Урок «Валютна система»

Про матеріал
В даній розробці розглядаються основні поняття, необхідні здобувачам освіти при вивченні теми «Валютна система». А саме: поняття «валюта», «валютний курс», «міжнародна валютна система», «валютний ринок»; з'ясування змісту міжнародних валютних відносин, змісту міжнародної валютної системи. В даній розробці присутні необхідні пояснюючі схеми, плакати, таблиці, задачі, вправи для самостійних робіт. Викладання лекції передбачає активізацію здобувачів освіти при вивченні нового матеріалу. Опорний конспект як засіб навчання сприяє найбільш усвідомленому засвоєнню певних понять, формуванню глибоких знань, їхньої систематизації. Крім того, використання конспекту передбачає управління пізнавальною діяльністю здобувачів освіти, розвиток у них умінь самостійної роботи, самоконтролю. В розробці уроку пропонується лекція у вигляді вивчення теоретичного матеріалу, картки-завдання для закріплення попереднього матеріалу. Також в даній розробці є контрольні питання, схеми, які необхідні для роботи по даній темі; список рекомендованої літератури; економічний словник.
Перегляд файлу

 

Державний навчальний заклад

«Одеський центр професійно-технічної освіти»

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка уроку

 

 

З предмету «Основи галузевої економіки та  підприємництва»

Тема уроку: «Валютна система»

 

 

imageВиконавець: 

Викладач економіки Башкатова Є.В.

 

Розглянуто та погоджено на засіданні методичного об’єднання викладачів базових предметів

 та рекомендовано до використання  в навчально-виховному процесі

Протокол №___ від «___» ___ 20___р. Голова МО ________ Гачук О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Овідіополь 

 

  

Зміст:

 

1.     Анотація…………………………………………………..3стор

2.     Вступ  ……………………………………………………..4стор 

3.     Розгорнутий конспект уроку ……………………………5стор

4.     Висновки………………………………………………….15стор

5.     Використана література………………………………….16стор

6.     Додатки …………………………...………………………17стор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

 

 

В даній розробці розглядаються основні поняття, необхідні здобувачам

освіти при вивченні теми «Валютна система».  А саме:  поняття «валюта», «валютний курс», «міжнародна валютна система», «валютний ринок»; з'ясування змісту міжнародних валютних відносин, змісту міжнародної валютної системи.     В даній розробці присутні необхідні пояснюючі схеми, плакати, таблиці, задачі, вправи для самостійних робіт. 

 Викладання лекції передбачає активізацію здобувачів освіти при вивченні нового матеріалу. Опорний конспект як засіб навчання сприяє найбільш усвідомленому засвоєнню певних понять, формуванню глибоких знань, їхньої систематизації. Крім того, використання конспекту передбачає управління пізнавальною діяльністю здобувачів освіти, розвиток у них умінь самостійної роботи, самоконтролю. 

          В розробці уроку пропонується лекція у вигляді вивчення теоретичного матеріалу, картки-завдання для закріплення попереднього матеріалу.  

           Також в даній розробці є   контрольні питання, схеми, які необхідні для роботи по даній темі; список рекомендованої літератури; економічний словник.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

       Сьогодні економіка відіграє вирішальну роль у зміні людського світогляду на глобальному й особистісному рівні. Це навчальна дисципліна, яка вчить орієнтуватися в складних соціально-економічних процесах на рівні споживача та виробника, держави і світового господарства. Глобалізація і загострення соціальноекономічних, природно-ресурсних та інших проблем підвищують роль і значення економічної освіти.

      Найважливішою функцією економічної освіти є створення та розвиток середовища малого і середнього бізнесу.

         Тема  «Валютна система» входить до  розділу програми предмета «Основи галузевої економіки та  підприємництва», яка присвячена вивченню проблем світового господарства, світової торгівлі, міжнародних валютних відносин,міжнародного підприємництва.       Після вивчення теми здобувачі освіти повинні:

       знати, що таке валютний курс; елементи міжнародної валютної системи; чинники попиту і пропозиції на іноземну валюту;

       розуміти зміст міжнародних валютних відносин; причини зміни однієї форми міжнародної валютної системи на іншу;

       розрізняти систему золотого, золотовалютного (золотодоларового стандарту) та систему плаваючих валютних курсів;

       наводити приклади основних валют;

       характеризувати переваги та недоліки валютних систем.

     Як бачимо, вивчення економіки позитивно впливає на розвиток самодостатньої та соціально адаптованої та соціально адаптованої особистості здобувачів освіти, формує в них такі якості, як ініціативність, відповідальність, шанобливе ставлення до праці.

 

 

 

 

Розгорнутий план  уроку.

 

Предмет: Основигалузевої економіки і підприємництва . Тема уроку: Валютна система.

 

Мета: 

       навчальна – ознайомити здобувачів освіти з поняттям «валюта», «валютний курс», «міжнародна валютна система», «валютний ринок»; з'ясувати зміст міжнародних валютних відносин; з'ясувати зміст міжнародної валютної системи.

       виховна – виховувати вміння поєднувати результати індивідуальної й колективної роботи, показати взаємозв’язок економічних законів, термінів, визначень із структурою навколишнього середовища.

       розвиваюча – розвивати в здобувачів освіти економічне мислення; уміння логічно мислити і викладати свої думки науковою мовою, шукати творчий підхід до вивчення теми, уміння аргументувати свою відповідь.

 

Вид уроку: комбінований

Тип уроку:урок вивчення нового навчального матеріалу.

Обладнання: підручник,  роздавальний матеріал, схеми, плакати. Міжпредметні зв’язки:  історія, математика, географія.

 

 

Структура уроку

І. Організаційний момент..................................................................................2хв

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь ……....................................................7хв ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.....................................2хв

ІV. Вивчення нового матеріалу.........................................................................25хв

V.   Закріплення нових знань і вмінь ................................................................6хв

VI.            Підсумок уроку.............................................................................................2хв VII.Домашнє завдання........................................................................................1хв

 

 

ХІД УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ – 2хв.

 

      Перевірка наявності

      Перевірка готовності до уроку.

      Повідомлення теми та мети уроку 

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ  – 7хв.

 

 

 

 

1.Гра «Відкритий мікрофон».

Група поділяється на три команди. І умовно передаючи мікрофон здобувачі освіти  повинні протягом 1хв якомога більше сказати термінів до теми . Виграє та команда, яка назве  більше слів. Викладачу допомагає асистент - заповнює лист оцінювання (Додаток №1) 

Членам команди додатково до загальної оцінки за урок додається :   Імісце  - 3бали;

ІІмісце  - 2бали;ІІІмісце  - 1бали

 

2.Економічне бліцопитування. (Викладач зачитує речення, а здобувачі освіти повинні дати відповіді) (Додаток№2)

 

1.     Багатогалузева глобальна економіка, яка пов'язує національні господарства в єдину систему обміну економічною діяльністю за міжнародним поділом праці. (Світове господарство)

2.     Спеціалізація країни на виготовленні тих чи інших видів продукції з метою взаємного обміну ними. (Міжнародний поділ праці)

3.     Співвідношення коштів, які країна отримує протягом року за експорт товарів, та тих коштів, які вона сплачує за їх імпорт. (Торговельний баланс)

4.     Країна експортує більше товарів і послуг, ніж імпортує. (Активне (позитивне) сальдо)

5.     Країна імпортує більше товарів і послуг, ніж експортує. (Дефіцитне (від'ємне) сальдо)

 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності - 2хв

 

Записати на дошці епіграф

 

Ціна монети –це  пульс держави й досить вірний спосіб з’ясувати його силу.

Вольтер Слово викладача.

     Вам неодноразово доводилося чути такі висловлювання, як: «Стійкість гривні, як валюти..», «Україні потрібна валюта для закупівлі газу..» та інше. Уже з цих двох прикладів видно, що в слово «валюта» вкладається різне розуміння та велике значення для любої країни.

І саме в цій темі нас цікавитиме все що зв’язане з міжнародними розрахунками.  Розвиток товарообороту між країнами передбачає встановлення міжнародних відносин. І ці відносини називаються валютними, тобто при обміні однієї валюти на іншу виникають валютні відносини.

Експорт дає країні додаткову іноземну валюту, а імпорт передбачає витрачення такої валюти.

Важливим фактором макроекономічної стабілізації  любої країни є валютна політика

     Політика іноземного інвестування покликана створювати відповідний клімат у країні для залучення іноземного капіталу. Для України ця проблема є особливо актуальною. Так, попит нашої країни на іноземні інвестиції,складає понад 40 млрд дол. Але він задовольняється лише незначною мірою. Починаючи з 1992 р., загальна сума іноземного інвестування в економіку України склала менше ніж 1,5 млрд дол. Це пояснюється несприятливими факторами, які притаманні економіці


України: політична нестабільність, нестабільність економічного законодавства, низький внутрішній попит, хронічний дефіцит платіжного балансу тощо.

У процесі поглиблення міжнародного поділу праці та розвитку економічних зв'язків відбувається інтеграція національних грошових і валютних відносин, розвивається міжнародна валютна система.

Міжнародна валютна система виникла в XIX ст. на основі грошових систем, що існували в окремих країнах, і до нашого часу пройшла складну еволюцію.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу 25хв

Розповідь викладача.

Міжнародна валютна система— це форма організації міжнародних валютних відносин у межах світового господарства. Вона являє собою сукупність правил, законів, установ, за допомогою яких відбуваються платежі та розрахунки країн у межах світового господарства. 

Робота зі схемами (роздавальний матеріал) Проаналізувати.

Схема «Елементи міжнародної валютної системи»(Додаток №3)

 

 

 

Елементи міжнародної валютної системи

 

 

 

               Міжнародна ліквідність

 

 

 

Міжнародні валютно-фінансові організації

 Сукупність усіх платіжних інструментів,  що можуть бути використані у валютних  розрахунках:

      Золото

      Кредитні гроші(векселі,банкноти,

          чеки, депозити)

      Міжнародні гроші(євро)

 

Забезпечують взаємодію країн, під час вирішення міжнародних валютних проблем, сприяють стабілізації валют, створенню системи платежів і розрахунків. Головні організації:

Міжнародний валютний фонд, Світовий

 

 

 

 Валютний курс

 

банк тощоВалютні ринки     

 

 

Кількісне співвідношення обміну однієї  національної одиниці на грошові одиниці  інших країн

 

Система механізмів. функціонування яких забезпечує купівлю-продаж національних грошових одиниць та іноземних валют для обслуговування міжнародних платежів

 

 

 

Ліквідність — гроші або речі, які можна швидко і легко перетворити на гроші без втрати або з невеликою втратою їх купівельної спроможності.

Схема «Основні риси світового валютного ринку» (Додаток №4)

 

Валюта

 

 

Національна Іноземна

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвертованість 

валюти

Вільноконвертована

Частково конвертована

Неконвертована

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютний курс

 

 

Фіксований  Плаваючий

 

 

 

Розповідь викладача.

 

      Валютний ринок— це економічний механізм, який забезпечує купівлю-продаж валют, а також формування валютних курсів.

      Схема саме й ілюструє процеси, які відбуваються на валютному ринку. На ньому  визначається конвертованість валюти, валютний курс будь-якої валюти (як національної, таки іноземної) і встановлюється на певний період часу валютний курс та котирування будь-якої валютної одиниці.

       Кожному з нас знайома фраза: «Використання в розрахунках вільно конвертованої валюти». Що таке валюта? Щоб дізнатися про це, розглянемо схему

«Валюта та її види».

 

Схема «Валюта та її види». (Додаток №5)

 

Валютно-грошова одиниця окремої країни

 

 

 

 

 

Конвертована

 

Неконвертована

 

 

 

 

Обмінюється вільно, без обмежень на інші валюти

 

Не обмінюється

 

 

Елемент валютної політики держави

 

 

 

 

Валютна конвертація (обмін однієї валюти на іншу згідно з діючими законами)

 Повна                        Неповна

 

Валютна неконвертація

 

 

 

 

Визначається

       Відповідає умовам міжнародних економічних відносин

       Відповідає господарським відносинам 

       Виникає на ринку валютного грошового обігу 

       Регламентується законодавством

 

Причини валютної неконвертації

       Обмежує держава 

       Захист зовнішніх та внутрішніх ринків 

       Вплив державного боргу

 

Термін «Валюта» від італійської означає – ціна, вартість.

Термін «валюта»використовують у двох значеннях:

 

— грошова одиниця певної країни, тобто  її національна валюта;

— грошові знаки іноземних держав, які використовують у міжнародних розрахунках.

 

        Валюта пов'язана з функціонуванням грошей у міжнародному обігу, з економічними відносинами громадян та фірм різних країн. 

 

 

Розрізняють валюти:

 

     - вільноконвертовані; - частково конвертовані;  - неконвертовані (замкнуті).

 

Вільно конвертованівалюти без обмеження обмінюються на будь-які інші іноземні валюти — грошові одиниці інших країн. До цієї групи валют належать долар (США), єна (Японія), фунт стерлінгів (Велика Британія) та деякі інші. Практично це валюти розвинутих держав.

 

Частково конвертованимиє валюти держав, які вводять певні валютні обмеження, наприклад заборону оплати імпорту деяких товарів іноземною валютою, концентрацію в руках держави іноземної валюти тощо. Валютні обмеження з боку держави можуть передбачати багато заходів. Це .стосується валют менш розвинутих країн та країн із перехідною економікою, наприклад гривні (Україна) та ін.

 

Неконвертованими (замкнутими) є валюти країн, у яких уряд забороняє громадянам і фірмам здійснювати валютні операції. До групи неконвертованих належать валюти країн із командною економікою.

У міжнародних розрахунках використовують саме вільно конвертовані валюти.

     Економічні зв'язки країн зумовлюють необхідність обміну грошової одиниці однієї країни на грошову одиницю іншої.

     Упродовж століть, аж до Першої світової війни, основою валютного курсу був монетний паритет — співвідношення золотого вмісту грошових одиниць, тобто монет вартістю в одну грошову одиницю. Наприклад, золотий уміст фунта стерлінгів Великої Британії дорівнював 7,32 г золота, а американська монета в один долар містила 1505 г золота.

У 20 ті рр. XX ст. золоті монети були вилучені з обігу. Країни почали фіксувати номінальний золотий уміст грошової одиниці. Кожна грошова одиниця забезпечувалася певною кількістю золота. Співвідношення номінального золотого вмісту грошових одиниць і було основою валютного курсу.

 

Валютний (обмінний) курс— це ціна будь-якої валюти, виражена через певну кількість іншої валюти. Національна грошова одиниця стає валютою, якщо вона використовується в міжнародних розрахунках.

Зниження валютного курсу називається девальвацією, а підвищення - ревальвацією

 

Валютний курс може встановлюватися у двох формах:

 

у формі прямого котирування — одиниця іноземної валюти виражається через певну кількість національної валюти: 1 дол. = 4 грн, 100 яп. єн = 0,8 дол.;

у формі непрямого (оберненого) котирування — масштабна одиниця національної валюти виражається через певну кількість іноземної валюти: 1 грн = 0,25 дол., 1 дол. = 125 яп. єн.

 

Зазвичай валютні курси публікуються у вигляді прямих котирувань. Це зручно, тому що дає змогу оцінити й порівняти вартості всіх іноземних валют одразу через власну національну валюту. Між курсами національної та іноземної валют існує обернено пропорційна залежність, тобто якщо курс іноземної валюти падає, то курс національної валюти зростає.

Дії уряду рідко бувають пасивними щодо курсу національної валюти, оскільки він має значний вплив на торговельний баланс, рівень виробництва і зайнятості в державі. Залежно від ступеня втручання органів грошово-кредитного регулювання у формування курсу національної валюти, їх поділяють на гнучкі та фіксовані.

Гнучкі курси можуть бути вільними або регульованими. Вільні курси складаються на валютних ринках під впливом попиту й пропозиції без утручання держави. Регульовані курси складаються на ринку під впливом валютної політики держави.

 

Особливим різновидом регулювання валютного курсу є фіксований валютний курс — курс, який держава підтримує на фіксованому рівні й за яким зобов'язується вільно обмінювати національну валюту на іноземну без обмеження. Різновидом фіксованого курсу є валютний коридор.

В основі валютного курсу лежить паритет купівельної спроможності окремих валют — закон єдиної ціни, згідно з яким відносні ціни благ мають бути однаковими на всіх національних ринках. 

Паритет купівельної спроможності – це формулювання закону єдиної ціни для міжнародних ринків 

При зіставленні купівельної спроможності окремих валют до уваги береться ринковий кошик — набір доступних і найбільш уживаних товарів та послуг. Паритет купівельної спроможності було взято за основу при встановленні офіційних валютних курсів у Європі після Першої світової війни. На його базі працюють Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші міжнародні фінансові організації.

Задача.(роздатковий матеріал) (Додаток №6)

                                       Визначте паритет купівельної спроможності валют за наведеними даними:

 

Т

овар

 

А

В

С

Ціна товару, у дол. США

10

4

70

Ціна товару, у грн

52

32

365

Кількість товару в кошику, одиниць

50

20

6

 

Розв’язання 

 

 

Товар

Кількість товару (одиниць)

Вартість набору, у дол. США

Вартість набору, у гри

А

50

50 * 10 = 500

50*52 = 2600

В

20

20*4 = 80

20*32 = 640

С

6

6*70 = 420

6*365 = 2190

Разом

 

1000

5430

image 

 

Паритет:  долара – 1дол =5430/1000=5,43грн

 

                  гривні – 1грн= 1000/5430=0,184дол

 

 

 

Розповідь викладача.

Ціна валюти перебуває в залежності від попиту і пропозиції на валютному ринку. Попит на національну валюту визначається попитом на вітчизняний експорт, а її пропозиція — попитом на вітчизняний імпорт товарів та послуг. Якщо експорт збільшується, то іноземні покупці збільшують попит на гривню, а якщо зростає наш імпорт, то вітчизняні покупці збільшують пропозицію гривні. Отже, фактори, від яких залежить експорт та імпорт товарів і послуг, є одночасно і факторами валютного курсу. Основні з них — якість товарів і послуг, їхня ціна та динаміка доходів іноземних покупців.

Міжнародна валютна система (МВС) пройшла тривалу еволюцію. Вона мала 4 етапи розвитку: Золотій стандарт, Бреттон-Вудська валютна система, Ямайська валютна система, Європейська валютна система.

 

Робота в групах.

Здобувачі освіти об'єднуються в три групи, кожна з яких отримує завдання. На основі матеріалу підручника та таблиці протягом 5хв здобувачі освіти готують  стислу характеристику  по кожному етапу розвитку Міжнародної валютної системи. Членам команди додатково до загальної оцінки за урок додається по 2бали.

 Таблиця «Етапи розвитку міжнародної валютної системи».

                                      (Додаток №7)

Назва

Роки існування

Функції

Переваги

Недоліки

Золотий

стандарт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Існував із 1821р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фіксовані валютні курси на основі золотого паритету для кожної валюти

 

 

 

 

— Збереження стійких валютних курсів;

— забезпечення стабільності зовнішньої і внутрішньої економічної політики; — сприятливі умови для розвитку міжнародної тор- гівлі;

— стабільність внутрішніх цін

— Залежність грошової маси

в обігу у світі від видобування і виробництва золота; — неможливість проведення незалежної національної грошовокредитної політики

 

Бреттон-Вуд- ська валютна система

Існувала з 1944 р.

 

Фіксація обмінних курсів на основі валютних паритетів

— Спроба збільшити гнучкість регулювання валютних курсів шляхом зменшення ролі золота; — обмеження відхилень валютних курсів від

— Практика добровільного коригування валютних

курсів;

незацікавленість урядових органів у своєчасному

 

 

 

офіційних паритетів за допомогою валютних інтервенцій; 

— створення Міжнародного валютного фонду,який відіграє важливу роль у міжнародних фінансах до теперішнього часу

коригуванні валютних курсів; 

— неможливість забезпечення необхідного рівня міжнародної ліквідності

Ямайська валютна система

Існує з 1976 р.

до теперішньо го часу

Система коригування плаваючих курсів

— Система дозволяє забезпечити довгострокову гнучкість валютних курсів, необхідну для вирівнювання платіжних балансів, і короткострокову стабільність для стимулювання міжнародної торгівлі й фінансів

— Відмова від фіксованих валютних курсів означає відмову від механізмів

стримування інфляції; — непостійність і різка мінливість валютних курсів при введенні режимів «вільного плавання»

Європейська валютна

система

(існує в структурі Ямайської валютної системи

Уведена в дію

1979 р.

Уведення нової міжнародної валюти — євро

— Запроваджено міжнародну кредитно-

розрахункову одиницю ЕКЮ, курс якої визначається через кошик валют ЄВС;

— із 1999 р. у безготівковий обіг у межах ЄС введено міжнародну грошову одиницю євро;

— із 2002 р. євро використовується в готівкових розрахунках, здійснено заміну національних грошових одиниць країн ЄС на євро

 

Розвиток економічного співробітництва, валютних і фінансово-кредитних відносин між державами зумовив появу міжнародних валютно-фінансових організацій, які здійснюють регулювання цих відносин і сприяють стабілізації світової економіки. Вони створювались на основі міжнародних угод. Провідне місце серед них наложить Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — наднаціональна валютно-кредитна установа. Створена на Міжнародній валютно-фінансовій конференції в БреттонВудсі (США) як спеціалізована представницька організація ООН. МВФ почав працювати з 1 березня 1947 р., його штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні.

Відповідно до статуту метою МВФ є сприяння міжнародному валютному співробітництву у валютній сфері та стабілізація валютних курсів, створення багатосторонньої системи платежів і розрахунків, підтримання рівноваги платіжних балансів країн — членів Фонду. Цим МВФ сприяє зростанню та збалансованості міжнародної торгівлі, відіграє активну роль у поліпшенні економічного клімату окремих країн і стабілізації світового господарства в цілому.

 

Завданнями МВФ є:

 

          здійснення системи заходів щодо регулювання валютних курсів, сприяння конвертованості валют;

          надання короткострокових кредитів країнам —членам Фонду для покриття тимчасового дефіциту їхніх платіжних балансів. Та інші

 

 

V.     ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ - 6хв

 

Роздатковий матеріал (Додаток №8)

1.Складіть повні твердження за допомогою фрагментів правого і лівого стовпчиків.

 

1)

1)Євро...

А)

замінили національні гроші

2)

СДР випускається...

 

країн-учасниць ЄС

3)

За Бреттон-Вудської 

Б)

під впливом попиту і пропозиції

системи…..

                                    

4)      Із 2002 р. міжнародні розрахунки        В)        плаваючі валютні курси

                         в межах ЄС...                                              Г)        Міжнародним валютним фондом

5)      У сучасній міжнародній                         

        валютній системі валютні курси          Д)        одночасно користувалися і золотом, і визначаються...             доларом США

                                                                                                          в міжнародних розрахунках

6)      Важливою ознакою                    

                         Ямайської валютної                                    Е)        здійснюються єдиною валютою ЄС - євро

Системи є…..

 

(Відповідь: 1-А, 2-Г, 3-Д, 4-Е, 5-Б,6-В)

 

2.  Розв’яжіть задачу  

 

Курс валют із 6 грн за євро збільшився на 1 % . За якою ціною слід продавати 25 автомобілів для того, щоб їхній імпортер не втратив на збільшенні курсу євро, якщо планувалося продавати автомобілі за ціною 120 000 грн/шт.? Розв'язання.

 

Дохід від продажу автомобілів: 25*120 000 = 3 000 000 грн. 

 

Курс євро збільшився: 6 * 0,01 = 0,06 грн за євро. 

 

Утрати імпортера на збільшенні курсу євро: 0,06 * 3 000 000 = = 180 000 грн.

          

          Загальний дохід, який дозволить імпортеру не втратити кошти на збільшенні курсу євро: 3 000 000 + 180 000 = 3 180 000 грн.

 

Нова ціна автомобіля становить 3 180 000 / 25 = 127 200 грн/шт.

 

 

VI.  ПІДСУМОК УРОКУ – 2хв

 

1.Заключне слово викладача.

 

     Міжнародна валютна система — це форма організації міждержавних валютних відносин у межах світового господарства.

     Елементами міжнародної валютної системи є: міжнародна ліквідність, валютний курс, валютні ринки, міжнародні валютно-фінансові організації.

     На курс валюти впливають: попит населення на товари іншої країни, динаміка доходів населення, зміна внутрішніх цін, відсоток на інвестиції, грошова політика держави.

      І також, сьогодні на уроці ви навчилися визначати вплив різноманітних факторів на зміну курсу національної валюти за допомогою розв’язування задач.

 

2.  Оцінки за урок.

 

VII.Домашнє завдання – 1хв

1.Опрацюйте новий матеріал.

2Підготуйте повідомлення про створення і діяльність міжнародних економічних організацій: ЄС, НАФТА,АСЕАН,СНД, ОАЄ.  

 

 

Висновок.

 

     Інформація, яку  отримують здобувачі освіти по  темі «Валютна система» поглиблює їхні знання з предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва», показує взаємозв’язок економічних законів, термінів, визначень із структурою навколишнього середовища.

    Також при вивченні даної теми в здобувачів освіти виховувається вміння поєднувати результати індивідуальної й колективної роботи, розвивається економічне мислення, уміння логічно мислити і викладати свої думки науковою мовою, шукати творчий підхід до вивчення теми, уміння аргументувати свою відповідь.

 Щоб приблизитись до більш зрозумілого сприймання матеріалу проводиться фронтальне опитування здобувачів освіти. Можна застосувати деякі питання з попередніх тем. Область застосування досить широка. В першу чергу це стосується такої важливої галузі як сільське господарство, для якої ми готуємо робітничі кадри, а також і для інших галузей народного господарства.  

    Інформація даної розробки може використовуватися і при вивченні інших економічних дисциплін таких, як «Економічний аналіз», «Фінансова діяльність», «Економіка підприємства» та інші.

         Рекомендована дана тема для слухачів з професій: «Тракторист-машиніст»,

«Кухар», «Перукар» та інших.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 

1.     Жовтанецький О.М., Чуба Н.В.«Основи економіки. Наочний довідник», вид.:

«Ранок», Харків, 2009

 

2.     Догань Г.Д. «Основи економіки. Комплексний заліковий зошит», вид.:

«Ранок», Харків, 2008

 

3.     Часнікова О.В. «Основи економіки. Практикум», вид.: «Ранок», Харків, 2008

 

4.     Воробйов Є.М. «Економіка», вид. «Торсінг плюс», Харків, 2005

 

5.     Петюх В.М. « Основи ринкової економіки», вид. : «Урожай», Київ, 1995

 

6.     Радіонова І.Ф. «Загальна економіка», вид. : «Абетка-НОВА», Ком’янецьПодільський, 2002

 

7.     Т.В.Канченко, М.П.Панченко «Основи економіки», вид. : «Вища освіта», Київ, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словник

 

Національна грошова одиниця будь-якої країни, яка розглядається з позиції суб'єктів міжнародних економічних відносин, є валютою

 

При обміні однієї валюти на іншу виникають валютні відносини.

 

Міжнародна валютна система— це форма організації міжнародних валютних відносин у межах світового господарства. Вона являє собою сукупність правил, законів, установ, які регулюють діяльність центральних емісійних банків на зовнішніх валютних ринках.

 

Валютний ринок — це економічний механізм, який забезпечує купівлю-продаж валют, а також формування валютних курсів.

 

Вільно конвертованівалюти без обмеження обмінюються на будь-які інші іноземні валюти — грошові одиниці інших країн. До цієї групи валют належать долар (США), єна (Японія), фунт стерлінгів (Велика Британія) та деякі інші. Практично це валюти розвинутих держав.

 

Частково конвертованимиє валюти держав, які вводять певні валютні обмеження, наприклад заборону оплати імпорту деяких товарів іноземною валютою, концентрацію в руках держави іноземної валюти тощо. Валютні обмеження з боку держави можуть передбачати багато заходів. Це .стосується валют менш розвинутих країн та країн із перехідною економікою, наприклад гривні (Україна) та ін.

 

Неконвертованими (замкнутими) є валюти країн, у яких уряд забороняє громадянам і фірмам здійснювати валютні операції. До групи неконвертованих належать валюти країн із командною економікою.

 

Валютний (обмінний) курс— це ціна будь-якої валюти, виражена через певну кількість іншої валюти. Національна грошова одиниця стає валютою, якщо вона використовується в міжнародних розрахунках.

Зниження валютного курсу називається девальвацією, а підвищення – ревальвацією

Валютне котирування– це встановлення курсу однієї валюти стосовно іншої.

 

Валютний курс може встановлюватися у двох формах:

 

у формі прямого котирування — одиниця іноземної валюти виражається через певну кількість національної валюти: 1 дол. = 4 грн, 100 яп. єн = 0,8 дол.;

у формі непрямого (оберненого) котирування — масштабна одиниця національної валюти виражається через певну кількість іноземної валюти: 1 грн = 0,25 дол., 1 дол. = 125 яп. єн.

 

Валютна конвертація – це обмін однієї валюти на іншу згідно з діючими законами.  

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — наднаціональна валютно-кредитна установа. Створена на Міжнародній валютно-фінансовій конференції в Бреттон-Вудсі (США) як спеціалізована представницька організація ООН. МВФ почав працювати з 1 березня 1947 р., його штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні.

 

 

Ліквідність — гроші або речі, які можна швидко і легко перетворити на гроші без втрати або з невеликою втратою їх купівельної спроможності.

 

  

Додаток 1.

 

Листок оцінювання

 

 

 

 

Кількість слів

 

І команда

ІІ команда

ІІІ команда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Членам команди додатково до загальної оцінки за урок додається :  

                                         Імісце  - 3бали;

                                ІІмісце  - 2бали;                                 ІІІмісце  - 1бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.

 

Економічне бліцопитування. (Викладач зачитує речення, а учні повинні дати відповіді

 

1.Багатогалузева глобальна економіка, яка пов'язує національні господарства в єдину систему обміну економічною діяльністю за міжнародним поділом праці.

(Світове господарство)

 

2.Спеціалізація країни на виготовленні тих чи інших видів продукції з метою взаємного обміну ними. (Міжнародний поділ праці)

 

3.Співвідношення коштів, які країна отримує протягом року за експорт товарів, та тих коштів, які вона сплачує за їх імпорт. (Торговельний баланс)

 

4.Країна експортує більше товарів і послуг, ніж імпортує. (Активне (позитивне) сальдо)

 

5.Країна імпортує більше товарів і послуг, ніж експортує. (Дефіцитне (від'ємне) сальдо)

 

Додаток 3.

Схема №1 «Елементи міжнародної валютної системи»

 

 

Елементи міжнародної валютної системи

 

 

 

               Міжнародна ліквідність

 

 

 

Міжнародні валютно-фінансові організації

 Сукупність усіх платіжних інструментів,  що можуть бути використані у валютних  розрахунках:

      Золото

      Кредитні гроші(векселі,банкноти,

          чеки, депозити)

      Міжнародні гроші(євро)

Забезпечують взаємодію країн, під час вирішення міжнародних валютних проблем, сприяють стабілізації валют, створенню системи платежів і розрахунків. Головні організації: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк тощо

 

 

 

 

 Валютний курс

 

Валютні ринки

 

Кількісне співвідношення обміну однієї  національної одиниці на грошові одиниці  інших країн

 

Система механізмів. функціонування яких забезпечує купівлю-продаж національних грошових одиниць та іноземних валют для обслуговування міжнародних платежів

 

 

 

 

Додаток 4.

Схема№2 «Основні риси світового валютного ринку»

 

Валюта

 

Національна Іноземна

 

 

 

 

 

 

Конвертованість валюти

Вільноконвертована

Частково конвертована

Неконвертована

 

 

 

 

 

 

Валютний курс

Фіксований  Плаваючий

 

 

Додаток 5. Схема №3 «Валюта та її види».

 

image

Додаток 6.

Задача.Визначте паритет купівельної спроможності валют за наведеними даними:                                 

 

Т

овар

 

А

В

С

Ціна товару, у дол. США

10

4

70

Ціна товару, у грн

52

32

365

Кількість товару в кошику, одиниць

50

20

6

 

Додаток 7.

 

таблиця «Етапи розвитку міжнародної валютної системи».

    

Назва

Роки існування

Функції

Переваги

Недоліки

Золотий

стандарт

 

 

 

 

 

 

 

 

Існував із 1821р.

 

 

 

 

 

 

 

Фіксовані валютні курси на основі золотого паритету для кожної валюти

 

 

 

 

— Збереження стійких валютних курсів;

— забезпечення стабільності зовнішньої і внутрішньої економічної політики; — сприятливі умови для розвитку міжнародної тор- гівлі;

— стабільність внутрішніх цін

— Залежність грошової маси

в обігу у світі від видобування і виробництва золота; — неможливість проведення незалежної національної грошово-кредитної політики

 

Бреттон-Вуд- ська валютна система

 

Існувала з 1944 р.

 

 

Фіксація обмінних курсів на основі валютних паритетів

 

— Спроба збільшити гнучкість регулювання

валютних курсів шляхом зменшення ролі золота; — обмеження відхилень валютних курсів від офіційних паритетів за допомогою валютних інтервенцій; 

— створення Міжнародного валютного фонду,який відіграє важливу роль у міжнародних фінансах до теперішнього часу

— Практика добровільного коригування валютних

курсів;

незацікавленість урядових органів у своєчасному коригуванні валютних курсів; 

— неможливість забезпечення необхідного рівня міжнародної ліквідності

Ямайська валютна система

Існує з 1976 р.

до теперішньо го часу

Система коригування плаваючих курсів

— Система дозволяє забезпечити довгострокову гнучкість валютних курсів, необхідну

для вирівнювання платіжних балансів, і короткострокову

стабільність для стимулювання міжнародної торгівлі й фінансів

— Відмова від фіксованих валютних курсів означає відмову від механізмів

стримування інфляції; — непостійність і різка мінливість валютних курсів при введенні режимів «вільного плавання»

Європейська валютна система

(існує в структурі Ямайської валютної системи

Уведена в дію

1979 р.

Уведення нової міжнародної валюти — євро

— Запроваджено міжнародну кредитно-

розрахункову одиницю ЕКЮ, курс якої визначається через кошик валют ЄВС;

— із 1999 р. у безготівковий обіг у межах ЄС введено міжнародну грошову одиницю євро;

— із 2002 р. євро використовується в готівкових розрахунках, здійснено заміну національних грошових одиниць країн ЄС на євро

 

 

 

 

Додаток 8.

 

1.Складіть повні твердження за допомогою фрагментів правого і лівого стовпчиків.

 

                           1)Євро...                                                       А)        замінили національні гроші

2)      СДР випускається...                 країн-учасниць ЄС

3)      За Бреттон-Вудської    Б)        під впливом попиту і пропозиції системи…..

                                    

4)      Із 2002 р. міжнародні розрахунки        В)        плаваючі валютні курси

                         в межах ЄС...                                              Г)        Міжнародним валютним фондом

5)      У сучасній міжнародній                         

        валютній системі валютні курси          Д)        одночасно користувалися і золотом, і визначаються...             доларом США

                                                                                                          в міжнародних розрахунках

6)      Важливою ознакою                    

                         Ямайської валютної                                    Е)        здійснюються єдиною валютою ЄС - євро

Системи є…..

 

 

2. Розв’яжіть задачу

 

Курс валют із 6 грн за євро збільшився на 1 % . За якою ціною слід продавати 25 автомобілів для того, щоб їхній імпортер не втратив на збільшенні курсу євро, якщо планувалося продавати автомобілі за ціною 120 000 грн/шт.?

 

Додаток 9.  

(Перечень слів до гри «Відкритий мікрофон»)

 1.Інтернаціоналізація                                                                    11.Митниця

2.Світове господарство                                                               12.Імпортна квота 3.Суб’єкти світового господарства                                          13.Лібералізація

4.«Центр»                                                                                    14.Транспортування

5.Периферія                                                                                 15.Територіальний міжнародний

поділ праці

6.Міжнародний поділ праці                                                      16.Частковий поділ праці

7.Міжнародна торгівля                                                            17.Загальний поділ праці

8.Експорт                                                                                 18.Одиничний поділ праці

9.Імпорт                                                                                    19.світовий ринок товарів та послуг

10.Мито                                                                                     20.світовий ринок робочої сили.

  

 

pdf
Додано
13 лютого 2023
Переглядів
2261
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку