12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Урок «Шотландія: Культура та традиції. Scotland: Culture Focus»

Про матеріал
Урок англійської мови в 9 класі «Шотландія: Культура та традиції. Scotland: Culture Focus» з використанням тестових та проектних технологій (за підручником "new Opportunities")
Перегляд файлу

Відділ освіти Балтської райдержадміністрації

НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум»

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкритий урок

з англійської мови в 9 класі

на тему:

 

«Шотландія: Культура та традиції.

Scotland: Culture Focus»

 

         Методична розробка

        вчителя англійської мови

        вищої категорії

        Лойтаренко О.П.

 

 

 

 

 

Балта


Theme: Scotland: Culture Focus

Objectives:

 • To read tourist information to check predictions and for specific facts
 • To talk about preferences and discuss celebrations
 • To get aware about Scotland’s culture and traditions
 • To listen to the famous Scottish  song “Auld Lang Syne” by Robert Burns
 • To do the culture focus test
 • To make a group project

Material needed: Power Point presentation of the lesson, Scotland mind-map, pictures and photos of Scotland, Robert Burns’ portrait, large sheets of paper for group work, HO with Culture Test, cassette (‘Auld Lang Syne’ song)

 

Plan:

 

I. Warming-up

1. Theme and lesson objectives: at the previous lessons we have already spoken about different English-speaking countries, their geographical position, history, cities and people. Today we are having a culture focus lesson and we are going to speak about Scotland.

 

2. Eliciting.  What words do you associate with Scotland? (making a mind-map)

 

 

What do you know about Scotland? (general information)

Now look through the Factfile  on p.46 (SB) and tell what new information you have learned about Scotland?

3. Teacher’s additional information about Scotland’s geography and main cities (presentation)

 

II. Main part.

1. Pair-work. Discussion about Scotland (Ex. 1 p. 46) using the text when necessary.

Control: (as a whole class) What question was the easiest to answer?

    What questions could you guess to answer?

    What question was the most difficult for you?

2. Reading practice (Ex. 3 p. 46) read the text individually and state True or False sentences. Be ready to correct the false ones.

Before reading: introduction of the new words (presentation)

Control: as a whole class, proving with the help of the text.

Keys: 1. F 2. T 3. F 4. F 5. T 6. F 7. F 8. F

3. Work on vocabulary.  Matching the verbs and nouns related to Scotland and its history (Ex. 1 p.31 LP) using the interactive board.

 

4. Vocabulary and grammar practice.  Completing the sentences using the above word-combinations on the interactive board.  (ex. 2 p. 31 LP)

 

5. Group-project: What celebration to go to (making a poster advertising the celebration). (Ex. 4 p. 46). Before presenting revise the modals for advice.

 

6. Writing practice.  2-3 sentences about personal preferences (writing individually in ExB)

Control: Who prefers Hogmanay? (by raising hands, one pupil may explain the choice)

 

7. Listening practice. What famous Scottish poet has been mentioned today? Read the information about him on p.47 and tell what language did he write in?

Match the original words of the first verse with the modern translation.

Control through listening.

 

8. Culture test. HO: individual cards.

 

III. Summing-up. What was the most interesting fact or information about Scotland that you have learned today? What new words can you add to Scotland mind-map?

 

Home Task: Ex. 3 p.31 (LP)
Comparing Cultures, p. 47 (SB)

 

 

 

 


Тема: Шотландія: культура і традиції.

Тип уроку: урок  розвитку мовленнєвих умінь

Мета уроку:

      практична

 • розвивати навички вибіркового та вивчаючого читання
 • розвивати навички аудіювання пісні
 • практикувати у вживанні нових слів з теми в усному та писемному мовленні
 • удосконалювати навички вживання дієслів в Simple та Perfect Tenses
 • розвивати вміння висловлювати уподобання та давати поради
 • розвивати вміння вести групову бесіду
 • розвивати навички тестування
 • систематизувати та перевірити рівень соціокультурних знань учнів з теми «Культура та традиції Шотландії»

      освітня

 • поглибити знання учнів про основні відомості, культуру та традиції Шотландії
 • розширити знання учнів про життя та творчість Роберта Бернса

      розвиваюча

 • розвивати навички соціокультурної компетенції
 • розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію
 • розвивати культуру спілкування
 • розвивати навички роботи в парах та групах
 • формувати вміння складати та презентувати групові проекти

      виховна

 • виховувати повагу до культури та традицій шотландського народу
 • формувати почуття естетичної культури
 • виховувати почуття колективізму, толерантного відношення до товаришів

 

Обладнання: інтерактивна дошка, презентація уроку в режимі “Power Point”, асоціативна мапа «Scotland mind-map», тематичні малюнки та фото, портрет Роберта Бернса, ватмани, кольорові маркери,  роздатковий матеріал для тестування, аудіо запис пісні ‘Auld Lang Syne

 

Хід уроку:

 

I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1. Повідомлення теми та мети уроку: at the previous lessons we have already spoken about different English-speaking countries, their geographical position, history, cities and people. Today we are having a culture focus lesson and we are going to speak about one of the parts of the United Kingdom - Scotland.

 

2. Мовленнєва розминка. Eliciting. a) Складання асоціативної мапи Шотландії.

 What words do you associate with Scotland? (making a mind-map on Board)

 

 

б) визначення основної інформації, відомої учням про Шотландію. What do you know about Scotland? (general information)

в) переглядове читання з метою визначення нової інформації. Now look through the Factfile  on p.46 (SB) and tell what new information can you add about Scotland?

3. Повідомлення вчителем додаткового матеріалу про географію та основні міста Шотландії з використанням презентації. Teacher’s additional information about Scotland’s geography and main cities (presentation on the interactive board)

 

II. Основна частина

1. Розвиток навичок діалогічного мовлення та парної роботи над текстом з метою пошуку необхідної інформації. Обговорення запитань про традиції святкування  в Шотландії. Pair-work. Discussion about Scotland (Ex. 1 p. 46) using the text when necessary.

Контроль здійснюється в режимі фронтальної бесіди без перевірки відповідей на кожне питання окремо:   What question was the easiest to answer?

    What questions could you guess to answer?

    What question was the most difficult for you?

2. Розвиток навичок читання з метою повного розуміння тексту. Reading practice (Ex. 3 p. 46) read the text individually and state True or False sentences. Be ready to correct the false ones.

Перед читанням: Подання нових слів (з використанням презентації)

Контроль розуміння: за допомогою тесту на визначення вірної/невірної інформації та виправленням неправильних фактів (усно-фронтальний)

Keys: 1. F 2. T 3. F 4. F 5. T 6. F 7. F 8. F

 

3. Активізація лексичного матеріалу. З’єднання дієслів та іменників для утворення словосполучень, що відносяться до історії та культури Шотландії (з використанням інтерактивної дошки).   Match the verbs and nouns related to Scotland and its history

(Ex. 1 p.31 LP, using the interactive board).

 

4. Розвиток лексико-граматичних навичок.  Вживання необхідних за змістом словосполучень в реченнях у відповідному часі (з використанням інтерактивної дошки). Complete the sentences using the word-combinations from the previous exercise.  (ex. 2 p. 31 LP, on the interactive board)

 

5. Розвиток навичок писемного мовлення. Висловлювання особистих преференцій щодо відвідування святкувань в Шотландії. Перед початком роботи – повторення виразів для виловлювання уподобань (з використанням презентації). Write 2-3 sentences about your personal preferences as to what celebration you would like to visit in Scotland. (writing individually in ExB)

Контроль: усно-фронтальний

 

6. Розвиток навичок читання та аудіювання з виведенням на комунікацію.  What famous Scottish poet has been mentioned today? What do you know about him? Read more  information about Robert Burns on p.47 and tell what language did he write in?

Match the original words of the first verse of his song Auld Lang Synewith the modern translation. Then listen to the song and check up.

Контроль через аудіювання (аудіо запис пісні ‘Auld Lang Syne’ ) та з використанням презентації.

 

7. Складання та презентація групового проекту: рекламний постер шотландського свята. Кожна група отримує завдання прорекламувати одне із шотландських свят для іноземного туриста. You have got the letters from some foreign tourists in which they have written about their cultural preferences (Ex. 4 p. 46). What celebration would you advise them to go to?  Make a poster advertising this celebration. Use the pictures, photos, key words or necessary information. When presenting don’t forget to use the modals for advice.

Контроль: усна презентація

 

8. Контроль соціокультурних знань учнів (індивідуальне тестування за варіантами). Culture test. HO: individual cards.

 

IIІ. Заключна частина

1. Підведення підсумків. Доповнення асоціативної мапи Шотландії. What was the most interesting fact or information about Scotland that you have learned today? What new words can you add to Scotland mind-map?

2. Оцінювання, мотивація

3. Домашнє завдання

Home Task: Ex. 3 p.31 (LP) заповнити невистачаючі слова по змісту у тексті про Уельс
Comparing Cultures, p. 47 (SB) написати невеликий твір про традиції святкувань в окремих частинах України

Test.    Scotland – a place to celebrate.   Name _______________________

 

Choose the best variant

1. Scotland is a part of a) England   b) the US c) UA   d) the UK

2. Scotland is situated in the a) east      b) south c) north   d) west   of the British Isles

3. What does Scotland not have? a) football team b) independence c) parliament d) legal system

4. Hogmanay is a Scottish word for    a) celebration b) holiday

      c) New Year’s Day d) New Year’s Eve

5. “First footers” are people who a) walk in the streets all the New Year’s night 

    b) are the first to come to the house to congratulate with the New Year

   c) always go on foot 

   d) like to visit their friends on the 1st of January 

6. Bagpipes is Scotland’s traditional a) games  b) song c) dish  d) instrument

7. Famous Scottish poet Robert Burns was born in a) autumn b) summer c) winter  d) spring

8. You can see athletes dressed in kilts a) at the Edinburgh Festival b) at the Highland Games

c) in the streets of Scottish towns celebrating the New Year  d) reading poems written by R. Burns

9. Which of these celebrations is not held in Edinburgh? a) Hogmanay b) Burns Night

      c) the Highland Games  d) The Edinburgh Festival

10. How many parts does the Edinburgh Festival consist? a) 2 b) 3 c) 4 d) more than 4

11. You can take part in dancing competitions if you go to a) Cowal Highland games b) an official arts festival in Edinburgh c) the “Fringe” festival d) celebrate Hogmanay in any Scottish town

12. Which of these words is not Scottish? a) syne  b) tree-trunk c)  haggis    d) kilt

______________________________________________________________________________

 

 

Test.    Scotland – a place to celebrate.   Name _______________________

 

Choose the best variant

1. Scotland is situated in the a) north      b) south c) east   d) west   of the British Isles

2. Scotland is a part of a) England   b) the UK  c) UA   d) the US

3. What does Scotland not have? a) football team b) parliament  c) independence d) legal system

4. Bagpipes is Scotland’s traditional a) games  b) instrument  c) dish  d) song

5. Hogmanay is a Scottish word for    a) celebration b) holiday

      c) New Year’s Eve d) New Year’s Day

6. “First footers” are people who a) walk in the streets all the New Year’s night 

    b) always go on foot 

   c) like to visit their friends on the 1st of January 

   d) are the first to come to the house to congratulate with the New Year

7. Which of these words is not Scottish? a) haggis   b) kilt   c) syne    d) tree-trunk

8. You can see athletes dressed in kilts a) at the Highland Games b) at the Edinburgh Festival

c) in the streets of Scottish towns celebrating the New Year  d) reading poems written by R. Burns

9. Famous Scottish poet Robert Burns was born in a) winter b) summer c) autumn  d) spring

10. How many parts does the Edinburgh Festival consist? a) 2 b) 3 c) 4 d) more than 4

11. You can take part in dancing competitions if you go to a) the “Fringe” festival b) an official arts festival in Edinburgh c) Cowal Highland games d) celebrate Hogmanay in any Scottish town

12. Which of these celebrations is not held in Edinburgh? a) Hogmanay b) Burns Night

      c) the Highland Games  d) The Edinburgh Festival

 

 

 

 

doc
Додано
14 січня
Переглядів
267
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку