — газоподібні речовини, каміння — сюди він відніс руди, з яких отримують метали, основи — речовини, які мають такі властивості: їдкі, гірко-солоні, милкі на дотик; останніми він описав солі — кухонну сіль та ін.

І лише через три століття були описані кислоти. Це є рідкі речовини, які спричиняють опіки на шкірі, руйнують мінерали, руди та тканини. Водні розчини кислот мають кислий смак (звідси і назва слова — кислота).

У XV–XVI століттях було виділено ще одну групу речовин — це неметали. Сюди відносять сірку, кисень, фосфор.

Ця класифікація речовин удосконалюється і по сей день.

Підводячи підсумок вищесказаному, можемо зробити висновок, що всі речовини поділено на органічні та неорганічні.

Учитель записує схему на дошці, а учні — до зошита.

 

Речовини

Неорганічні

Органічні

Прості

— метали

— неметали

Складні

— солі

— кислоти

— основи (луги)

 

Неорганічні речовини можуть бути як простими, так і складними, а органічні речовини в природі зустрічаються лише складні. Це пов’язано з тим, що органічні сполуки утворені не одним видом атомів, а поєднанням в одній сполуці таких атомів хімічних елементів, як карбон, гідроген та оксиген.

Завдання.

Опрацювання таблиці.

Із перелічених сполук виберіть неорганічні речовини: прості та складні — та органічні речовини.

На дошці записані назви та формули речовин. Учні розподіляють назви речовин та записують собі до зошита в таблицю.

Неорганічні та органічні речовини

Неорганічні речовини

Органічні речовини

Прості

Складні

 

 

 

 

 Перелік сполук: кисень (О2), глюкоза (С6Н12О6), золото (Аu), хлор (Сl2), метан (СН4), оцет (СН3СООН), кухонна сіль (NaС1).

4.   Значення органічних речовин для живої природи.

Слово вчителя.

Вуглеводи, жири, білки — органічні речовини. Усі вони мають дуже важливе значення для живих організмів. В утворенні цих речовин беруть участь лише кілька видів хімічних елементів. Молекули жирів і вуглеводів взагалі утворені тільки з атомів трьох елементів — карбону, гідрогена, оксигену. Проте до складу однієї молекули цих речовин входить багато таких атомів. Через це молекули білків, жирів і вуглеводів мають складну будову.

Ці органічні сполуки входять до складу поживних речовин їжі. А найголовніше, що із цих речовин побудовані самі живі організми. Білки є будівельним матеріалом організму: кожна клітина складається з білка. Білки входять до складу м’язів. Скорочуючись, організми можуть рухатись. Також за допомогою білків в організмі транспортуються поживні речовини, кисень. І ще багато інших функцій виконують білки в організмі.

Жири та вуглеводи виконують енергетичну роль. Розщеплюючись, вони виділяють енергію, яку організм використовує для виконання тієї чи іншої роботи.

 

План пояснення нового матеріалу

1)  Поняття про прості та складні речовини. (а) Слово вчителя; б) гра «Хто швидше?».). (Роздавальний матеріал.)

2)  Поняття про неорганічні та органічні речовини. (а) Слово вчителя; б) опрацювання таблиці.)

3)  Значення органічних речовин для живої природи. (Слово вчителя.)

4.  Фізкультхвилинка.

IV. Закріплення нового матеріалу

1.  Рольова гра «Пошта». Робота в групах. (Роздавальний матеріал.)

Учитель пропонує учням об’єднатися в групи. Серед членів групи розподілити ролі: «листоноша», «робітники пошти», спікер (доповідач). Учні отримують завдання розібрати кореспонденцію за «адресатами»: неорганічні прості речовини, органічні складні речовини, неорганічні складні речовини. Потім запакувати листи в конверти та віддати «листоноші», який віднесе кореспонденцію до «поштових скриньок». Після того як роботу виконано, доповідач повинен пояснити вибір групи.

2.  Інтерактивна гра «Швидка допомога».

Учням пропонується швидко поставити вчителю запитання з тих частин теми, які були незрозумілими або не зовсім зрозумілими.

V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.  Завдання для всього класу.

Опрацювати у підручнику § _______, взяти пластилін.

2.  Індивідуальне завдання.

Провести обстеження кухні та ванної кімнати. Записати всі назви речовин, що використовуються на кухні та у ванній кімнаті. Розподілити їх на види.

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна гра «Незакінчене речення».

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
12 липня
Переглядів
423
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку