12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Урок з хімії у 9 класі на тему: "Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками"

Про матеріал

Урок спрямований узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції; пригадати, у яких випадках реакції розкладу є можливими. Матеріал містить цікаві завдання для закріплення знань

Перегляд файлу

План-конспект уроку з хімії в 9 класі         Дата:

Вчитель: Філіпчук Т.А.

Тема: Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

Мета навчальна: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції; пригадати, у яких випадках реакції розкладу є можливими.

Мета розвиваюча: розвивати вміння і навички визначення типів хімічних реакцій за рівняннями хімічних реакцій; навички складання рівнянь хімічних реакцій; розвивати вміння порівнювати і  робити висновки.

Мета виховна: виховувати уважність, старанність, зацікавленість до вивчення предмету.

Тип уроку: повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Основні поняття: реакції розкладу, сполучення, обміну, заміщення.

Хід уроку

Девіз уроку:

Збиратися разом – це початок,

Триматися разом – це процес,

Працювати разом – це успіх.

 Г.Форд

І. Організація класу.

Показ кумедного відео про тварин для створення позитивного настрою.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Вправа «Мозковий штурм»

 1. Що таке хімічна реакція?
 2. Які речовини називають реагентами?
 3. Які речовини називають продуктами?
 4. Які бувають речовини?
 5. Що таке прості речовини?
 6. Що таке складні речовини?
 7. Які ознаки протікання хімічних реакцій ви знаєте?

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Перетворення одних речовин на інші постійно відбуваються в природі. Без них неможливий розвиток живих організмів. Вивченням хімічних реакцій і добуванням нових речовин займаються учені в дослідницьких лабораторіях. Хімічні реакції можуть відбуватися повільно або миттєво, за звичайних умов або при нагріванні, з добавлянням каталізатора чи без нього. Вони можуть супроводжуватися  різними зовнішніми ефектами - утворенням осаду, виділенням газу, теплоти і т.д. Щоб установити порядок у розмаїтті хімічних реакцій сьогодні ми почнемо класифікувати хімічні реакції за різними ознаками.

 

ІV. Повідомлення теми та мети уроку.

Ми з вами розпочинаємо вивчення нового розділу № 2, який називається «Хімічні реакції». У цьому розділі узагальнено інформацію про відомі вам типи хімічних реакцій. Буде також розглянуто реакції, яких ви ще не вивчали. Звернемо увагу на їхні характерні ознаки й особливості перебігу. Виконуючи вправи, ви набудете нових навичок зі складання хімічних рівнянь.

На сьогоднішньому уроці ми:

 • з'ясуємо, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;
 • поповнимо свої знання про типи хімічних реак­цій;
 • пригадаємо, у яких випадках реакції розкладу, заміщення та обміну є можливими.

 

V. Виклад нового матеріалу.

Ознаки, за якими класифікують хімічні реакції. Перетворення одних речовин на інші постій­но відбуваються в природі. Без них неможливий розвиток живих організмів. Вивченням хіміч­них реакцій і добуванням нових речовин займаються учені в дослідницьких лабораторіях. Різ­номанітні реакції здійснюють інженери і техно­логи на заводах, учні та студенти під час вико­нання практичних робіт. Хімічні реакції можуть відбуватися повіль­но або миттєво, за звичайних умов або при нагріванні, з добавлянням каталізатора чи без нього. Вони можуть супроводжуватися різни­ми зовнішніми ефектами — утворенням осаду або газу, зміною кольору, виділенням тепло­ти тощо. Щоб установити порядок у розмаїтті хіміч­них реакцій, здійснено їх класифікацію. При цьому було враховано певні ознаки й особливо­сті реакцій. Найважливіші з них наведено нижче:

• кількість реагентів і продуктів реакції;

• можливі напрямки перебігу реакції;

• зміна чи збереження ступенів окиснення еле­ментів під час реакції;

• виділення або поглинання теплоти під час реакції.

У цьому параграфі узагальнено ваші знання про реакції сполучення, розкладу, заміщення та обміну, а також розглянуто реакції, які можуть відбуватися в різних напрямках. Про інші типи реакцій ітиметься далі.

Схема

Сьогодні ми ознайомимося із класифікацією реакцій за кількістю реагентів і продуктів реакції

1. Реакція сполучення. У 7 класі ви дізналися про реакції, у кожній з яких кількість реагентів і продуктів неоднакова.

Реакція сполучення – це реакція, у якій із кількох речовин утворюється одна

А+В (+...) → С

Демонстрація

дві прості речовини

S + O2 = SO2,

Дослід

дві складні речовини

СаО + Н2О = Са(ОН)2,

Не всі такі реакції можливі. Наприклад, інертні гази гелій, неон і аргон не взаємодіють із жодною речовиною. Не відбуваються реакції кисню з галогенами, водню з бором і силіцієм. Золото реагує лише з найактивнішими неметалами — галогенами, а також із деякими сполуками. Оксиди вступають у реакції один з одним, якщо відрізняються за хімічними властивостями. Так, основні оксиди взаємодіють із кислотними й амфотерними оксидами.

2. Реакція обміну.

Реакцію між двома складними речовинами, в результаті якої вони обмінюються своїми складовими (атомами, групами атомів, йонами), називають реакцією обміну.

AB + CD = AD + CB

Реакції обміну відбуваються переважно у водному розчині. У них беруть участь електроліти — основи, кислоти, солі. Випадки, коли ці реакції можливі, вам відомі. Це — виділення осаду, утворення газу або слабкого електроліту (у тому числі води):

Дослід

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4;

Демонстрація

NaOH + HCI = NaC1 + H2O. (фенолфталеїн)

3. Реакції розкладу.

Реакцію, у якій із однієї речовини утворюється кілька речовин, називають реакцією розкладу.

А → В + С (+...)

Те, що розкладатися здатні лише складні речо­вини, — очевидно. Серед них — основи, амфотер­ні гідроксиди, оксигеновмісні кислоти та їхні солі, деякі оксиди:

Дослід

Cu(OH)2↓ → CuO + H2O;

Реакції розкладу відбуваються, як правило, при нагріванні. Карбонатна і сульфітна кислоти розкладаються за звичайних умов під час утворення:

СО2 + Н2О Н2СО3.

Продуктами розкладу основ, оксигеновмісних кислот і більшості їхніх солей є оксиди. Не розкладаються при нагріванні гідроксиди, карбонати і сульфати Натрію і Калію, а також оксигеновмісні солі, кожна з яких утворена двома нелеткими окси­дами (фосфати, силікати, цинкати, алюмінати тощо).

4. Реакції заміщення. Вивчаючи у 8 класі хімічні перетворення неорганічних сполук, ви дізналися про реакції, у кожній з яких — два реагенти і два продукти.

Реакцію між простою і складною речовинами, в результаті якої утворюються інші проста і складна речовини, називають реакцією заміщення.

А+ВС = В + АС

Реакції заміщення за участю металів вам добре відомі. Лужні та лужноземельні метали реагу­ють з водою:

Демонстрація

2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н2↑.

У цій реакції один із двох атомів Гідроге­ну в кожній молекулі води заміщується на атом (точніше — на йон) металічного елемента.

Майже всі метали реагують із кислотами. Частина цих реакцій відбувається з виділенням водню:

Дослід

Zn+ 2НС1 = ZnС12 + ЗН2↑.

Так взаємодіють із металами хлоридна і роз­бавлена сульфатна кислоти. Реакція можлива, якщо метал розміщений у ряду активності зліва від водню.

 

VI. Закріплення здобутих знань.

 1. Бесіда.

Назвіть ознаки, за якими класифікують хімічні реакції.

Дайте означення реакціям сполучення, розкладу, заміщення та обміну.

 1.     Вправа «Зв’язок із життям». До складу антацидних (проти печії) лікарських препаратів «Маалокс» і «Алмагель» входять магній гідроксид і алюміній гідроксид. Складіть рівняння реакцій цих сполук із хлоридною кислотою – головною складовою шлункового соку. Класифікуйте реакції за кількістю та складом реагентів і продуктів. Запишіть їхні рівняння у повній і скороченій йонній формах. Визначте, які йони у складі шлункового соку є причиною печії.
 2.     Вправа «Ланцюжок»

Mg → MgO → MgCO3 → CO2 → Na2CO3 → MnCO3

 1.     Вправа «Вирішуй сам»

Дано речовини: магній, залізо, купрум (ІІ) сульфат, натрій гідроксид, хлоридна кислота, фенолфталеїн, свіже осаджений купрум (ІІ) гідроксид. Запропонуйте реакції сполучення, розкладу, заміщення і обміну, які можливі між даними речовинами.

 1.     Самостійна робота

Вправа «Встанови відповідність»

Рівняння реакцій :                                     Тип реакцій:

1. 2НCl  + Ca = CaCl2 + H2;     А.Сполучення.

2. 2Fe  + 3Cl2 = 2FeCl3;                                                 Б. Розкладу.

3. CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2+ Na2SO4;        В.  Заміщення.

4. Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2;                                       Г. Обміну.

5. 4Al + 3O2   = 2Al2O3;

6. CaCO3  = CaO + CO2.

Вправа «Реакції навколо нас»

 1. Горить кам’яне вугілля.
 2. Метал реагує з кислотою.
 3. Відбувається фотосинтез у рослинах.
 4. З відкритої пляшки з мінеральною водою виділяється вуглекислий газ.
 5. Згоряє бензин у двигуні.
 6. Під дією ферменту слини складні вуглеводи розщеплюються на прості.

 

VІІ. Підсумок уроку.

Вправа «Незавершене речення»

- Яких результатів ми досягли в процесі роботи?

- Я зрозумів, що …

- Мені найбільше сподобалося …

 

VІІІ. Домашнє завдання §11, впр. 107, 108.

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
7 липня 2018
Переглядів
1593
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку